Українська English

Випуск 9(25)'2017

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника. — Вип. 9(25). — 2017

Титул

Зміст


Качур І. Erasmus Roterodamus dono misit: історія однієї книги епохи Відродження

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 3-23

Анотація

Введено в науковий обіг нововиявлену книгу з власноручними записами Еразма Роттердамського. Книга містить два твори великого гуманіста з його дарчими записами архієпископові Янові Лаському та його племінникові Ієронімові Лаському. Особливу увагу приділено книжковим знакам пізніших власників. 

Ключові слова: Еразм Роттердамський, архієпископ Ян Ласький, Ієронім Ласький, Ян Ласький (молодший), дарчий запис, оправа, суперекслібрис, дереворит, екслібрис.

Abstract

The author presents for academic usage a recently discovered book with the handwritten inscriptions of Erasmus of Rotterdam. The book consists of two works of the great humanist dedicated for the archbishop of Poland Jan Łaski and his nephew Hieronim Łaski. A particular attention is giwen to the librarian’s marks of the laters ownerships. 

Keywords: Erasmus of Rotterdam, archbishop Jan Łaski, Hieronim Łaski, Jan Łaski junior, dedicatory inscription, bookbinding, superexlibris, woodcut, exlibris.

Повний текcт


Франчик-Цегла А.  Книгозбірня оо. кармелітів із Сусідовичів у зібраннях Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника і Національного Закладу ім. Оссолінських у Вроцлаві

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 24-57

Анотація

Описано книгозбірню оо. кармелітів із Сусідовичів, її стан і чисельність до Першої світової війни, а також історію порятунку найціннішої частини бібліотеки Євгеном Шмурлом, який надіслав її до Національного Закладу ім. Оссолінських у Львові. До статті долучено каталог стародруків сусідовицької бібліотеки, які сьогодні зберігаються у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника і Національного Закладу ім. Оссолінських у Вроцлаві.

Ключові слова: кармеліти, кармелітські книгозбірні, Сусідовичі, Галичина.

Abstract

The article describes the book collection of the Carmelite Monastery in Sąsiadowice. During the World War I its most valuable part was secured by E. Szmurło and deposited in the Ossoliński Institute in Lviv. There is a catalogue attached to the article describing the Sąsiadowice book collection now held in the Stefanyk National Science Library in Lviv and Ossoliński Insitute in Wrocław. 

Keywords: Carmelites, Carmelite book collections, Sąsiadowice, Galicia.

Повний текcт


Ільницька Л. Перше видання «Енеїди» (1798) Івана Котляревського у Геттінгені (Німеччина)

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 58-75

Анотація

Досліджено історію примірника першого видання «Енеїди» (1798) І. П. Котляревського, що зберігається у відділі рукописів і рідкісних книг (колекція «Ашіана») у центральній науковій бібліотеці Геттінгенського університету (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen). Видання надіслав із Петербурга у 1800 р. доктор медицини, член медичної колегії російської імперії барон Георг фон Аш.

Ключові слова: «Енеїда» (1798) І. П. Котляревського, Петербург, наукова бібліотека Геттінгенського університету, Георг фон Аш, колекція «Ашіана».

Abstract

We trace the history behind one of the books from the first printed edition of «Eneida» (1798) by Ivan Kotlyarevsky. It belongs to the Aschiana collection kept in the Dept. of handwritten and rare books of Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. The book was sent from Peterburg by Baron Georg von Asch, the member of the Medical Collegium of the Russian Empire, Dr. of Medicine, in 1800. 

Keywords: «Eneida» (1798) by Ivan Kotlyarevsky, Peterburg, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Georg von Asch, Aschiana collection.

Повний текcт


Юркевич О. Діяльність Якова Оренштайна в контексті українського книговидавничого процесу першої половини XX ст

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 76-111

Анотація

Висвітлено життєпис та основні напрями діяльності Якова Сауловича Оренштайна, коротко проаналізовано його видавничий доробок, наголошено на ролі діяча в розвитку українського книговидання в Галичині у першій половині XX ст. 

Ключові слова: Яків Оренштайн, український видавничий процес, «Галицька Накладня», «Українська Накладня», репертуар видань, Коломия, Київ, Лейпциг, Берлін.

Abstract

In article is reflected the biography and basic directions of activity of Yakiv Saulovych Orenshtayn. Article contains the short analyses of his publishing work and the role of Orenshtayn in development of Ukrainian publishing process in Galichina in the first half of XX century. 

Keywords: Yakiv Orenshtayn, ukrainian edition process, «Galycka Nakladnia», «Ukrainska Nakladnia», repertoire of editions, Kolomyja, Kyiv, Leipzig, Berlin.

Повний текcт


Попадюк Н. «Towarzystwo Naukowe» у Львові (1901–1939): історія створення та структура

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 112-122

Анотація

Досліджено історію створення та структуру «Towarzystwa Naukowego», яке функціонувало у Львові впродовж 1901–1939 рр. З’ясовано основні напрями його діяльності. Названо наукові фахові видання «Товариства», в яких оприлюднювалися здобутки та досягнення його членів, а також провідних вчених і фахівців м. Львова. 

Ключові слова: «Towarzystwo dla popierania nauki Polskiej», «Towarzystwo Naukowe», наука, наукові фахові видання, наукові дослідження.

Abstract

The article studies the history of creation and structure of the «Towarzystwa Naukowego» which functioned in Lviv during 1901–1939. The main directions of its activity are revealed. The article also mentions specialized scientific publications of the Scientific Society where the gains and achievements of its members as well as leading scientists and experts of Lviv were published. 

Keywords: «Towarzystwo dla popierania nauki Polskiej», «Towarzystwo Naukowe», science, specialized scientific publications, scientific research.

Повний текcт


Когут С. Європейська белетристика у західноукраїнських перекладах початку ХХ ст.: джерелознавчий аспект

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25). С. 123-134

Анотація

Розглянуто джерелознавчий аспект дослідження бібліографії книжкових видань європейської белетристики в західноукраїнських перекладах. Наголошено на загальноукраїнській перспективі перекладу як складової процесу націєтворення, проаналізовано історико-літературні, політичні, економічні особливості видавничого процесу, відображеного у бібліографії книжкових видань перекладів.

Ключові слова: європейська белетристика, західноукраїнський переклад, книжкові видання, видавничий процес, історія книговидання.

Abstract

The article examines the sources aspect of research of bibliography of book editions of European fiction in West Ukrainian translations. It is marked the general Ukrainian perspective of translation as constituent of process of nation-building. The historical, literary, political, economic specialities of the publishing process represented in bibliography of book editions of translations are analysed. 

Keywords: European fiction, West Ukrainian translation, book editions, publishing process, history of book industry.

 

Повний текcт


Ґабор В. «Україна» як номінативна домінанта у назвах часописів 1917 р. українською та іноземними мовами

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25). С. 135-149

Анотація

Вперше проаналізовано використання слова «Україна» як номінативної домінанти у назвах часописів 1917 р. українською та іноземними мовами, висвітлено основне тематичне спрямування означеної преси у рік української революції.

Ключові слова: українська преса, «Україна» як номінативна домінанта, українська революція, україномовні видання, українські іншомовні видання, національно-територіальна автономія, самостійна Україна.

Abstract

A usage of the lexeme «Ukraine» as nominative dominant in the titles of the press publications during 1917 in Ukrainian and foreign languages has been analyzed for the first time. The main thematic direction of the stated press in the year of the Ukrainian Revolution has been illuminated.

Keywords: the Ukrainian press, Ukraine as nominative dominant, the Ukrainian Revolution, the Ukrainian-language periodical editions, the Ukrainian foreign-language periodicals, national and territorial autonomy, independent Ukraine. 

 

Повний текcт


Середа О. Павло Ковжун — редактор і видавець: вдалі проекти і нереалізовані задуми

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25). С. 150-160

Анотація

Проаналізовано редакційно-видавничу діяльність Павла Ковжуна та на основі архівних документів розкрито маловідомі факти про його нереалізовані пресові проекти.

Ключові слова: П. Ковжун, мистецтво, редактор, видавець, часопис, пресовий проект.

Abstract

Pavlo Kovzhun’s editorial and publishing activities have been analysed and on the basis of the archived documents little known facts about his unrealized press projects have been revealed.

Keywords: P. Kovzhun, the art, an editor, a publisher, the magazine, the press project.

 

Повний текcт


Олексів І. Приватна бібліотека Василя Сімовича у проекції духовного світу вченого

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25). С. 161-197

Анотація

Простежено історію формування бібліотеки В. Сімовича, охарактеризовано її склад і зміст. Особливу увагу зосереджено на дарчих написах як важливому джерелі дослідження історичних колекцій.

Ключові слова: Василь Сімович, приватна бібліотека, автографи, історичні колекції.

Abstract

The history of the formation of the library of V. Simovych is traced, its composition and content are characterized. Particular attention is focused on gift inscriptions as an important source of research on historical collections.

Keywords: Vasyl Simovich, private library, autographs, historical collections.

 

Повний текcт


Морозова І. Відлуння визвольних змагань у західноукраїнських та українських еміграційних виданнях першої половини 1930-х рр.: документи і спогади учасників

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25). С. 198-215

Анотація

Проаналізовано західноукраїнські та українські еміграційні видання початку 1930-х рр., що містять матеріали про Визвольні змагання 1917– 1921 рр., зокрема спогади українських військово-політичних діячів, старшин Української галицької армії та армії Української Народної Республіки, документи часів Української революції.

Ключові слова: спогади, Українська революція, політична та дипломатична мемуаристика, документи, видавництво «Червона Калина».

 

Abstract

The article analyzes Western Ukrainian and Ukrainian diaspora publications from the early 1930’s containing information about the Liberation movement of 1917–1921, in particular the memoirs of Ukrainian militarypolitical figures, the memoirs of officers of the Ukrainian Galician Army and the Army of the Ukrainian People’s Republic, documents from the time of the Ukrainian Revolution.

Keywords: memories, Ukrainian revolution, political and diplomatic memoirs, documents, publishing house «Chervona Kalyna».

Повний текcт


Мовна М. Історико-краєзнавчий дискурс у західноукраїнських виданнях 1930-х рр.

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 216-238

Анотація

Зібрано, систематизовано та проаналізовано масив західноукраїнських видань історико-краєзнавчої тематики 1930-х рр. Визначено їх типологічну належність, охарактеризовано тематичне наповнення, функціональну спрямованість та місце в історико-краєзнавчому дискурсі, а також внесок у розвиток як українського краєзнавства, так і у справу пізнання народом свого історичного минулого. Розшукано та введено до наукового обігу маловідомі рецензії та відгуки на аналізовані видання, що свідчить про їх актуальність і суспільний резонанс.

Ключові слова: історія, краєзнавство, дискурс, видання, західноукраїнський.

Abstract

Rich body of Western Ukrainian publications in the local history of the 1930s has been collected, systematized and analyzed. Their typological identity has been determined, thematic content, functional orientation and place in local historical discourse – characterized, as well as contribution into development of the Ukrainian local history and into nation’s knowledge of its historical past. Relatively unknown reviews and reports of analyzed publications have been found and put into scientific circulation, indicating their relevance and public interest.

Keywords: history, local history, discourse, publications, Western Ukrainian. 

 

Повний текcт


Кужель Л. Календарі Івана Тиктора 1930-х рр. у контексті тогочасних суспільно-політичних подій

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 239-259

Анотація

Досліджено календарі, які видав Іван Тиктор у 30-х рр. ХХ ст. в Галичині. Проаналізовано особливості відображення у календарях важливих суспільних подій у міжвоєнній Європі, політичної атмосфери в Галичині і на Волині, визначено основні функції цих видань.

Ключові слова: Іван Тиктор, календарі, Галичина, Волинь, Європа, 1920–1930 рр., просвіта, концерн «Українська Преса».

Abstract

This paper examines calendars published by Ivan Tyktor in 1930’s in Halychyna. It analyzes how these calendars represented important public affairs in Europe and the political climate in Halychyna and Volyn. The educational role of these publications is also examined.

Keywords: Ivan Tyktor, calendars, Halychyna, Europe, Volyn, 1920’s – 1930’s, education, concern «Ukrains’ka Presa».

 

Повний текcт


Рибчинська Н. Серійні видання 1930-х рр. з проблем шкільництва й освіти в Галичині

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 260-278

Анотація

Проаналізовано дев’ять серій книг науково-освітнього характеру з репертуару львівських видавництв 30-х рр. ХХ ст.: «Видання Товариства “Просвіта”», «Бібліотека “Життя і Знання”», «Науково-популярна бібліотека товариства “Просвіта”», «Підручна освітня бібліотека», «Видавництво “Самоосвіта”»; «Бібліотека “Української Школи”», «Видавництво “Для школи і дому”», «Діточа бібліотека», «Популярна бібліотека».

Ключові слова: видавничий репертуар, серія книг, серійне книговидання, науково-популярна література, «Просвіта», «Самоосвіта».

 

Abstract

In article nine scientific-educational book series from the repertoire of the Lviv publishing houses of 30th of XX st. are analysed: «Edition of Society “Prosvita”», «Library “Zhyttia i Znannia», «Popular Scientific Library of Society “Prosvita”», «Popular scientific library of Education», Publishing «House “Samoosvita”»; «Library of «Ukrainian School», Publishing «House “For School and House”», «Children Library», «Popular Library».

Keywords: publishing repertoire, book series, serial book industry, scientific-popular literature, «Prosvita», «Samooswita».

 

Повний текcт


Головата Л. Літературно-мистецькі періодичні видання української еміграції в Австрії (друга половина 1940-х років): умови, центри, творці, зразки

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 279-327

Анотація

Стаття присвячена групі літературно-мистецьких періодичних видань, які після закінчення воєнних дій і капітуляції Німеччини виходили в західній окупаційній зоні на території Австрії. Встановлені головні видавничі центри, організаційні структури, особи видавців, редакторів, провідних авторів та їхній персональний внесок у випуск чотирьох еміграційних журналів («Дзвін», «Керма», «Звено», «Літаври»). Досліджуються умови їх виходу, наповнення, головні публікації, схожість і відмінності творчих концепцій, перебіг дискусій. Узагальнюється отриманий у повоєнний час новий культурний досвід.

Ключові слова: літературно-мистецька періодика, видавничі центри, українська еміграція, західна окупаційна зона в Австрії, Європа, табори переміщених осіб.

Abstract

The article focuses on a group of literary-artistic periodicals, which, after the end of hostilities and the capitulation of Germany, were published in the western occupation zone of Austria. The author identifies the main publishing centers, their organizational structures, and the personal role of publishers, editors, and leading authors in the publication of four émigré journals («Dzvin», «Kerma», «Zveno», and «Litavry»). She examines the conditions of their release, content, the main publications, similarities and differences in their respective creative concepts, and the development/course of discussions. Generalized is the new cultural experience gained in the post-war period.

Keywords: literary-artistic periodicals, publishing centers, Ukrainian emigration, western occupation zone of Austria, Europe, displaced person’s camps.

 

Повний текcт


Прокопенко Н. Журнал «Наша культура» (Вінніпег, листопад 1951 р. — жовтень 1953 р.): формування національної свідомості та духовності українців поза межами України

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 328-341

Анотація

Проаналізовано публікації та визначено ідейно-політичну спрямованість журналу «Наша культура» (Вінніпег, 1951–1953). Розглянуто, як упродовж дворічного існування змінювалась структура і тематика публікацій журналу. Висвітлено вплив головного редактора часопису Івана Огієнка на формування національної свідомості та духовності українців у діаспорі.

Ключові слова: Іван Огієнко, журнал «Наша культура» (Вінніпег, 1951–1953), Канада, українська діаспора, україномовна преса.

 

Abstract

The influence of the editor in chief Ivan Ohijenko with the content of the magazine «Nasha Kultura» (Winnipeg, 1951–1953) and the publications are analysed, the ideological and political orientation of magazine is defined. Is considered how during two years the structure of magazine and the subjects of research changed.

Keywords: Ivan Ohijenko, magazine «Nasha Kultura» (Winnipeg, 1951– 1953), Canada, ukrainian diaspora, the ukrainian language press.

 

Повний текcт


Греськів О. Книжкові пам’ятки в ретроспективному фонді бібліотеки як об’єкти державного реєстру національного культурного надбання: нормативно-правові та організаційно-методичні засади

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 342-360

Анотація

Проаналізовано основні законодавчі, нормативно-правові документи, стандарти та інструкції щодо охорони книжкових пам’яток в Україні. На їх основі сформовано організаційно-методичні засади обліку, зберігання та використання книжкових пам’яток.

Ключові слова: книжкові пам’ятки, законодавчі документи, нормативно-правові документи, стандарти, інструкції, організаційно-методичні засади, облік, зберігання та використання книжкових пам’яток.

 

Abstract

Basic legislative, normative, legal documents, standards and instructions are analyzed concerning the preservations of book monuments in Ukraine. On their basis organizational and methodical principles of accounting, care and storage of book monuments are formed.

Keywords: book monuments, legislative documents, normative documents, legal documents, standards, instructions, organizational and methodical principles, accounting, care and storage of book monuments. 

 

Повний текcт


Пігель І., Розумна М. Багатовекторний підхід до реставрації стародруків (на прикладі Біблії Леополіти 1575 р. з фонду Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 361-366

Анотація

Висвітлено бінарний підхід до реставрації стародрукованих видань, який передбачає мінімальні втручання у структуру раритетів з максимальним збереженням усіх складових кодексів.

Ключові слова: Біблія Леополіти, стан збереження, консервація, реставрація.

Abstract

The article covers the binary approach to the restoration of the early printed publications, which involves minimal interference with the structure of the old printed books with maximum preservation of all constituent.

Keywords: Biblical Leopoliti, state of preservation, conservation, restoration.

 

Повний текcт


Дзендзелюк Л., Льода Л. Дослідницькі розвідки під час реставрації географічного атласу Стародавнього світу з фонду Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника 

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 367-376

Анотація

Атрибутовано географічний атлас, виданий у Відні в друкарні Транквілло Молло. Розглянуто характерні особливості пам’ятки, здійснено порівняльний аналіз з іншими примірниками видання.

Ключові слова: географічний атлас, Транквілло Молло, Йозеф Дірвальдт, мідьорит, шрифти для карт.

Abstract

Has been set of publication date the geographical atlas, printed in Vienna Tranquillo Mollo printing house. The characteristic features of the monument are considered, comparative analysis with other copies of the publication is carried out.

Keywords: Geographic Atlas, Tranquillo Mollo, Josef Dirwaldt, Middle Eastern, Fonts for Maps.

Повний текcт


Кривенко М. Роль Ауреліо Пальмієрі у формуванні бібліотеки Андрея Шептицького (на основі його листування до Митрополита 1907–1914 рр. 

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 377-397

Анотація

На основі виявлених нами листів о. Ауреліо Пальмієрі до Митрополита Андрея Шептицького, а також публікації італійського дослідника Джузеппе Кроче, яка доповнює документальну цілість кореспонденції 1907–1914 рр., висвітлено важливі аспекти діяльності католицького богослова-орієнталіста в період найбільш інтенсивних стосунків з галицьким Владикою; визначено його участь і внесок у формування бібліотеки Андрея Шептицького у контексті національної історикокультурної спадщини.

Ключові слова: листування, бібліотека Митрополита Андрея Шептицького, книгозбірня «Студіону» у Львові, о. Ауреліо Пальмієрі, національна історико-культурна спадщина.

Abstract

On the basis of Father Aurelio Palmieri’s letters to Metropolitan Andrey Sheptytskyi, which we have discovered, as well as the publication of the Italian researcher Giuseppe Croce supplementing the documentary integrity of the correspondence in 1907–1914, important aspects of the activity of the Catholic theologian-orientalist during the most intense relationship with the Galician Metropolitan were presented; his participation in and contribution to the formation of Andrey Sheptytsky’s library in the context of the national historical and cultural heritage were determined.

Keywords: correspondence, the library of Metropolitan Andrey Sheptytskyi, the «Studion» library in Lviv, Father Aurelio Palmieri, the national historical and cultural heritage.

 

Повний текcт


Дзюбан Р., Канчалаба О. Листи Митрополита Андрея Графа Шептицького до Олександра Бачинського (з фондів відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 398-433

Анотація

Подано листи Митрополита Андрея Шептицького до Олександра Бачинського, крилошанина і генерального вікарія української греко-католицької Капітули у Львові, перекладача Святого Письма, які зберігаються у відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

Ключові слова: Митрополит Андрей Шептицький, О. Бачинський, листи, грамоти.

Abstract

The correspondence of Меtrороlіtаn Апdrey Sheрtуtsky with Krуlоschanyn, Vісаr Сеnеrаl of the Ukrainian Grееk Саthоlіс Муtrороliаn Саріttulа in Lviv, translator of Sсrірturе Оlехаndеr Васhуnskу was submitted.

Keywords: Меtrороlіtаn Аndrеу Sheptуtskу, correspondence, Оlехаndеr Васhуnsку, visitator, Ukrainian Grееk Саthоlіс Church. 

 

Повний текcт


Сеник Я. Матеріали українського визвольного руху (1930–1950-ті рр.) в архіві Омеляна і Тетяни Fнтоновичів у відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 434-473

Анотація

Представлено короткий огляд матеріалів про український визвольний рух 1930–1950-х рр. з архіву О. і Т. Антоновичів. Описано оригінальні (частково в фотокопіях) інструктивні, інформаційні і пропагандистські документи, звіти районних провідників про соціально-політичну ситуацію, листівки, тематичні поштові картки, фотоматеріали, пресу, друковані матеріали з підпілля, теоретичні праці діячів ОУН і УПА. Подано також тогочасну довідкову і публіцистичну літературу про український повстанський рух.

Ключові слова: український визвольний рух 1930–1950-х рр., архів Омеляна і Тетяни Антоновичів, Організація Українських Націоналістів (ОУН), Українська Повстанська Армія (УПА), Закордонне Представництво Української Головної Визвольної Ради (ЗП УГВР).

Abstract

The article presents a brief overview of archival materials of Ukrainian liberation movement from 1930-ies to 1950-ies in the personal papers of Omelan and Tetiana Antonovych. Original (partially fotocopies) instructional, information and propaganda documents, theoretical works of the OUN and UPA figures, leaflets, postcards, photographs, press, underground printed materials, regional leaders’ reports on social and political situation are described. Reference and publicistic literature on the Ukrainian insurgent movement of the same period is also presented.

Keywords: Ukrainian liberation movement of 1930-ies – 1950-ies, personal papers of Omelan and Tetiana Antonovych, OUN (Organization of Ukrainian Nationalists), UPA (Ukrainian Insurgent Army), ZP UHVR (Foreign Representation of the Ukrainian Supreme Liberation Council).

 

Повний текcт


Кравець Д. Архів Михайла Демковича-Добрянського у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 474-485

Анотація

Розглянуто основні проблемно-змістові характеристики архіву Михайла Демковича-Добрянського (1905–2003) — відомого історика, очільника української редакції радіо «Свобода» (1956–1972), публіциста та громадсько-політичного діяча, члена Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО) та голови Союзу українців у Великій Британії (СУВБ). Архів фондоутворювача зберігається у відділі рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника та включає біографічні матеріали; статті, рецензії та доповіді самого М. Добрянського; широкий епістолярій; інформацію про організації, членом яких був фондоутворювач, та матеріали про інших осіб.

Ключові слова: Михайло Демкович-Добрянський, архів, фонд, документ, радіо «Свобода», УНДО, СУВБ, СРСР.

Abstract

The paper characterizes the content of the archive of Mykhaylo DemkovychDobrianskyi (1905–2003) — famous historian, chief-editor of the Ukrainian edition of Radio Liberty (1956–1972), publicist, public and political activist, that it stored in the department of manuscripts of Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine. M. Demkovych-Dobrianskyi was a member of Ukrainian National-Democratic Alliance (UNDO), Association of Ukrainians in Great Britain (SUVB). M. Demkovych-Dobriansyi papers include: biographical materials (autobiography, newspapers articles where M. Dobrianskyi was mentioned etc.); articles, reports, reviews and scripts of radio programs written by M. Dobriansyi; epistolary (V. Kubiyovych, S. Vytvytskyi, G. Sheveliov, I. Lysiak-Rudnytskyi etc.); materials about organizations and institutions M. Dobrianskyi was professionally associated with: (Radio Liberty, UNDO, Ukrainian National Council, SUVB etc.); documents and materials about other persons.

Keywords: Mykhaylo Demkovych-Dobrianskyi, archive, fond, document, UNDO, Radio Liberty, USSR.

Повний текcт


Сус І. Лексикографічні пам’ятки української мови у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 486-501

Анотація

Ірина Сус молодший науковий співробітник відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника Здійснено огляд рукописних словників — пам’яток української мови ХІХ — початку ХХ ст., які зберігаються у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

Ключові слова: лексикографічні пам’ятки української мови ХІХ — початку ХХ ст., рукописний словник, тип словника, українська лексика.

Abstract

The paper deals with the manuscript Dictionaries — the monuments of the Ukrainian language in the XIXth — beginning XX centuries, which are preserving in the funds of Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine.

Keywords: Lexicography monuments of the Ukrainian language of the XIXth — beginning XX centuries, manuscript dictionary, type of the dictionary, Ukrainian vocabulary.

 

Повний текcт


Сова А. «Маю много роботи і пишу коротко». З невідомого листування Івана Боберського та старшини українського товариства «Сокіл-Батько»

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 502-513

Анотація

Опубліковано шість листів, які висвітлюють стосунки Івана Боберського (1873–1947) та керівництва українського товариства «СокілБатько» у Львові. Вони розкривають історію української сокільської організації, зокрема процес викупу великої земельної ділянки у Львові для облаштування руханково-спортової площі «Сокола-Батька» («Український Город»). Хронологічні межі листів — 1927–1931 рр.

Ключові слова: Іван Боберський, Канада, Львів, товариство «СокілБатько», руханково-спортова площа («Український Город»).

Abstract

Six letters were published, which highlight the relationship between Ivan Bobersky and the leadership of the Ukrainian society «Sokil-Father» in Lviv. They mainly reveal the Ukrainian Sokil organization history, in particular, the redemption process of a large property in Lviv for the equipment of a rukhankovo-sportyvna (physical-training)area of «Sokil-Father» («Ukrainian Village»). Correspondence chronological limits are from 1927 till 1931.

Keywords: Ivan Bobersky, Canada, Lviv, society «Sokil-Father», rukhankovo-sportyvna (physical-training) area («Ukrainian Village»).

Повний текcт


Беницький А. Листи Михайла Рудницького до Софії Яблонської: метафори дійсності міжвоєнної Галичини

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 514-524

Анотація

У статті визначено та проаналізовано основні теми, які обговорював Михайло Рудницький у листах до Софії Яблонської.

Ключові слова: Софія Яблонська, Михайло Рудницький, Ліна Малицька, Степан Левинський, листування.

Abstract

In the article below we defined and analyzed main topics, which Mykhaylo Rudnytskyi raised in his correspondence to Sofiia Iablonska.

Keywords: Sofia Iablonska, Mykhaylo Rudnytskyi, Lina Malytska, Stepan Levynskyi, correspondence.

Повний текcт


Купчинська Л. Екслібрисна Шевченкіана у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 525-547

Анотація

Статтю присвячено Шевченківській темі в екслібрисах, які зберігаються у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. Розкрито дві основні групи, які вони формують. Подано їх відмінні риси, обумовлені суспільно-історичними обставинами. На прикладі фондових творів другої половини ХХ ст. розглянуто ряд художніх образів, які найчастіше в них зустрічаються. Доведено, що кожен отримав авторську інтерпретацію на базі ґрунтовного переосмислення життя і творчості Т. Шевченка з огляду на актуальні проблеми часу. Книжкові знаки з фондів бібліотеки належать до цінних зразків українського образотворчого мистецтва, є кращим прикладом магістральної лінії розвитку української культури.

Ключові слова: Тарас Шевченко, образ, екслібрис, український народ, національна свідомість.

Abstract

The article is devoted to the Shevchenko’s theme in the ex libris which are stored in the funds of the Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv. Two main groups which they form have been revealed. Their distinctive features due to socio-historical circumstances have been presented. As an example of archival books of the second half of the XX century a number of artistic images, which are most often encountered in them has been considered. It has been proved that everyone had received an author’s interpretation on the basis of a thorough rethinking of T. Shevchenko’s life and work in view of the actual problems of the epoch. The book marks from the Library’s funds are valuable examples of Ukrainian fine arts and are the best example of the main line of the development of Ukrainian culture.

Keywords: Taras Shevchenko, image, ex libris, Ukrainian people, national consciousness.

Повний текcт


Красник У. Львівські монастирі на фотонегативах кінця XIX — початку XX ст. (на матеріалах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 548-569

Анотація

Проаналізовано складові збірки зображень монастирських ансамблів м. Львова на матеріалах колекції фотодокументів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Унікальні фотодокументи можуть бути використані як ілюстративний матеріал до мистецьких та історичних видань, а також для дослідження історії архітектури окремих будівель та забудови міста в цілому.

Ключові слова: фотодокумент, фотонегатив, монастир, костел, сакральна архітектура.

 

Abstract

The components of a collection of images of monastic ensembles of Lviv based on the materials of the photo-document collection of the Institute for the Study of Library Art Resources of the National Library of Ukraine named by V. Stefanyk. Unique photographic documents can be used as illustrative material for artistic and historical editions, as well as for studying the history of the architecture of individual buildings and building of the city as a whole.

Keywords: photo document, photonegative, monastery, church, sacral architecture.

Повний текcт


Ільницька А. Групові фотографії українських громадсько-політичних і культурних діячів Галичини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. з колишнього музею НТШ у Львові у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 570-584

Анотація

На основі фотоматеріалів з фонду Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, зокрема групових фотографій, відтворено діяльність видатних українських громадсько-політичних і культурних діячів, які були викладачами і/або учнями навчальних закладів Галичини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. В науковий обіг введено маловідомий джерелознавчий матеріал.

Ключові слова: музей НТШ, Львівська академічна гімназія, фонд фотографій, Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

Abstract

We review practically unknown collection of photographs from the Institute for the Art Resources Studies of Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine in Lviv. Based on their analysis, the reconstruction is provided for the activity of renowned Ukrainian political and cultural figures, the students and/or teachers of various educational institutions of Halychyna since the late 19th till early 20th cent.

Keywords: Shevchenko Scientific Society museum, Lviv Academic gymnasium, photography collections, Institute for the Art Resources Studies.

Повний текcт


Романюк С. Афіші українських драматичних колективів кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. у фондах Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С.  585-596

Анотація

Проаналізовано театральні афіші українських драматичних колективів, зосереджено увагу на інформаційному наповненні та їхньому поліграфічному оформленні.

Ключові слова: театральна афіша, фонд, шрифтове наповнення, поліграфічне оформлення, українські драматичні колективи.

Abstract

The theater posters of the Ukrainian drama groups were analyzed, attention was focused on information filling and their polygraphic design.

Keywords: theatre poster, fund, font content, Ukrainian drama groups.

Повний текcт


Осадця О. Поліграфічні заклади Львова у контексті українського нотовидання XIX — першої третини XX ст. 

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 597-606

Анотація

Розглянуто діяльність львівських поліграфічних закладів, причетних до виробництва нотного видання. Встановлено, що у їх структурі не було спеціалізованих закладів, які виготовляли виключно нотну продукцію. Наприкінці ХІХ ст. розширюється географія міст Західної України, в яких діяли друкарські заклади і друкувались музичні твори.

Ключові слова: нотовидавнича діяльність, друковане нотне видання, видавництво, поліграфічне виконання, друкарня.

Abstract

The article deals with the activity of the Lviv polygraphic institutions, involved in the production of the musical edition. It was established that in their structure there were no specialized institutions that produced exclusively musical products. At the end of the nineteenth century, the geography of the cities of Western Ukraine is expanding, in which there were polygraphic institutions, and musical works were printed.

Keywords: music publishing activity, printed musical publication, publishing house, polygraphic execution, printing-house.

Повний текcт


Косаняк Н. Із композиторської творчості Ярослава Лопатинського: рукописи та першодруки із фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 607-633

Анотація

Подано нотографічний перелік рукописів та першодруків музичних творів Ярослава Лопатинського із фондів бібліотеки, що ґрунтується на текстологічному й археографічному дослідженні кожної одиниці зберігання, з метою введення їх у науковий обіг.

Ключові слова: Ярослав Лопатинський, рукописи музичних творів, археографічні опрацювання, нотографічний огляд, музичне джерелознавство.

Abstract

The bibliographic list of manuscripts and first prints of Yaroslav Lopatinsky’s musical works from the library's funds, based on the textual and archaeological research of each unit of storage, is presented in the article for the purpose of introducing them into scientific circulation.

Keywords: Yaroslav Lopatynsky, manuscripts of musical works, archaeological work, bibliographical review, musical source study.

Повний текcт


Голій Р. Українські фалеристичні пам’ятки: виготовлені до 1939 р. (із фонду Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

ISSN 2524-0315 

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника, 2017. Вип. 9(25).  С. 634-649

Анотація

Зроблено опис 15 українських відзнак із фонду фалеристики Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, виготовлених до 1939 р.

Ключові слова: фалеристика, відзнаки, мистецькі фонди.

Abstract

The article deals with 15 Ukrainian awards (made before 1939) which are collected in the Lviv National Scientific Library of Ukraine named after V. Stefanyk.

Keywords: phaleristics, awards, art funds. 

Повний текcт

Вимоги до статей

Члени редколегії

Рецензування

Архіви номерів

2022:   вип. 14(30)

2021:   вип. 13(29)

2020:   вип. 12(28)

2019:    вип. 11(27)

2018:    вип. 10(26)

2017:       вип. 9(25)

2016:       вип. 8(24)

2015:       вип. 7(23)

2014:       вип. 6(22)

2013:       вип. 5(21)

2012:       вип. 4(20)