Українська English 

Вимоги до статей


До «Записок Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника» приймаються статті, які вирізняються високим науковим рівнем, науковою новизною, а також важливим теоретичним і практичним значенням. Зміст до цього не опублікованих статей повинен відповідати профілю та спрямованості видання, сучасному науково-теоретичному рівню. Текст статей повинен бути відредагований. Мова статей: українська, англійська, німецька, польська, російська, французька. Обсяг статті: 0,5–1 авт. аркуш (20–40 тис. знаків з пробілами), без урахування списку літератури.

Вимоги до оформлення статті:

1. Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК).

2. Назва статті (до десяти слів, відповідає змісту статті).

3. Ім’я та прізвище автора/авторів, науковий ступінь, вчене звання.

4. Назва та адреса наукової установи, де виконано дослідження.

5. Анотація мовою оригіналу — лаконічний і конкретний виклад змісту статті, містить характеристика основної теми, проблематика наукової статті, мету дослідження та його результати (500–900 друкованих знаків з пробілами). Ключові слова мовою оригіналу (5–7 слів).

6. Назва, анотація та ключові слова англійською мовою (для іншомовних статей — українською мовою).
Згідно з Порядком формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженим Наказом № 32 Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018, якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

7. Текст статті. Авторський текст структурується згідно з вимогами Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/01:

Список використаних джерел містить не менше шести найменувань, подається за абеткою у двох варіантах: 1) мовою оригіналу (вказуються повні реквізити джерела відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»); 2) список літератури латиницею – список References — оформлюється відповідно до міжнародного стандарту APA (American Psychological Association (APA) Style), наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному в латиниці.

Після References англійською мовою подається:

Назва статті; ініціали, прізвище автора/авторів; назва навчального закладу чи наукової установи, де виконано дослідження, їхня поштова адреса; електронна пошта (e-mail) автора/авторів.

Обов’язковим є зазначення дати надходження статті.

Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються.Члени редколегії

Рецензування

Архів номерів