Випуск 2(20)'2012

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. — Вип. 2(20). — 2012

Титул

Зміст


Кулеша Н. Часопис «Ukrainisches Korrespondenzblatt» (Відень, 1914—1918 рр.) — популяризатор українського питання у німецькомовному середовищі

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 3-15

Анотація

Охарактеризовано часопис «Ukrainisches Korrespondenz blatt», проаналізовано його змістове наповнення.

Ключові слова: «Ukrainisches Korrespondenzblatt», українське питання, політика, пропаганда, популяризація, проблематика.

Abstract

The publication «Ukrainisches Korrespondenzblatt» has been characterized and its content has been analyzed.

Key words: «Ukrainisches Korrespondenzblatt», the Ukrainian issue, politics, propaganda, popularization, problems.

Повний текст


Блавацький С. Тенденції та закономірності висвітлення міжнародної проблематики у газеті «Діло» (1917—1918, 1927—1928 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 15-26

Анотація

Статтю присвячено дослідженню тенденцій та закономірностей відображення міжнародної проблематики у газеті «Діло» впродовж 1917—1918, 1927—1928 рр. Встановлено закономірність «глобалізації/ космополітизації» контенту газети у воєнний період (1917—1918) та його «локалізацію» у міжвоєнний період (1927—1928). З’ясовано також ще одну закономірність: у поданні зарубіжної хроніки 1917— 1918 рр. домінували «сухі новини», натомість у відображенні зарубіжної хроніки у міжвоєнний період (1927—1928) простежено тенденцію збільшення С-тематики.

Ключові слова: газета «Діло», міжнародна проблематика, контент, зарубіжна хроніка, С-тематика, тенденція, закономірність, контент-аналіз.

Abstract

The article examines trends and regularities of coverage of foreign news in «Dilo» newspaper during 1917—1918, 1927—1928 yrs. The «globalization/ cosmopolitanization» of newspaper’s content in war times (1917— 1918) and its «localization» in inter-war period (1927—1928) regularities have been  gured out. Besides, such a regularity has been ascertained: «hard news» dominated in foreign chronicle coverage during 1917—1918 yrs — however in inter-war times (1927—1928) the trend of tabloid topics’ increase can be traced in the reporting of such issues.

Key words: newspaper «Dilo», international problems, content, foreign news items, publication, tabloid topics, regularity, content analysis.

Повний текст


Комариця М. Галицька релігійна преса доби Визвольних змагань 1917—1921 рр. у загальноукраїнському контексті

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 26-46

Анотація

Аналізуються актуальні політичні, релігійні та культурологічні проблеми періоду 1917—1921 рр. крізь призму публікацій у галицькій релігійній періодиці, зокрема в часописах «Нива», «Місионар» та «Поступ». Історичні паралелі, що засвідчують тісний зв’язок історії Церкви з історією народу, боротьба українців за захист своїх на- 27 ціональних прав супроти експансії сусідніх народів, а також суто релігійний дискурс висвітлюються у контексті тогочасної політичної ситуації в Україні.

Ключові слова: галицька релігійна преса, Визвольні змагання 1917— 1921 рр., релігійний дискурс.

Abstract

We analyzed the political, religious and culturological problems during the period of 1917—1921 yrs via prism of the publications in Galician religious periodicals, in particular, in journals «Nyva», «Міssionar» and «Po stup» are covered. Historical parallels that prove tight connection of the history of the Church with that of nation, the  ght of Ukrainians for their national rights against expansion of their neighbours, as well as exclusively religious discourse are covered in the political situation of that time in Ukraine.

Key words: Galician religious periodicals, national-liberation movement of 1917—1921 yrs, religious discourse.

Повний текст


Дроздовська О. Періодичні видання Рад робітничих і солдатських депутатів як зразок преси демократичного спрямування в Україні 1917 р.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 46-61

Анотація

Досліджено періодичні видання Рад робітничих і солдатських депутатів, що виходили в Україні 1917 р.: здійснено історико-статистичний огляд та типологічну характеристику, окреслено тематику друкованих матеріалів, визначено їх місце у популяризації демократичних засад розвитку суспільних взаємин.

Ключові слова: Ради робітничих і солдатських депутатів, демократична преса, історико-статистичний огляд, типологічна характеристика, Україна, 1917 р.

Abstract

The article deals with the periodicals of Councils of Workers’ and Soldiers’ Deputies, published in Ukraine during 1917 year: the historical and statistical overview and typological characteristics have been made, topics of printed materials have been outlined and their place in popularizing democratic principles of public relations development has been defined.

Key words: Councils of Workers’ and Soldiers’ Deputies, the democratic press, historical and statistical overview, typological characteristics, Ukraine, 1917.

Повний текст


Палюх О. Український часопис «Січові Вісти» (Нью-Йорк; Чикаго, 1918—1924 рр.): історія створення, завдання, функціонування і тематика

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 62-80

Анотація

Розглянуто історію створення, завдання та функціонування пресового органу Січової організації українців у США — газети «Січові Вісти». Досліджено публікації часопису у проблемно-тематичному аспекті.

Ключові слова: «Січові Вісти», спортивно-руханкове товариство, часопис, редакція, тематика, зміст, читач.

Abstract

History of creation, tasks and functioning of the press organ of Sich organization of Ukrainians in the USA — «Siсhovi Visty» — has been presented. The problem thematic aspect of publications of the magazine has been examined.

Key words: «Siсhovi Visty», sports athletic society, publication, editorial staff, topics, content, reader.

Повний текст


Середа О. Українська мистецька преса Галичини 20—30-х рр. ХХ ст. як об’єкт дослідження: методологічна база

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 80-91

Анотація

Проаналізовано комплекс наукових підходів та методів, які дають змогу якнайповніше розкрити особливості функціонування українських мистецьких часописів Галичини у міжвоєнний період.

Ключові слова: журналістикознавство, українська мистецька преса, Галичина, міжвоєнний період, наукові підходи, наукові методи.

Abstract

The complex of scienti c approaches and methods that make possible to expose the specifics and peculiarities of functioning of the Ukrainian art periodicals of Galicia in the interwar period has been analysed in the paper

Key words: journalism studies, the Ukrainian art press, Galicia, the interwar period, scientific approaches, scientific methods.

Повний текст


Наконечна З. Часопис «Новий Час» (1923—1939 рр.) про пресу української еміграції

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 91-99

Анотація

Висвітлено корпус публікацій газети «Новий Час» (1923—1939) про українську еміграційну пресу, проаналізовано жанрове втілення цих матеріалів, визначено редакційні уподобання щодо україномовних закордонних часописів.

Ключові слова: газета «Новий Час», українська еміграція, українська еміграційна преса, 20—30-ті рр. ХХ ст.

Abstract

The paper deals with articles of the newspaper «Novyi Chas» (1923— 1939) regarding Ukrainian emigrant press. The genres of these materials have been analyzed and editorial tastes to overseas Ukrainian language publications have been determined.

Key words: newspaper «Novyi Chas», Ukrainian émigrés, emigrant press of Ukrainians, 20—30 yrs of the XX century.

Повний текст


Рудий Г. Періодичні видання Києва 1917—1920 рр. як історичне джерело: методологічні й методичні аспекти дослідження

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 100-125

Анотація

Висвітлено методологічні й методичні аспекти дослід ження періодики Києва 1917—1920 рр. як історичного джерела.

Ключові слова: преса Києва, історичне джерело, методологічні та методичні засади дослідження періодики.

Abstract

In the article the methodological and methodical aspects of research of the periodicals of 1917—1920 yrs in Kyiv as a historical source were explained.

Key words: press of Kyiv, historical source, methodological and methodical principles of research of periodicals.

Повний текст


Житарюк М. До питання про ставлення представників влади Чехословацької Республіки та Румунії до «українського питання» у 30-х рр. ХХ ст. у політичних концепціях і публікаціях (На прикладі львівського часопису «Діло»)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 125-139

Анотація

Досліджено суперечності й об’єднавчі позиції представників владних кіл Чехословацької Республіки і Румунії та українських меншин 126 цих держав у 30-ті рр. ХХ ст. крізь призму публікацій львівського щоденника «Діло».

Ключові слова: преса Чехословаччини, преса Румунії, румунізація Буковини й Бессарабії, «українське питання», українська автономія, газета «Діло».

Abstract

This article explores the contradictions and unifying positions between the authorities of the Czechoslovak Republic and Romania and the Ukrainian minorities of these states in the 30s of XX century through the prism of articles in Lviv’s daily «Dilo».

Key words: Czechoslovakia press, Romania press, Rumanization of Bukovina and Bessarabia, «Ukrainian question», Ukrainian autonomy, the newspaper «Dilo».

Повний текст


Кравченко С. Галичина у спектрі проблематики часопису «Biuletyn Polsko-Ukraiński»: соціокультурний вимір (Варшава, 1932—1938 рр.)]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 140-151

Анотація

Розглянуто публікації польського часопису «Biuletyn Polsko-Ukraiński», присвячені Галичині. Показано оцінки публіцистами збройних акцій українців, їх ставлення до проявів польської національної політики, а також висвітлення виданням яскравих сторінок культурного життя краю.

Ключові слова: Галичина, українсько-польські взаємини, інтерв’ю, огляд преси, культурне життя.

Abstract

The publications of Polish periodical «Biuletyn Polsko-Ukrainski» about Galicia have been studied. The views of publicists regarding armed actions of Ukrainians, their attitude to manifestations of Polish national policy, as well as the magazine’s coverage of vivid pages of cultural life of the region have been presented.

Key words: Galicia, Ukrainian-Polish relations, interview, review of press, cultural life.

Повний текст


Миронець Н. Висвітлення етапів формування, змісту та долі книжково-рукописного зібрання барона Ф. Р. Штейнгеля у друкованих виданнях та на сторінках преси кінця ХІХ — початку ХХ ст.]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 151-160

Анотація

Здійснено аналіз основних друкованих видань та повідомлень у пресі кінця ХІХ — початку ХХ ст., які висвітлювали етапи формування, зміст та долю книжково-рукописного зібрання Городоцького музею Волинської губернії барона Ф. Р. Штейнгеля.

Ключові слова: Городоцький музей Волинської губернії барона Ф. Р. Штейнгеля, книжково-рукописне зібрання, документальні джерела, архів.

Abstract

The article analyzes the main publications and reports in the press of late nineteenth — early twentieth century, which covered the stages of 152 formation, maintenance and fortune of books and manuscripts collection of Gorodotsky Museum of Volyn province of Baron Theodore R. Shteynhel.

Key words: Gorodotsky Museum of Volyn province of Baron F. R. Shteynhel, books and manuscript collection, documentary sources archive.

Повний текст


Мороз В. Аксіологічні стратегії запорозького козацтва на початку ХVІІ ст. в історичних моделях комунікації

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 160-171

Анотація

Проаналізовано аксіологічні стратегії запорозького козацтва на початку ХVІІ ст. у дуалістичних і дихотомічних моделях комунікації. Досліджено історичну модель комунікації у вигляді дуальних опозицій новий король — польська шляхта, королевич Владислав — сейм, Владислав — польські сенатори, король — реєстровики, козацький гетьман — козаки. Звернено увагу на смислові особливості змісту бінарних опозицій польський уряд — козацтво; охарактеризовано ціннісний потенціал дихотомічної моделі.

Ключові слова: комунікація, історична комунікація, бінарні опозиції, аксіологічні стратегії, запорозьке козацтво, дихотомічна модель, дуалістична модель.

Abstract

The article analyzes the axiological strategy of Zaporizhzhya Cossacks in the early seventeenth century in dualistic and dichotomous models of communication. The historical model of communication in the form of dual oppositions new king — Polish nobility, prince Vladislav — Diet, Vladislav — Polish senators, King — reyestrovyky, Cossack hetman — Cossacks has been explored. Attention is paid to the substantive peculiarities of binary oppositions Polish government — Cossacks; values potential of dichotomy model is characterized.

Key words: communication, historical communication, binary oppositions, axiological strategies, Zaporizhzhia cossacks, dichotomy model, the dual model.

Повний текст


Костик Ю. Часопис «Відродженнє» як джерело дослідження внутрішньої і зовнішньої політики Української Народної Республіки 1918 р.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 171-182

Анотація

Досліджується зміст часопису «Відродженнє» та його значення як джерела для вивчення внутрішньої і зовнішньої політики УНР у період Національно-визвольних змагань українців початку ХХ ст.

Ключові слова: часопис «Відродженнє», міжнародні відносини, внутрішня політика, Національно-визвольні змагання.

Abstract

The content of the magazine «Vidrodzhennie» and its importance as a source for the study of domestic and foreign policy of the UNR during the Ukrainian national liberation movement period in the early twentieth century is examined in this article.

Key words: magazine «Vidrodzhennie», international relations, domestic politics, national liberation movement.

Повний текст


Ревера Б. Становлення державницьких поглядів Володимира Дорошенка (За матеріалами української преси)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 182-194

Анотація

Проаналізовано громадсько-політичну діяльність В. Дорошенка і розкрито формування та еволюцію його державницьких поглядів.

Ключові слова: В. Дорошенко, національна ідентичність, політична і суспільна свідомість, незалежність України, преса.

Abstract

Volodymyr Doroshenko’s public and political activity is analysed in the article, formation and evolution of his etatist views are highlighted.

Key words: V. Doroshenko, national identity, political and social consciousness, independence of Ukraine, press.

Повний текст


Брайлян Н. Журнал «Гуртуймося» (Прага; Софія, 1929—1938 рр.) як джерело біографічної інформації

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 194-203

Анотація

Здійснено огляд біографічних публікацій на сторінках журналу «Гуртуймося», наведено їхні тематичні, видові та кількісні характеристики. Наголошено на важливій ролі видання як джерела біографічних відомостей — текстових і зображальних.

Ключові слова: журнал «Гуртуймося», біографічні матеріали, українські діячі.

Abstract

An overview of biographical publications in the magazine «Hurtuimosia» has been made, their content, typical and quantitative cha racteristics has been presented. The important role of the periodical as a source of biographical records (both text and visual) has been emphasized.

Key words: magazine «Hurtuimosia», biographical materials, Ukrainian public figures and statesmen.

Повний текст


Брадов В. Контент медіа ринку України: сучасні фактори впливу]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 204-215

Анотація

Розглянуто особливості діяльності українських ЗМК у ринкових умовах; виявлено сучасні тенденції процесу виробництва інформаційних продуктів у різних сегментах медіаринку України; визначено основ ні фактори впливу на формування його контенту.

Ключові слова: медіаринок, контент, медіаіндустрія, регіоналізація преси, таргетованість ТБ, форматизація радіо, конвергенція.

Abstract

The article describes the specifics Ukrainian media in the market conditions; examines current trends in the process of production of information products in various segments of the national media market; identi es the key factors of impact on its content formation.

Key words: media market, content, media industry, the regionalization of the press, targeting TV, radio formatting, convergence.

Повний текст


Галаджун З. До питання про соціальну відповідальність мас-медіа

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 216-227

Анотація

Розглядаються сучасні погляди щодо типології моделей мас-медіа, а також аналізуються поняття і види соціальної відповідальності журналіста через узагальнення поняття з різних соціальних наук.

Ключові слова: соціальна відповідальність, мас-медіа, типологія моделей ЗМІ, види соціальної відповідальності.

Abstract

Contemporary approaches to model typology of mass media are scrutinized, as well as the concepts and the types of social responsibility of journalist by means of generalization of the concept from different social sciences.

Key words: social responsibility, mass media, typology of mass media models, types of social responsibility.

Повний текст


Демченко С. «Бюрократична пропаганда» як домінуюча складова у суспільно-політичному дискурсі сучасної України

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 227-237

Анотація

Аналізуються форми, методи та сучасні технології впливу на громадську думку засобів масової комунікації.

Ключові слова: медіа, демократія, суспільство, масова комунікація, пропаганда, ідеологія, маніпуляції.

Abstract

The forms, methods and contemporary technologies of mass communication media’s influence on the public opinion are under study in the thesis.

Key words: media, democracy, society, mass communication, propaganda, ideology, manipulations.

Повний текст


Лернатович В. Одностороння інформаційна дифузія

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 237-240

Анотація

Проаналізовано окупацію Росією українського інформаційного простору, а також шовіністичну ідеологію та ліберальну доктрину, що виступають домінантами у мас-медіа.

Ключові слова: російський шовінізм, ліберальна доктрина, інформаційна інвазія, державне будівництво.

Abstract

Russian occupation of Ukrainian information space, as well as chauvinistic ideology and liberal doctrine, which dominate in mass-media, have been analyzed.

Key words: Russian chauvinism, liberal doctrine, information invasion, state-building.

Повний текст


Мальцева Я. Мас-медіа та особливості поширення масової культури в Україні

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 240-250

Анотація

Розглянуто взаємини масової культури та мас-медіа, а також їхній вплив на національні цінності. Охарактеризовано необхідність формування національних пріоритетів на державному рівні у сфері 241 ідеології та їх активного поширення за допомогою масової культури національного зразка різними мас-медіа. Описано основні негативи та потенційні небезпеки масової культури тих зразків, що поширені в Україні. Висві тлено провідну роль засобів масової інформації у поширенні мас-культурних цінностей та світогляду, доведено необхідність зміни редакційної політики більшості видів мас-медіа для досягнення вищих державних інтересів.

Ключові слова: масова культура (мас-культура, поп-культура), мультикультуралізм, мас-медіа, національна ідея, гедонізм, національні цінності, культурне ядро суспільства.

Abstract

The article briefly considers the interaction of mass culture and mass media, and their overall impact on national values. It characterizes the need for the formation of national priorities at the state level in the field of ideology and its active promotion by the national standard of mass culture through various media channels. It brie y describes the main negatives and potential dangers posed in a mass culture of examples, which are now widespread in Ukraine. It deals with the leading role of the media in the dissemination of mass-cultural values and world-view, and the necessity to change the editorial policy of most types of media to achieve higher national interests.

Key words: popular culture (mass culture, pop culture), multiculturalism, media, national idea, hedonism, national values, cultural core of society.

Повний текст


Огар Е. Дитяча періодика України в умовах ринку: наслідки комерціалізації

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 250-262

Анотація

Розглядаються основні тенденції розвитку сучасної української періодики для дітей і підлітків. Описуються такі наслідки комерціалізації, як вміщення реклами, універсальність тематики та соціально-функціонального призначення як спосіб збільшити читацьку аудиторію і наклади, поширення дитячого «глянцу» розважально-релаксаційного характеру та ін.

Ключові слова: дитячий журнал, комерціалізація випуску, універсальні та спеціалізовані часописи, дитячий «глянц», двомовне видання.

Abstract

Thе main trends of development of contemporary Ukrainian periodicals for children and juveniles are scrutinized. The consequences of commercialization, such as advertising publi shing, thematic universality and social and functional purpose as means to increase reader’s audience and circulations, expansion of children’s «glossy» for entertainment and relaxation are presented.

Key words: children’s magazine, commercialization of publishing, universal and specialized magazines, children’s «glossy» periodicals, bilingual edition.

Повний текст


Бліхарський Р. Музична журналістика: завдання, специфіка, проблеми уніфікації

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 262-271

Анотація

Досліджено сучасний стан і тенденції музичної журналістики. Розглянуто специфіку функціонування друкованих та електронних ЗМІ музичного спрямування. Окреслено низку актуальних проблем уніфікації музичної журналістики в контексті глобального медіапростору.

Ключові слова: музична журналістика, музична критика, інтернет-журналістика, медіапростір, «саунд».

Abstract

The contemporary state and trends of music journalism has been examined. The specifics of print and electronic media of musical subjects has been studied. A number of actual problems of musical journalism uni cation in the global media space have been outlined.

Key words: musical journalism, the musical criticism, internet journalism, media space, «sound».

Повний текст


Скленар І., Скварко І. Особливості функціонування релігійних Інтернет-виданьУкраїни

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 271-281

Анотація

Проаналізовано основні принципи діяльності інтернет-ЗМІ, наведено їхні переваги над друкованими медіа, висвітлено особливості функціонування релігійних інтернет-видань та вказано на основні проблеми в цій сфері.

Ключові слова: інформація, Інтернет, сайт, Мережа, журналіст, релігійні інтернет-ЗМІ, релігійні інтернет-видання, релігійні організації.

Abstract

We have analyzed the basic principles of Іnternet media, demonstrated their advantages over the print media, highlighted the peculiarities of the functioning of the religious E-agencies and indicated the main problems in this sphere.

Key words: information, Internet, site, network, journalist, religious Internet media, religious On-line publications (Religious E-agencies), religious organizations.

Повний текст


Полякова А. Розвиток релігійної тематики в часописі «Український тиждень» (2007—2012 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 281-289

Анотація

Аналізується розвиток релігійної тематики і різноманітність жанрових форм та їх відповідність темі і проблемі публікації.

Ключові слова: часопис «Український тиждень», релігійна тематика, жанри.

Abstract

The development of religions thematics, genre diversiby and their accordance with the subject and the problem of publication have been analyzed.

Key words: publication «Ukrainskyi tyzhden» («Ukrainian week»), religious themes, genres.

Повний текст


Рижко О. Жанр рецензії у виданнях української греко-католицької Церкви

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 289-294

Анотація

Розглядаються особливості функціонування жанру рецензії у греко-католицьких виданнях.

Ключові слова: рецензія, жанр, літературно-мистецька критика, оціночне судження.

Abstract

This article deals with peculiarities of critique genre functioning in Greek-Catholic publications.

Key words: critique, genre, literary and art criticism, judgement.

Повний текст


Балаклицький М. Освітні осередки протестантської журналістики України

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 295-310

Анотація

Чотирма типами організаторів журналістської освіти українських протестантів є іноземні протестантські ЗМІ, українські протестантські Церкви, громадські організації, що засновані та працюють за участі протестантів, і українські протестантські медіа.

Ключові слова: журналіст, освіта, протестант, ЗМІ.

Abstract

The four types of organizers of journalistic education of Ukrainian Protestants are foreign Protestant media, Ukrainian Protestant churches, Protestant-founded and backed NGOs, and Ukrainian Protestant media.

Key words: journalist, education, Protestant, media.

Повний текст


Білак Г. Особливості використання PR-технологій у комунікативній діяльності «секти Догнала» та анти сектантському піарі УГКЦ

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 310-319

Анотація

Проаналізовано специфіку використання PR-технологій у комунікативній діяльності «секти Догнала» й антисектантському піарі 311 УГКЦ; здійснено спробу виробити схему та напрацювати теоретичні засади антисектантського піару.

Ключові слова: PR-технології, антисектантський піар, комунікативна діяльність Церков, комунікативна діяльність сект.

Abstract

In the article the speci cs of using PR-technologies in communication activities of «Dohnal’s sect» and anti-sectarian PR of Ukrainian Greekcatholic Church are analyzed. An attempt to develop the scheme and the theoretical foundations of the anti-sectarian PR is made.

Key words: PR-technologies, anti-sectarian PR, communicative activities of churches, sects’ communicative activity.

Повний текст


Ріпей М. Росіянізми «приміром» і «відміна» у газетних публікаціях

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 320-325

Анотація

Проаналізовано вживання лексем «приміром» і «відміна» у періодичних виданнях. Зосереджено увагу на поясненні значень цих слів у довідковій літературі.

Ключові слова: ненормативне вживання, газетні матеріали, лексема, словники.

Abstract

The usage of lexemes «for example» and «cancel» in periodicals has been analyzed. The focus has been made on explaining the meanings of these words in reference literature.

Key words: non normative usage, newspaper materials, lexeme, dictionaries.

Повний текст


Ґабор В. Шевченкіана на сторінках львівської газети «Основа» (1870—1872 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 326-336

Анотація

Вперше досліджено шевченкіану на сторінках львівської газети «Основа» (1870—1872), відзначення 10-ї та 11-ї річниць з дня смерті Т. Шевченка і «присутність» Шевченка в «основівському» дискурсі.

Ключові слова: шевченкіана, Шевченко і Галичина, вплив Шевченка, дискурс, вшанування пам’яті поета.

Abstract

Shevchenkiana on the pages of Lviv newspaper «Osnova» (1870—1872) as well as celebrating the 10th and 11th anniversaries of the death of Taras Shevchenko and Shevchenko’s «presence» in the «Osnova’s» discourse was for the  rst time investigated in the article.

Key words: Shevchenkiana, Shevchenko and Halychyna, the impact of Shevchenko, Shevchenko’s discourse, honoring the memory of the poet.

Повний текст


Зубрицький І. Особливості промоції та збуту української видавничої продукції у Галичині впродовж 20—30-х рр. XX ст.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 337-350

Анотація

Проаналізовано архівні матеріали та пресові публікації, присвячені промоції та збуту української видавничої продукції; основ ний акцент здійснено на акціях: «Місяць книги», «Місяць дешевої книги», «Місяць преси». Розглянуто статистику цін на книги в 1926 та 1935 рр., а також проведено порівняння цих даних із сучасним станом книжкового ринку, зокрема з промоцією книги і преси на Форумі видавців у Львові 2012 р.

Ключові слова: Галичина, «Місяць книги», «Місяць дешевої книги», «Місяць преси», Форум видавців у Львові, промоція видавничої продукції, збут видавничої продукції, статистика цін.

Abstract

In this general paper the archival materials and press publications about promotion, marketing and popularization of the Ukrainian publishing production were analyzed. The main emphasis was made on «The month of a book», «The month of a cheap book» and «The month of a press». The price statistics of the products and books in 1926 and 1935 were scrutinized. The comparison of this information with the modern state of the book market, in particular the promotion of the book and press on «The publishing forum» in Lviv in 2012, was made.

Key words: Galicia, «The month of a book», «The month of a cheap book», «The month of a press», The publishing forum in Lviv, promotion of publishing production, marketing of publishing production, price statistics.

Повний текст


Пастушина В. Структурно-тематичні особливості журналів «Сурма» та «Розбудова Нації»

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 350-359

Анотація

Проаналізовано структурно-тематичні елементи журналів Української військової організації «Сурма» та Проводу українських націоналістів «Розбудова Нації» як пресових органів пропаганди ідей, програмних засад та діяльності УВО та ПУН серед українського населення у боротьбі за здобуття української державності. На основі публіцистичних статей зроблено висновок про важливу роль журналів в українському та міжнародному суспільно-політичному контексті.

Ключові слова: Визвольний рух, пропаганда, Українська військова організація, Провід українських націоналістів.

Abstract

The structural and thematic elements of the magazines of the Ukrainian Military Organization — «Surma» and the Organization of Ukrainian Nationalists — «Rozbudova Natsii» — as press organs of propaganda of ideas, program fundamentals and principles of the UMO and OUN among the Ukrainian population in the struggle to gain the Ukrainian statehood. On the basis of publicistic articles the conclusion has been draun that the 351 journals played important role in the Ukrainian and international social and political context.

Key words: Liberation movement, propaganda, Ukrainian military organization, Leading of the Ukrainian nationalists.

Повний текст


Кобрин Н. Музичні хронічки «Нового Часу» і Василь Барвінський

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 359-372

Анотація

Напрями, зміст і тематичні групи музичної критики на шпальтах суспільно-політичного часопису «Новий Час» проаналізовано на тлі української музичної культури 20—30-х рр. ХХ ст. та діяльності по- 360 коління професійних музикантів. Зокрема, висвітлено публікаторський доробок В. Барвінського — одного з провідних музичних рецензентів цього видання.

Ключові слова: українська галицька музична критика, газета «Новий Час», В. Барвінський.

Abstract

On the basis of Ukranian musical culture at the 20—30-ies of the 20th c. and the activities of the professional musicians the trends and the subject of musical critiques in the pages of the socio-political magazine «Novyi Chas» has been examined herein. In particular, the activities of Vasyl Barvinskyi — a prominent musical reviewer of this newspaper have been studied.

Key words: Ukrainian Galician music critiques, «Novyi Chas», V. Barvinskyi.

Повний текст


Платонова А. Особливості рекламної активності кримських мас-медіа

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 372-381

Анотація

Досліджено чинники, за допомогою яких проявляється рекламна активність кримських мас-медіа. Як приклад розглянуто діяльність рекламних агенцій Криму. Особливу увагу приділено агентствам, що надають рекламні послуги у сфері друкованих видань півострова.

Ключові слова: реклама, мас-медіа, рекламна активність, друковані ЗМІ.

Abstract

The factors, which affect advertising activity of Crimean mass media, have been examined. As an example functioning of advertising agencies of Crimea has been studied. The special attention is made on the agencies which provide advertising services in the realm of print media of the region.

Key words: advertising, mass media, advertising activity, print mass media.

Повний текст


Синєокий О. Рок-музика в Югославії: соціокомунікативний підхід

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 381-391

Анотація

Уперше в науковій літературі проаналізовано становлення та розвиток рок-музики в Югославії. Докладно охарактеризовано організацію югославської рок-сцени. Особливе місце в аналізі відведено систематизації інформації з історії грамзапису в Югославії.

Ключові слова: грамзапис, рекордингова індустрія, рок-музика, Югославія.

Abstract

The formation and development of rock-music in the Yugoslavia has been for the first time in the scientific literature analyzed. A thorough characteristics of Yugoslav rock-stage is made. A special place in the analysis takes the systematization of recording history in Yugoslavia.

Key words: record, recording industry, rock-music, Yugoslavia.

Повний текст


Саліх Т. Проблемно-тематичні лінії та жанрова палітра шведської газети «Афтонбладет»

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20). С. 391-401

Анотація

Досліджено тематику і жанрову палітру журналістських публікацій шведської газети «Афтонбладет».

Ключові слова: інформаційна політика, теми, проблеми, жанри, газета, шведська, стокгольмська, редакція, видання, «Афтонбладет».

Abstract

The topics and a genre arsenal of journalistic publications of the Swedish newspaper «Aftonbladet» have been studied.

Key words: information policy, themes, problems, genres, the newspaper, Swedish, Stockholm, editorial staff, the edition, «Aftonbladet».

Повний текст


Листвак Г. Феномен періодики у формі «книги художника» (На прикладі незалежного театрального журналу «Коза»)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 401-408

Анотація

Розглянуто особливості створення періодичних видань у вигляді «книги художника». Наведено характеристику випусків незалежного театрального журналу «Коза» як найяскравішого прикладу такої періодики.

Ключові слова: «книга художника», «журнал художника», «зін», театральний журнал.

Abstract

The article deals with the peculiarities of creating of the periodicals in the form of «artist’s book». The characteristic of the independent theatrical magazine «Koza» issues as the most striking example of such periodicals is given.

Key words: «artist’s book», «artist’s magazine», «zine», theatrical magazine.

Повний текст


Кушнір Г.«Повернення до "пережитків минулого"» як приклад релігійної публіцистики Євгена Сверстюка

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 409-418

Анотація

Досліджується творча манера Євгена Сверстюка як релігійного публіциста. Найбільша увага приділяється образу Людини — радянської і посткомуністичної, а також шляхові відродження Людини ХХІ ст.

Ключові слова: Євген Сверстюк, релігійна публіцистика, «пережитки минулого», Людина.

Abstract

The article explores the creative manner of Yevhen Sverstiuk as a religious journalist. Special attention is paid to the images of Soviet and postSoviet Human, as well as the way of revival of Human in the XXI century.

Key words: Yevhen Sverstiuk, religious journalism, «vestiges of the past», Human.

Повний текст


Кічура Л. Микола Голубець: роль жінки в українській історії та мистецтві

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 418-428

Анотація

Охарактеризовано публікації М. Голубця жіночої тематики; згадано імена та здобутки видатних жінок, які внесли свою лепту в історію нашої держави — вчинками, творчістю та досягненнями.

Ключові слова: М. Голубець, жіноча тематика, феміністичні тенденції, творення історії, мистецтвознавство, видатні українки, історія жіночого руху, патріотизм.

Abstract

The publications of М. Нolubets’ regarding woman’s topics have been characterized; names and results of prominent women, which made their contributions into the history of our state with their deeds, works and achievements have been mentioned.

Key words: М. Нolubets, woman’s subjects, feminist trends, creation of history, study of art, prominent Ukrainian women, history of woman’s movement, patriotism.

Повний текст


Михайлин І. Журнал «Рідний край» як національно-історичне явище

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 429-436

Анотація

Abstract

Повний текст


Снурнікова Ю. Маніфест протестантської комунікації

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 436-439

Анотація

Abstract

Повний текст


Сніцарчук Л. Легко долаючи «важко прохідні джунглі»: дитяча книга як об’єкт дослідження

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2012. Вип. 2(20).С. 440-445

Анотація

Abstract

Повний текст

Архів номерів

2020 вип. 10(28)

2019 вип. 9(27)

2018 вип. 8(26)

2017  вип. 7(25)

2016  вип. 6(24)

2015 вип. 5(23)

2014  вип. 4(22)

2013 вип. 3(21)

2012 вип. 2(20)