Випуск 8(24)'2016

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника. — Вип. 8(24). — 2016

Титул

Зміст


Ільницька Л. Перше видання «Енеїди» (1798 р.) І. Котляревського у фондах наукових бібліотек Львова

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С. 3-22

Анотація

Розглянуто два примірники рідкісного першого видання «Енеїди» (1798) І. П. Котляревського у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника та примірник із фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Ключові слова: Іван Котляревський, Іван Франко, Денис Зубрицький, Віктор Баворовський, Юхим Сіцінський, Стефанія Звонок, Іван Прийма.

Abstract

We consider two samples of the rare first edition of «Eneida» (1798) by Ivan Kotlyarevskyi from the collections of Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library and one sample of the same edition from the collections of the Scientific Library of Ivan Franko Lviv National University.

Keywords: Ivan Kotlyarevskyi, Ivan Franko, Denys Zubrytskyi, Viktor Bavorovskyi, Yukhym Sitsinskyi, Stefania Zvonok, Ivan Pryima. 

Повний текст


Блавацький С., Домбровський М. Грецька періодика в Україні — українська грекомовна преса у Греції (1917, 1919–1920): транснаціональне компаративне дослідження

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.23-38

Анотація

Здійснено спробу транснаціонального компаративного дослідження de visu грецької періодики в Україні в 1917 р. та української грекомовної преси в Греції 1919–1920 рр. Вперше в журналістикознавчий дискурс введено такі видання: «Αναγέννησις» (Одеса, 1917) та «Έλληνο-Ουκρανική Επιθεώρησις» (Афіни, 1919–1920). Досліджено редакційну політику видань, визначено та проаналізовано ідеологеми, головні домінанти та детермінанти їхнього контенту.

Ключові слова: преса, грекомовний, Україна, Греція, «Αναγέννησις», Одеса, «Έλληνο-Ουκρανική Επιθεώρησις», Афіни, контент, дискурс, пропаганда.

Abstract

In the paper it has been attempted to make a transnational comparative (historical and bibliographical) study de visu, on the one hand, the Greek periodicals in Ukraine in 1917, and on the other — the Ukrainian Greek-language press in Greece of 1919–1920 yrs. On the basis of their empirical (historical and bibliographical) study de visu the publications «Αναγέννησις» (Odessa, 1917) та «Έλληνο-Ουκρανική Επιθεώρησις» (Athens, 1919–1920) have been introduced for the first time in journalism studies discourse. The editorial policy of the periodicals has been studied and the ideologemes, main dominants and determinants of their content have been analyzed. The conclusions about functional orientation of these press publications, framing of problems have been drawn and the perspectives for forthcoming studies in the subject have been formulated.

Keywords: press, Greek-language, periodicals, Ukraine, Greece, «Αναγέννησις», Odessa, «Έλληνο-ΟυκρανικήΕπιθεώρησις», Athens, content, discourse, propaganda. 

Повний текст


Морозова І. Українське книговидання у Станиславові 1920–1930-х рр.: тематика, видавничі серії, жанри

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.39-57

Анотація

Розглянуто український книговидавничий рух у Станиславові 20– 30-х рр. XX ст., зокрема охарактеризовано діяльність місцевих видавництв і громадських організацій, проаналізовано тематичний і жанровий склад окремих видань і видавничих серій.

Ключові слова: Станиславів, «Бистриця», Григорій Хомишин, книговидання, видавничі серії, українська книга.

Abstract

Considered Ukrainian Stanyslaviv book publishing movement in the 20– 30’s XX century, сharacterized in particular activities of local publishers and public organizations, analyzed themed genre composition of certain publications and publishing series.

Keywords: Stanyslaviv, «Bystrica», Hryhory Khomyshyn, book publishing, publishing series, Ukrainian book. 

Повний текст


Когут С. Михайло Рудницький як літературний критик та редактор часопису «Назустріч»

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.58-71

Анотація

Про часопис «Назустріч» як головну трибуну української ліберальної критики в Галичині міжвоєнного періоду ХХ ст. Подано аналіз ідеологічно-естетичних переконань редакції, зокрема М. Рудницького як головного ідеолога і редактора часопису, досліджено рецепцію видання у пресі того часу, оцінки прихильників і опонентів.

Ключові слова: «Назустріч», М. Рудницький, європоцентризм, українська ліберальна критика, міжвоєнний період ХХ ст.

Abstract

About a periodical «Nazustricz» as a main tribune of Ukrainian liberal criticism in Galychina of intermilitary period of ХХ century. The article contains the analysis of ideological-aesthetic persuasions of editors, in particular, М. Rudnytskyj as a main ideologist and editor of periodical, investigates the reception of edition in press of that time, rewiews by supporters and opponents.

Keywords: «Nazustricz», М. Rudnytskyj, eurocentrism, Ukrainian liberal criticism, intermilitary period of ХХ century. 

Повний текст


Рибчинська Н. До початків бібліографії Івана Франка: Михайло Павлик VS Володимир Дорошенко

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.72-85

Анотація

Розглянуто принципи авторизованого укладання двох перших бібліографічних покажчиків творів І. Франка, які здійснили М. Павлик (1898) та В. Дорошенко (1918; 1930).

Ключові слова: ювілейне видання, персональний бібліографічний покажчик, методика укладання, Іван Франко, Михайло Павлик, Володимир Дорошенко.

Abstract

The article considers the principles of authorised forming of two first bibliographic guides of I. Franko by M. Pavlyk (1898) and V. Doroshenko (1918; 1930).

Keywords: jubilee, personal bibliographic guide, method of forming, Ivan Franko, Mykhaylo Pavlyk, Volodymyr Doroshenko.

Повний текст


Ґабор В. Франкіана на сторінках української преси: травень 1915 р. — травень 1916 р.

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.86-102

Анотація

Проаналізовано публікації, присвячені останньому року життя Івана Франка (від травня 1915 р. до 28 травня 1916 р.) на сторінках провідних українських періодичних видань. Публікації засвідчують, що важкохворий письменник до останніх днів залишався творчо активним як митець, перекладач, науковець, та був помітним суспільний інтерес до його постаті.

Ключові слова: Іван Франко, поет, науковець, перекладач, спогади, українська преса 1915–1916 рр.

Abstract

In the paper the Frankiana of the last year of the Ivan Franko’s life — since May 1915 — till 28th of May 1916 in the leading Ukrainian periodicals has been analyzed. Publications attest, on the one hand, that the heavily ailing writer remained creative active as an artist, an interpreter and a scholar till the last days of his life, and on the other — a public interest to his personage was conspicuous.

Keywords: Ivan Franko, poet, scholar, interpreter, memoirs, the Ukrainian press, 1915–1916 yrs. 

Повний текст


Комариця М. Суспільний резонанс у пресі по смерті Івана Франка

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.103-112

Анотація

Проаналізовано некрологи Івана Франка у галицькій, буковинській, таборовій та еміграційній пресі 1916 р. на тлі тогочасної політичної ситуації, окреслено проблемні домінанти та роль суспільного фактора.

Ключові слова: Іван Франко, некролог, українська преса 1916 р.

Abstract

We analyze Ivan Franko’s obituaries in Galician and Bukovynian press, as well as in the emigration periodicals and the press of war camps, in the year of 1916. The study is done in the context of the contemporary political situation, the dominant problems and the role of the social factor are outlined as well.

Keywords: Ivan Franko, obituary, Ukrainian press 1916.

Повний текст


Палюх О. Пресовидавничі реалії воєнного Львова 1914–1918 рр. (за матеріалами місцевої преси)

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.113-124

Анотація

Висвітлено умови пресовидавничої діяльності у Львові періоду Першої світової війни, проаналізовано вплив обставин воєнного часу, владних змін у місті — австро-угорської, російської, польської — на вихід і тематику українських часописів, роботу редакцій.

Ключові слова: українська преса, русофільські часописи, владні утиски, цензура.

Abstract

The article shows the conditions of press publishing activities in Lviv during the period of the First World War and analyzes the influence of wartime circumstances, changes in the power of the city — Austro-Hungarian, Russian, Polish — on the publishing and themes of the Ukrainian periodicals and their editors work.

Keywords: Ukrainian press, Russophile newspapers, government harassment, censorship. 

Повний текст


Мовна М. Сучасні туристичні путівники Яремчанщиною у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.125-133

Анотація

Зібрано сегмент сучасних туристичних путівників Яремчанщиною, що зберігається у фондах ЛННБ України ім. В. Стефаника. Проаналізовано їх фактологічне наповнення, визначено типологічну належність, внесок у розвиток сучасного вітчизняного краєзнавства.

Ключові слова: путівник, туризм, Яремче, сучасність, типологія.

Abstract

The article accumulates the segment of the modern touristic guides of Yaremche region that is stored in Vasyl Stefanyk National scientific library of Ukraine in Lviv. The article defines the factual contents and the typological belonging of touristic guides; an attempt has been made to comprehend the place of guidebooks in modern Ukrainian history.

Keywords: guidebook, tourism, Yaremche, modernity, typology.

Повний текст


Рижко О. Поняття, види, класифікації плагіату

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.134-150

Анотація

Про роль мас-медіа в процесі розуміння й осмислення проблеми плагіату науковцями і соціумом. Сформульовано визначення й класифікацію видів плагіату, прийняті в українській та зарубіжній практиці, поняття «самоплагіату», а також ті види, які не ввійшли до традиційної класифікації, наприклад кіберплагіат як загальне використання інтернеттехнологій і як тайпсквотинг.

Ключові слова: плагіат, класифікація, види плагіату, академічна чесність, засоби масової комунікації.

Abstract

We focus here on the importance of academics, of society and of the mass media in understanding and comprehension of the plagiarism problems. We briefly reviewed the definitions and the classifications of plagiarism that are adopted in Ukrainian and foreign practice. Also we observed a term of «own plagiarism» and types that were not included into traditional classification such as «cyber plagiarism», «typosquatting» and using of Internet technologies.

Keywords: plagiarism, classification, types of plagiarism, academic honesty, mass communication.

Повний текст


Падюка Н. Карти й атласи амстердамського видавництва Гондтів-Янссонів (XVII ст.) у фонді кабінету картографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.151-175

Анотація

Досліджено картографічну спадщину амстердамського картографічного видавництва XVII ст. Гондтів-Янссонів, що зберігається у фонді кабінету картографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Проаналізовано картографічні документи за територіальним охопленням і збірками зберігання. Виявлено карти із зображенням українських земель, укладено науковий опис восьми з них.

Ключові слова: Йодок Гондт, Ян Янссон, Ґерард Меркатор, картографічна спадщина, карта, атлас.

Abstract

This article explores the legacy of the founder of the Amsterdam cartographic publishing of XVII c. of Hondts-Janssons, retained in the cartography cabinet funds of the Lviv National V. Stefanyk Scientific Library of Ukraine. The analysis of cartographic documents carried out by territorial coverage and collections storage. The maps with image of Ukrainian lands have been discovered scientific description of the eight of them composed.

Keywords: Jodoc Hondt, Jan Jansson, Gerard Mercator, cartographic heritage, map, atlas. 

Повний текст


Дзендзелюк Л., Льода Л. Дослідження стану книжкового фонду Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (на прикладі стародруків XVII ст.)

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.176-186

Анотація

Розглянуто способи контролю стану збереженості книжкових фондів у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника з метою виявлення причин руйнування. На прикладі Острозьких стародруків здійснено детальний огляд стану всіх примірників й окреслено заходи, що забезпечують збереження максимальної інформації для дослідників архітектоніки книги в цілому.

Ключові слова: збереженість, стародруки, Острозькі видання, реставрація, пошкодження.

Abstract

The methods of preservation control condition the book collections of Lviv National Academic Library named V. Stefanik (Ukraine), the ways to identify causes of damage. In the example shown on all copies of the Ostrog old printed books we did detailed overview and formed the outlined measures, that ensure maximum information preservation for book architectonics researchers.

Keywords: survival, books, Ostroh old printed books, restoration, damage. 

Повний текст


Льода Л., Дзендзелюк Л., Пігель І. Послідовне обстеження ретроспективного фонду Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника як критерій оцінювання довговічності видань

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.187-202

Анотація

Оцінено стан збереження колекції з ретроспективного фонду ЛННБ України ім. В. Стефаника за допомогою кваліметричного та стенфордського методів. Здійснено порівняння обох методів дослідження на прикладі видань кінця ХVIII — першої половини ХХ ст.

Ключові слова: збереження, статистичний аналіз, метод кваліметрії, стенфордський метод.

Abstract

Implemented evaluation of the State of Preservation of the retrospective collection of the Lviv National Scientific Library of Ukraine named after V. Stefanyk with using Qualimetric and Stanford methods. Comparison of two methods of research books on the example of documents of the late eighteenth — early twentieth century.

Keywords: conservation, statistical analysis, method Qualimetry, Stanford method. 

Повний текст


Сова А. «Вічно читаємо про війну з усіх боків». З листів Івана Боберського до Олександра Тисовського

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.203-216

Анотація

Опубліковано три листи Івана Боберського до Олександра Тисовського, що розкривають як життєвий шлях цих двох видатних українських діячів, так і події української історії початку ХХ ст.

Ключові слова: Іван Боберський, Олександр Тисовський, Всесокільський здвиг у Празі 1912 р., Легіон Українських січових стрільців.

Abstract

Three letters to Alexander Ivan Boberskyi to Oleksandr Tysovskyi that shed light as on the way of life of these two prominent Ukrainian figures, so as on the events of Ukrainian history of the early twentieth century are published.

Keywords: Ivan Boberskyi, Oleksandr Tysovskyi, All Sokilske Demonstration in Prague in 1912, Legion of Ukrainian Sich Riflemen. 

Повний текст


Кравець Д. Співпраця Михайла Возняка із Всеукраїнською академією наук у 1920–1930-х рр. (за матеріалами фондів відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.217-234

Анотація

На матеріалах особового архівного фонду відомого західноукраїнського літературознавця та фольклориста М. Возняка, який зберігається у відділі рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника, простежено історію співпраці вченого із Всеукраїнською академією наук у міжвоєнний період. На основі епістолярної спадщини фондоутворювача охарактеризовано його контакти як з ВУАН, її членами та інституціями, так із іншими науковими установами радянської України 1920–1930-х рр.

Ключові слова: М. Возняк, М. Грушевський, ВУАН, радянська Україна, епістолярій.

Abstract

Based on personal papers of famous Ukrainian philologist and folklorist M. Vozniak that are kept in the Department of manuscripts at Vasyl Stefanyk national scientific library of Ukraine in Lviv, paper characterize collaboration of the scientist with Ukrainian Academy of Sciences (UAS) in Kyiv in 1920s–1930s. Thanks to the epistolary heritage of M. Vozniak we can trace his cooperation with UAS, it’s members and departments and with other scientific institutions of the Soviet Ukraine.

Keywords: M. Vozniak, M. Hrushevskyi, UAS, Soviet Ukraine, epistolary. 

Повний текст


Литвин Т. Із шевченкіани Івана Крип’якевича

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.235-249

Анотація

Актуалізовано шевченкознавчі зацікавлення відомого історика та бібліолога Івана Крип’якевича, у науковому доробку якого виявлено шість окремих публікацій про життя та творчість Кобзаря. Особливу увагу звернуто на рукопис статті «З минулого Шевченкової Батьківщини», який виявлений в особовому архіві вченого, який зберігається у відділі рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника.

Ключові слова: Іван Крип’якевич, життя і творчість Тараса Шевченка, редагування.

Abstract

In article is updated information concerning interests of well-known historian, bibliographist Ivan Krypyakevych about Shevchenko; in his scientific contribution was found six different publications about the life and works of Shevchenko. Particular attention is paid to the manuscript of scientist «From the past of Shevchenko’s motherland», which was found in the scientist’s personal archive in the Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine.

Keywords: Ivan Krypyakevych, life and works of Taras Shevchenko editing. 

Повний текст


Кусий Л. «Ідеологічно шкідливі, ворожі і рекомендуються до зняття»: політичний перегляд книг Львівської філії Бібліотеки АН УРСР у 1941 р. 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.250-265

Анотація

Висвітлено методи здійснення політико-ідеологічного контролю фондів Львівської філії Бібліотеки АН УРСР у 1941 р.

Ключові слова: політична цензура, ідеологічний контроль, відділ спецфондів Львівської філії бібліотеки АН УРСР, Бібліотека Наукового товариства імені Шевченка у Львові, вилучення і втрати фондів.

Abstract

The article tells about methods of political and ideological control of funds Lviv Department of the Library of Academy of Sciences of Ukrainian SSR in 1941.

Keywords: Library of Scientific society by Shevchenko in Lviv, funds of the V. Stefanyk Lviv national scientific library of Ukraine, political and ideological control. 

Повний текст


Дзюбан Р. Переміщення рукописної спадщини Миколи Лисенка з фондів Львівської філії Бібліотеки АН УРСР у 1947 р.

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С.266-278

Анотація

Висвітлено процес переміщення автографів партитур опер Миколи Лисенка «Тарас Бульба» та «Різдвяна ніч».

Ключові слова: виставка, композитор, Лисенко, опера, партитура, рукопис, «Студіон», ювілей.

Abstract

The article deals with the movement of autographs scores Mykola Lysenko opera «Taras Bulba» and «Christmas Night».

Keywords: exhibition, composer, Lysenko, opera, score, manuscript, «Studion», anniversary. 

Повний текст


Кольбух М. Архів Ольги Олександри Дучимінської у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С. 279-296

Анотація

Подано огляд особового фонду письменниці, перекладача, літературного критика, публіциста, етнографа, педагога, громадського діяча Ольги Олександри Дучимінської, основу якого становлять рукописи прозових та поетичних творів, листування, фотодокументи, доповнені біографічними матеріалами, документами до історії архіву Ольги Дучимінської та колекційними матеріалами.

Ключові слова: особовий архів Ольги Олександри Дучимінської, автографи творів, поезія, проза.

Abstract

The article gives an overview of the personal fond of Olha Oleksandra Duchyminska — the writer, translator, literary critic, publicist, ethnographer, teacher, and social activist. The papers consist of prose and poetry manuscripts, correspondence, photographic documents, supplemented with biographical and collectible materials, documents on the history of the fond acquisition.

Keywords: personal papers of Olha Oleksandra Duchyminska, creative autographs, poetry, prose.

Повний текст


Сус І. Архів українського етнографа Савини Сидорович у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С. 297-306

Анотація

Здійснено огляд матеріалів особового архіву українського етнографа С. Сидорович 1920–1960-х рр., який зберігається у відділі рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника.

Ключові слова: особовий архів С. Сидорович, українська етнографія, Український державний етнографічний музей АН УРСР у Львові, народне ткацтво, музейний експонат.

Abstract

The article deals with the personal papers of Ukrainian ethnograhper S. Sydorovych of 1920–1960s years, which are preserving in the manuscript department of Vasil Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine.

Keywords: S. Sydorovych’s personal papers, Ukrainian ethnography, Ukrainian State Ethnography Museum of the Acadamy of Science of the USSR in Lviv, ethnic weaving, museum exhibit. 

Повний текст


Осадця О. Українська нотовидавнича справа в Західній Україні XIX — першої третини XX ст.: етапи розвитку

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С. 307-327

Анотація

Виокремлено й охарактеризовано основні етапи розвитку української нотовидавничої діяльності у Галичині в ХІХ — першій третині ХХ ст., враховано особливості періодизації загальноісторичного, загальнокультурного і музично-історичного процесів в Україні.

Ключові слова: нотовидавнича діяльність, друковане нотне видання (нотодрук), нотовидавничий каталог.

Abstract

The article deals with the basic stages of development of Ukrainian musical publishing business in Galicia in the XIX — the first third of the XX century. Special attention is paid to features of periodization of historical, cultural and musical-historical processes in Ukraine.

Keywords: musical publishing activity, printed musical edition, musical catalog. 

Повний текст


Косаняк Н. Музичний репертуар львівського театру: особливості висвітлення у міській пресі другої половини ХІХ — початку ХХ ст. 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С. 328-344

Анотація

Увагу зосереджено на рецепції музичного репертуару львівського театру засобами місцевої журналістики другої половини ХІХ — початку ХХ ст.; описано чинники, які сприяли формуванню його музичного репертуару.

Ключові слова: музичний репертуар, львівський театр, опера, часописи. 

Abstract

The article deals with the reception of musical repertoire of Lviv theatre by local journalists of the late XIX — early XX century, it is described the factors which formed the musical repertoire.

Keywords: musical repertoire, Lviv theatre, opera, newspapers and magazines.

Повний текст


Романюк С. Афіші українських професійних театральних труп кінця XIX — початку XX ст. у фондах Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С. 345-355

Анотація

Вперше проаналізовано репертуар окремих українських театральних труп, зосереджено увагу на інформаційному наповненні афіш та їх поліграфічному виконанні.

Ключові слова: український театр, театральні трупи, репертуар, культура, афіші, шрифти.

Abstract

The article deals with the repertoire of some Ukrainian theater groups, focuses on the information content of posters and printing performance.

Keywords: ukrainian theatre, theatre groups, repertoire, culture, posters, fonts. 

Повний текст


Красник У. Кам’янець-Подільський у світлинах Юліана Дороша (із фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С. 356-368

Анотація

Об’єктом дослідження є колекція фотографій Кам’янця-Подільського відомого українського фотографа Юліана Дороша (1909–1982). У колекції представлені фоторепродукції плану міста та світлини, на яких зображені Кам’янець-Подільська фортеця з міськими укріпленнями, Новопланівський міст, міська ратуша, Тріумфальна арка, колона з фігурою Богородиці комплексу катедрального собору Петра і Павла, церква Воздвиження Чесного Хреста на Карвасарах. Проаналізовано тематичні складові колекції, введено в науковий обіг невідомі фотодокументи.

Ключові слова: фотографія, Юліан Дорош, Кам’янець-Подільський, Смотрич, фортеця, сакральні споруди.

Abstract

Searching object is a collection of photos Kamenetz Podolsky, famous Ukrainian photographer Yulian Dorosh (1909–1982). The collection includes Photographic plan of the city and photographs, which depict Kamjanetsky fortress with the city fortifications, Novoplanivskyy Bridge, City Hall, Arc de Triomphe, a column with a figure of the Virgin complex Cathedral of Peter and Paul, the Church of Holy Cross on Karvasary. Analysis thematic components of the collection, introduced in scientific use unknown photographs.

Keywords: photography, Yulian Dorosh, Kamenetz-Podolsk, Smotrych River, castle, sacred buildings. 

Повний текст


Голій Р. Фалеристичні пам’ятки другої половини ХХ ст. (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С. 369-377

Анотація

Подано загальну характеристику фалеристичних пам’яток другої половини ХХ ст., які зберігаються у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника. Висвітлено процес комплектування збірки та здійснено огляд основних тематичних груп.

Ключові слова: фалеристика, відзнаки, мистецькі фонди.

Abstract

The article deals with the general characteristic of the fund of phaleristics (second half of the XX century) of Lviv National Scientific Library of Ukraine named after V. Stefanyk. Special attention is paid to the process of completing the collection and implemented the review of the main thematic groups.

Keywords: phaleristics, badges, art funds. 

Повний текст


Стефанишин Т. Мистецтвознавча діяльність Миколи Голубця (до 125-ліття від дня народження)

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С. 378-390

Анотація

Висвітлено мистецтвознавчу діяльність Миколи Голубця, зокрема дослідницьку працю (історія мистецтва та архітектури), художню критику, видавничо-редакторську (видання культурологічних, науково-популярних і мистецтвознавчих часописів) та організаційно-популяризаторську (заснування та діяльність наукових товариств і мистецьких об’єднань, влаштування виставок).

Ключові слова: українське мистецтво, художник, мистецький критик, творча спадщина, культурно-мистецький рух.

Abstract

Deals with the art-work of Mykola Holubets cabbage rolls, including research work (art history and architecture), art critic, publishing and editorial (publication of cultural, scientific and popular journals and art history) and organizational and promotional (establishment and operation of scientific societies and art groups, placing exhibitions).

Keywords: Ukrainian art, artist, art critic, creative heritage, cultural and artistic movement. 

Повний текст


Когут С. Цінне видання з української краєзнавчої бібліографії

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2016. Вип. 8(24).  С. 391-393

Анотація

Рецензія на видання: Мовна М. Путівники Львовом (друга половина XIX — початок XXI століття) : іст.-бібліогр. дослідж. / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. — Львів, 2013. — 604 с. 

Abstract

Повний текстВимоги до статей

Члени редколегії

Рецензування

Архів номерів

2020:    вип. 12(28)

2019:    вип. 11(27)

2018:    вип. 10(26)

2017:      вип. 9(25)

2016:       вип. 8(24)

2015:       вип. 7(23)

2014:       вип. 6(22)

2013:       вип. 5(21)

2012:       вип. 4(20)