Випуск 5(21)'2013

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника. — Вип. 5(21). — 2013

Титул

Зміст


Ільницька Л. Бібліографічна шашкевичіана (огляд бібліографічних джерел XIX — початку XXI ст.)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013 Вип. 5(21).  С. 3-15

Анотація

Проаналізовано бібліографічні джерела ХІХ — початку ХХI ст., присвячені Маркіяну Шашкевичу, — праці Я. Головацького, В. Коцовського, М. Возняка, М. Марунчака, М. Шалати та ін. Звернуто увагу на ідеологічний підхід до персоналії М. Шашкевича в радянській бібліографії, культ М. Шашкевича в українській еміграційній бібліографії. Обґрунтовано формування наукової бібліографічної шашкевичіани у незалежній Україні.

Ключові слова: бібліографія Маркіяна Шашкевича, Я. Головацький, В. Коцовський, М. Возняк, М. Шалата, М. Марунчак, українська еміграційна бібліографія, наукова бібліографічна шашкевичіана.

Abstract

We analyze the bibliography sources of 19th — early 21th centuries on Markian Shashkevych, in particular works by Ya. Holovatsky, V. Kotsovsky and M. Vozniak, M. Marunchak, M. Shalata etc. The ideological approach to M. Shashkevych personality in Soviet bibliography and his cult in Ukrainian immigration bibliography are considered. The grounds for the formation of scientific bibliography of Shashkevych is independent Ukraine are provided.

Keywords: the biobibliography on Markian Shashkevych, Ya. Holovatsky, V. Kotsovsky, M. Vozniak, M. Shalata, M. Marunchak, ukrainian immigration bibliography, scientific bibliography of Shashkevych. 

Повний текст


Рибчинська Н. Розвиток бібліографознавства в Україні

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С. 16-42

Анотація

Здійснено періодизацію розвитку бібліографічної науки в Україні. Охарактеризовано окремі періоди, внесок різних поколінь бібліографічної інтелігенції в теорію, історію, методику й організацію бібліографічної справи. Проаналізовано становлення національного бібліографознавства, його основні здобутки і завдання.

Ключові слова: бібліографознавство, бібліографічна теорія, бібліографічна практика, методика бібліографії, історія бібліографії, організація бібліографічної справи.

Abstract

Attempt of periodization of process of development of bibliographic science in Ukraine. Characteristics of different periods, highlight the contribution of different generations of bibliographic intellectuals into the theory, history, method of bibliographic case. Development of the national bibliographic science, its main achievements and tasks.

Keywords: bibliographic science, bibliographic theory, bibliographic practice, history of bibliography, organization of bibliographic case. 

Повний текст


Головата Л. Український легальний видавничий рух Центрально-Східної Європи, 1939–1945: джерелознавчий аспект

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С. 43-60

Анотація

Охарактеризовано джерельну базу, що лягла в основу дослідження проблематики українського легального видавничого руху в роки Другої світової війни: його масштабів, якісного наповнення, умов існування, інституційної історії видавництв, внеску головних учасників.

Ключові слова: Друга світова війна, Центрально-Східна Європа, легальний видавничий рух, джерельна база.

Abstract

The describes primary sources that are the basis of a study of legally permitted Ukrainian publishing during the Second World War, examining its scope, content, conditions of existence, institutional histories of the publishers, and the contributions of the principal members of this period in publishing.

Keywords: Second World War, Central and Eastern Europe, legally permitted Ukrainian publishing, primary sources. 

Повний текст


 Дубова Т. Перекладна белетристика в Галичині 1920-х рр.: від переробок до фахових перекладів

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С. 61-83

Анотація

Розглянуто роль українських перекладів у літературному процесі 20-х років ХХ ст. у Галичині. Окреслено редакційно-видавничу політику та здобутки галицьких видавничих осередків у галузі перекладу.

Ключові слова: Галичина, українські переклади, галицькі видавництва.

Abstract

In article is considered the role of ukrainian translations in literary process of 20-th years of XX c. in Halychyna. Is analysed the editorial and publishing politics and achievements of Halician publishing centres in the area of translation.

Keywords: Halychyna, ukrainian translations, Halician publishing centres. 

Повний текст


Морозова І. Українська еміграційна книга у Відні періоду Першої світової війни та визвольних змагань

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С. 84-101

Анотація

У статті подано огляд основних українських еміграційних видавничих осередків, що діяли у Відні в період Першої світової війни та визвольних змагань. Охарактеризовано їх книговидавничий репертуар і тематику видань, подано інформацію про громадсько-політичних діячів, учених, письменників, які співпрацювали з еміграційними видавництвами.

Ключові слова: Відень, Перша світова війна, Союз визволення України, українські еміграційні видання, видавничі осередки. 

Abstract

This article provides an overview of the major Ukrainian emigre publishing centers that operated in Vienna during the First World War and the Ukrainian liberation movement. It characterizes their publishing repertoire and subject matter, as well as provides information on public and political figures, scientists and writers who cooperated with these emigre publishers.

Keywords: Vienna, the First World War, the Union of Liberation of Ukraine, Ukrainian emigration, publishing centers. 

Повний текст


Шуварик М. Рідкісні еміграційні видання українських студентів у Центральній і Східній Європі (1920–1930-ті роки)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С. 102-115

Анотація

Проаналізовано студентські видання 1920–1930-х рр. в еміграції (Чехословаччина, Польща та Німеччина). Охарактеризовано становище українських студентів-емігрантів і діяльність студентських організацій у цих країнах.

Ключові слова: студенти в еміграції, культурно-освітні центри, підручники, альманахи, наукові збірники.

Abstract

Analyzed edition of 1920–1930, students are given in exile (Czechoslovakia, Poland and Germany). Characterize the situation of Ukrainian studentsimmigrants and activities of student organizations in these countries.

Keywords: students in exile, cultural and educational centers, books, almanacs, scientific collections. 

Повний текст


Кужель Л., Жеваженко І. Реклама у західноукраїнських та українських еміграційних календарях 1920-х рр.: типи і стереотипи

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С. 116-139

Анотація

Проаналізовано типи рекламних повідомлень у західноукраїнських та українських еміграційних календарях 1920-х рр. та висвітлено основні принципи організації реклами у тогочасних календарях на основі архівних матеріалів ЦДІА України у Львові. Рекламна діяльність книготорговельних та видавничих установ досліджуваного періоду розглядається як джерело для бібліографії західноукраїнської та української еміграційної книги міжвоєнного періоду.

Ключові слова: рекламне повідомлення, книготорговельна та видавнича бібліографія, календар, українська книга.

Abstract

The article examines the types of advertisements in the Western Ukrainian and Ukrainian emigrant calendars in the 1920’s and discusses the main principles of advertisement organization in the calendars of the aforementioned period based on the archival materials of the Central State Historical Archives of Ukraine in the City of Lviv. Advertising activities of bookselling and publishing institutions of the researched period are examined as a source for the bibliography of the Western Ukrainian and Ukrainian emigrant books published in 1919–1939 years.

Keywords: advertising message, bookselling and publishing bibliography, calendar, Ukrainian book. 

Повний текст


Мовна М. Путівники Львовом, видані у міжвоєнний період (1919–1939): історіографічний аспект

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С. 140-157

Анотація

Здійснено першу в українському львовознавстві спробу пролити світло на історію створення путівників Львовом, видані в міжвоєнний період (1919–1939). Визначено типологічну належність путівників, підкреслено їх тематичні, ідеологічні та лінгвістичні особливості. Охарактеризовано доробок найпомітніших авторів, відомих діячів своєї епохи — М. Орловича, Б. Януша, М. Голубця, І. Крип’якевича, М. Яросевич, О. Мединського та ін.; загальна бібліографія путівників Львовом цього періоду налічує понад 60 позицій.

Ключові слова: путівники, Львів, історія, міжвоєнний період, бібліографія, історіографічний аспект.

Abstract

The article deals with the first attempt in the Ukrainian Leopolitans outlines history of the foundation of guidebooks of our city in period of interwar period (1919–1939). The article defines the typological belonging of city guides and accentuates their subject, ideological and linguistic variety. Contribution of visible authors, famous figures of their epoch — М. Оrlovich, B. Janush, М. Golubec, І. Кripiakievich, М. Jarosevich, A. Меdinsky and others is revealed. General bibliography of guidebooks of our city of this period contains near 60 units.

Keywords: city guides, Lviv, history, interwar period, bibliography, historiography aspect.  

Повний текст


Горда-Цибко О. Періодичні видання 1885–1889 рр. як джерело дослідження археологічно-бібліографічної виставки Ставропігійського інституту у Львові (1888–1889)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С. 158-167

Анотація

Проаналізовано публікації в українських та іноземних періодичних виданнях про різноманітні аспекти Археологічно-бібліографічної виставки Ставропігійського Інституту у Львові 1888–1889 рр. Підкреслено, що результатом проведення виставки, окрім відкриття першого українського музею в Західній Україні, стала активізація мистецтвознавчої науки, зокрема залучення до неї українських учених, основні праці яких опубліковано саме на сторінках досліджуваних періодичних видань.

Ключові слова: Археологічно-бібліографічна виставка, Ставропігійський Інститут, преса, історія мистецтвознавства.

Abstract

The article analyzes the main complex materials Ukrainian and foreign periodicals in the pages which covers various aspects of the history of archaeological and bibliographic exhibition Stavropigiysky Institute in Lviv 1888–1889. An important achievement of an exhibition, with the exception of the opening of the first Ukrainian Museum in Galicia, was the intensification of art- science, including her involvement in Ukrainian scientists, whose main work is published in the pages of periodicals investigated.

Keywords: Archaeological and bibliographic exhibition, Stavropigiysky Institute, the press, history of Art Criticism

Повний текст


Кульчицька Т. Оцінка українських видань на сторінках польських журналів «Biuletyn Polsko-Ukraiński» (1932–1938), «Sprawy narodowo?ciowe» (1927–1939), «Wschód» (1930–1939)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С. 168-183

Анотація

Проаналізовано рецензії на українські видання міжвоєнного періоду, які виходили в межах Польської держави та на інших українських етнічних землях, а також в еміграції, на сторінках варшавських журналів прометейського спрямування. Ці журнали вважали своїм завданням сприяти вирішенню міжнаціональних питань, зокрема складних польськоукраїнських відносин.

Ключові слова: «Biuletyn Polsko-Ukraiński», «Sprawy narodowościowe», «Wschód», Володимир Бончковський, Юзеф Пілсудський, прометейський рух, прометейська еміграція, Східний Інститут у Варшаві, ПольськоУкраїнське Товариство, Інститут досліджень національних справ.

Abstract

The article analyses the estimation of Ukrainian editions of the interwar period, which were published in the limits of Polish State and аnother Ukrainian etnic lands and of the emigration and its consideration on the pages of Warshawian magazines by promethean direction, the aim of whom was to facilitate the decision of question of national questions, especially complicated Polish-Ukrainian relations.

Keywords: «Biuletyn Polsko-Ukraiński», «Sprawy narodowościowe», «Wschód», W. Bonchkowskyj, I. Pilsudskyj, promethean movement, promethean emigration, Eastern Institute in Warsaw, Polish-Ukrainian Society, Institute of Research of National Question.

Повний текст


Падюка Н. Картографічна спадщина Ніколя Сансона (1600–1667) та його спадкоємців у фонді кабінету картографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С. 184-216

Анотація

Досліджено картографічну спадщину засновника французької картографічної школи Ніколя Сансона (1600–1667) та його спадкоємців, що зберігається у фонді кабінету картографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Проаналізовано картографічні документи за часом видання, територіальним охопленням і збірками зберігання. Виявлено карти із зображенням українських земель, укладено науковий опис п’яти з них.

Ключові слова: Ніколя Сансон, картографічна спадщина, карта, атлас.

Abstract

This article explores the legacy of the founder of the French cartographic mapping school Nicolas Sanson (1600–1667) and his successors, retained in the cartography cabinet funds of the Lviv National V. Stefanyk Scientific Library of Ukraine. The analysis of cartographic documents carried out by time of publication, territorial coverage, and collections storage. The maps with image of Ukrainian lands have been discovered scientific description of the five of them composed.

Keywords: Nicolas Sanson, cartographic heritage, map, atlas.

Повний текст


Когут С. «Між ідеєю і формою»: рецензії Михайла Рудницького на українські видання у пресі 20–30-х рр. XX ст. 

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С. 217-234

Анотація

Стаття присвячена одній із найбільш цікавих і насичених сторінок літературної діяльності Михайла Рудницького — рецензуванню. На прикладі рецензій на художні твори українських авторів 20–30-х рр. аналізується літературно-критична позиція М. Рудницького, його естетикотеоретичні погляди на завдання літературної критики, базовані на засадах критичного лібералізму й естетизму. Простежена також рецепція рецензій М. Рудницького в тогочасній періодиці, реакція авторів рецензованих творів — як ілюстрація культурної, морально-етичної атмосфери Галичини 20–30-х рр. ХХ ст.

Ключові слова: М. Рудницький, рецензування, рецензія, ліберальна критика, літературний естетизм, 20–30-ті рр. ХХ ст.

Abstract

The article lights up the one of the most interesting and saturated pages of literary activity of Mykhajlo Rudnytskyj — the criticizing. On the example of reviews on literary works of the Ukrainian authors of 20-30 years of XX c. The critical position of M. Rudnytskyj, his theoretical looks to the tasks of literary criticism, based on principles of critical liberalism and aestheticism is analysed. Traced a reception of reviews by M. Rudnytskyj at periodicals of that time, reaction of authors of peer-reviewed works — as an illustration of cultural, moral and ethical atmosphere of Galicia 20-30 years of XX c.

Keywords: Mykhajlo Rudnytskyj, criticizing, rewiew, critical liberalism, aestheticism, 20-30 years of XX c. 

Повний текст


Хміль О. Видавничі зв’язки Зенона Кузелі з установами і громадськими організаціями (1900–1939)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С. 235-247

Анотація

На основі архівних матеріалів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, Центрального державного історичного архіву України у Львові та окремих друкованих видань у хронологічній послідовності (1900–1939) висвітлено видавничі зв’язки бібліографа, етнографа, видавця Зенона Кузелі з установами і громадськими організаціями світу.

Ключові слова: Зенон Кузеля, архівні матеріали, бібліограф, етнограф, видавець, установи, громадські організації.

Abstract

In article on basis of archival matherials of Lviv Natinal Scientific Library after name of V. Stefanyk, Central State Historical Archive of Lviv and some printed editions are reflected in a chronological sequence (beginning of 1900– 1939) publishing relations of a bibliographer, ethnographer, publisher Zenon Kuzelia with establishments and public organizations of the world.

Keywords: Zenon Kuzelia, archival matherials, bibliographer, ethnographer, publisher, establishments, public organizations. 

Повний текст


 Рижко О. Аксіологічні домінанти в публіцистиці Івана Дзюби

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.  248-257

Анотація

Проаналізовано ціннісні домінанти в системі аксіологічних координат публіцистики Івана Дзюби, оскільки тексти знаного літературознавця й публіциста, регулярно оприлюднювані в ЗМІ, не лише набувають розголосу, а й спричинюють гострі дискусії, впливаючи на формування ціннісних парадигм у сучасному українському суспільстві.

Ключові слова: аксіологічна домінанта, ціннісна парадигма, носій цінності, засоби масової інформації.

 

Abstract

In the article the value dominants are analyzed on the sample of the system of axiological coordinates of Ivan Dziuba’s publications; texts of known literary scholar and journalist, which are regularly published in the massmedia, are not only gain publicity, but also cause great debate, influencing the formation of value paradigms in contemporary Ukrainian society.

Keywords: axiological dominant, value paradigm, the carrier value, mass-media.

Повний текст


Ільницька Л. Видавничі проекти Михайла Гуменюка: реалізовані та задумані (на архівних матеріалах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.  258-278

Анотація

На архівних матеріалах відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника проаналізовано видавничі проекти М. Гуменюка — як реалізовані (покажчик «Письменники радянського Львова» (вип. 1) та ін., монографія «Українські бібліографи ХІХ — початку ХХ століття : нариси про життя і діяльність»), так і задумані (другий випуск покажчика «Письменники радянського Львова», хрестоматія з історії української бібліографії та ін.). На основі листування М. Гуменюка з видавцями висвітлено маловідомі факти про підготовку до друку монографії та деяких статей М. Гуменюка.

Ключові слова: М. Гуменюк, особистий архів, рукопис, видавничий проект, бібліографічний покажчик.

 

Abstract

The publishing projects of M. Humenuk are collected and analyzed on the basis of the archive materials and manuscripts department of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv — as applied (index of «Writers of the Soviet Lviv» (issue 1) etc.; «Ukrainian bibliographians of XIX — XX century : biographies and literary work»; as well as the additional (second issue of the index edition «Writers of the Soviet Lviv», manual of Ukrainian bibliographies etc. The printing release highlights of the M. Humenuk articles monograph are based on his correspondence.

Keywords: M. Humenuk, personal archives, manuscript, publishing project bibliography.

Повний текст


Дзендзелюк Л., Льода Л. Документи на пергаменті: способи дослідження, реставрації, збереження

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.  279-297

Анотація

У статті узагальнено інформацію про передреставраційні дослідження історичних документів на пергаментній основі. Наведено перелік можливих способів усунення пошкоджень, розглянуто запобіжні заходи для захисту та збереження документів на пергаменті. Описано способи виготовлення пергаментного клею.

Ключові слова: пергамент, реставрація, консервація, збереження, пергаментний клей.

Abstract

In this article there is sorted information about research before starting restoration historical documents on parchment basis. We formed list of possible ways to eliminate the damage, considered precautionary measures for the protection and preservation of documents on parchment. Described ways of making parchment glue.

Keywords: parchment, restoration, conservation, preservation, parchment glue. 

Повний текст


Харчук Х. Польські військові поховання у Львові (XIX–XX ст.)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.  298-310

Анотація

Досліджено польські військові поховання ХІХ–ХХ ст. на Личаківському та Янівському цвинтарях у Львові, які тепер є пам’ятками історико-меморіальної та культурної спадщини України та Польщі.

Ключові слова: військові поховання, військовий меморіал, повстання, легіонер, ветеран, пам’ятка, історико-культурна спадщина.

Abstract

This article addresses the question of the not existing place of роlisch military burying at the Lyczakiv and Janiv cemetery, dated by beginning of XIX– XX century. It’s historical, memorial and cultural legacy Ukraine and Polisch.

Keywords: military burial, war memorial, rebellion, legionary veteran, monument, heritage. 

Повний текст


Дзюбан Р. Бібліотека Перемиської греко-католицької митрополичої капітули в документальних матеріалах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.  311-327

Анотація

Розглянуто один із найважливіших етапів в історії Бібліотеки грекокатолицької капітули в Перемишлі — процес розформування та переміщення фондів бібліотеки. Звернено увагу на теперішнє місцезнаходження її книжково-рукописних збірок та проблему реституції бібліотечних цінностей.

Ключові слова: Бібліотека греко-католицької капітули в Перемишлі, архів, збірка, книги, рукописи, стародруки.

Abstract

One of the major stages from history of Library of the Peremyshl (Pol. Przemyśl) Ukrainian Greek Catholic Capitula is the process of disbandment and moving of library funds. Paid attention to present location her the bookhandwritten collections and problem of restitution of the library values.

Keywords: Library of the Peremyshl Greek Catholic Capitula, archive, collection, books, manuscripts, old editions. 

Повний текст


Кусий Л. Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР у період перебудови (1986–1989), його реорганізація та розформування (1990–1995)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.   328-353

Анотація

У статті розглянуто останній період діяльності відділу спецфондів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР. Показано особливості його роботи в умовах політики гласності та демократичних змін в країні. Наведено приклади повернення реабілітованих видань та архівних документів у сховища загального зберігання. Заторкнуто питання реорганізації підрозділу в сектор рідкісних видань кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. відділу рідкісної книги бібліотеки. Висвітлено причини і проблеми розформування сектору.

Ключові слова: відділ спецфондів, період перебудови, реорганізація, розформування.

Abstract

In the article the last period of Special Holdings Department of Lviv Stefanyk Scientific Library of the Academy of Sciences of the USSR is regarded. The features of its work in conditions of publicity policy and democratic changes in the country are shown. The examples of the return of the rehabilitated publications and archival documents for general use are presented. The issues of reorganization of units in the Sector of Rare Editions of the late XIX–ХХ centuryin the Library Department of Rare Books are touched. The causes and problems of dissolution of the Sector are lightened.

Keywords: Special Holdings Department, the period of «perestrojka», reorganization, dissolution. 

Повний текст


Сус І. Науково-довідкова бібліотека відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: історія формування і характеристика фонду

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.  354-364

Анотація

Охарактеризовано найбільші книжкові збірки науково-довідкової бібліотеки відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, які увійшли до її фонду з розформованих у 1939–1940-х рр. книгозбірень Західної України.

Ключові слова: ЛННБ України ім. В. Стефаника, науково-довідкова бібліотека відділу рукописів, збірка книг, провенієнції.

Abstract

The article deals with the biggest book’s collections, which were included to the reseach and reference library of manuscript department of Vasil Stefanyk National Scientific Library of Ukraine from liquidated libraries in Western Ukraine in 1939–1940 years.

Keywords: Vasil Stefanyk National Scientific Library of Ukraine, reseach and reference library of manuscript department, book’s collections, proveniences. 

Повний текст


Кольбух М. Збірка кириличних рукописних книг бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка у Львові: історія формування та сучасний стан

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.   365-393

Анотація

Розкрито історію та шляхи формування збірки кириличних рукописних книг бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка у Львові, її сучасний стан, напрями досліджень.

Ключові слова: кирилична рукописна книга, рукописна збірка бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка у Львові, походження книги.

Abstract

The article reveals the history and ways of formation of the cyrillic manuscript books’ Collection of the Scientific Shevchenko Society’s Library in Lviv, and also describes its present state and directions of research.

Keywords: cyrillic manuscript book, manuscript books’ collection of the Scientific Shevchenko Society’s Library in Lviv, book origin. 

Повний текст


Ковпак В. Ігнаци Дрекслер та його архів у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.  394-405

Анотація

Досліджено основні риси життєвого, професійного і творчого шляху відомого урбаніста Ігнаци Дрекслера (1878–1930), розглянуто головні проблемно-змістові характеристики його архіву, який зберігається у відділі рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника.

Ключові слова: Ігнаци Дрекслер, архів, фонд, урбаністика, документ.

Abstract

In the article it has been studied the main features of life, professional and career of the famous urbanist Ignacy Drexler (1878–1930), considered the main problem-content the characteristics of its archive that is stored in the department of manuscripts LNSL.

Keywords: Ignacy Drexler, archive, fond, Urban Studies, document. 

Повний текст


Домбровська Є. Епістолярна спадщина Олександра Барвінського як джерело дослідження історії української освіти і професійних учительських товариств

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.  406-421

Анотація

На матеріалах листування відомого українського державного та громадського діяча і вченого Олександра Барвінського, яке зберігається у родинному архівному фонді Барвінських у відділі рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника, простежується історія заснування і функціонування української школи, становища вчителів, їх об’єднань і товариств, а також часописів, які видавали ці об’єднання. Листи О. Партицького, Р. Заклинського, І. Ющишина та багатьох народних учителів стосуються історії заснування учительських товариств — «Українського (Руського) Педагогічного Товариства» та «Взаїмна Поміч українського вчительства Галичини». У листах Г. Цеглинського, А. Алиськевича, перемишльського єпископа К. Чеховича та ін. відображена історія заснування і функціонування українських гімназій та учительських семінарій.

Ключові слова: епістолярій Олександра Барвінського, родинний архівний фонд Барвінських, товариство «Взаїмна Поміч українського вчительства», «Українське (Руське) Педагогічне Товариство», «Державна Українська чоловіча ґімназія в Перемишлі», «Український Інститут для дівчат у Перемишлі», Станіславська українська ґімназія.

Abstract

In the article, on the materials of the correspondence of the famous public figure, politician and scholar Olexander Barvinskyi kept in Barvinskyi family archive collection at the Department of Manuscripts of the Vasyl Stefanyk National Academic Library of Lviv there is traced the history of foundation and activity of the Ukrainian schools, teachers' situation, their organizations and fellowships, as well as their periodicals. The letters of O. Partytskyi, R. Zaklynskyi, I. Yushchyshyn and many other public teachers concern the history of the foundation of the teachers organizations «Ukrayins’ke Pedahohichne Tovarystvo» and «Vzayimna Pomich Ukrayins’koho Vchytel’stva Halychyny». The letters of H. Tsehlynskyi, A. Alyskevych, K. Chekhovych, the bishop of Peremyshl’, and the others concern the history of foundation and activity of the Ukrainian gymnasia and teachers seminaries. 

Keywords: Olexander Barvinskyi’s epistolary, Barvinskyi family archive collection, «Vzayimna Pomich Ukrayins'koho Vchytel’stva Halychyny», «Ukrayins’ke (Rus’ke) Pedahohichne Tovarystvo», «Derzhavna cholovicha Gimnaziya v Peremyshli», «Ukrayins’kyi instytut dla divchat v Peremyshli», Stanislaviv Ukrainian Gymnasium. 

Повний текст


Пакун М. «Матеріали до географічного словника Галичини і Буковини» (1910–1923) як складова частина особистого архіву Мирона Кордуби відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.  422-434

Анотація

Подано класифікацію особистого архіву Мирона Кордуби (№ 61), який зберігається у відділі рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника, та проаналізовано основні документи розділу «Матеріали до географічного словника Галичини і Буковини», які дотепер неопубліковані.

Ключові слова: Мирон Кордуба, особистий архів № 61, географічний словник, квестіонар, топоніми, описи населених пунктів, географічні назви.

Abstract

The personal archive of Myron Kordubi is described in the article 61 funds of department of manuscripts LNSL, maintenance and classification is exposed on thematic groups. The basic documents of section are analysed «Materials to the geographical dictionary of Galychina and Bukovini», scho are the feature of fund, as unpublished materials.

Keywords: Myron Korduba, osobistiy archive 61, geografichniy dictionary, kvestionar, toponimi, descriptions of naselinikh points, place names. 

Повний текст


Литвин Т. З листування Юра Меженка та Івана Крип’якевича

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.  435-455

Анотація

Публікація листування відомого бібліографа, книгознавця і бібліотекознавця Юра Меженка (1892–1969) та історика і бібліолога Івана Крип’якевича (1886–1967). Обидва науковці акцентують увагу на проблемі історії української культури, зокрема книгодрукуванні та упорядкуванні наукової бібліографії української книги, колекціонуванніШевченкіани.

Ключові слова: Юр Меженко, Іван Крип’якевич, книгознавство, наукова бібліографія, Шевченкіана.

Abstract

In article was published the correspondence between the famous bibliographer and bibliologist Yur Mezhenko (1892–1969) and historian, bibliolog Ivan Krypiakevych (1886–1967). Both scientists focus on the problem of history of Ukrainian culture, in particular book printing and organizing scientific bibliography, collecting of Shevchenkiana.

Keywords: Yur Mezhenko, Ivan Krypiakevych, bibliography, scientific bibliography, of Shevchenkiana. 

Повний текст


Купчинська Л. Феліціян Лобеський і вивчення мистецьких пам’яток

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.  456-472

Анотація

Статтю присвячено творчості Феліціяна Лобеського, художника західноукраїнських земель першої половини — середини ХІХ ст. Розглянуто рисунки, які він виконав на підставі живописних мистецьких пам’яток попередніх століть. Проаналізовано їх у контексті багатоаспектної програми вивчення духовної і матеріальної культури народу. Висвітлено індивідуальний внесок митця у вирішення актуальних проблем часу.

Ключові слова: Феліціян Лобеський, художник, рисунки, мистецькі пам’ятки, портрети, програма діяльності.

Abstract

This article is devoted to creative work of Felicjan Lobesky, an artist from Western Ukraine of the first half of the nineteenth century. It examines the drawings which he performed on the basis of pictorial artistic monuments of previous centuries. The works of art are analysed in the context of multidimensional program of study of spiritual and material culture of the people. Individual artist’s contribution to the solution of pressing problems of the time were outlined.

Keywords: Felicjan Lobesky, artist, drawings, artistic monuments, portraits, action program.

Повний текст


Фільварків Д. Українська дерев’яна сакральна архітектура в графічних фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.  473-496

Анотація

У контексті вивчення національної культурної спадщини проаналізовано архітектуру українських дерев’яних церков та дзвіниць на матеріалах, які зберігаються у графічних фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, через призму їх історичної та мистецької вартості.

Ключові слова: українська сакральна архітектура, дерев’яна церква, дзвіниця, гравюра.

Abstract

In the context of the national cultural heritage study analyses of the materials are kept in the grafical funds of the Lviv national scientific library of Ukraine named V. Stefanyk, in the light of their historical and artistic values.

Keywords: ukrainian sacral architecture, wooden church bell tower, engrawing. 

 

Повний текст


Пасічник В. Головні тенденції розвитку української та зарубіжної етномузикології другої половини XX ст. 

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.  497-513

Анотація

Розглянуто основні напрями розвитку української та зарубіжної етномузикології другої половини XX ст., що пов’язані з записами народної музики та її публікуванням у наукових і науково-популярних виданнях, зародженням нових теоретичних і методологічних засад в етномузикології, формуванням національних пісенних каталогів, порівняльним дослідженням у межах однієї національної культури та виходом на міждержавні, міжнаціональні зв’язки.

Ключові слова: народна пісня, українська та європейська фольклористика, національні фольклористичні школи, каталоги народної музики, музичне слов’янознавство.

Abstract

The article deals with the main trends of Ukrainian and foreign ethnomusicology of the second half of the XX century, connected with recordings of folk music and its publishing in the scientific and popular publications, the emergence of new theoretical and methodological principles of ethnomusicology, the formation of the national song catalogs, comparative study within a national culture and access to the interstate, interethnic relations.

Keywords: folk song, Ukrainian and European folklore, national folklore schools, cataloques of folk music, music of Slavic studies. 

Повний текст


Горак Я. Збірка рукописних документів до історії композиторської спадщини Дениса Січинського

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.  514-526

Анотація

У статті вперше здійснено огляд збірки рукописних документів, адресованих Ярославові Ярославенку. Ці документи висвітлюють творчу співпрацю Дениса Січинського з музичним видавництвом «Торбан» і участь Я. Ярославенка (як керівника видавництва) у визначенні долі творчої спадщини Д. Січинського після смерті композитора. Огляд супроводжено коментарем, у якому узагальнено наукові дослідження цих рукописів, з’ясовано їх суть, призначення, наведено факти та події, що зумовили появу цих матеріалів.

Ключові слова: Денис Січинський, Ярослав Ярославенко, музичне видавництво «Торбан», листи, рукописи, «Спадщина Дениса Січинського», Лев Джулинський, Наукове товариство імені Шевченка.

Abstract

The article makes attempt to review for the first time the collection of manuscript documents, addressed to Yaroslav Yaroslavenko. Thematically these documents are linked to creative collaboration of Denys Sichynskyi with «Torban» Music Publishing House and participation of Y. Yaroslavenko (as a head of the house) in the preservation of Denys Sichynskyi’s creative heritage after the composer’s death. The review is followed by commentary, which summarizes the scientific investigation of these manuscripts, explains their essence, aim, elucidates the facts and events behind these documents.

Keywords: Denys Sichynskyi, Yaroslav Yaroslavenko, «Torban» Music Publishing House, letters, manuscripts, «Heritage of Denys Sichynskyi», Lev Dzhulynskyi, Shevchenko Scientific Society. 

Повний текст


Косаняк Н. Невідомі рукописи музичних творів Михайла Вербицького (із фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.  527-539

Анотація

Подано нотографічний огляд нововиявлених рукописів музичних творів Михайла Вербицького, що ґрунтується на текстологічному й археографічному дослідженні кожної одиниці зберігання, з метою введення їх у науковий обіг.

Ключові слова: Михайло Вербицький, рукописи музичних творів, археографічні опрацювання, нотографічний огляд, музичне джерелознавство.

Abstract

The bibliographical review of the recently discovered manuscripts of music by Mykhailo Verbitskii, which is based on textual and archaeographical research of every unit of storage, is given, with the aim of their introduction to the scientific turnover.

Keywords: Mykhailo Verbitskii, manuscripts of music, archeographical processing, bibliographical review, musical source studies. 

Повний текст


Романюк С. Афіші театру товариства «Руська Бесіда» у фондах Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С.540-568

Анотація

У статті проаналізовано афіші творчого доробку театру «РуськаБесіда», акцентовано увагу на інформаційному наповненні цієї однолистової поліграфічної продукції та її оформленні.

Ключовіслова: афіша, театральнаафіша, фонд, українськийтеатр«РуськаБесіда», репертуар, шрифтовеоформлення.

Abstract

The article analyzes posters of the theater «Ruska Besida», emphasis on information filling of the posters and its design.

Keywords: placard, theatre placard, fond, ukrainian theatre «Ruska Besida», repertoire, print design.

Повний текст


Стець С. Каталог виставки «П. П. Рубенс — А. ван Дейк: відоме й невідоме»

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С. 569-596

Анотація

Об’єкт наукового дослідження — естампи за творами П. П. Рубенса й А. ван Дейка та картини інших художників, що вперше експонувалися на виставці «П. П. Рубенс — А. ван Дейк: відоме й невідоме» у Львівській національній галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького. У них відображено поступ фламандського живопису та європейської різцевої гравюри XVII–XVIII ст.

Ключові слова: естамп, образотворче мистецтво, фламандська школа, портретний живопис.

Abstract

The object of the scientific research are estaps made after the works of P. P. Rubens and A. van Dyck. These works were firstly exhibited in the Lviv National Art Gallery named after B. Voznyckiy on the exhibition «P. P. Rubens — A. van Dyck: known and unknown». In these works was shown the evolution of flamish painting and art print of the XVI–XVIII century.

Keywords: prints, paintings, Flemish School, portraiture. 

Повний текст


Красник У. Колекція фотографій Бібліотеки і Музею Народного Дому у Львові (на матеріалах фонду Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С. 597-610

Анотація

Об’єктом дослідження є колекція фотографій Бібліотеки і Музею Народного Дому у Львові. Проаналізовано тематичні складові колекції, введено в науковий обіг невідомі фотодокументи.

Ключові слова: фотографія, колекція, Народний Дім, історичне джерело, москвофіли.

Abstract

In the article the object of study is the photo collection of the Narodnyi Dim Library and Museum in Lviv. The analysis of thematic elements of the collection is provided, unknown photo dokuments are introduced into scientific circulation.

Keywords: photography, collection, Narodnyi Dim, historical source, Russophiles. 

Повний текст


Ільницька А. Світлини українських хорових колективів Галичини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (з матеріалів фонду фотографій Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2013. Вип. 5(21).  С. 611-626

Анотація

На основі фотоматеріалів з фонду Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника відтворено концертно-виконавську діяльність українських хорових колективів Галичини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. У науковий обіг введено маловідомий джерелознавчий матеріал.

Ключові слова: українське пісенно-хорове мистецтво, хорове виконавство, музично-хорове товариство «Боян», фонд фотографій, Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

Abstract

We concentrate on the concert activity of Ukrainian choirs in Halychyna starting from the end of 19ct and until the mid-20ct. The study is centered around the set of mostly unknown photography images from the archive of the Institute for studying of the bibliography sources of Vasyl Stefanyk National scientific library.

Keywords: Ukrainian song, Ukrainian choirs, music and choir society «Boyan», photography archive, Institute for studying of the bibliography sources of Vasyl Stefanyk National scientific library. 

Повний текст

 

Вимоги до статей

Члени редколегії

Рецензування

Архіви номерів

2022:   вип. 14(30)

2021:   вип. 13(29)

2020:   вип. 12(28)

2019:    вип. 11(27)

2018:    вип. 10(26)

2017:       вип. 9(25)

2016:       вип. 8(24)

2015:       вип. 7(23)

2014:       вип. 6(22)

2013:       вип. 5(21)

2012:       вип. 4(20)