Випуск 7(23)'2015

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника. — Вип. 7(23). — 2015

Титул

Зміст


Бліхар В. Соціально-філософський дискурс формування громадянського суспільства в Україні: науково-творчий доробок Андрея Шептицького

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 3-20

Анотація

У статті актуалізується християнське осмислення характеру та сутності людської особи як такої, що володіє індивідуальною і суспільною природою, в її існуванні уприсутнюється право на соціальне забезпечення, на працю, на розвиток економічного життя та ін. Аналізується проблема соціально-філософського дискурсу формування громадянського суспільства в Україні на основі науково-творчого доробку Митрополита Андрея Шептицького. Структура наукової розвідки передбачає з’ясування вимірів впливу на стрижневі принципи формування громадянського суспільства, передусім християнської моралі, використовуючи історичний, внутрішньодержавний та міжнародний досвід державно-церковних відносин.

Ключові слова: Андрей Шептицький, церква, держава, державно-церковні відносини, громадянське суспільство, науковий дискурс, соціальна філософія.

Abstract

The article is updated Christian understanding of the nature and essence of the human person as such, has an individual and social nature of its existence is present right to social security, to work, to the development of economic life and others. The problem of social and philosophical discourse of civil society in Ukraine based on scientific and creative works of Metropolitan Andrey Sheptytsky. Structure of Scientific Intelligence provides clarification of measuring the impact on the core principles of formation of civil society especially Christian morality, using historical, domestic, and international experience of church-state relations.

Keywords: Andrey Sheptytsky, the church, the state, state-church relations, civil society, academic discourse, social philosophy.

Повний текст


Качур І. Книгозбірня Андрея Шептицького: від Прилбич до Митрополичих палат

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 21-70

Анотація

На основі збережених стародрукованих книг та архівних джерел розглянуто історію особистої бібліотеки Митрополита Андрея Шептицького та заснованих і щедро обдарованих ним книгозбірень — Станиславівської капітули, Митрополитальної бібліотеки, Церковного і Національного музею, «Студіону». Наведено відомості про їх склад, функціонування та подальшу долю. Окрему увагу приділено малодослідженій родинній бібліотеці Шептицьких у Прилбичах.

Ключові слова: книгозбірня, стародруковане видання, провенієнція, Митрополит Андрей Шептицький, Прилбичі.

Abstract

The article reviews the history of personal library of Metropolitan Andriy Sheptytsky based on saved old editions and archive sources and book collections, founded and generously gifted by him: The Stanislivaviv’s Chapter, the Metropolitan Library, Church’ and National Museum, «Studion». Data about its structure, functioning and further destiny is revealed. Special attention is payed to the characteristic of the underexplored Sheptytsky’ family library in Prylbychi.

Keywords: book collection, old edition, provenance, metropolitan Andriy Sheptytsky, Prylbychi. 

Повний текст


Кривенко М. Великий дар великого Митрополита: про книжково-рукописні колекції бібліотеки «Студіону» у Львові (1909–1940)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 71-89

Анотація

Розглянуто книгозбірню «Студіону» у Львові в контексті науковоосвітніх, екуменічних, державотворчих ініціатив Андрея Шептицького. Досліджено історію та зміст книжково-рукописних колекцій, які сформували бібліотечну фундацію галицького Митрополита.

Ключові слова: Митрополит Андрей Шептицький, книгозбірня «Студіону» у Львові, історичні колекції.

Abstract

The library «Studion» is presented in the context of Andrey Sheptytskyi scientific-educational, ecumenic and state formational initiatives. The history and the contents of the Halychyna Metropolitan library foundation collections of books and manuscripts are beeing examined.

Keywords: Metropolitan Andrey Sheptytskyi, library «Studion» in Lviv, historical collections. 

Повний текст


Процик-Кульчицька M. «Апостолят пера»: з писемної спадщини Митрополита Андрея Шептицького

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 90-99

Анотація

Розглянуто творчий доробок Митрополита, особливу увагу звернуто на його публіцистику.

Ключові слова: Андрей Шептицький, пастирське послання, стаття, переклад.

Abstract

The creative heritage of the Metropolitan has been considered, special attention has been paid to his journalism.

Keywords: Andrey Sheptytskyi, pastoral letter, article, translation. 

Повний текст


Гринчишин Н. Публікації Андрея Шептицького на сторінках часопису «Христос Наша Сила»

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 100-110

Анотація

Здійснено аналіз публікацій А. Шептицького, опублікованих на сторінках часопису «Христос Наша Сила», який виходив друком у Львові впродовж 1933–1939 рр. Тематично всі публікації Митрополита об’єднує бажання пояснити читачам основи християнської віри, особливості та специфіку католицького світогляду. Більшість із них написані у формі проповідей, пастирських листів, послань чи звертання до різних категорій людей. Окремої уваги заслуговують статті, в яких автор звертається до молоді, яку закликає дотримуватися християнських чеснот.

Ключові слова: християнськийчасопис «ХристосНашаСила», Митрополит Андрей Шептицький, католицький світогляд, християнські чесноти, гріх.

Abstract

Is devoted the analysis of publications of A. Sheptytsky on the pages of journal «Christ is Our Strength», which was published in Lviv during 1933–1939. Thematically all publications of metropolitan A. Sheptytsky brings together desire to explain the basics of the Christian faith, features and specific of catholic worldview. Most of them are written in the form of sermons, pastoral letters, messages or appeal to different categories of people. Special attention deserve article in which the author appeals to young people, warns follow Christian virtues.

Keywords: Christian journal «Christ is Our Strength», metropolitan Andrey Sheptytsky, catholic worldview, Christian virtues, sin. 

Повний текст


Середа О. Митрополит Андрей Шептицький — покровитель українського мистецтва: штрихи до портрета

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 111-118

Анотація

Проаналізовано вагомий внесок Митрополита Андрея Шептицького у розвиток українського мистецтва в Галичині у першій половині ХХ ст.

Ключові слова: Митрополит Андрей Шептицький, українські митці, стипендії, мистецькі студії, Мистецька школа Олекси Новаківського. The Metropolitan Andrey

Abstract

The Metropolitan Andrey Sheptytsky’s weighty contribution into the development of the Ukrainian art in Galicia in the first half of the ХХ century has been analysed in the paper.

Keywords: the Metropolitan Andrey Sheptytsky, Ukrainian artists, grants, artistic studies, Oleksa Novakivsky Art School. 

Повний текст


Надрага М., Васільєва С. Митрополит Андрей Шептицький і медицина: задуми, проекти та їх реалізація

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 119-134

Анотація

Розкрито основні напрями меценатської діяльності Митрополита Андрея Шептицького. Окремо розглянуто коротку історію створення «Народної лічниці» та основні віхи її становлення. Подано характеристику бібліографічного покажчика «Медики і медицина в житті та діяльності Митрополита Андрея Шептицького».

Ключові слова: Митрополит Андрей Шептицький, «Народна лічниця», меценатська діяльність, медична опіка, українські лікарі, «Порадня для матерів», біографічні дослідження, біобібліографія.

Abstract

Main directions of the patronage activity of Metropolitan Andrey Sheptytsky are revealed. Separately considered short history of «People’s Hospital» and main stages of it’s formation. Characteristic of the bibliographic index «Doctors and medicine in the life and activity of Metropolitan Andrey Sheptytsky» is submitted.

Keywords: Metropolitan Andrey, «National Hospital», medical care, Ukrainian doctors, «advisory mothers» biographical study Bibliography. 

Повний текст


Комариця М. «Апостольський дух»: митрополити Андрей Шептицький та Йосиф Сліпий про Маркіяна Шашкевича

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 135-142

Анотація

Проаналізовано інтерпретацію ідеї апостольського служіння у творчості Маркіяна Шашкевича у текстах промов Митрополита Андрея Шептицького з нагоди 100-річчя від дня народження поета (1911 р.) та Митрополита Йосифа Сліпого з нагоди 100-ліття смерті поета (1943 р.) на його могилі на тлі оцінок українських літераторів, зокрема католицького літературного угруповання.

Ключові слова: МаркіянШашкевич, Митрополит Андрей Шептицький, Митрополит Йосиф Сліпий, апостольське служіння.

Abstract

We discuss the interpretation of the apostolic ministry in the works of Markian Shashkevych’s based on thespeeches given by the Metropolitan Andrey Sheptytsky at occasion of the 100th anniversary of the poet’s birth (in 1911) and the Metropolitan Josyp Slipyj to honour the 100th anniversary of the poet’s death (in 1943) at his graveside. The analysis is performed in the context of the interpretations given by Ukrainian literary scholars, in particular those from the Catholic literary group.

Keywords: Markian Shashkevych, Metropolitan Sheptytsky, Metropolitan Joseph Slipyj, apostolic ministry. 

Повний текст


Дашкевич Я. Андрей Шептицький: три епізоди

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 143-147

Анотація

Abstract

Повний текст


Редько Ю. Незабутні зустрічі

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 148-150

Анотація

Abstract

Повний текст


Бродик З. Андрей Шептицький — «Мойсей українського духа й культури»: огляд виставки

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 151-159

Анотація

Розглянуто особливості експозиції книжково-ілюстративної виставки, присвяченої ювілею Андрея Шептицького, зорганізованої у головному корпусі ЛННБ України ім. В. Стефаника. Проаналізовано та охарактеризовано репрезентовані документи, зокрема: наукові й науково-популярні дослідження життя та діяльності Митрополита, видання його праць, а також рукописні джерела та світлини.

Ключові слова: Андрей Шептицький, Митрополит, Греко-католицька Церква, книжково-ілюстративна виставка.

Abstract

This article considers peculiarities of display of the book-illustrative exhibit dedicated to Andrey Sheptytsky anniversary organized in the main building Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv. It represents and analyses the documents, including: scholarly and popular works on Metropolitan’s biography and activities, publications of his works, as well as written and handwritten manuscript and photographs.

Keywords: Andrey Sheptytsky, Metropolitan, the Greek Catholic Church, book-illustrative exhibit. 

Повний текст


Ільницька Л. Славістична бібліографія у науковій спадщині Марії Вальо

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 160-172

Анотація

Проаналізовано бібліографознавчі публікації відомого бібліографа, книгознавця, літературознавця Марії Вальо (1925–2011) з актуальних проблем славістичної бібліографії, історії її становлення та сучасного стану.

Ключові слова: Марія Вальо, славістична бібліографія, бібліографія польської літератури в Україні, сорабістика, міжслов’янські зв’язки.

Abstract

The article analyses the bibiliografic publikations by famous bibliograf, literary critic, bibliologist Maria Walio (1925–2011) from the aktual problems of slavistic bibliofraphy, the history of its developtment and aktuality.

Keywords: Maria Walio, slavistic bibliography, bibliography of Polish literature in Ukraine, Sorbian bibliography, interslavic comunications. 

Повний текст


Рибчинська Н. Бібліографічна діяльність Марії Вальо у Львівській академічній бібліотеці та у Науковому товаристві імені Шевченка

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 173-187

Анотація

Висвітлено основні напрями науково-бібліографічної діяльності Марії Вальо у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника, де вона працювала впродовж 1972–2011 рр. у відділі наукової бібліографії. Розкрито її участь у роботі Комісії з книгознавства та бібліографії Наукового товариства імені Шевченка.

Ключові слова: Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, бібліографічні покажчики, бібліографознавчі дослідження, книгознавчі публікації, наукові конференції, Комісія з книгознавства та бібліографії Наукового товариства імені Шевченка.

Abstract

The article presents the basic directions of scientific and bibliographic work of Maria Walio in Lviv National Scientific Library after name of V. Stefanyk, where she worked during 1972–2011 in Departament of Scientific Bibliography. Her participation in work of Commission on Bibliology and Bibliography of Shevchenko Scientific Society is analysed.

Keywords: Lviv National Scientific Library after name of V. Stefanyk, bibliographic guides, bibliographic researches, bibliologic publications, scientific conferences, Commission on Bibliology and Bibliography of Shevchenko Scientific Society. 

Повний текст


Когут С. Гакетіана Марії Вальо

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 188-197

Анотація

Представлено постать Б. Гакета (1739–1815) — відомого природодослідника, професора Львівського університету — у дослідженнях і публікаціях М. Вальо. Подано історію досліджень, публікацій, які здійснила М. Вальо, її яскравий і дуже цікавий шлях в українській гакетіані, внесок ученої у процес повернення наукової та публіцистичної спадщини Б. Гакета в український науковий обіг тау розвиток слов’янознавства загалом.

Ключові слова: Б. Гакет, М. Вальо, історія природознавства, Карпати.

Abstract

The article presents the figure of Balthazar Hacquet (1739–1815) — known naturalist, professor of the Lviv university in researches and publications of M. Walio. The article anajyses the history of researches, publications, realized by М. Walio, her bright and interesting way in Ukrainian knowledge about Hacquet, her payment in the process of returning of scientific and publicistic inheritance of B. Hacquet in Ukrainian scientific turnover and in development of slavic philology.

Keywords: B. Hacquet, M. Walio, History of Natural Sciences, Karpathian Mountains. 

Повний текст


Кошик Н. Марія Вальо як дослідник видавничої діяльності Якова

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 198-207

Анотація

Марія Вальо — одна із перших дослідників в Україні, яка в 90-х роках ХХ ст. звернулася до вивчення і наукового осмислення друкованої спадщини відомого професійного видавця українських книжок та поштових листівок українознавчої тематики Якова Оренштайна з Коломиї (1875– 1942). У низці публікацій М. Вальо достойно оцінила внесок Я. Оренштайна у розвиток української культури.

Ключові слова: Марія Вальо, Яків Оренштайн (1875–1942), книговидавнича справа, початок ХХ ст.

Abstract

Maria Valyo was one of the first Ukrainian explorers, who in the 90-th years of the XX century appealed to the study and comprehension of the printed inheritance of the famous professional editor of Ukrainian books and postcards Jakiv Orenshtain from Kolomyya (1875–1942). Maria Valyo in a row of publications properly estimated Jakiv Orenshtain’s contribution to the development of Ukrainian culture.

Keywords: Maria Valyo, Jakiv Orenshtain (1875–1942), publishing business, beginning of the XX century.

Повний текст


Мовна М. Нас об’єднала Ірина Вільде: (спільна праця над укладанням біобібліографічного покажчика письменниці)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 208-214

Анотація

Про окремі моменти життя українського літературознавця та бібліографа М. Вальо, зокрема, про спільну з автором працю над біобібліографічним покажчиком «Ірина Вільде», структуру якого охарактеризовано у пропонованій публікації. Про людські якості багатогранної постаті відомої дослідниці.

Ключові слова: М. Вальо, І. Вільде, біобібліографічний покажчик, творча співпраця.

Abstract

The article light up some special moments of life of Ukrainian literary critic and bibliographist M. Walio, especially her collaboration with an author during the work with biobibliographic personalia of I. Wilde. The structure of it is characterised. The human traits of the many-sided personality of the known researcher opened up especially.

Keywords: M. Walio, I. Wilde, bibliographic personalia, creative collaboration. 

Повний текст


Дубова Т. Остання праця Марії Вальо («Іван Франко. Бібліографічна спадщина : збірник вибраних праць і матеріалів»)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 215-225

Анотація

У статті йдеться про останню працю наукового співробітника відділу наукової бібліографії ЛННБ України ім. В. Стефаника М. А. Вальо «Іван Франко. Бібліографічна спадщина». Увага акцентується на використанні упорядником маловідомих матеріалів бібліографічної спадщини І. Франка.

Ключові слова: І. Франко, бібліографічна спадщина І. Франка, М. А. Вальо.

Abstract

The article analyses the last work of scientific worker of Department of scientific bibliography of Lviv National Scientific Library after name of W. Stefanyk M. Walio «Ivan Franko: The Bibliographic Inheritance». The using by author of unknoun from the fild of bibliography by I. Franko is especially akctnted.

Keywords: I. Franko, bibliographic inheritance by I. Franko, M. Walio. 

Повний текст


Крушельницька Л. «Сонечко»

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 226-229

Анотація

Abstract

Повний текст


Сварник Г. З філологією крізь життя: Уляна Єдлінська про Марію Вальо

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 230-244

Анотація

У спогадах Уляни Єдлінської про Марію Вальо йдеться про спільну працю в Інституті суспільних наук АН УРСР у Львові, життєвий і творчий шлях Марії Вальо (1925–2011), зокрема, про дослідження нею творчості письменниці Ірини Вільде. Спогади про спільних друзів та мандрівки в Карпати.

Ключові слова: Марія Вальо, Уляна Єдлінська, українська філологія, письменниця Ірина Вільде.

Abstract

The memoirs by Ulyana Yedlinska deals with the common labour in Institute of social sciences of Academy of Sciences of Ukraine in Lviv, way of life and career of Maria Walyo (1925–2011), research of work of writer Iryna Wilde by Maria Walyo. Also about the mutual friends and trips to the Carpathians.

Keywords: Maria Walyo, Ulyana Yedlinska, Ukrainian philology, writer Iryna Wilde.

Повний текст


Кривенко М. Вона вказала до науки шлях: про співпрацю з бібліографом і бібліотекознавцем Марією Андріївною Вальо

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 245-255

Анотація

Висвітлено багаторічні дружні взаємини та творчу співпрацю з Марією Вальо в ділянці бібліографії та бібліотекознавства.

Ключові слова: Марія Вальо, бібліографія, бібліотекознавство.

Abstract

Friendly long time academic relations and creative cooperation with Maria Valyo in the sphere of Bibliography and Library Science are presented in the article.

Keywords: Maria Valyo, Bibliography, Library Science. 

Повний текст


Блавацький С. Українська еміграційна чеськомовна періодика Чехословацької Республіки 1920-х років

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 256-276

Анотація

Зроблено спробу ідентифікувати, систематизувати та проаналізувати українську чеськомовну періодику Чехословаччини 1920-х рр. Вперше в український журналістикознавчий дискурс введено шість українських чеськомовних видань міжвоєнної доби: «Ukrajinská tisková služba» (Прага, 1920), «Hlas utlačovaného slovaná» (Гораждьовіце; Сущіце, 1922), «Hlas Ukrajiný» (Сушіце; Пісек, 1923–1924), «Ukrajinský Union» (Praha, 1924–1925), «Ukrajinskė národní právo» (Brno, 1927). Здійснено класифікацію цих видань за видавцем, окресленоїхніфункції тасформульованоперспективидослідження.

Ключові слова: українська чеськомовна періодика, Чехословаччина, газета, контент, еміграційний.

Abstract

In the paper it has been attempted to identify, systematize and analyze the Ukrainian Czech-language periodicals of Czechoslovakia of 1920s. For the first time six Ukrainian publications in the Czech language have been introduced in the Ukrainian journalism studies discourse: «Ukrajinská tisková služba» (Prague, 1920), «Hlas utlačovaného slovaná» (Horaždovice; Sušice, 1922), «Hlas Ukrajiný» (Sušicé; Písék, 1923–1924), «Ukrajinský Union» (Prague, 1924–1925), «Ukrajinskė národní právo» (Brno, 1927). A classification of these periodicals according to their publishing agencies has been conducted, their functions have been outlined and perspectives for the study have been formulated.

Keywords: the Ukrainian Czech-language periodicals, Czechoslovakia, newspaper, content, emigre. 

Повний текст


Морозова І. Українські еміграційні та західноукраїнські видання 1920-х років: спогади, документи, матеріали

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 277-301

Анотація

Проаналізовано праці українських дослідників і бібліографів мемуаристики у 1920-х рр. Розглянуто спогади безпосередніх учасників національно-визвольних змагань, а також окремі збірники документів і матеріалів, що вийшли друком у Берліні, Відні, Празі та Львові у 1920-х рр.

Ключові слова: спогади, документи, історичне джерело, національновизвольні змагання, мемуаристика.

Abstract

The article analyzes works of Ukrainian researchers and bibliographers of memoirs in the 1920s. It examines the memoirs of direct participants of the Ukrainian liberation movement, as well as certain collections of documents and materials that were published in Berlin, Vienna, Prague and Lviv in the 1920s.

Keywords: recollections, documents, historical sources, the national liberation movement, memoirs. 

Повний текст


Кужель Л. Західноукраїнські та українські еміграційні альманахи 1920–1930-х років: тематико-типологічний аналіз

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 302-342

Анотація

Досліджено і систематизовано західноукраїнські й українські еміграційні альманахи 1921–1931 рр., які відіграли важливу роль у житті українського народу, а саме — сприяли посиленню інтересу народу до історії України, зокрема періоду визвольних змагань, мали значний вплив на підвищення національної свідомості українського народу, висвітлювали проблеми української і світової літератури, кооперативного руху і господарської діяльності.

Ключові слова: 1921–1931 рр., видавничий рух, західноукраїнські календарі-альманахи, українські еміграційні альманахи, структура календарів.

Abstract

This article studies and systematizes Western Ukrainian and Ukrainian emigrant almanacs of 1921–1931 which have played an important role in the life of the Ukrainian people. It is suggested that the publications in the almanacs increased the interest of the Ukrainian people in the history of Ukraine, in particular in the period of national liberation struggle (1921– 1931). They also greatly affected the increase of the national consciousness of the Ukrainian people. They highlighted issues in the Ukrainian and world literatures, cooperative movement, and business activity.

Keywords: 1921–1931, publishing, western Ukrainian almanac calendars, Ukrainian emigrant almanacs, calendar structure. 

Повний текст


Хміль О. Видавнича діяльність українських осередків у Франції, Чехословаччині, Німеччині у рецепції журналу «Тризуб» (1925–1940)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 343-364

Анотація

Розглянуто видавничу діяльність українських установ та організацій (1914–1939) у Франції, Чехословаччині, Німеччині на матеріалах журналу «Тризуб» (1925–1940).

Ключові слова: видавництва, видавничі товариства, книжкові і періодичні видання, Німеччина, Чехословаччина, Франція, журнал «Тризуб» (1925–1940).

Abstract

The article exemines the publishing activity of Ukrainian establishments and organizations (1914–1939) in Germany, Czechoslovakia, France on materials of magazine «Tryzub» (1925–1940).

Keywords: publishing houses, publishing organizations, books and periodicals, Germany, Czechoslovakia, France, magazine «Tryzub» (1925–1940). 

Повний текст


Палюх О. Проблеми фахової солідарності та міжнаціональної толерантності крізь призму публікацій часопису товариства львівських друкарів «Ognisko» (1922–1939)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 365-386

Анотація

Висвітлено діяльність професійної спілки львівських друкарів «Ognisko» в обстоюванні робітничих прав працівників місцевих поліграфічних підприємств через прокламацію на сторінках власного пресового органу фахової єдності та міжнаціональної толерантності на тлі суспільнополітичної та економічної ситуації у міжвоєнний період.

Ключові слова: професійна спілка друкарів, часопис «Ognisko», фахова солідарність, міжнаціональна толерантність.

Abstract

It was shown the activity of Lviv publishers union «Ognisko» in defending rights of workers of local printing companies by proclamation of professional unity and inter-ethnic tolerance on the background of the socio-political and economic situation in the interwar period in the pages of their own press authority.

Keywords: Lviv publishers union, «Ognisko» magazine, professional solidarity, inter-ethnic tolerance. 

Повний текст


Кульчицька Т. Українські і польські культурно-освітні товариства в Галичині до 1939 року: оцінка їх діяльності в тогочасній пресі

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 387-403

Анотація

Розглянуто діяльність культурно-освітніх товариств Галичини до 1939 р. та висвітлення її в тогочасних українських і польських виданнях. Акцентовано увагу на діяльності «Просвіти» та «Towarzystwa Szkoły Ludowej».

Ключові слова: громадські організації, культурно-освітні товариства, Галичина, «Просвіта», «Towarzystwо Szkoły Ludowej», національні меншини.

Abstract

The activity of Ukrainian and Polish cultural and educational societies is considered, also as presentation of this activity in press of this time. The attention is accented on the activity of «Prosvita» and «Towarzystwo Szkoły Ludowej».

Keywords: public organizations, cultural and educational societies, Galicia, «Prosvita», «Towarzystwo Szkoły Ludowej», national minorities. 

Повний текст


Головата Л. Віктор Приходько і його місце в інформаційному полі періоду Другої світової війни

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 404-428

Анотація

У статті вивчається досі невідомий в історії періодики Другої світової війни механізм взаємодії українських видавничих структур і десятків газет, спрямований на забезпечення добротного контенту видань, їх виведення поза офіційно насаджувані шаблони та встановлення глибшого зворотного зв’язку із безпосереднім читацьким оточенням. Автор проекту — Віктор Приходько — втілював концепцію формування спільного для населення окупованих територій інформаційного поля, яке за посередництвом текстів гуманітарного, просвітницького характеру мало на меті викорінення впливу більшовицького ідеологічного наративу. Персональний доробок Приходька, здебільшого оприлюднений у щоденній газеті «Краківські вісті», репрезентують огляди подій в Україні, проблемні статті (насамперед про роль і ефективність еліт в умовах еміграції), щоденникові записи, мемуарні тексти. Значна частина публікацій прив’язана до історичного досвіду Центральної ради і радянської українізації 1920–1930-х років, що під час війни, на думку автора, міг придатися українському суспільству в розв’язанні насущних управлінських і гуманітарних завдань.

Ключові слова: Віктор Приходько, Друга світова війна, україномовна періодика, пресова агенція, українська еміграція.

Abstract

This article examines, within the still under-researched history of World War II-era periodicals, the mechanism of interaction between Ukrainian publishing institutions and dozens of newspapers, which was aimed at providing good and reliable media content, to be produced outside officially propagated models, and entering into deep contact directly with the readership. The author of the project — Viktor Prykhod’ko — embodied the concept of forming a common informational field for the people of the occupied territories. His texts of a humanitarian and educational nature were to help quickly eliminate the Bolshevik ideological narrative. Prykhod’ko’s personal work, mostly published in the daily newspaper «Krakivs’ki visti» (Kraków news), include reviews of events in Ukraine, critical articles (especially on the role and effectiveness © Головата Л., 2015 405 of the elite in emigration), journal entries, and memoirs. Many of his publications focus on the historical experience of the Tsentral’na rada (Central Council of Ukraine) and Soviet Ukrainization during the 1920s and 1930s, which according to the article’s author, could be useful for Ukrainian society in resolving pressing administrative and humanitarian tasks in wartime.

Keywords: Viktor Prykhodko, World War II, Ukrainian-language periodicals, regional newspapers, press agency, Ukrainian emigration.

Повний текст


Юркевич О. Маловідомі сторінки діяльності Юрія Тищенка після Другої світової війни (1945–1949)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 429-439

Анотація

Охарактеризовано провідні аспекти книговидавничої і письменницької діяльності Ю. Тищенка, окреслено його роль у громадсько-культурному житті української еміграції в Німеччині, акцентовано увагу на маловідомих фактах його біографії.

Ключові слова: Ю. Тищенко, Ганновер, «Літературно-науковий збірник», Кіль, «Культурно-наукове видавництво Т. Омельченка – Ю. Тищенка», «Об’єднання Працівників Дитячої Літератури ім. Глібова».

Abstract

In article the leading aspects of publishing and writer activity of Jurij Tyshchenko are characterysed also his role in public and political life of ukrainian emigration in Germany. The attention is accented on not known facts of his biography.

Keywords: J. Tyshchenko, Gannover, «Literaturno-naukovyj zbirnyk», Kil, «Kulturno-naukove vydavnyctvo T. Omelchenka – J. Tyshchenka», Objednannia Pracivnykiv Dytiachoy Literatury im. Hlibova. 

Повний текст


Михалюк М. «Бо такий у нас менталітет…» (за матеріалами фейлетонів Романа Купчинського, вміщених у газеті «Діло» за 1924–1939 рр.)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 440-451

Анотація

Досліджено одну з тем літературних фейлетонів Романа Купчинського, опублікованих у газеті «Діло» (1924–1939), що акцентують увагу на проблемі впливу ментальних особливостей українського народу на внутрішньосуспільні процеси українців Східної Галичини, які перебували в складі Другої Речі Посполитої.

Ключові слова: фейлетони Романа Купчинського, ментальні особливості українського народу, внутрішньосуспільні процеси українцівСхідної Галичини.

Abstract

In the article investigational one of themes of the literary newspapers satires of Roman Kupchynskyi, published in the newspaper «Dilo» in 1924– 1939, which accent attention on the problem of influence of mental features of the Ukrainian people on the internal political processes of Ukrainians of East Galicia, were under power of Second Polish Republic.

Keywords: newspapers satires of Roman Kupchynskyi, mentality of the Ukrainian people, internal political processes of Ukrainians of East Galicia.

Повний текст


Мямліна А. Рекламні комунікації читання та книжок: використання міфологеми

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 452-466

Анотація

Звернуто увагу на рекламні комунікації, пов’язані з читанням та книжками: бібліотечну рекламу, рекламу видавництв, книгарень, рекламу певних літературних творів, соціальну рекламу читання, що спрямована на підвищення рівня читання серед різних аудиторій. Основна увага приділена міфологемі Героя як одній із прикладних рекламних технологій.

Ключові слова: Міфологема Героя, соціальна комунікація, реклама, книга, міфологема Героя у книжковій рекламі.

Abstract

The article deals with communications devoted to reading and books: promo materials of libraries, publishing houses, bookstores, PSA. Attention focused on the mythologema of Hero as the most strong technology in advertising and communication process.

Keywords: Mythologema of Hero, social communication, advertising, books, Hero’s mythologem in advertising of books and reading promotion print materials.

Повний текст


Рижко О. Рерайт (рерайтинг) як вид

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 467-473

Анотація

Здійснено спробу розглянути явище рерайту в контексті експансії плагіату в сучасних інформаційних потоках та проаналізувати його суть як якісно нову форму текстопродукування з одного боку, і як вид плагіату — з іншого. Здійснена спроба класифікації рерайтингу як різновиду плагіату.

Ключові слова: плагіат, рерайт, твір, текст.

Abstract

At this article there is an attempt to consider the phenomenon of rewriting in the context of expansion of plagiarism in modern information streams and analyze its essence as a new form of creation of the text, and others — as a type of plagiarism. There is an attempt to classify rewriting as a kind of plagiarism.

Keywords: plagiarism, rewriting, publication, text. 

Повний текст


 Зикун Н. Шарж у системі зображальних жанрів сатиричної

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 474-483

Анотація

Досліджується шарж як елемент системи зображальних сатиричних жанрів у контексті посилення тенденції візуалізації друкованих ЗМІ. Доводиться генетичний зв’язок із карикатурою як публіцистичним жанром, побудованим на викривленні об’єкта відображення з метою його викриття. Встановлюються функції шаржових публікацій і особливий характер публіцистичності.

Ключові слова:зображальний сатиричний жанр, карикатура, шарж.

Abstract

The travesty is studied as an element of satirical figurative genres in the context of the growing trend of visualization of printed media. We have a genetic link to caricature as a journalistic genre, which is built on a distortion mapping of object for its disclosure. It establishes functions of travesty publications and special publicistic character.

Keywords: figurative genre of satire, caricature, travesty. 

Повний текст


Льода Л., Дзендзелюк Л. Актуальні тенденції збереження пам’яток писемності та друку на міжнародній науковій конференції «Вчора і сьогодні консервації-реставрації історичних кодексів»

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 484-494

Анотація

Порушено питання багатоаспектності консерваційно-реставраційних проблем сьогодення. Розглянуто визначальні напрями передреставраційних досліджень пам’яток писемності та друку і сучасні підходи до ключових питань реставрації. Розкрито системні заходи до комплексного збереження інформаційної цінності історичних кодексів.

Ключові слова: історичні кодекси, пам’ятки писемності та друку, консервація, реставрація, навчання, дослідження, збереження.

Abstract

Showing today’s actual variety of conservation and restoration challenges. Consider the main research directions pre restoration of memo writing and printing, and modern approaches to key issues of restoration. Exposed the systematic measures of integrated conservation information value of historic codex.

Keywords: historical codex, memo writing and printing, conservation, restoration, education, research. 

Повний текст


Bangrowska (Bakalarz) A. Metody odkwaszania papieru

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 495-504

Анотація

Розглянуто найчастіше використовувані методи масової нейтралізації паперу документів XIX–XX ст. Детально описано способи відбору видань з підвищеною кислотністю матеріальної основи та методику їх нейтралізації (розроблену фірмою Нешен), яку широко застосовують (апробована) книгозбірні та архіви Польщі.

Ключові слова: папір, реставрація, нейтралізація паперу, методика нейтралізації паперу.

Abstract

The paper is a material that is primarily used for writing, printing and packaging, but also the products derived from it are almost all branches of economy. The paper because of its nature is aging — degradation. The main factor for the stability of the paper is the pH, which differentiates paper, acidic and basic, which is much longer retains its stability does not become brittle. The pH determines the concentration of hydrogen ions in solution. The pH used in acid-base indicators and pH meter. The pH used in acid-base © Bangrowska (Bakalarz) A., 2015 496 indicators and pH meter. In the case of paper is used method of non-destructive method of contact paper here, which involves measuring point by applying electrodes on a lightly moistened paper and then read with pH meter. These studies will determine which books should be de-acidification method. Paper de-acidification is one of the major conservation treatment, which is carried out on a massive scale. In practice de-acidification of the following methods: Method Bueckeburska, Bookkeeper method, Method Neschen, Libertec Method, Method Papersave. Modern chemical technology has promoted hundreds of new auxiliary chemicals to improve the conditions for producing securities or modify its performance. The impact of these measures on the sustainability of paper may be due to: effects on the chemical components of pulp, the interaction of these agents, their decomposition under the influence of external factors and the intensification of the growth of microorganisms.

Keywords: paper, stability of the paper, indicators, Method Bueckeburska, Bookkeeper method, Method Neschen, Libertec Method Method Papersave. 

Повний текст


Кусий Л. Поповнення фондів бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка у Львові дарами діячів із Наддніпрянської України

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 505-530

Анотація

Висвітлено участь українських діячів з Великої України у поповненні фондів бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка: подано персональний склад жертводавців, кількісні дані надісланої літератури, приклади окремих виявлених видань.

Ключові слова: бібліотека Наукового товариства імені Шевченка у Львові, українські діячі Наддніпрянської України, приватні дари, історичні колекції, ретроспективні фонди Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

Abstract

The article tells about complectation of the funds of library of Scientific society by Shevchenko (NTSH) by the gifts of Ukrainian persons from Ukraine of Naddniprianschyna.

Keywords: Library of Scientific society by Shevchenko in Lviv, Ukraine of Naddniprianschyna, private gifts, historical collections, retrospective funds of the V. Stefanyk Lviv national scientific library of Ukraine. 

Повний текст


Кольбух М. Слов’яно-греко-латино-польський збірник першої чверті XVII ст.: атрибуція авторства

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 531-550

Анотація

Розглянуто історію дослідження та встановлення авторства Слов’яногреко-латино-польсько-українського рукописного збірника першої чверті XVII ст. з фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Доведено, що його укладачем, переписувачем статей та автором окремих з них є український культурний і релігійний діяч першої половини XVII ст. Кирило Іванович із м. Замостя.

Ключові слова: рукописний збірник XVII ст., автограф, Кирило Транквіліон Ставровецький, Кирило Іванович Замойський.

Abstract

The article examines the history of the study and the authorship of the Manuscript Codex of the first quarter of the XVII c. in Slavic, Greek, Latin, Polish, and Ukrainian languages kept in the Stefanyk National Scientific Library of Ukraine. It has been proved that the Ukrainian cultural and religious figure of the first half of the XVII c. Kyrylo Ivanovych from the town of Zamość has been the compiler and the scribe of the Codex, and also the author of some articles.

Keywords: XVII c. Manuscript Codex, Authograph, Cyril Tranquilion Stavrovetskyi, Kyrylo Ivanovych Zamojskyi. 

Повний текст


 Сус І. Наукова, літературна та громадська діяльність Анни-Галі Горбач (за матеріалами листування з особистого архіву Горбачів відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 551-561

Анотація

Здійснено огляд листування А.-Г. Горбач з українськими вченими, письменниками, політв’язнями, державними, громадськими, церковними діячами 1960–2000-х рр. з особистого архіву Горбачів, що зберігається у відділі рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника.

Ключові слова: особистий архів Горбачів, листування А.-Г. Горбач, українські вчені, письменники, політв’язні, державні, громадські, церковні діячі.

Abstract

The article deals with the A.-H. Horbach’s correspondence with the Ukrainian scientists, writers, political prisoners, state, public, church leaders during the 1960– 2000 years of the Horbaches’ personal papers, which are preserving in the manuscript department of Vasil Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine.

Keywords: Horbaches’ personal papers, A.-H. Horbach’s epistolary, Ukrainian scientists, writers, political prisoners, state, public, church leaders. 

Повний текст


 Дзюбан Р. До історії формування ретроспективних фондів Львівської філії Бібліотеки АН УРСР (1940–1941): нове документальне

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 562-595

Анотація

Висвітлено процес формування книжкових, рукописних і мистецьких фондів Львівської філії Бібліотеки АН УРСР у 1940–1941 рр.; наголошено на важливості вивчення першого, хоч і короткого, періоду в історії ЛННБ України ім. В. Стефаника.

Ключові слова: депозит, колекція, бібліотека, книгозбірня, архів, Львівська філія Бібліотеки АН УРСР.

Abstract

Process of founding of books, manuscripts and art holdings of Lviv Academy of scientific Ukrainian SSR library department in 1940–1941 is reflected. It is marked on importance of study this first, though short, of the period in history of V. Stefanyk Lviv National Academic Library.

Keywords: deposit, collection, library, archives, Lviv Academy of scientific Ukrainian SSR library department. 

Повний текст


Купчинська Л. Подільський художник Ян Ігнацій Машковський: штрихи до творчої

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 596-615

Анотація

Статтю присвячено творчості Яна Ігнація Машковського, художника західноукраїнських земель першої половини ХІХ ст. Розглянуто маловідомий Альбом, до якого увійшло 30 акварелей митця із зображенням одягу різних століть. На базі аналізу творів, які тісно пов’язані з Поділлям, розкрито маловідому сторінку творчої біографії митця, його послідовний і зацікавлений погляд на історію і культуру народу. Висвітлено індивідуальний внесок митця у вирішення актуальних проблем часу, створення ним образотворчих документів великої художньо-історичної і науково-пізнавальної вартості.

Ключові слова: Ян Ігнацій Машковський, художник, альбом, акварель, Поділля, історичний одяг, народний костюм.

Abstract

The article is devoted to creative work of Jan Ignacy Maszkowski, an artist from Western Ukraine of the first half of the nineteenth century. It examines little-known album by the artist, which includes 30 watercolors depicting clothes of different ages. On analyzing works that are closely related to Podilia a less known page of the artist’s creative biography has been revealed, as well as his consistent and committed view of the history and culture of people. The article outlines the artist’s individual contribution to solving urgent problems of the time, his creation of the visual documents of great artistic and historical, scientific and cognitive value.

Keywords: Jan Ignacy Maszkowski, artist, album, watercolor, Podilia, historical clothing, folk costume. 

Повний текст


Ільницька А., Косаняк Н. Оперні вистави австрійського театру у Львові: за матеріалами міської німецькомовної газети «Galicia» (1840–1841)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С.616-634

Анотація

Запропоновано переклад українською мовою театральної рецензії та перелік вистав австрійського театру, анонсованих на сторінках газети «Galiсia» (1840–1841). Ключові слова: музичний театр, опера, німецький театр, рецензія, «Galicia».

Abstract

We offer translation into Ukrainian theater reviews and Austrian theater for performances, announced in the newspaper «Galicia» (1840–1841).

Keywords: musical theater, opera, German theater, review, «Galicia». 

Повний текст


Романюк С. Афіші аматорських драматичних гуртків Галичини другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С.635-656

Анотація

Вперше здійснено кількісний аналіз афіш аматорських драматичних гуртків Галичини другої половини ХІХ — початку ХХ ст., зосереджено увагу на їхнє інформаційне наповнення та поліграфічне виконання.

Ключові слова: Галичина, театральні афіші, репертуар, аматорські драматичні гуртки, культура.

Abstract

The article deals with analisys of theater posters of amateur dramatic groups of Galicia of the second half ХІХ — beginning of ХХ century. Special attention is paid to their informational content and printing design.

Keywords: Galicia, theatre posters, repertoire, amateur dramatic groups, culture. 

Повний текст


Осадця О. Матеріали до біографічного словника Івана Левицького як джерело музичної біографістики

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 657-675

Анотація

Подано характеристику музичних матеріалів до біографічного словника І. О. Левицького, які зберігаються у відділі рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника і містять не лише власне українські імена, а й імена музикантів інших народів, які жили й працювали в Україні або мали опосередкований стосунок до неї. Матеріали стануть вагомим чинником для поглиблення джерельної бази українознавчих музичноісторичних студій.

Ключові слова: музична лексикографія, музична біографістика, біографічні довідники, біографічний словник.

Abstract

The article contains description of the musical material of the biographical Dictionary I. O. Levitsky, which are preserving in the manuscript department of Vasil Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine. The dictionary includes not only private Ukrainian names, but the names of musicians and other people who lived and worked in Ukraine, or have indirect relation to it. Materials will be an important factor for the deepening of sources of Ukrainian musical and historical studies.

Keywords: musical lexicography, musical biographical, biographical reference books, biographical dictionary.

Повний текст


Красник У. Карпатські мотиви в колекції фотографій Юліана Дороша (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 676-691

Анотація

Об’єктом дослідження є колекція етнографічних фотографій Покуття, Гуцульщини і Бойківщини відомого українського фотографа Юліана Дороша (1909–1982). У колекції представлені портрети селян і народних майстрів, зображення народних звичаїв, архітектури і побуту, гірські пейзажі. Проаналізовано тематичні складові колекції, введено в науковий обіг невідомі фотодокументи.

Ключові слова: фотографія, Юліан Дорош, Покуття, Гуцульщина, Бойківщина.

Abstract

Object is a collection of ethnographic photographs Pokuttya, Hutsul and Boikivschyna famous ukrainian photographer Yulian Dorosh (1909–1982). The collection includes portraits of peasants and craftsmen, images of folk customs, architecture and life, mountain scenery. Analyzed thematic elements collection put into scientific circulation unidentified photographs.

Keywords: photography, Yulian Dorosh, Pokuttya, Huzulschyna, Boikivschyna.

Повний текст


Стефанишин Т. Творчість Петра Холодного-старшого в світлі художньої критики Миколи Голубця

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 692-701

Анотація

Подано хронологію та основні положення мистецтвознавчих публікацій М. Голубця, присвячених творчості П. Холодного-старшого. Відзначено співпрацю П.

Холодного й М. Голубця, а також їх важливу консолідуючу роль та організаційну діяльність у мистецькому процесі Львова 1920-х рр.

Ключові слова: українське мистецтво, художник, мистецький критик, творча спадщина, культурно-мистецький рух.

Abstract

The chronology and main statements of fine art historic publications by M. Holubets devoted to P. Holodnyj’s works are enclosed. The cooperation between P. Holodnyj and M. Holubets has been noted as well as their consolidated role and organizational activity in the artistic process of Lviv in 1920s.

Keywords: Ukrainian art, artist, art critic, creative heritage, cultural and artistic movement. 

Повний текст


Голій Р. Українська діаспора у фалеристичних пам’ятках (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 702-729

Анотація

Висвітлено розвиток української діаспори в США, Канаді та Польщі крізь призму фалеристичних пам’яток (відзнак, бейджів), зібраних у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника. Подано загальну характеристику збірки та показано особливості таких тематичних груп: релігійні відзнаки, відзнаки громадських організацій, відзнаки правозахисних і культурно-освітніх заходів, персоналії на фалеристиці.

Ключові слова: фалеристика, відзнаки, українська діаспора.

Abstract

The article highlights the development of Ukrainian diaspora in the USA, Canada and Poland, in the light of phaleristic items (awards, badges) collected in the Lviv National Scienific Library of Ukraine named after V. Stefanyk. The article represents the general characteristic of collection and it is shown the features in the following thematic groups: religious awards, awards of non-governmental organizations, human rights awards, cultural and educational events, personalities on phaleristics.

Keywords: phaleristics, awards, Ukrainian diaspora. 

Повний текст


Купчинська Л. Ars longa — vita brevis (на згадку про Степана Костюка, 1927–2015)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2015. Вип. 7(23).  С. 730-733

Анотація

Abstract

Повний текст

Вимоги до статей

Члени редколегії

Рецензування

Архіви номерів

2022:   вип. 14(30)

2021:   вип. 13(29)

2020:   вип. 12(28)

2019:    вип. 11(27)

2018:    вип. 10(26)

2017:       вип. 9(25)

2016:       вип. 8(24)

2015:       вип. 7(23)

2014:       вип. 6(22)

2013:       вип. 5(21)

2012:       вип. 4(20)