Випуск 6(22)'2014

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника. — Вип. 6(22). — 2014

Титул

Зміст


Ільницька Л. Перше видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка 1840 р. у бібліотеках, музеях і приватних колекціях (до питання ідентифікації окремих примірників)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 3-43

Анотація

Описано примірники першого видання «Кобзаря» Т. Шевченка 1840 р. у бібліотеках і музеях України та за кордоном. З’ясовано причини помилок при атрибуції примірників фототипічного видання «Кобзаря» 1914 р., задекларованих у деяких бібліотеках і музеях як першодруки.

Ключові слова: Т. Шевченко, «Кобзарь» 1840 р., атрибуція, першодрук, фототипічне видання, бібліотеки, музеї.

Abstract

We describe the prints of the first edition of «Kobzar» by T. Shevchenko that exist in the libraries and museums in Ukraine and abroad. The reasons are clarified for the errors in attributing some facsimile copies of «Kobzar» edition from 1914 as a genuine print copies, which took place in some libraries and museums.

Keywords: T. Shevchenko, «Kobzar» 1840, attributing, first edition, facsimile copies, libraries, museums.

Повний текст


Когут С. У пошуках традицій наукового шевченкознавства: «Повне видання творів Т. Шевченка» за редакцією П. Зайцева

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 44-54

Анотація

Предметом наукового дослідження є масштабний видавничий проект Українського Наукового Інституту у Варшаві — Повне видання творів Т. Шевченка у 16 томах (Варшава, 1934–1939). Подано методологічні засади і принципи текстологічної роботи над текстами Т. Шевченка, які прийняв головний редактор при підготовці видання, відомий шевченкознавець П. Зайцев, зокрема принцип альбомності; проаналізовано потужний науковий апарат видання — коментарі, примітки, бібліографію. Висвітлено значний внесок видання у шевченківську текстологію і традицію наукового шевченкознавства.

Ключові слова: Повне видання творів Т. Шевченка, П. Зайцев, Український Науковий Інститут у Варшаві, текстологія, наукове шевченкознавство.

Abstract

The object of scientific research in article is a scale publishing project of Ukrainian Scientific Institute in Warsaw — The Complete edition of works of T. Shevchenko in 16 volumes. The article gives a history of edition, analyses methodological principles in work of Chief redactor of edition P. Zaitsev, especially the album textological principle, f scientific value of its comments, notes, bibliography. Considerable payment of edition in ukrainian textual criticism and tradition of scientific research of inheritance of T. Shevchenko is underlined.

Keywords: Complete edition of works of T. Shevchenko, P. Zaitsev, Ukrainian Scientific Institute in Warsaw, textual criticism, scientific research of inheritance of T. Shevchenko.

Повний текст


Рибчинська Н. Бібліографічний вектор у шевченкознавчих дослідженнях Володимира Дорошенка

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 55-68

Анотація

Про жанрове розмаїття шевченкознавчих досліджень В. Дорошенка (1870–1963), а саме: бібліографічні покажчики, огляди літератури, наукові статті, рецензії, публікації науково-популярного характеру. Особливу увагу заакцентовано на персональному бібліографічному покажчику Т. Шевченка, підготовленому в рамках проекту Українського наукового інституту у Варшаві «Повне видання творів Т. Шевченка» (Т. 16).

Ключові слова: історія української бібліографії шевченкознавство, персональний бібліографічний покажчик, огляд літератури.

Abstract

The Shevchenkian research of V. Doroshenko (1870–1963) is notable for its genre diversity: bibliographic indexes/bibliography, literature reviews, research articles, reviews, popular science publications. The most attention in the article is accented on his most valuable academic/scientific work is the personal bibliographic index/bibliography of T. Shevchenko prepared within «The Complete Edition of T. Shevchenko’s Work» (V. 16) project of the Ukrainian Scientific Institute in Warsaw.

Keywords: history of Ukrainian bibliography, Shevchenko studies, personal bibliographic index, literature review. 

Повний текст


Дубова Т. Повний ілюстрований «Кобзарь» у редакції В. Сімовича і видання «Кобзаря» 1920-х років

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 69-80

Анотація

Досліджено історію та особливості видання Повного ілюстрованого «Кобзаря» редакції В. Сімовича. Основну увагу звернено на коментарі В. Сімовича. Подано критичні зауваження тогочасних шевченкознавців.

Ключові слова: Т. Шевченко, «Кобзарь», В. Сімович.

Abstract

In the article the history of publication of «Kobzar» in a release of V. Simovych is investigated and the specific of this publication is analysed. The article contains the crinical remarks of researches of the works of T. Shevchenko.

Keywords: T. Shevchenko, «Kobzar», V. Simovych.

Повний текст


Кошик Н. Яків Оренштайн як видавець творів Тараса Шевченка

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 81-98

Анотація

Здійснено огляд творів Тараса Шевченка, опублікованих у Лейпцигу в 1918–1923 р. у видавництві Якова Оренштайна «Українська Накладня», зокрема: «Кобзар» Шевченка, твори у трьох томах, повне видання творів у п’яти томах, окремі видання (п’ять назв), три збірники музичних творів на слова Т. Шевченка та поштові листівки на шевченківську тематику. Висвітлено відгуки рецензентів у тогочасній пресі та коментарі, наукові дослідження сучасних критиків і книгознавців.

Ключові слова: Яків Оренштайн, «Українська Накладня», Тарас Шевченко, повне видання творів у п’яти томах, окремі видання, збірники нот, листівки, Лейпциг, початок ХХ ст.

Abstract

The article contains the review of works of T. Shevchenko, which were published on emigration by Publishing house «Ukrains’ka Nakladnia» in Leipzig, especially «Kobzar» by Shevchenko, the complete edition of his works in five volumes, separate editions (five titles), three collected volumes of music works with texts of Shevchenko, postcards of Shevchenko subjects. The article represents the reviews of critics in press of that time and comments and scientific researches by modern critics and bibliologies.

Keywords: Jakiv Orenstein, «Ukrains’ka Nakladnia (Ukrainian Publishing)», Taras Shevchenko, Complete edition of works in five volumes, separate editions, collection of music, postcards, Leipzig, beginning of XX century. 

Повний текст


Кужель Л., Жеваженко І. Видавничі серії творів Тараса Шевченка, здійснені в еміграції (1914–1939)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 99-117

Анотація

Розглянуто серійні видання творів Т. Шевченка на Європейському і Американському континентах за 1914–1939 рр., подано список цих видань. Згадано прізвища літературознавців і видавців, названо видавництва, причетні до цих друкованих творів та до їх популяризації, відмічено важливу роль Шевченкових творів у збереженні національної ідентичності українців в еміграції.

Ключові слова: Т. Шевченко, серійні видання, «Українська накладня», «Українське слово», «Ілюстрована шевченківська бібліотека», народна бібліотека «Просвіти», Вінніпег, Джерсі Сіті.

Abstract

The article examines the serial publications of T. Shevchenko’s writings published in Europe, North America and South America in 1914–1939. A list of these publications is provided. The article mentions the literary critics and publishers, and identifies publishing houses related to these publications and their popularization. The article underlines the importance of Shevchenko’s writings in the maintenance of national identity of Ukrainian emigrants.

Keywords: T. Shevchenko, series, «Ukrayinska nakladnia», «Ukrayinske slovo», «Illustrated Shevchenko library», «Prosvita» public library Winnipeg, Jersey City. 

Повний текст


Морозова І. Віденські та галицькі видання творів Т. Шевченка, приурочені 100-річчю від дня народження поета: у контексті відзначення ювілею поета в Галичині

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 118-130

Анотація

Розглянуто видання творів Т. Шевченка, що вийшли друком у Галичині та столиці Австро-Угорщини у 1914–1915 рр. з нагоди 100-річчя від дня народження Великого Кобзаря. Проаналізовано педагогічну та просвітницьку роль цих видань у контексті вшанування творчості Т. Шевченка культурно-освітніми та громадськими організаціями краю.

Ключові слова: Тарас Шевченко, Галичина, Відень, Наукове товариство імені Шевченка, Союз визволення України, «Кобзар».

Abstract

This article examines Taras Shevchenko’s works, which were published in Galicia and the capital of Austria-Hungary in 1914–1915 on the occasion of the 100th anniversary of his birth. It analyzes the pedagogical and educational role of these publications in honoring Shevchenko’s legacy through cultural-educational and community organizations in the country.

Keywords: Taras Shevchenko, Galicia, Vienna, Shevchenko Scientific Society, the Union of Liberation of Ukraine, «Kobzar». 

Повний текст


Сніцарчук Л. Шевченкіана журналу «Правда» (Львів, друга половина ХІХ ст.)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 131-140

Анотація

Висвітлено тематико-типологічні особливості корпусу текстів журналу «Правда», присвячених життю й творчості Т. Шевченка, визначено жанрову форму подання інформації, охарактеризовано зміст шевченкознавчих публікацій.

Ключові слова: журнал «Правда», шевченкіана, тематико-типологічні особливості, зміст публікацій.

Abstract

The article deals with the thematic and typological features of the texts from Pravda magazine, that were devoted to the life and work of Taras Shevchenko. Genre of reporting was defined as well as the content of publications about Shevchenko was described.

Keywords: Pravda, magazine, Shevchenkiana, thematic and typological features, media content. 

Повний текст


Скленар І. Проблеми національного книговидання у сучасний період

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 141-150

Анотація

Розглянуто систему видавничої справи в незалежній Україні з допомогою статистики та тематичного діапазону видань. Проаналізовано законодавчі, економічні та культурологічні проблеми національного книговидання на сучасному етапі.

Ключові слова: видавничий ринок, національне книговидання, видання, література, статистика, Книжкова палата України, дослідники видавничої справи, проблема, читацький запит, аудиторія.

Abstract

This work analyzes the system of publishing in the independent Ukraine withusing statistical and thematic range of publications. It also presents the legal, economic and cultural problems of national publishing.

Keywords: publishing market, a national publishing, publishing, literature, statistics, Book Chamber of Ukraine, the publishing researchers, problem, reader requests, the audience.

Повний текст


Хилько М. Типологічні класифікаційні моделі контенту вітчизняного книговидання у контексті соціально-комунікаційних досліджень

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 151-162

Анотація

Проаналізовано сучасні типологічні моделі класифікації книговидавничої продукції, зокрема, чинний в Україні державний стандарт, із врахуванням соціально-комунікаційних аспектів книговидання. Досліджено класифікаційні моделі, які застосовують до своєї продукції вітчизняні книговидавництва для оцінки його відповідності потребам суспільного і державного розвитку.

Ключові слова: соціальні комунікації, контент книговидання, українське книговидання, типологічна класифікація.

Abstract

The contemporary typological classification models of book publishing products, including current state standard of Ukraine, are analyzed, taking into account the social communication aspects of publishing. The classification models applied by domestic book publishers to the own products are studied. The classification of the Ukrainian book publishing content is used to assess its relevance to the needs of social and state development.

Keywords: social communication, book publishing content, Ukrainian book publishing, typological classification. 

Повний текст


Тодорова О. Порівняльний аналіз інноваційного та традиційного PR-інструментарію сучасного бізнесу

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 163-171

Анотація

Проаналізовано особливості інноваційного та традиційного PR-інструментарію; проведено науково-методологічне осмислення переваг та недоліків корпоративних видань, екаунтів у соцмережах, корпоративних книжок; розглянуто специфіку їх наповнення та інші характеристики, що впливають на ефективність взаємодії з аудиторією PR-впливу.

Ключові слова: інновації, комунікації в сфері інновацій, інноваційний PR-інструментарій, інновації в комунікаціях, конвергенція, мультимедійний контент, корпоративні книжки, Facebook, вірусний редактор, інтерактивність.

Abstract

The purpose of this article is to analyze the characteristics of innovative and traditional PR-tools. The scientific and methodological understanding of the advantages and disadvantages of corporate publications, account in social networks, corporate books, the specificity of their content, and other characteristics that affect the efficiency of interaction with the audience PR-effect.

Keywords: innovation, communication in innovation, innovative PR-tools, innovations in communications, convergence, multimedia content, corporate books, Facebook, viral editor, interactivity.

Повний текст


 Огар Е. Проблеми сучасної бібліотипології (аналіз українських реалій)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 172-179

Анотація

Обґрунтовано значення теоретично опрацьованих засад бібліотипології для ефективного розвитку сучасної книжкової справи. Розглянуто ключові проблеми в цій царині, зокрема брак консенсусу в підходах і критеріях типологізації видань, неупорядкованість термінології, розбіжність між теорією і практикою. Визначено їх причини і шляхи можливого усунення.

Ключові слова: типологічна модель, типологізація, типологічні характеристики, класифікація видань, функціонально-комунікативна ефективність видання.

Abstract

The article is devoted to importance of theoretical principles of the bibliotypology for effective development of the modern book business. The key challenges in this field are described, in particular the lack of consensus in the approaches and criteria of the typologization of edition, disordering relevant terminology, disagreement between theory and practice. Their reasons and possible ways of solution are defined.

Keywords: typological model, typologization, typological features, classification of editions, functional and communicative efficiency of edition. 

Повний текст


Стецюк К. Художня література для підлітків на українському видавничому ринку: пропозиція і вимоги сучасності

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 180-195

Анотація

Описано дослідження вітчизняного книжкового ринку художньої літератури для підлітків (2008–2013). Розглянуто основні жанрово-тематичні характеристики вітчизняного репертуару у цій ніші. Простежено деякі позитивні тенденції, а також серйозні прогалини, що призводять до формування незбалансованого кола підліткового читання.

Ключові слова: підліток, видавничий ринок, художня література, шкільна повість, детектив, пригодницький роман, історичний роман, фентезі, поезія, комікс.

Abstract

The study of domestic book market fiction for teens (2008–2013) was described. The basic genre and thematic characteristics of domestic repertoire in this niche were reviewed. Some positive trends and serious gaps that lead to the formation of an unbalanced circle of teen reading were traced.

Keywords: teenager, book market, fiction, school tale, detective book, adventure book, historical novel, fantasy, poetry, comics. 

Повний текст


Комариця М. «У пошуках синтези»: літературознавчі розвідки Є. Ю. Пеленського в галицькій міжвоєнній пресі

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 196-215

Анотація

Проаналізовано історико-літературні та теоретико-методологічні студії Є. Ю. Пеленського в контексті авторської концепції циклічної зміни класичних та романтичних тенденцій у літературі. Об’єктом дослідження є статті, опубліковані на сторінках часописів «ЛітературноНауковий Вістник» («Вістник»), «Дажбог», «Дзвони», «Наша Культура», «Новий Час», «Українська Книга», а також рецензії на окремі видання вченого, вміщені в міжвоєнній галицькій періодиці.

Ключові слова: Є. Ю. Пеленський, романтизм, класицизм, синтез, критика, преса.

Abstract

The analysis is performed of the historical, literary, theoretical and methodological studies of E. Yu. Pelenskyi in the context of his view of cyclic changes between the classical and romantic literary tendencies. The object of our study is the set of articles written by this author in journals «Literaturno-Naukovyj Vistnyk» («Vistnyk»), «Dazhboh», «Dzvony», «Nasha Kultura», «Novyj Chas», «Ukrainska Knyha», and also refereeing reports on his works published in periodicals of Galychyna during the period in between two wars.

Keywords: E. Yu. Pelenskyi, romanticism, classicism, synthesis, critics, periodicals. 

Повний текст


Ревера Б. Діяльність Володимира Дорошенка у Союзі визволення України

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 216-227

Анотація

Розглянуто роль видатного українського громадсько-політичного діяча В. Дорошенка у діяльності Союзу визволення України, зокрема у видавничій ділянці.

Ключові слова: Володимир Дорошенко, Союз визволення України, Бюро Культурної помочі, видавництво «Відродження», «Вістник Союза визволення України», редактор, видавець, національна свідомість, українська справа, європейський інформаційний простір.

Abstract

The article examines the role of prominent Ukrainian political figure V. Doroshenko of the Union for the Liberation of Ukraine, including his work in publishing organization.

Keywords: Volodymyr Doroshenko, Union for the Liberation of Ukraine, the Cultural Office Help, published in «Renaissance», «Messenger of Union for the Liberation of Ukraine», editor, publisher, national consciousness, Ukrainian business, European information space. 

Повний текст


Ґабор В. «И всякаго рода Шугайства»: трансформація образу опришка Миколи Шугая на сторінках закарпатської і галицької преси 20–30-х років ХХ ст. 

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 228-246

Анотація

Уперше проаналізовано трансформацію образу Миколи Шугая від негативної (розбійник, убивця) до позитивної (народний герой, легенда, карпатський тип) рецепції і виникнення новотворів–синонімів «шугайство» та «шугаївці» до слів «розбійництво» і «розбійники» на основі публікацій у закарпатській та галицькій пресі 20–30-х рр. ХХ ст.

Ключові слова: Микола Шугай, образ, розбійник, опришок, народний герой, легенда, «шугайство», «шугаївці», трансформація, закарпатська преса, галицька преса.

Abstract

For the first time a transformation of the image of Mykola Shugay from negative (bandit, murderer) to positive (people’s hero, legend, the Carpathian type) perception and emergence of neologisms–«shugaystvo» and «shugayivtsi» — synonyms to the words «banditry» and «bandits» on the basis of the publications in the Transcarpathian and Galician press of 1920–1930s has been analyzed.

Keywords: Mykola Shugay, image, bandit, opryshok [the Highlander rebel], folk hero, legend, «shugaystvo», «shugayivtsi», transformation, the Transcarpathian press, the Galician press.

Повний текст


 Дроздовська О. Газета «Українські Вісти» (Львів, 1935–1939) як популяризатор національної літератури та мистецтва

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 247-261

Анотація

Здійснено аналіз публікацій газети «Українські Вісти» (1935–1939) з питань розвитку культурної сфери українського суспільного життя, зокрема таких її складових, як: література, малярство, музика, театр, кіно. Доведено просвітницьку, виховну, інформаційну та пропагандистську функції цих матеріалів.

Ключові слова: газета «Українські Вісти», Галичина, українська література, образотворче мистецтво, музика, театр, кіно.

Abstract

The analysis of publications of the newspaper «Ukrais’ki Wisty» (1935– 1939) on the questions of cultural sphere of Ukrainian public life development, in particular such it’s constituents as literature, fine art, music, theatre, cinematography has been made. The educational, informational and propagandist functions of these materials has been proven.

Keywords: newspaper «Ukrais’ki Wisty», Galicia, Ukrainian literature, fine art, music, theatre, cinematography. 

Повний текст


Кулеша Н. «Працюємо не для особистих користей, а для вічних інтересів нашої України»: діяльність українських громадських організацій у Німеччині у роки Другої світової війни

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 262-276

Анотація

Розглянуто умови формування, функціонування та результати діяльності громадських товариств української еміграції у Третьому Райху в роки Другої світової війни.

Ключові слова: політична еміграція, «остарбайтери», українські військовополонені, Українське Національне Об’єднання, «Українська Громада», Українська Установа Довір’я, «Комітет Допомоги Українським Полоненим з Совітської Армії в Німеччині», часописи «Український Вісник», «Українська Дійсність».

Abstract

The article describes the conditions for the forming, functioning and performance of public associations Ukrainian emigration in the Third Reich during the Second World War.

Keywords: political emigration, «Ostarbaiter», Ukrainian POWs, Ukrainian National Federation, «Ukrainian Community», Ukrainian Institution of Confidence, «Committee for Aid to Ukrainian prisoners of the Soviet Army in Germany», publications «Ukrainian Herald», «Ukrainian Reality». 

Повний текст


Маслій Н. Концепція «органічної праці» в публіцистичній спадщині Володимира Барвінського

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 277-293

Анотація

Подано основні аспекти українського варіанту концепції «органічної праці» Володимира Барвінського, відображені в публікаціях газети «Діло» і журналу «Правда», висвітлено внесок публіциста у творення цієї концепції.

Ключові слова: Володимир Барвінський, концепція «органічної праці», газета «Діло», журнал «Правда».

Abstract

In the article the main aspects’ ukrainian version of «the Organic Work’s» conception that are based on Volodymyr Barvinski publishes, the newspaper «Dilo», the magazine «Pravda», are given. The article shows the investment by public figure in creation this conception.

Keywords: Volodymyr Barvinskі, «the Organic Work’s» conception, the newspaper «Dilo», the magazine «Pravda». 

Повний текст


Тимошик М. Видавництво отців Василіан у Римі: специфіка видань та особливості редакційно-видавничого процесу

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С.  294-310

Анотація

На основі опрацювання автором бібліотечних та архівних колекцій у Римі під час наукового стажування в Італії, зроблено першу спробу системного аналізу специфіки видань та особливостей редакційно-видавничого процесу Видавництва отців Василіан у Римі.

Ключові слова: Видавництво отців Василіан у Римі, «Записки чина Св. Василія Великого», бібліотечна серія, «Українська духовна бібліотека», Іван Хоменко, Біблія, редакційно-видавничий процес, культура видання.

Abstract

On the base of library and archival researches in Rome the first attempt to apply system analysis to a study of editions and editorial and publishing activity of The Publishing House of The Order of Saint Basil the Greatin Rome was made.

Keywords: The Publishing House of The Order of Saint Basil the Great in Rome, «Proceedings of The Order of Saint Basil the Great», library series, «Ukrainian Spiritual Library», Ivan Khomenko, Bible, editorial and publishing process, culture publication. 

Повний текст


Тур О. Фразеологізми як засоби інформаційної війни в російському виданні «Аргументы и факты» (лютий–квітень 2014 р.)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С.  311-318

Анотація

Проаналізовано фразеологізми у публікаціях російського тижневика «Аргументы и факты» за лютий–квітень 2014 р. Розглянуто фразеологізми різних видів, що сприяє виявленню особливості їх актуалізації, модифікацію, комунікативну та прагматичну спрямованість.

Ключові слова: фразеологічний зворот, трансформація фразеологізмів, «Аргументы и факты».

Abstract

An attempt to analyse idioms, which are used in the texts of Russian weekly «Arguments and facts» from February till April, 2014, is made in the article. The author examines the different types of idiomatic units, which helps to identify the characteristics of their updating, modification, communicative and pragmatic orientation, providing their evaluation, emotional load.

Keywords: idiomatic expression, idiomatic transformation, «Arguments and facts».

Повний текст


Коник А. Публіцистика «Нашого современника» як джерело дослідження історичної пам’яті та синтезу історіософських ідей для нових політичних цілей сучасної Російської Федерації

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С.  319-333

Анотація

Проаналізовано актуальні питання, розглянуті на шпальтах журналу «Наш современник», у тому числі тяжіння до унікалізації, іншості, історичної ролі та місії Росії в світі із залученням ресурсу історичної пам’яті та квазіісторичних ідей, з метою виправдання дій і поведінки влади у державотворчих процесах РФ у минулому та сьогоденні.

Ключові слова: публіцистика, «товстий» журнал, пропаганда, історична пам’ять, імперія, євразійство, православ’я, СРСР.

Abstract

Actual questions have been analysed and considered in the columns of «Nash Sovremennyk», taking into account the tendency of promoting the inimitability and transcendence of Russia’s historic role and mission in the world by utilising resources of historical memory and quasi-historical ideas with the intention of justifying the actions and behaviour of the authorities in statecreative processes of the Russian Federation both in the past and modern day.

Keywords: journalism, «thick journal», propaganda, historical memory, empire, «eurasiafication», orthodoxy, SSSR. 

Повний текст


Льода Л., Дзендзелюк Л., Пігель І. Пошкодження рукописних документів: причини, наслідки, способи їх елімінації

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С.  334-350

Анотація

Визначено стан збереженості документів відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника та причини їх пошкоджень. Проаналізовано способи стабілізації рукописів, написаних залізогаловим чорнилом.

Ключові слова: рукописні документи, збереження, стабілізація, залізогалове чорнило.

Abstract

Characterized the condition of preservation of documents the Department of Manuscripts V. Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lwiw and reasons of their damages. The ways of stabilization of manuscripts written by iron gall ink are analysed.

Keywords: handwritten documents, preservation, stabilization, iron gall ink. 

Повний текст


Дзюбан Р. Історія львівської бібліотеки Михайла Грушевського за документальними джерелами

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С.  351-401

Анотація

Акцентовано увагу на важливості наукового дослідження приватної бібліотеки українського історика Михайла Грушевського періоду його перебування у Львові (1894–1914), яка тепер зберігається у фондах різних відділів ЛННБ України ім. В. Стефаника.

Ключові слова: львівська бібліотека Михайла Грушевського, книги, штамп «МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ», монограма «С. Г.», провенієнції.

Abstract

The main idea of the paper is to show the importance of the scientific investigation of the fotmer Lviv private library (1894–1914) of the Ukrainian historian Mychajlo Hrushewsky. At present this library is preserving in the different departmens of V. Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine.

Keywords: Lviv private library of Mychajlo Hrushewsky, books, stamp «МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ», monogram «С. Г.», book-plates. 

Повний текст


Кусий Л. Бібліотеки українських діячів як джерело формування фонду концентрації Львівської філії Бібліотеки АН УРСР (1940–1944)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С.  402-414

Анотація

Висвітлено процес концентрації приватних книгозбірень українських діячів у фондах Львівської філії Бібліотеки АН УРСР у 1940–1944 рр.

Ключові слова: Львівська філія Бібліотеки АН УРСР, концентрація фондів, приватні колекції.

Abstract

Processes of concentration of private libraries of the Ukrainian persons to the department of concentration of the Lviv branch of the library of Academy of sciences of Ukrainian SSR (1940–1944) are shown.

Keywords: Lviv branch of library of Academy of sciences of USSR, private libraries.

Повний текст


Кривенко М. Приватні книгозбірні Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника у «Словнику» Івана Лисенка: нотатки на полях

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С.  415-439

Анотація

Проаналізовано «Словник українських приватних бібліотек» Івана Лисенка у контексті вивчення і наукової реконструкції історичних колекцій ЛННБ України ім. В. Стефаника як вагомої складової національної культурної спадщини. Особливу увагу звернуто на джерелознавчий аспект дослідження.

Ключові слова: приватні бібліотеки, історичні колекції, наукова реконструкція, довідкова література, джерельна база.

Abstract

In the article «Dictionary of Ukrainian Private Libraries» by Ivan Lysenko in the context of investigation and scientific reconstruction of historical collections of Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine as important part of national cultural heritage is analysed. The specia attention is paid to sources aspect of research.

Keywords: private libraries, historical collections, scientific reconstruction, reference books, sources base. 

Повний текст


Романюк Т. Бібліотека професора Миколи Мельника (1875–1955)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С.  440-467

Анотація

На прикладі наукової бібліотеки професора Миколи Мельника відстежено тривалий процес комплектування приватної книгозбірки і вплив політичних змін на формування книжкового репертуару.

Ключові слова: Микола Мельник, університет у Відні, педагогічна й наукова діяльність, поповнення і збереження книжкового фонду.

Abstract

The article try to show long process of formation the privat scientific library in the intelligetsia milleau during the lifetime of several generation in the changing political circumstances on the case of professor Mykola Melnyk.

Keywords: Mykola Melnyk, Vienna university, pedagogical and scientific activity, acquisition and conservation of the books. 

Повний текст


Бутитер О., Коник Б., Паславський Т. Контрольно-пропускна система Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника як інструмент багатофункціонального автоматизованого моніторингу відвідуваності бібліотеки

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С.  468-477

Анотація

Представлено програмну розробку співробітників наукового відділу автоматизованої обробки інформації та інноваційних бібліотечних технологій ЛННБ України ім. В. Стефаника, яка забезпечує контроль та облік відвідуваності користувачів бібліотеки. Розглянуто базові параметри модуля статистики контрольно-пропускної системи та його основні можливості для отримання різнопланових статистичних вибірок.

Ключові слова: контрольно-пропускна система, бібліотечна статистика, автоматизація бібліотеки, АБІС ALEPH.

Abstract

Library users’ control and accounting system program developed by workers of the Automated Information Processing and Innovational Library Techniques Department of Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine is represented. Basic options of checkpoint security system statistics module and its major capabilities for getting various statistical samples are regarded.

Keywords: checkpoint security system, library statistics, library automatization, ALIS ALEPH. 

Повний текст


Кольбух М. Кириличні рукописні книги з колекції XIX cт. Августа Бельовського

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С.  478-502

Анотація

Виявлено кириличні рукописні книги XV–XVIII cт. з колекції Августа Бельовського, охарактеризовано їх зміст і побутування, подано відомості про дослідження та публікації пам’яток, встановлено їх сучасне місце зберігання.

Ключові слова: Август Бельовський, колекціонер, кирилична рукописна книга, літопис.

Abstract

The author has revealed Cyrillic Codices of the XV–XVIII cc. of the manuscript collection of August Belowski. Their content, area of existence, history of their research and publishing, and current location is described in the article.

Keywords: August Belowski, collector, Cyrillic Codex, chronicles. 

Повний текст


Купчинська Л. Ранній період діяльності Юрія Ґлоґовського (1800 — початок 1810-х років)

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С.  503-516

Анотація

Стаття присвячена ранньому періоду діяльності Юрія Ґлоґовського (1800 — початок 1810-х рр.), який розглядається у контексті актуальних проблем часу, обумовлених суспільно-політичними подіями. На основі архівних матеріалів уточнено біографічні дані будівничого та архітектора. Розкрито його участь у створенні ситуаційного плану Кракова, а також у зміні архітектурного обличчя Львова. Висвітлені його перші кроки у напрямі формування місцевої політехнічної школи з її самобутнім характером.

Ключові слова: Юрій Ґлоґовський, будівничий, архітектор, ситуаційний план Кракова, дзвіниця монастиря оо. домініканців у Львові, австрійська і галицька політехнічні школи.

Abstract

The article outlines early period of Yuriy Glogovskiy’s creative work (1800 — early 1810s), which is considered in the context of issues determined by social and political events. Biographical details of a city planner and architect were specified were specified basing on archive materials. His contribution to elaboration of a cadastral plan of Krakow and to the renovation of Lviv’s architectural outlook is acknowledged. His first steps towards establishing the original features of local polytechnic school are described.

Keywords: Yuriy Glogovskiy, city planner, architect, cadastral plan of Krakow, belfry of Dominicans monastery in Lviv, Austrian and Galician polytechnic schools. 

Повний текст


Осадця О. До історії видання музичних творів М. В. Лисенка на тексти Т. Г. Шевченка

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С.  517-526

Анотація

Простежено історію видання музичних творів класика української музики М. В. Лисенка (1842–1912) на тексти Т. Г. Шевченка. Збір і вивчення нотної продукції дає змогу глибше осягнути значення творчості композитора як для його сучасників, так і для наступних поколінь.

Ключові слова: музична шевченкіана, музична інтерпретація, кантата, хори, солоспіви, нотне видання.

Abstract

The article outlines the history of music publishing by the classic composer of Ukrainian music M. V. Lysenko (1842–1912) on texts of T. H. Shevchenko. The collection and study of musical production give an opportunity to understand deeper the value of composer’s work for his contemporaries and for next generations.

Keywords: music Shevchenkiana, musical interpretation, cantatas, choruses and songs, notes edition. 

Повний текст


Ільницька А., Косаняк Н. Львівський музичний театр на сторінках міської німецькомовної преси першої половини XIX ст. 

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С.  527-545

Анотація

Пропонуємо переклад українською мовою двох рецензій на оперні постановки («Вільний стрілець» К. М.-Вебера, «Отелло» Дж. Россіні) та статті про польський театр у Львові, вміщених на сторінках львівських німецькомовних часописів «Miscellen» і «Mnemosyne».

Ключові слова: музичний театр, опера, німецький театр, польський театр, німецькомовні часописи, рецензія.

Abstract

We offer Ukrainian translation of two reviews of opera productions («Free shooter» KM-Weber, «Othello» J. Rossini) and articles about the Polish theatre in Lviv, written in Lviv magazines «Miscellen» and «Mnemosyne» in German language.

Keywords: musical theater, opera, German theater, Polish theater, German language newspapers, review. 

Повний текст


Стефанишин Т. Гурток діячів українського мистецтва в контексті мистецького процесу Львова 1920-х років

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 546-558

Анотація

Розглянуто історію створення та функціонування у Львові першого загальнонаціонального українського мистецького об’єднання — Гуртка діячів українського мистецтва (ГДУМ). Відзначено його важливу консолідуючу роль. Проаналізовано виставкову, освітню й видавничу діяльність Гуртка у контексті культурно-мистецького процесу Львова 1920-х рр.

Ключові слова: українське мистецтво, мистецьке об’єднання, організація виставки, освітня й видавнича діяльність, культурно-мистецький рух.

Abstract

The history of establishment and functioning of the first nation-wide Ukrainian Art Association — Circle of Ukrainian art figures (GDUM) is discussed. Its important consolidating role is noted. The exhibition, educational and publishing activities of the Circle in the context of cultural and artistic process of Lviv in 1920-ies are analyzed.

Keywords: Ukrainian art, Art Association, organization of exhibitions, educational and publishing activity, cultural and artistic movement. 

Повний текст


Гринюка Б. Іван Старчук — митець, мистецтвознавець, рецензент і критик

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 559-570

Анотація

У статті висвітлено участь І. Старчука в мистецьких виставках 1913–1943 рр., продемонстровано зростання його авторитету як науковця, мистецтвознавця і критика. Ключові слова: Іван Старчук, рецензент, критик, мистецькі виставки, школа О. Новаківського, мистецтвознавство.

Abstract

The article analyzes the creative heritage I. Starchuk in art criticism. The main attention is paid to the participation of scientists in the art exhibitions during the 1913–1943 biennium.

Keywords: Ivan Starchuk, reviewer, critic, art exhibitions, school of O. Novakivsky, art criticism. 

Повний текст


Романюк С. Афіші аматорських драматичних гуртків української еміграції в Канаді початку XX ст. (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 571-588

Анотація

Вперше здійснено кількісний аналіз афіш аматорських драматичних колективів української діаспори Канади початку ХХ ст., зосереджено увагу на їхнє інформаційне наповнення та поліграфічне виконання.

Ключові слова: театральні афіші, репертуар, українська діаспора, аматорські драматичні гуртки, еміграція, культура.

Abstract

The article for the time first conducted a quantitative analysis of amateur dramatic groups posters of Ukrainian diaspora in Canada in early XX century. It is focused on their content and printing design.

Keywords: theatre posters, repertoire, Ukrainian diaspora, amateur dramatic groups, immigration, culture. 

Повний текст


Красник У. Світлини храмів Львівської Архідієцезії римо-католицької церкви у збірці архієпископа Болеслава Твардовського

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 589-601

Анотація

Досліджено колекцію фотонегативів із зображеннями каплиць і костелів Львівської Архідієцезії початку ХХ ст., укладену Ювілейним комітетом з нагоди святкування 50-річчя капеланства львівського архієпископа Болеслава Твардовського. Проаналізовано тематичні складові колекції, введено в науковий обіг невідомі фотодокументи.

Ключові слова: фотонегатив, костел, каплиця, Болеслав Твардовський, історичне джерело, архітектура.

Abstract

Article object is a collection of photo negatives chapels and churches of Lviv archdiocese early ХХ century. Jubilee Committee concluded its 50th anniversary priesthood Lviv Archbishop Boleslaw Twardowski. Thematic components analysis of the collection was put into scientific circulation are unknown photographs.

Keywords: photo negativ, church, chapel, Boleslaw Twardowski, historical source, architecture. 

Повний текст


Романюк М. Рецензія на книгу: Рудий Г. Я. Охорона і збереження пам’яток історії та культури в Україні (за матеріалами української періодики 1917–1941 рр.). — Київ, 2011. 

ISSN 2524-0315

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2014. Вип. 6(22).  С. 602-604

Анотація

Abstract

Повний текст

Вимоги до статей

Члени редколегії

Рецензування

Архіви номерів

2022:   вип. 14(30)

2021:   вип. 13(29)

2020:   вип. 12(28)

2019:    вип. 11(27)

2018:    вип. 10(26)

2017:       вип. 9(25)

2016:       вип. 8(24)

2015:       вип. 7(23)

2014:       вип. 6(22)

2013:       вип. 5(21)

2012:       вип. 4(20)