Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника (далі – ЛННБ України ім. В. Стефаника) є державною неприбутковою науковою установою, заснованою на державній власності, що перебуває у віддані Національної академії наук України та входить до складу Відділення історії, філософії та права НАН України та діє на підставі Статуту.

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника є одним із найбільших в Україні інформаційно-аналітичних і соціокультурних центрів, державним сховищем унікальних рукописних і друкованих пам’яток книжкової культури, творів українського та зарубіжного мистецтва, інших видів документів, у яких зосереджено загальнонаціональний інформаційний потенціал, що створюється в Україні та світі.

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника є однією з провідних науково-дослідних установ у галузях бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, пресознавства, архівознавства, мистецтвознавства, консервації та реставрації документів. Інституція здійснює широкомасштабні дослідження української книги й періодики ХVІІІ — початку ХХ ст., видає багатотомні науково-довідкові видання, численні бібліографічні покажчики, ґрунтовні наукові та науково-популярні праці. Статус науково-дослідного інституту Бібліотеці надано у 1989 р. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника виконує функції науково-методичного центру для бібліотек інститутів Західного наукового центру НАН України та МОН України.

Бібліотечна діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника спрямована на збереження та примноження ресурсної документно-інтелектуальної бази установи, забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, створення й розвиток власних інформаційних ресурсів, організацію доступу до провідних баз даних наукової інформації, розширення бібліотечних online-сервісів.

Універсальний за змістом, мовним, типо-видовим складом фонд книгозбірні містить книги, періодичні та серіальні видання, карти, ноти, естампи, репродукції та інші види образотворчого мистецтва, рукописи, інкунабули, стародруки, документи на нетрадиційних носіях інформації й складає понад 8 млн од. зб. Ядро фонду книгозбірні сформоване шляхом злиття громадських, приватних бібліотек та колекцій, які функціонували до 1939 р. на західноукраїнських землях. Зокрема до Бібліотеки ввійшли книгозбірні Наукового товариства ім. Шевченка, Народного дому, Національного інституту ім. Оссолінських, Фундації ім. Баворовських, частина бібліотеки Львівського Ставропігійського братства, численні книгозбірні  товариства «Просвіта», конфісковані бібліотеки монастирів, приватні збірки, а також бібліотеки громадських товариств Львова.

У книгозбірні зберігається одне з найвагоміших у світі зібрань україніки — рукописні та друковані видання XI — початку XX ст.; унікальні колекції інкунабул (51 од. зб.), палеотипів ( 867 од. зб.), стародруків (близько 120 тис. од. зб.); особові архівні фонди XVIII — XX ст.; українська й іншомовна періодика ХІХ — першої половини ХХ ст. (понад 3 млн од. зб.);  картографічні видання XVI — XVIII ст. (понад 22 тис. од. зб.). Окрім того, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника — єдина в Україні книгозбірня, у фонді якої зберігаються  твори українського та світового мистецтва — гравюри, скульптури, рисунки, акварелі, гуаш, фотографії, а також найбільша в Україні колекція нотних творів вітчизняних і зарубіжних композиторів (понад 500 тис. од. зб.).

Щорічно універсальними інформаційними ресурсами Бібліотеки користується понад 10 тис. читачів, серед яких: академіки, члени-кореспонденти, доктори та кандидати наук, наукові співробітники, спеціалісти, студенти вищих закладів освіти, а також зарубіжні користувачі. З метою задоволення інформаційних потреб читачів щороку видається у користування понад 300 тис. документів. Електронний каталог книгозбірні містить понад 560 тис. бібліографічних записів, обсяг імідж-каталогу становить понад 4 млн 240 тис. карток, а база даних авторитетних записів — близько 30 тис.

Для підвищення якості інформаційного забезпечення та наукової діяльності користувачів Бібліотека надає доступ до світових баз наукової інформації, зокрема таких повнотекстових ресурсів, як: Academic Search Complete, INSPEC, EBSCO-Energy Power, Cambridge University Press, Royal Society Publishing, Institute of Physics Publishing. З цією ж метою у бібліотечну практику впроваджено сервісну послугу «Електронна доставка документів» (ЕДД).

На 01.06.2024 р. у Бібліотеці працюють 284 осіб, серед них —  50 науковців (3 доктори наук та 31 кандидати наук/доктори філософії), 115 працівників на бібліотечних посадах, 119 працівники допоміжних структурних підрозділів.

Колектив очолює генеральний директор Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, кандидат педагогічних наук Ферштей Василь Васильович.