Випуск 4(20)'2012

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника. — Вип. 4(20). — 2012

Титул

Зміст


Ільницька Л. Концепція національної бібліографії у працях Ярослава Дашкевича

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 3-17

Анотація

Теоретичні засади створення національної бібліографії розглянуто на матеріалах праць відомого українського історика і бібліографа Ярослава Дашкевича. Проаналізовано також його практичний доробок з підготовки бібліографії української книги 1798–1916 рр.

Ключові слова: національна бібліографія, Ярослав Дашкевич, база даних, українознавство, україніка.

Abstract

Theoretical principles for creating the national bibliography are considered based on the publications by known Ukrainian historian and bibliographer Jaroslav Dashkevych. We also analyse his practical contribution towards the bibliography of Ukrainian book publishing during 1798–1916 years.

Keywords: national bibliography, Jaroslav Dashkevych, database, Ukrainian studies, Ucrainica.

Повний текст


Головата Л. Об’єднана Краківсько-львівська спілка: евакуація, згортання діяльності, нова еміграція і ліквідація, 1944–1948 (у світлі нових архівних матеріалів) 18-35

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 18-35

Анотація

Стаття присвячена останньому етапові діяльності найбільшого легального видавничого осередку періоду Другої світової війни — «Українського видавництва» у Кракові-Львові. Джерельну основу становить комплекс документів із особистого фонду Володимира Кубійовича, що зберігається в Бібліотеці й Архівах Канади (м. Оттава) і досі був поза науковим обігом.

Друга світова війна, видавнича діяльність, евакуація, еміграція.

Abstract

This article focuses on the last activities of the largest legal publishing center, the «Ukrainian Publishing House» in Krakow-Lviv, during the Second World War. It is based on a series of primary documents from the personal archive of Volodymyr Kubijovyč which is held by the Library and Archives Canada (Ottawa), material which until now has not received scholarly attention.

Keywords: World War II (or Second World War), publishing, evacuation, emigration.

Повний текст


Пономаренко М. Видавнича діяльність Львівської бібліотеки Академії наук УРСР (1956–1959): події, тематика, персоналії

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 36-77

Анотація

На тлі подій періоду «хрущовської відлиги» висвітлено нюанси наукової та видавничої діяльності Львівської бібліотеки АН УРСР, окреслено її тематичну та типологічну складові. Особливу увагу відведено співробітникам бібліотеки, іншим, не бібліотечним персоналіям, які були безпосередньо причетними до формування науково-дослідної та редакційно-видавничої сфери. Проаналізовано всі видання бібліотеки цього періоду.

Ключові слова: «хрущовська відлига», Львівська бібліотека АН УРСР, бібліографія, довідкове видання, наукове видання, цензура, видавнича справа.

Abstract

On a background of events by period «Khrushchev thaw» highlights the nuances of scientific and publishing activity in Lviv library Acad. of Sci. Ukrainian SSR, were described thematical and typological parts. Particular attention is given to library staff and to the other’s people who were directly involved in the formation of research and editorial and publishing fields. Were made analyzing on all library publications of that period

Keywords: «Khrushchev thaw», Lviv library Acad. of Sci. Ukrainian SSR, bibliography, reference books, scientific publications, censorship, publishing.

Повний текст


Стефанишин Т. Видання Львівської наукової бібліотеки 1960–1980-х рр. мистецтвознавчої тематики: історія, репертуар, типологія

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 78-93

Анотація

Розглянуто мистецтвознавчі видання Львівської наукової бібліотеки 1960–1980-х рр., проаналізовано деякі з них. У контексті дослідження виокремлено науково-бібліографічну діяльність та публікації С. П. Костюка.

Ключові слова: бібліографічний покажчик, художник, мистецька персоналія, мистецтвознавство, цензура, ідеологія.

Abstract

The 1960–1980 art studies publications of the Lviv Scientific Library were reviewed, and specific items were analized. In the context of research, the scientific and bibliographic activities and publications of S. P. Kostiuk were highlighted.

Keywords: bibliography guide, artist, publications about art personalities, art studies, censorship, ideology.

Повний текст


Ільницька Л. Видання Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР за 1982–1985 рр.: тематико-типологічний аналіз

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 3-17

Анотація

Охарактеризовано видавничу діяльність Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР за 1982–1985 рр. Проаналізовано всі видання бібліотеки того періоду. На архівних матеріалах ЛНБ ім. В. Стефаника продемонстровано методи і принципи підготовки видань бібліотеки до друку.

Ключові слова: Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника, видавнича діяльність, бібліографічний покажчик, видавництво.

Abstract

This article characterizes the publishing activity of the V. Stefanyk Lviv Scientific Library of the Ukrainian Academy of Sciences from 1982 to 1985. It analyzes all library publications of that period. The archived materials of the V. Stefanyk Lviv Scientific Library certify how library publications were prepared for print.

Keywords: V. Stefanyk Lviv Scientific Library of Ukr. Acad. Sci., publishing activity,bibliography guide, publishing house.

Повний текст


Литвин М., Морозова І. Бібліографічні покажчики про видавничу діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника в 1940–2009 рр.: порівняльний аналіз

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 117-133

Анотація

Розглянуто шість бібліографічних покажчиків про видавничу діяльність Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника в 1940–2009 рр., зроблено їх порівняльний аналіз. Проаналізовано структуру, зміст та інформаційне наповнення цих видань, підкреслено їх значення для всебічного та об’єктивного висвітлення видавничої та науково-бібліографічної діяльності бібліотеки.

Ключові слова: бібліографічний покажчик, науково-видавнича діяльність, видавничий репертуар, розділ, рубрика.

Abstract

This article examines six bibliographic indexes about the publishing activities of the V. Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine from 1940 to 2009, and provides a comparative analysis. It analyzes the structure, contents and the scope of information in these publications. It emphasizes their importance for a comprehensive and objective report of the publishing and scientific-bibliographic activity of the library.

Keywords: bibliographic guide, scientific publishing activity, publishing repertoire, section, heading.

Повний текст


Нестеренко А. Публікації з питань книгознавства в «Записках Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника» (1993–2011)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 134-161

Анотація

Проаналізовано публікації з питань книгознавства, бібліографознавства, бібліотекознавства та едиціології в «Записках Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника» (1993–2011), які посідають провідне місце серед опублікованих матеріалів у «Записках» і є вагомим внеском у розвиток українського книгознавства; охарактеризовано найважливіші з них.

Ключові слова: книгознавство, бібліографознавство, бібліотекознавство, едиціологія, «Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника».

Abstract

Analyzed publications on Bibliology and Editiology in «Proceedings of the Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine» (1993–2011). Testified that the articles on this topic are the leading publications of the «Proceedings», and is a major contribution to the Ukrainian Bibliology, described the major ones.

Keywords: Bibliology, bibliography, library Editiology, «Proceedings of the Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine».

Повний текст


Косаняк Н. Музичні вистави Яна Непомука Камінського в критичній оцінці «Gazety Lwowskiej» та«Pamiętnika Lwowskiego» (перша третина ХІХ ст.)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 162-172

Анотація

Подано огляд критичних матеріалів про Музичний театр у Львові під дирекцією Я. Н. Камінського. Підкреслено актуальність досліджень у галузі музичної критики, рецепції музики та музично-театральних постав.

Ключові слова: музичний театр, оперна критика, періодика.

Abstract

In the article the general сritical review of materials is given concerning a musical theater in Lvіv guidence of J. N. Kaminski. Actuality of researches is underlined in musical criticism, music perception and musically theatrical performances.

Keywords: musical theater, press reviews, opera and theater review, opera criticism.

Повний текст


Юркевич О. Видавнича діяльність Юрія Тищенка празького періоду (1923–1945)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 173-187

Анотація

Висвітлено обставини діяльності видавництв «Дзвін», «Видавництво Юрія Тищенка» в 1923–1945 рр.

Ключові слова: Юрій Тищенко, Прага, Львів, видавництво «Дзвін», К. Студинський, І. Калинович, Закарпаття, «ВидавництвоЮрія Тищенка».

Abstract

The article deals with the circumstances of the activity of Publishing Houses «Dzvin», «Publishing House of Yuri Tyshchenko» during 1923–1945 years.

Keywords: Yuri Tyshchenko, Prague, Lviv, Publishing House «Dzvin», K. Studynskyj, I Kalynovych, Transcarpathia, «Publishing House of Yuri Tyshchenko».

Повний текст


Янакієва Т. Академік Петир Динеков як книголюб і Григораш Наталя як книгознавець

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 188-196

Анотація

У статті наведено головні культуротворчі ідеї відомого болгарського вченого П. Динекова й охарактеризовано провідні аспекти його дослідницької діяльності, пов’язаної з книгою.

Ключові слова: Петир Динеков, болгарська культура, книгознавство, літературознавство.

Abstract

In the article are selected the main cultural and creative ideas of the known Bulgarian scientist Petyr Dinekov and is done an accent on leading aspects of his research activity, related to the book.

Keywords: Petyr Dinekov, Bulgarian culture, bibliology, literary criticism.

Повний текст


Michułka D. Formowanie kanonow literatury dla dzieci w Polsce w perspektywie historycznej

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 197-215

Анотація

Описано історію формування літературного канону для дитячого читання в Польщі, починаючи з ХІХ ст. і дотепер. Зміст канонів, їхня класифікація, критерії відбору творів проаналізовано в педагогічній, літературознавчій перспективі, з урахуванням читацьких запитів дітей та вимог видавничого ринку.

Ключові слова: література для дітей, канони, класифікація, видавничий ринок.

Abstract

The article is devoted to the history of creating canons of books for children’s reading in Poland (XIX-XXI centuries). The content of canons of different time, their classification, criteria of choice are described from a perspective of the school education demands, critics of children’s literature, reading preferences of children and rules of the publishing market.

Keywords: literature of children’s, canons, classification, publishing market.

Повний текст


Ільницька М. Специфіка галицьких читанок початку 1920-х років

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 216-228

Анотація

У статті розглянуто галицькі читанки, які увійдуть до другого тому бібліографічного покажчика «Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939» (Т. 2: 1920–1923). Викладено історію появи української читанки. Проаналізовано зміст, структуру та вплив на учнів літературного матеріалу, вміщеного у читанках.

Ключові слова: галицькі читанки 1920-х рр., літературні твори, видавництва, художнє оформлення, Антін Крушельницький.

Abstract

In the paper, we consider the Galician Textbooks which are to be a part of the 2nd volume of the bibliographical index «Ukrainian Book in Galicia, Bukovina, Transcarpathia, Volhynia and in emigration, 1914–1939» (Vol. 2: 1920–1923). We describe a history of Ukrainian Textbook’s appearence. We analyze the content, the structure and the authority with students of the literary material placed in the Textbooks.

Keywords: Galician Textbooks of 1920ths, literary works, publishers, decorative design, Antin Krushelnytskyi.

Повний текст


Миськів Н. Мистецтвознавчі публікації українських художників-емігрантів на сторінках часопису «Арка» (1947–1948)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 229-246

Анотація

Розглянуто особливості творчості та діяльності нової генерації митців, вихідців із Західної України, що опинилися в еміграції у Мюнхені у післявоєнний період. На прикладі окремих публікацій охарактеризовано творчий внесок українських митців у європейську культуру. Головним об’єктом дослідження обрано публікації літературномистецького журналу «Арка», одного з найпопулярніших мистецьких часописів повоєнної доби.

Ключові слова: культура, українське мистецтво, творчість, стиль, митець, еміграція, Німеччина.

Abstract

The article discusses the creativity and activity of a new generation of Ukrainian artists from Western Ukraine, who found themselves in exile in Munich in the postwar period. In the example of some publications is characterized contribution of Ukrainian artists to European culture. The main object of the paper are publications of the literary and art magazine «Arka», one of the most popular art magazines in the postwar era.

Keywords: culture, ukrainian art, creativity, style, artist, emigration, Germany.

Повний текст


Дзендзелюк Л. Глобуси як унікальні наукові і мистецькі пам’ятки

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 247-256

Анотація

Розглянуто основні конструктивні риси давніх глобусів. Ідентифіковано походження реставрованого глобуса зоряного неба XVIII ст.

Ключові слова: глобус, зоряне небо, сузір’я, реставрація.

Abstract

The article is about the main structural differences between the old globes. The origin of celestial globe if the starry sky that was restored in XVIII century is identified here.

Keywords: globe, the starry sky, constellations, restoration.

Повний текст


Листвак Г. «Книга художника»: проблеми видавничої типології

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 257-262

Анотація

У статті наведено та проаналізовано різні варіанти типології «книг художника». Запропоновано ознаки, за якими можна класифікувати такі проекти з видавничої точки зору.

Ключові слова: «книга художника», типологія, класифікація, визначальні ознаки.

Abstract

The article deals with different versions of typologising of an artist’s book. The characteristics, which can be used to classify such projects from the publishing perspective, are given.

Keywords: artist’s book, typology, classification, defining characteristics.

Повний текст


Красник У. Транслітерація прізвищ українських авторів у багатомовних каталогах бібліотеки

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 263-275

Анотація

Проаналізовано чинні в Україні системи транслітерації. Розглянуто проблеми транслітерації українських власних імен і прізвищ латинськими літерами, специфіку застосування транслітерації в багатомовних каталогах бібліотеки.

Ключові слова: транслітерація, бібліотечні каталоги, власне ім’я та прізвище.

Abstract

The article analyzes the applicable in Ukraine system of transliteration. The problems of transliteration of Ukrainian proper names and surnames in Latin letters, the use of transliteration in multilingual catalogs of libraries.

Keywords: transliteration, library catalogs, full name.

Повний текст


Тур О. Теоретико-методологічне обґрунтування засад уніфікації та стандартизації документів і логіко-поняттєвого апарату Єдиної державної системи діловодства

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 276-285

Анотація

Зроблено спробу обґрунтувати засади уніфікації та стандартизації документів і логіко-поняттєвого апарату Єдиної державної системи діловодства.

Ключові слова: Єдина державна система діловодства, документ, стандартизація, уніфікація, логіко-поняттєвий апарат.

Abstract

The article attempts to justify the harmonization and standardization principles of documents and logical-conceptual structure of the Unified State System office.

Keywords: Unified state system office, the document, standardization, unification, logical and conceptual structure.

Повний текст


Кольбух М. Феофіл Дунаєвський — переписувач і оздоблювач кириличних книг

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 286-307

Анотація

Встановлено перелік рукописних книг, які у кінці XVII ст. — 1710-х рр. переписав ієромонах Домашівського монастиря Феофіл Дунаєвський. Охарактеризовано їх репертуар, художнє оздоблення, оправу та зміст післямов до них авторства Ф. Дунаєвського.

Ключові слова: кирилична рукописна книга, колофон, книжкова гравюра, Домашівський монастир, Загорівський монастир, Львівське Успенське братство.

Abstract

The manuscript books copied in the late 17th c. — 1710-s by Domashiv manastery’s ieromonk Feofil Dunayevskyi are identified. Its repertoir, artistic decoration, book cover and content of Afterwords written by F. Dunayevsky are characterized.

Keywords: Cyrillic manuscript book, Colophon, book engraving, Domashiv manastery, Zahoriv manastery, Lviv Dormition Brotherhood.

Повний текст


Купчинська Л. Кодекс Бальтазара Бегема у творчості художників Східної Галичини першої половини ХІХ ст.

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 308-323

Анотація

Стаття присвячена проблемі джерельної бази творчості художників Східної Галичини першої половини ХІХ ст., які багато часу присвятили виконанню типажно-костюмних замальовок. Розглянуто вивчення і використання митцями мініатюр із Кодексу Бальтазара Бегема, — однієї з найвідоміших історико-культурних пам’яток XVI ст., і висвітлено аналітичний підхід до аналізу кожної їх деталі з метою розкриття багатства матеріальної культури народу від найдавніших часів.

Ключові слова: Кодекс Бальтазара Бегема, Краків, художники Східної Галичини, мініатюри, замальовки, офорти, народне вбрання.

Abstract

The article deals with the issue of primary sources of creative work of Eastern Galizia artists of the first half of the 19th century who devoted a lot of time to rough drawings of the characteristic costume. Their study of the Baltazar Behem’s Code, one of the most famous historical and cultural records of the 16th century, is considered. Usage of its miniature paintings and analytical approach to analysis of the very details with the aim to expose wealth of material culture of the people from the earliest times are highlighted.

Keywords: the Baltazar Behem’s Code, Krakow, Eastern Galizia artists, miniature paintings, rough drawings, etchings, folk clothes.

Повний текст


Костюк С. Ансамбль Львівського успенського ставропігійського братства у графіці ХІХ — початку ХХ ст. (на матеріалах відділу наукових досліджень творів образотворчого мистецтва Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 324-342

Анотація

Присвячено 425-й річниці утворення і діяльності Львівського ставропігійського успенського братства у Львові, яке у XVII ст. відіграло важливу роль у збереженні й розвитку української культури. У відділі наукових досліджень творів образотворчого мистецтва зберігаються графічні матеріали (літографії, дереворити, офорти), на яких зображено архітектурні споруди, що належали братству. Про історію їх будівництва, збереження і реставрації йдеться в статті.

Ключові слова: архітектура, ансамбль, братство, дзвіниця, Ставропігія, храм, церква, І. Крип’якевич, А. Пилиховський.

Abstract

The paper is devoted to 425th anniversary of the founding and activity of the Lviv Dormition Brotherhood which in the 17th century played an important role in the preservation and development of Ukrainian culture. In the Department of Scientific Research Works of Art are stored graphics (lithography, wood carvings, etchings) which depicts buildings, belonging to Brotherhood. History of their construction, preservation and restoration is described in the article.

Keywords: architecture, ensemble, brotherhood, belfry, Stavropihiya, temple, church, I. Krypiakevych, A. Pylyhovskiy.

Повний текст


Горак Я. Рукописи Володимира Садовського в архіві Йосифа Кишакевича

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 343-355

Анотація

Вперше здійснено огляд добірки рукописів священика, хорового диригента, музичного видавця і музикознавця Володимира Садовського, що збереглися в архіві композитора Йосифа Кишакевича. Огляд супроводжено коментарем, який узагальнює наукові дослідження цих рукописів, з’ясовує їх датування, суть, призначення, розкриває факти, події, які стали поштовхом для написання цих матеріалів. Добірка рукописів В. Садовського є цінним документальним джерелом для дослідження різних аспектів музичної діяльності мистця, текстології деяких його публікацій.

Ключові слова: Володимир Садовський, архів Йосифа Кишакевича, Іван Белей, Ліверій Саккетті, «Проект статуту «Русько-українського Союза любителів музики», «З нагоди новин на полі церковної музики», «Елементарна теорія музики і сьпіву для ужитку шкіл народних», «Список книжок музичної бібліотеки Володимира Домета Садовського».

Abstract

The collection of the manuscripts of the priest, choir conductor, music publisher and musicologist Volodymyr Sadovsky, preserved in the archive of the composer Yosyf Kyshakevych, is considered for the first time in the article. The review contains the comments, which relfect scientific research, clarifies the dates, essence, reveals the facts, events, which bacame the background for the appearance of this materials. The described Sadovsky’s manuscript collection constitutes the valuable source for research of the various aspects of the music endeavour of the artist, the textology of his certain publications.

Keywords: Volodymyr Sadovsky, Josyf Kyshakevych archive, Ivan Beley, Liveriy Sakketti, «Project of the Rules of the Rus-Ukrainian Union of the music lovers», «The church music news», «People Schools Elementary theory of music and song», «The music library catalogue of Volodymyr Domet Sadovsky».

Повний текст


Когут С. Михайло Рудницький в літературному процесі міжвоєнного періоду

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 356-370

Анотація

Представлено рецепцію творчої спадщини Михайла Рудницького як одного з чільних літературних критиків міжвоєнного періоду в Галичині. Зокрема, висвітлено естетико-ідеологічну концепцію ліберальної критики, виразником якої був Рудницький, у контексті гуманітарної ситуації міжвоєнного Львова. Проаналізовано проблематику та стилістику літературно-критичної творчості Рудницького, її резонанс у галицькому середовищі.

Ключові слова: Михайло Рудницький, ліберальна літературна критика, міжвоєнний Львів.

Abstract

The article presents the reception of literature inheritance of Mychajlo Rudnyckyj as one of the leading literary critics of the intermilitary period in Halychyna. Especially, the aesthetic and ideologic conception of the Liberal Criticism, the representative of that was Rudnyckyj, is reflected in comtext of the humatitarian situation of intrmilitary Lviv. The article analyses the problematics and the stylistics of his literary heritage and its resonance in a Halician cultural environment.

Keywords: Mychajlo Rudnyckyj, Liberal Literary Criticism, intermilitary Lviv.

Повний текст


Козак Л. Василь Щурат і Український таємний університет

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 371-380

Анотація

Подано коротку історію Таємного університету у Львові. Особливу увагу приділено важливій ролі ректора цієї інституції Василя Щурата у творенні української вищої школи.

Ключові слова: В. Щурат, Український таємний університет (УТУ), національна освіта, вища школа у Львові.

Abstract

The short history of the Underground University in Lviv is presented. Particular attention is paid to the important role of the Rector of Inststution Vasyl Schurat in the creation of Ukrainion higher education.

Keywords: V. Schurat, the Ukrainian Underground University (UUU), national education, the higher school in Lviv.

Повний текст


Сідун О., Труш В. Автографи на книгах з приватної бібліотеки Іларіона Свєнціцького

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 381-409

Анотація

В статті ідентифіковано 109 автографів відомих громадських і наукових діячів, членів Наукового товариства імені Шевченка, професорів університетів Києва, Харкова, Ужгорода, представників української еміграції, зарубіжних вчених, виявлених у книгозбірні Іларіона Свєнціцького, що зберігається у відділі рідкісної книги ЛННБ України ім. В. Стефаника.

Ключові слова: приватна книгозбірня, автографи, наукові зв’язки.

Abstract

In the article identified 109 autographs to Hilarion Sventsitsky of known public and academics, members of the Shevchenko Scientific Society, university professors of Kyiv, Kharkiv, Uzhgorod, ukrainian emigrants, foreign scholars found in private library of scientist, stored in the Department of Rare Books the Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine.

Keywords: privat library, autographs, scientific relations.

Повний текст


Рудюк О. Листи редакції літературно-мистецького журналу «Ми» до Богдана Ігоря Антонича (на матеріалах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 410-430

Анотація

Охарактеризовано літературно-мистецький журнал «Ми», який виходив у варшавському видавництві «Варяг» за редакцією Івана Дубицького, Андрія Крижанівського та Модеста Куницького. Представлено сім листів Андрія Крижанівського (лютий–листопад 1935 р.) й один Святослава Гординського (лютий 1935 р.) до Богдана Ігоря Антонича.

Ключові слова: редакція журналу «Ми», Андрій Крижанівський, Іван Дубицький, Богдан Ігор Антонич, Святослав Гординський, Ярослав Дригинич.

Abstract

There were described of literary and art magazine «MY» which was published in «Varyag» publishing house in Warsaw and edited by Ivan Dubitsky, Andrij Kryzhanivskyi and Modest Kunitsky. Presented seven letters from Andrij Kryzhanivskyi (February–November 1935) and one — from Svyatoslav Gordinskyj (February, 1935) to Bohdan Ihor Antonych.

Keywords: editors of magazine «MY», Andrij Kryzhanivsky, Ivan Dubitsky, Bohdan Ihor Antonych, Sviatoslav Hordynsky, Jaroslav Dryhynych.

Повний текст


Дядюк М. Бібліотека Дідушицьких: історія, шляхи формування фондів

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 431-454

Анотація

На основі архівних документів висвітлюються основні етапи формування та розвитку Бібліотеки Дідушицьких до 1939 р. Введено в науковий обіг історичні факти про книжковий та архівний фонди родини Дідушицьких у складі Львівського філіалу Бібліотеки АН УРСР, у період Другої світової війни та післявоєнний час. Порушено питання перспектив реконструкції Бібліотеки Дідушицьких.

Ключові слова: архів, рукописний фонд, бібліотека, документи, історична колекція.

Abstract

The main periods of formation and development of Dzieduszycki Library up to 1939 are described using archival documents. Historical facts about book and archival holdings of the Lviv branch of Academy of Sciences of Ukraine Library in the Second World War period and post-war time are entered into scientific circulation. The question of possible reconstruction of Dzieduszycki Library is discussed.

Keywords: Archives, Manuscript holdings, Library, Documents, Historical collections.

Повний текст


Дзюбан Р. Розпорошені скарби: доля збірок Музею ім. Любомирських у складі Львівської філії Бібліотеки Академії наук УРСР (1939–1941)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 455-469

Анотація

Розглянуто причини й наслідки розформування збірок Музею ім. Любомирських у контексті реорганізації львівського музейництва у перший радянський період (1939–1941).

Ключові слова: музей, колекція, Любомирські, реорганізація, депозит, пам’ятки, експонат.

Abstract

The main idea of the paper is to give information about the causes and the effects of the elimination of the Lubomirski museum at the context Lviv’s museums reorganization in the first Soviet period (1939–1941).

Keywords: museum, collection, Lubomirski, reorganization, deposit, relics, exhibit.

Повний текст


Кривенко М., Файда О. Слідами бібліотеки Карла Крумбахера у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 470-502

Анотація

Досліджено походження праць К. Крумбахера, які сьогодні зберігаються у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Вперше здійснено спробу встановити, як і коли книжки з приватної бібліотеки відомого німецького візантиніста потрапили до Львова. Подано їх перелік.

Ключові слова: Карл Крумбахер, митрополит Андрей Шептицький, книгозбірня «Студіону» у Львові, приватна бібліотека, візантиністика.

Abstract

The provenance of Karl Krumbacher’s works which are preserved nowdays in Lviv National V. Stefanyk Academic Library are studied. For the first time an attempt to learn how and when the books from the library of well-known German byzantinologist came to Lviv is made. The list of these books is presented.

Keywords: Karl Krumbacher, Metropolitan Andrey Sheptytskyj, library «Studion» in Lviv, private library, Byzantine studies.

Повний текст


Кусий Л. Відділ єврейської літератури (1940–1949) Львівської філії Бібліотеки Академії наук УРСР

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 503-518

Анотація

Розглянуто історію діяльності відділу єврейської літератури (1940–1949) Львівської філії бібліотеки Академії наук УРСР, створеного на базі основних книжкових фондів Бібліотеки єврейської віросповідної громади м. Львова.

Ключові слова: юдаїка, єврейські бібліотеки Львова, Львівська філія бібліотеки Академії наук УРСР, переміщення та втрати фондів.

Abstract

The history of the Department of Jewish literature (1940–1949) of Lviv Branch Library of the Academy of Sciences of the USSR is described. It was established on the basis of the main library book collections of the Jewish religious community in Lviv.

Keywords: Judaica, Jewish libraries of Lviv, Lviv Branch Library of the Academy of Sciences of the USSR, displacement and losses of holdings.

Повний текст


Литвин Т. Бібліотека Івана Крип’якевича: тематична та історико-книгознавча характеристика

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 519-539

Анотація

Проведено комплексне історико-книгознавче дослідження бібліотеки історика Івана Крип’якевича (1886–1967), яке включає бібліографічну та історико-книгознавчу реконструкцію особливостей її формування та складу; охарактеризовано сучасний стан зібрань приватної книгозбірні вченого, яка зберігається у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

Ключові слова: Іван Крип’якевич, бібліотека, джерелознавчий аналіз.

Abstract

In article was conducted the comprehensive historical bibliographic research of library of historian Ivan Krypyakevych (1886–1967), which includes bibliographic and historical bibliographic reconstruction of peculiarities of its formation and composition; was characterized the current state of private book collection of the scientist, which is stored in the funds of the department of manuscripts in Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine.

Keywords: Ivan Krypyakevych, library, source analysis.

Повний текст


Ільницька А., Ільницький Я. Фотографії українських вчених-природознавців і математиків кінця ХІХ — середини ХХ ст. як документальне джерело (на матеріалах фонду фотографій Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 540-557

Анотація

Подано опис індивідуальних і групових фотографій українських вченихприродознавців і математиків з фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, переважно невідомих широкому загалу. Групові фото доповнено історичним коментарем про зафіксовані події.

Ключові слова: українські вчені-природознавці й математики, фонд фотографій, Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ЛННБ України ім. В. Стефаника, Наукове товариство імені Шевченка.

Abstract

We review the photographic images of Ukrainian scientists in natural sciences and mathematics from the collection of the Institute for the Art Resources Studies of Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine in Lviv. The individual and group portraits are examined that are mostly unknown to the general public. The historical background is given for the events being pictured on each group photograph.

Keywords: Ukrainian scientists, natural sciences and mathematics, photographic archive, Institute for the Art Resources Studies, Shevchenko Scientific Society.

Повний текст


Пасічник В. Життя і наукова діяльність Володимира Гошовського: історіографічний аспект

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 558-576

Анотація

У статті проаналізовано вітчизняні та зарубіжні публікації 60–90-х рр. ХХ ст., присвячені життю та науковій діяльності відомого українського етномузиколога Володимира Гошовського.

Ключові слова: Володимир Гошовський, народні пісні, музичний діалект, слов’янська фольклористика, кібернетична етномузикологія, епістолярна спадщина.

Abstract

The article analyzes the domestic and foreign publications 60–90-ies of XX century, dedicated to the life and scientific work of the famous ukrainian ethnomusicologist Volodymyr Hoshovsky.

Keywords: Volodymyr Hoshovsky, folk songs, musical dialect, slavic folklore, cybernetic ethnomusicology, epistolary heritage.

Повний текст


Мовна М. Ірина Вільде: штрихи до біобібліографічного портрета

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 577-586

Анотація

Подано штрихи до біобібліографічного портрета Ірини Вільде: наведено короткий біографічний нарис, проаналізовано напрацювання попередників у галузі бібліографування її творчості, анонсовано структуру майбутнього повного біобібліографічного покажчика письменниці.

Ключові слова: І. Вільде, біографія, біобібліографічний покажчик, довоєнна творчість.

Abstract

The article presents some strokes to biobibliographic portrait of I. Vilde. Article contains the short biographic essay. The analysis of work masterpieces of precursors of I. Vilde in a field of bibliographical reception of her works. The compositions of future total bibliography guide of I. Vilde is announced.

Keywords: I. Vilde, biography, biobibliography guide, pre-war creation.

Повний текст


Нестайко М. Листи Петра Обаля до Христини Саноцької: тематика й проблематика (за архівними матеріалами Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 587-597

Анотація

Розглянуто творчі взаємини графіка Петра Обаля та мистецтвознавця Христини Саноцької на основі їхнього листування.

Ключові слова: Х. Саноцька, П. Обаль, листи, монографія, автобіографія.

Abstract

The paper explores a creative relationship between the graphic artist Petro Obal and the art critique Hrystyna Sanotska based on their correspondence.

Keywords: H. Sanotska, P. Obal, letters, monograph, autobiography.

Повний текст


Харчук Х. Перші заміські цвинтарі у Львові: виникнення, розвиток і занепад (друга половина ХVII — початок XX ст.)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 598-612

Анотація

Про перші заміські цвинтарі Львова другої половини ХVІІ ст., які після декретів 1783 р. австрійського імператора Йосифа ІІ отримали статус міських і належать до незбережених пам’яток історикомеморіальної та культурної спадщини західного регіону України.

Ключові слова: цвинтар, поховання, гробівець, пам’ятка, культурна спадщина.

Abstract

The article investigates the first suburban city cemetery, formed in the second half of the 17th century, that after the decree in 1783 the Austrian Emperor Joseph II received city status. This article addresses the question of first suburban cemetery, formed in the second half of the 17th century, that after the decree in 1783 the Austrian Emperor Joseph II received city status. In our time the cemetery is preserved and so are unsaved memorial monuments and cultural heritage of western Ukraine.

Keywords: cemetery, burial, crypt, monument, cultural legacy.

Повний текст


Ільницька Л. Наукова конференція «Західноукраїнська та українська еміграційна книга 1914–1939 рр.: бібліографічні розшуки та інтерпретації» (Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, відділ наукової бібліографії, 29 березня 2012 р.)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 613-614

Анотація

Abstract

Повний текст


Дзендзелюк Л., Льода Л. Дослідження культурної спадщини за допомогою фізико-хімічних методів: обмін досвідом на міжнародній науковій сесії

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2012 Вип. 4(20). С. 614-622

Анотація

Abstract

Повний текст

Вимоги до статей

Члени редколегії

Рецензування

Архіви номерів

2022:   вип. 14(30)

2021:   вип. 13(29)

2020:   вип. 12(28)

2019:    вип. 11(27)

2018:    вип. 10(26)

2017:       вип. 9(25)

2016:       вип. 8(24)

2015:       вип. 7(23)

2014:       вип. 6(22)

2013:       вип. 5(21)

2012:       вип. 4(20)