Випуск 3(21)'2013

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. — Вип. 3(21). — 2013

Титул

Зміст


Бідзіля Ю. Україномовна преса Словаччини: історія піднесення та проблеми занепаду

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 3-20

Анотація

Розглянуто основні етапи зародження, розвитку та проблеми сучасного функціонування україномовної преси у Словаччині.

Ключові слова: мас-медіа, інформаційний простір, інформаційна політика, преса етнічних груп, етнічна самоідентифікація.

Abstract

The key stages of origin, development and the problems of contemporary functioning of the Ukrainian-language press in Slovakia have been studied.

Key words: mass-media, information space, information policy, the press of ethnic groups, the ethnic self-identification.

Повний текст


Храмович Х. Українська преса Відня (друга половина XIX — початок XX ст.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 20-41

Анотація

Подано огляд преси, що виходила упродовж 1849—1918 рр. у Відні українською мовою.

Ключові слова: Відень, часописи, українська преса.

Abstract

The overview of the press which came out during 1849—1918 yrs in Vienna in the Ukrainian language has been given.

Key words: Vienna, periodicals, the Ukrainian press.

Повний текст


Кулеша Н. Лозаннська газета «L’Ukraine» (1915—1921 рр.): «єдина трибуна поза межами центральних держав, з якої чужинці могли інформуватись про політичні змагання українців»

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 42-56

Анотація

Розглянуто умови функціонування українського франкомовного часопису «L’Ukraine», його тематичне наповнення, редакторський та авторський склад.

Ключові слова: Україна, українське питання, популяризація, пропаганда, інформація, преса.

Abstract

The article deals with the conditions of functioning of the Ukrainian French-language newspaper «L’Ukraine», its content, editorial and author’s staff.

Key words: Ukraine, Ukrainian issue, popularization, propaganda, information, press.

Повний текст


Романюк Р. Українська медична періодика Києва доби Української Народної Республіки та Гетьманату (квітень 1917 р. — грудень 1918 р.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 56-67

Анотація

Висвітлено особливості функціонування і тематичного наповнення українських медичних пресодруків Києва в період існування української державності.

Ключові слова: медичні часописи, українська національна медицина, фахова термінологія, медична освіта, Всеукраїнська спілка лікарів.

Abstract

Peculiarities of functioning and topical content of the Ukrainian medical periodicals of Kyiv during the Ukrainian statehood period have been ascertained.

Key words: the medical journals, Ukrainian national medicine, professional terminology, medical education, Ukrainian union of physicians.

Повний текст


Наконечна З. Українська преса Північного Кавказу (1917—1919 рр.): історія створення та проблеми функціонування

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 68-76

Анотація

Простежено історію виникнення української преси на Північному Кавказі та особливості її функціонування у 1917—1919 рр.; охарактеризовано редакційні і творчі колективи часописів, визначено їхню роль у протистоянні асиміляційним процесам та збереженні самобутності українства.

Ключові слова: Північний Кавказ, Кубань, 1917—1919 рр., національна преса, газета, українська громадськість, цензурні утиски.

Abstract

History of rise of the Ukrainian press in the North Caucasus and peculiarities of its functioning in 1917—1919 yrs have been traced; editorial and journalist’s staffs have been characterized and their role in countervailing assimilation processes and selfhood of the Ukrainianness has been defined

Key words: the North Caucasus, the Kuban, 1917—1919 yrs, the national press, newspaper, the Ukrainian public, censorship pressure.

Повний текст


Процик-Кульчицька М. Українські ілюстровані періодичні видання 1917—1920 рр.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 76-88

Анотація

Розглянуто особливості ілюстрування українських часописів періоду національно-визвольних змагань. Проаналізовано тематику та специфіку подання зображального матеріалу.

Ключові слова: ілюстровані періодичні видання, зображальні публікації, фотографія.

Abstract

Peculiarities of illustrating Ukrainian periodicals of the national liberation movement period have been studied. The thematics and speci cs of application of a graphic material in the press of that time have been analyzed.

Key words: illustrated periodicals, graphic publications, picture.

Повний текст


Блавацький С. Українська франкомовна періодика Європи доби національно-визвольних змагань: ідентифікація, систематизація, класифікація

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 88-119

Анотація

Зроблено спробу дослідити українську франкомовну пресу доби Національно-визвольних змагань 1917—1921 рр. з метою ідентифікації, хронологізації, систематизації та класифікації цієї періодики у Франції, Швейцарії, Бельгії, Нідерландах, Австрії, Румунії і Туреччині. 89 Ідентифіковано двадцять одне франкомовне періодичне видання, які належать до національної бібліографії зарубіжної україніки. Проаналізовано роль цих видань у репрезентації національно-визвольних прагнень українців, популяризації української проблематики й легітимізації української національної держави за кордоном.

Ключові слова: українська франкомовна преса, Європа, доба національно-визвольних змагань, контент, редакційна політика, хроніка подій, бюлетень, дайджест, Українське пресове бюро.

Abstract

The paper aims to examine the Ukrainian French-language press of national liberation movement spanning the 1917—1921 time period. The main objectives of the article are identification, chronologization, classification and systematization of these periodicals in France, Switzerland, Belgium, the Netherlands, Austria, Romania and Turkey. In the course of the study twenty-one (21) French-language periodical papers pertaining to national bibliography of foreign Ucrainica have been identified. The findings of the research show most periodicals of the foreign Ucrainica played an important role in representation of national liberation aspirations of Ukrainians, popularization of Ukrainian problems and legitimization of Ukrainian nation-state abroad.

Key words: the Ukrainian French-language press, Europe, national liberation movement period, content, editorial policy, chronicle, bulletin, digest, Ukrainian press bureau.

Повний текст


Дроздовська О. Розвиток і типологічна диференціація фахової преси в Україні 1918 р.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 119-143

Анотація

Простежено динаміку розвитку фахової преси в Україні 1918 р., здійснено її типологізацію, окреслено функціональне та читацьке призначення.

Ключові слова: фахова преса в Україні, 1918 р., економічні, медичні, педагогічні, правничі, військові періодичні видання.

Abstract

Dynamics of development of professional press in Ukraine in 1918 has been traced, its typologyzation has been made, functional and reader purposes have been outlined.

Key words: the professional press in Ukraine, 1918, economic, medical, pedagogical, judicial, military periodicals.

Повний текст


Зубрицький І. Газети радянської водницької інфраструктури Центральної та Південної України: компаративний аналіз (1920—1923 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 143-151

Анотація

Розглянуто тематично-жанрову палітру та типологічну структуру водницьких газет, започаткованих у 1920—1923 рр. на території сучасної України, порівняно із «Днепровским Водником» у період відновлення його виходу у 1929—1934 рр. Проаналізовано взаємозв’язок між галузевою та ідеологічною складовими концепції водницьких пресових органів.

Ключові слова: водники, водницькі газети, спеціалізована преса, ідеологічний тиск.

Abstract

The thematic and genre palette, typological structure of water newspapers, which were launched in 1920—1923 yrs at the territory of contemporary Ukraine compared to «Dneprovskyi Vodnik» in the period of its publishing renewal in 1929—1934 yrs have been examined. A correlation between branch and ideological components of the water press organs concept has been analyzed.

Key words: water transport workers, water transport worker’s newspapers, specialized press, ideological pressure.

Повний текст


Вей О. Католицька преса Галичини міжвоєнного періоду

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 152-164

Анотація

Досліджено пласт релігійної періодики Західної України міжвоєнної доби (1918—1939 рр.), яка мала у Галичині вагомий вплив на суспільство.

Ключові слова: українська греко-католицька преса, польська католицька преса, міжвоєнний період, Католицька акція.

Abstract

A layer of the religious periodicals of the Western Ukraine of the interwar era (1918—1939 yrs), which had a significant impact on the public in Galicia, has been studied.

Key words: the Ukrainian Greek-Catholic press, the Polish Catholic press, the interwar period, the Catholic Action.

Повний текст


Палюх О. «УКРОСТА»: специфіка функціонування і тематика радянської стінної преси початку 1920-х рр.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 164-181

Анотація

Розглянуто обставини формування та жанрово-тематичні особливості стінної преси УКРОСТА.

Ключові слова: УКРОСТА, РОСТА, українське інформаційне агентство, стінна преса, більшовицька агітація і пропаганда.

Abstract

Circumstances of formation and genre-thematic peculiarities of the wall press of the UKROSTA have been studied.

Key words: UKROSTA, ROSTA, the Ukrainian News Agency, wall press, Bolshevik agitation and propaganda.

Повний текст


Уварова О. Історія одеської церкви Святої Трійці (Грецької) на сторінках «Прибавлений» до «Херсонских епархиальных ведомостей»

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 182-189

Анотація

Висвітлено історію одеської Свято-Троїцької (Грецької) церкви на матеріалах «Херсонских епархиальных ведомостей». Проаналізовано інформацію, яку містять публікації, зроблено спробу реконструювати деякі події з історії Грецької церкви.

Ключові слова: одеська церква Святої Трійці (Грецька), «Херсонские епархиальные ведомости», Патріарх Григорій V, греки Одеси.

Abstract

The history of the Odessa Saint Trinity (Greek) Church on the basis of materials of «Khersonskiie Yeparkhialnyie Viedomosti» has been studied. The information, which the publications contain, has been analyzed. An attempt to reconstruct some events from the history of the Greek Church has been made

Key words: Odessa Saint Trinity church (Greek), «Khersonskiie Yeparkhialnyie Viedomosti», Patriarch Gregory V, Greeks in Odessa.

Повний текст


Герасимчук Н. Національна проблематика фейлетонів другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (За матеріалами київських газет)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 189-195

Анотація

Розглянуто національну проблематику як одну з провідних у фейлетонах київської преси на прикладі газет «Заря», «Громадська Думка» / «Рада».

Ключові слова: газета, фейлетон, національний, український, іронія, сатира.

Abstract

The national problems as one of the key topics in feuilletons of the Kyiv press on the example of the newspapers «Zaria», «Hromadska Dumka» / «Rada» have been studied.

Key words: newspaper, feuilleton, national, Ukrainian, irony, satire.

Повний текст


Макарчук О. Соціал-демократична преса Західної України про робітничий рух у Східній Галичині (1900—1910-ті рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 196-203

Анотація

Зроблено спробу проаналізувати становлення робітництва як свідомої політичної сили, що впливала на історичні та політичні процеси початку ХХ ст. у Східній Галичині, за публікаціями соціал-демократичних періодичних видань.

Ключові слова: Східна Галичина, початок ХХ ст., західноукраїнське робітництво, політичні партії Галичини, соціал-демократична преса.

Abstract

Thе article attempts to analyze the incipient process of the working class as a conscious political force that influenced the historical and political processes at the beginning of the twentieth century in Galicia, on the basis of publications of the Social Democratic periodicals

Key words: Galicia, the beginning of XX century, working class in the Western Ukraine, political parties of Galicia, Social Democratic press.

Повний текст


Комариця М. Шевченкіана в українській пресі доби Визвольних змагань 1917—1921 рр.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 203-224

Анотація

Окреслено роль політичного, духовного та морального імперативу поетичного слова Т. Шевченка у процесі формування національної самосвідомості українців у 1917—1921 рр. На основі публікацій у періодичних виданнях різного ідеологічного спрямування простежено націєцентричний і соціоцентричний вектори формування культу Т. Шевченка, дискутовано питання державотворчого візіонерства та містичності пророчого дару поета.

Ключові слова: шевченкіана, Визвольні змагання 1917—1921 рр., українська преса, культ, націєцентризм.

Abstract

We define the role of political, spiritual and moral imperative of T. Shevchenko’s poetry on the formation of national self-consciousness of Ukrainians during the period of national revolution, 1917—1921 yrs. The research is based on the publications in periodicals of different ideological trends and it traces both natio-centric and socio-directed vectors in establishing the T. Shevchenko’s cult. We also discuss the issues of his statecreative visionary and mystical prophecy of the poet’s talent

Key words: Shevchenkiana, liberation movement 1917—1921, the Ukrainian press, cult, national direction.

Повний текст


Бліхарський Р. Соціокультурні аспекти нової економічної політики на сторінках газети «Вісти ВУЦВК» (1922—1923 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 224-233

Анотація

Коротко розглянуто становище радянської преси під час лібералізації більшовицького режиму. Досліджено концептуальну основу висвітлення авторами газети «Вісти ВУЦВК» специфіки соціокультурного середовища періоду впровадження нової економічної політики.

Ключові слова: нова економічна політика, техніка, пропаганда, Пролеткульт, непман, «ловкач».

Abstract

In the article the state of the Soviet press in the period of liberalisation of the Bolshevik regime has been briefly examined. The conceptual basis of coverage of specifics of sociocultural environment during the period of introduction of the new economic policy by the authors of «Visty VUTSVK» has been studied.

Key words: New Economic Policy, technics, propaganda, Proletkult, NEPman, «dodger».

Повний текст


Брайлян Н. Журнал «Нова Україна» (Прага, 1922—1929 рр.) як джерело до бібліографії української періодики

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 233-243

Анотація

Проаналізовано матеріали до бібліографії української періодики, опубліковані в журналі «Нова Україна» (Прага, 1922—1929). Виділено основні групи публікацій, які містять бібліографічну інформацію. Подано список часописів за місцем видання.

Ключові слова: журнал «Нова Україна», бібліографія, українська періодика.

Abstract

The materials for the Ukrainian periodicals bibliography, which were published in the magazine «Nova Ukraina» (Prague, 1922—1929), have been analyzed. The main groups of publications which contain bibliographic information have been singled out. A list of publications titles by the publishing geography has been given.

Key words: «Nova Ukraina» magazine, bibliography, the Ukrainian perio dicals.

Повний текст


Костик Ю. Матеріали до некрополістики і просопографії на сторінках газети «Неділя» (Львів, 1928—1939 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 243-251

Анотація

Досліджено біобібліографічні матеріали, друковані у часописі «Неділя» (Львів, 1928—1939), як одне з основних інформативних джерел до вивчення історичних, політичних та культурних процесів у Галичині міжвоєнного періоду.

Ключові слова: періодика, некролог, просопографія, біобібліографістика, Галичина.

Abstract

Biobibliographic materials printed in a magazine «Nedilia» (Lviv, 1928—1939) as one of basic informative sources for the study of his torical, political and cultural processes in Galicia of the interwar period is explored.

Key words: periodicals, obituary, prosopography, biobibliography, Galicia.

Повний текст


Кость С. Голодомор у відображенні західноукраїнської преси початку 30-х рр. ХХ ст.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21).С. 251-262

Анотація

Проаналізовано спроби західноукраїнських публіцистів та громадських діячів ознайомити світову спільноту із справжніми масштабами голоду 1932—1933 рр. в Україні. Розглянуто основні напрями висвітлення Голодомору в західноукраїнській пресі. Акцентовано особливості розкриття цієї теми в партійній пресі.

Ключові слова: Голодомор, західноукраїнська громадськість, преса, політичні партії, національна свідомість.

Abstract

Attempts of the West Ukrainian publicists and public figures to acquaint the world community with real scales of the famine of 1932—1933 yrs in Ukraine have been analyzed. The key vectors of Holodomor coverage in the West Ukrainian press have been studied. The specifics of exposing this issue in the party press has been emphasized.

Key words: Holodomor, Western Ukrainian public, the press, political parties, national consciousness.

Повний текст


Виздрик В. Галицьке село на сторінках українських часописів (20—30-ті рр. ХХ ст.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 263-272

Анотація

Зроблено спробу проаналізувати публікації західноукраїнських періодичних видань міжвоєнного періоду, присвячені проблемам розвитку аграрних відносин, сільськогосподарської кооперації, а також шкільництва на селі, діяльності освітніх товариств.

Ключові слова: Східна Галичина, українська періодика, міжвоєнний період, сільське господарство, кооперація.

Abstract

An attempt has been made to analyze publications of the West Ukrainian periodicals of the interwar period dedicated to problems of development of agrarian relations, agricultural cooperation, activities of educational societies and school progress in the countryside.

Key words: Eastern Galicia, the Ukrainian periodicals, the interwar period, agriculture, cooperation.

Повний текст


Лепісевич Н. Часопис «Морской сборник» як джерело до біографій видатних флотоводців

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 272-279

Анотація

Уперше в сучасній історіографії як біографічне джерело розглянуто публікації журналу «Морской сборник» — офіційного видання морського міністерства Російської імперії, які суттєво доповнюють і розширюють уявлення про найбільш відомих керівників Чорноморського флоту. Проаналізовано матеріали про адмірала О. С. Грейга, П. С. Нахімова, Ф. Ф. Ушакова. Представлено полеміку на сторінках журналу, пов’язану з критичною статтею про П. С. Нахімова, що з’явилася в «Русском архиве» і викликала обурення у флотських колах.

Ключові слова: «Морской сборник», біографія, Чорноморський флот, Севастополь.

Abstract

For the first time in modern historiography publications of the magazine «Morskoi Sbornik», the official publication of the Naval Ministry of the Russian Empire, as a biographical source have been studied. These materials contain a large number of little-known information that significantly complement and extend notions about the most prominent leaders of the Black Sea Fleet. The publications about the admirals A. S. Greig, P. S. Nakhimov, F. F. Ushakov have been analyzed. Of particular interest is a controversy in the magazine regarding a critical article about P. S. Nakhimov, which appear ed in «Russkii Arkhiv» and caused outrage in naval circles

Key words: «Morskoi Sbornik», the biography, the Black Sea Fleet, Sevastopol.

Повний текст


Тодорова О. Сучасні масові комунікації та PR-середовище нового покоління

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 280-290

Анотація

Зроблено спробу визначити особливості сучасних масових комунікацій та PR-середовища як джерела для формування інноваційного PR-інструментарію. Проаналізовано наукові, методологічні та емпіричні дослідження, що визначили формування нових каналів масової комунікації та можливості цифрового середовища для сучасного бізнесу.

Ключові слова: інновації, комунікації у сфері інновацій, сучасні масові комунікації, інноваційний PR-інструментарій, інновації в комунікаціях.

Abstract

The aim of this article is to determine specifics of contemporary mass communication and PR-environment as a source for innovative PR-tools formation. Scientific, methodological and empirical studies determining formation of new channels of mass communication and opportunities of digital environment for modern business have been analyzed

Key words: innovations, communications in innovations sphere, contemporary mass communication, innovative PR-tools, innovations in communications.

Повний текст


Кундеревич О. Соціальна відповідальність і становлення професійних стандартів у сфері PR-діяльності

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 290-299

Анотація

Розглянуто уявлення про еволюцію, сферу професійної діяльності, моделі практик й етичні аспекти паблік рилейшнз. Проаналізовано механізми реалізації соціальної відповідальності та становлення професійних стандартів у сфері PR-діяльності.

Ключові слова: паблік рилейшнз, соціальна відповідальність, етика PR, етичні дилеми, кодекси професійної етики, довіра, громадська думка.

Abstract

Ideas about the evolution of the sphere of professional activity, model practices and ethical aspects of public relations are studied in the article. The mechanisms of realization of the social responsibility and formation of professional standards in the sphere of PR-activities have been analyzed.

Key words: public relations, social responsibility, ethics of PR, ethical dilemmas, codes of professional ethics, trust, public opinion.

Повний текст


Воронова М. Функції, принципи та форми політичної журналістики

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 300-307

Анотація

Досліджено функціональний діапазон політичної журналістики, а також її принципи та форми. Проаналізовано найбільш яскраві жанри сучасної політичної журналістики, представлені у вітчизняних та світових виданнях. Окрему увагу приділено жанру політичного портрета та його різновидам.

Ключові слова: журналістика, політика, інформація, політичний портрет.

Abstract

The scientific article is devoted to the study of functional range of political journalism, as well as its principles and forms. It analyzes the most vibrant genres of contemporary political journalism presented in the national and international publications. Particular attention is paid to the genre of political portrait and its varieties.

Key words: journalism, politics, information, political portrait.

Повний текст


Бойко А. Релігія і політика в медіа: особливості сприйняття інформації молодіжною аудиторією]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 307-319

Анотація

Досліджуються особливості сприйняття релігійної інформації в медіа молодіжною аудиторією.

Ключові слова: медіа, аудиторія, релігія, політика, ефективність повідомлення.

Abstract

The specifics of perception of religious information in the media by youth audience has been studied.

Key words: media, audience, religion, politics, ef ciency of message.

Повний текст


Теремко В. Книга в сучасному медіа світі

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 319-329

Анотація

Репрезентовано спробу аналітично оцінити місце книги в сучасному медіасвіті і соціокультурні чинники трансформації книжності.

Ключові слова: медії, медіасвіт, книга, книжність, видавнича справа.

Abstract

An attempt has been made to evaluate analytically the book’s place in tcontemporary media world and socio-cultural factors of transformation of «bookishness».

Key words: media, media world, book, «bookishness», publishing.

Повний текст


Бондар Ю. Видавнича журналістика: до питання ідентифікації, або Про потребу родинної журналістики

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 329-340

Анотація

Розглянуто питання становлення та розвитку періодичних видань, що висвітлюють тематику видавничої справи. Порушено питання про виокремлення та позиціонування видавничої журналістики як навчальної спеціалізації та предмета наукових досліджень.

Ключові слова: періодичні видання, видавнича справа, видавнича журналістика.

Abstract

The article discusses the formation and development of periodicals covering topics of publishing. It raises the question of positioning publishing journalism as an academic discipline and the subject of research.

Key words: periodicals, publishing, publishing journalism.

Повний текст


Серажим К. Міркування про видавничі процеси в Україні у перших десятиріччях ХХ ст. (На основі щоденників Сергія Єфремова)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 340-350

Анотація

Зроблено спробу проаналізувати поступ української видавничої справи у перших десятиліттях ХХ ст., зокрема виокремивши періоди 1905—1906 та 1909—1923 рр. (на основі щоденників Сергія Єфремова), а також розглянути творчий доробок дослідника у царині видавничої справи.

Ключові слова: видавнича справа, українська періодика, Сергій Єфремов, цензура.

Abstract

The article aims to analyze a progress of the Ukrainian publishing in the  rst decades of the XX century, in particular 1905—1906 and 1909—1923 time periods (on the basis of Serhii Yefremov’s diaries) has been attempted as well to study S. Yefremov’s contribution into the Ukrainian publishing.

Key words: publishing, the Ukrainian press, Serhii Yefremov, censorship.

Повний текст


Варех Н. До питання типології етнокультурнихмедіа стереотипів

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 350-361

Анотація

Висвітлено специфіку етнокультурної стереотипізації, представленої у медіадискурсі. Для виявлення формальних та змістових характеристик стереотипів застосовано метод типологізаційного аналізу. Як найбільш репрезентативні виділено групи автостереотипів та ге- 351 теростереотипів. Зроблено висновок, що для вивчення етнокультурної стереотипізації важливим є вивчення стереотипних форм за видом походження. Зазначено, що найбільшу увагу дослідники приділяють негативно конотованим стереотипам, які впливають на сферу міжкультурної комунікації.

Ключові слова: етнокультурні стереотипи, автостереотип, гетеростереотип, медіадискурс, конотації.

Abstract

The article deals with the specifics of ethnic and cultural stereotypization in the media discourse. In order that to determine formal and semantic features of stereotypes, the author applied the method of typological analysis. The groups of autostereotypes and heterostereotypes were outlined as the most representative. The author comes to the conclusion that to study ethnic and cultural stereotypization, it is important to investigate stereotypic forms according to the type of their origin. It is stated that scholars pay the greatest attention to negatively connotative stereotypes, which influence the sphere of intercultural communication

Key words: ethnic and cultural stereotypes, autostereotype, heterostereotype, media discourse, connotations.

Повний текст


Варич М. Огляд як популярний жанр журналістики у спеціалізованих автомобільних журналах

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 361-368

Анотація

Проаналізовано використання жанру «огляд» в автомобільних виданнях, визначено тенденції розвитку цього жанру. Розглянуто можливість впливати за допомогою огляду на вибір читача. Вивчено способи подання матеріалу у жанрі огляду, які орієнтовані на широку аудиторію.

Ключові слова: автомобільні журнали, жанр, огляд, видання, стаття.

Abstract

In the article a usage of the «review» genre in the motor-car publications has been analysed and trends of development of this genre have been datermined. A possibility of impact by review or the choice of a reader is 362 examined. The methods of publications application in the review genre orienting at a wide audience are studied.

Key words: motor-car magazines, genre, review, editions, article.

Повний текст


Ковпак В. До проблеми національної ідентичності в контексті еміграційної публіцистики: параметри комунікативної ефективності

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 368-381

Анотація

Проаналізовано метафоричні та семіотичні параметри комунікативної ефективності української еміграційної публіцистики як стратегію дослідження проблеми національної ідентичності.

Ключові слова: еміграційна публіцистика, комунікативна ефективність, національна ідентичність, ідеологія.

Abstract

Metaphorical and semiotic parameters of a communicative ef ciency of the Ukrainian emigration publicism as a research strategy of the problem of national identity have been analyzed.

Key words: emigration publicism, communicative effectiveness, national identity, ideology.

Повний текст


Кость С. Причини виникнення та особливості функціонування у газетах правового дискурсу з ознаками девіантності

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 381-389

Анотація

На основі газетних публікацій проаналізовано причини виникнення та специфіку функціонування правового газетного дискурсу з ознаками девіантності; зроблено спробу дефініції поняття «правовий дискурс з ознаками девіантності» та виокремлено основні його ознаки.

Ключові слова: правовий дискурс з ознаками девіантності, правовий текст, особливості правового дискурсу з ознаками девіантності, комунікативний акт, дискурс.

Abstract

On the basis of newspaper articles the causes of formation and speci cs of functioning of the legal newspaper discourse with deviance qualities have been analyzed, an attempt has beeb made to de ne «legal discourse with signs of deviance» and its key features have been singled out.

Key words: legal discourse with signs of deviance, legal text, speci cs of the legal discourse with signs of deviance, communicative act, discourse.

Повний текст


Рижко О. Етностиль як елемент ціннісної парадигми сучасних українців у віддзеркаленні мас-медіа

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 389-403

Анотація

Розглянуто матеріали ЗМІ зі стрижневим концептом «вишиванка» й визначено особливості представлення аксіологічно зорієнтованої інформації в них. Проаналізовано результати опитування у середовищі студентів-журналістів, проведеного з метою виявлення розуміння ними суті поняття «означений концепт».

Ключові слова: етностиль, вишиванка, цінність, ціннісна парадигма.

Abstract

The materials of mass media with the principal concept «vyshyvanka» («embroidery») have been studied and specifics of presentation in them of axiologically oriented information has been determined. The results of the survey of journalism students, conducted with a purpose to  gure out their understanding of essence of the concent notion, have been analyzed.

Key words: ethnic style, vyshyvanka, value, value paradigm.

Повний текст


Філоненко Д. Науково-популярна періодика України: проблеми формування аудиторії

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 403-413

Анотація

Досліджено сучасну українську науково-популярну періодику. Розглянуто проблеми формування аудиторії та контент видань.

Ключові слова: аудиторія ЗМІ, журнали, науково-популярна комунікація.

Abstract

The contemporary Ukrainian popular science periodicals have been studied. The problems of formation of audience and publications content have been examined.

Key words: media audience, magazines, popular science communication.

Повний текст


Фронощук М. Сучасні параметри залучення читацької аудиторії видавництв та їх дослідження (На прикладі релігійної та духовної літератури)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 413-423

Анотація

Досліджено підходи українських і зарубіжних науковців до вивчення аудиторії медіа; окреслено параметри, що впливають на залучення читацької аудиторії видавництв релігійної та духовної літератури в Україні.

Ключові слова: видавництва релігійної та духовної літератури, залучення аудиторії, книжковий ринок України.

Abstract

The approaches of Ukrainian and foreign scientists to study of the media audience are exprored; the parameters that affect the attraction of readership of the religious and spiritual literature publishers in Ukraine are determined.

Key words: publishing houses of religious and spiritual literature, attraction the audience, the book market of Ukraine.

Повний текст


Кіца М. Правове регулювання патогенної реклами в ЗМІ України

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 423-435

Анотація

Проаналізовано особливості українського законодавства у сфері рекламної діяльності. Визначено упущення та неточності у нормативно-правовій базі, досліджено регулювання патогенної реклами в сучасних ЗМІ України.

Ключові слова: реклама, патогенна реклама, законодавство, спонсор.

Abstract

The peculiarities of the Ukrainian legislation in the field of advertising have been analyzed. Gaps, loopholes and inaccuracies in the legal frame- 424 work have been identified and regulation of the pathogenic advertising in the modern media of Ukraine has been studied.

Key words: advertising, pathogenic advertising, legislation, sponsor.

Повний текст


Мудра І. Некомерційна реклама як інструментарій залучення читачів

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 436-443

Анотація

Проаналізовано некомерційну рекламу у суспільно-політичних виданнях як інструмент маркетингу. Розглянуто, як за допомогою соціальної реклами редакції газет можуть залучати читачів.

Ключові слова: некомерційна реклама, соціальна реклама, суспільна реклама, інструмент маркетингу.

Abstract

Non-profit advertising in socio-political publications as a marketing tool has been analyzed. It is explicated how editors of newspapers can attract readers by means of social advertising.

Key words: non-profit advertising, social advertising, public advertising, marketing tool.

Повний текст


Шевченко Т. Медіареклама як передумова до штучного формування медіааудиторій

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 443-456

Анотація

За допомогою міждисциплінарного підходу проаналізовано медіарекламу як одну з передумов штучного формування аудиторій засобами масової інформації.

Ключові слова: формування медіааудиторії, уніфікація медіаконтенту, медіареклама.

Abstract

By means of an interdisciplinary approach the media advertising as one of premises of arti cial formation of audiences by mass media has been analyzed.

Key words: formation of the media audience, uni cation of media content, media advertising.

Повний текст


Ріпей М. Лексеми «ряд» і «низка» в газетних публікаціях

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 456-462

Анотація

На підставі довідкової літератури і редакторського досвіду проаналізовано і відредаговано ненормативне вживання лексем «ряд» і «низка» на сторінках періодичних видань («Дзеркало тижня», «Експрес», «День»).

Ключові слова: лексема, ненормативне вживання, періодичні видання, словники.

Abstract

On the basis of reference literature and editorial experience non-normative usage of the Ukrainian lexemes «riad» («row») and «nyzka» («chain») in the periodicals («Dzerkalo tyzhnya» («The Mirror of the Week»), «Ekspres» («Express»), «Den» («The Day») has been analyzed.

Key words: lexeme, misnomer, periodicals, dictionaries.

Повний текст


Філіпова О. Дискурс партійно-радянської повоєнної преси Півдня та Заходу України: порівняльний аспект

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 462-476

Анотація

Здійснено порівняльний аналіз специфіки творення інформаційної картини світу у партійно-радянській пресі Запоріжжя та Львова. Досліджено особливості регіонального дискурсу видань повоєнних років.

Ключові слова: регіональний газетний дискурс, партійно-радянська преса, змістово-структурна модель, проблемно-тематичне наповнення, структура видання.

Abstract

A comparative analysis of specifics of creation of information picture of the world in the party-Soviet press of Zaporizhia and Lviv has been made. The specifics of regional media discourse of the postwar periodicals has been studied.

Key words: regional newspaper discource, the party-Soviet press, content-structure model, topical content, structure of edition.

Повний текст


Ґабор В. Радянська преса 20—30-х рр. ХХ ст. Як складова репресивного механізму більшовицької влади в Україні: основні методи впливу

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 476-490

Анотація

Досліджено основні методи ідеологічного та пропагандистського впливу радянської преси 20—30-х рр. ХХ ст. на населення України під 477 час становлення радянської влади, проведення репресій і сфабрикованих судових процесів та періоду Голодомору.

Ключові слова: радянська преса, більшовицька влада, репресії, психологічний тиск, дезінформація, дискредитація, Голодомор, ідеологічні кампанії.

Abstract

Main methods of ideological and propagandist in uence of the Soviet press of 1920—1930 yrs on Ukrainian population during formation of the Soviet power, conduct of repressions, forged trials and Holodomor time period have been analyzed.

Key words: Soviet press, Bolshevist power, repressions, psychological pressure, misinformation, discredit, Holodomor, ideological campaigns.

Повний текст


Житарюк М. Газета «Діло» як комунікаційний канал боротьби за українську автономію у Польщі (30-ті рр. ХХ ст.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 490-500

Анотація

На прикладі розгляду ідеї державності у часописі «Діло» (Львів) показано дієвість комунікаційного каналу «газета — громада» у 30-ті рр. ХХ ст.

Ключові слова: «Діло», комунікаційний канал, українська автономія, британська преса, європейська преса.

Abstract

The efficiency of the communication channel «newspaper — community» in the 1930s has been demonstrated on the example of the statehood idea study in the newspaper «Dilo» (Lviv).

Key words: newspaper «Dilo», communication channel, the Ukrainian auto nomy, the British press, the European press.

Повний текст


Гдакович М. Журнал «Слово» (Львів, 1936—1938 рр.) у контексті української славістичної науки 30-х рр. ХХ ст.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 501-508

Анотація

Проаналізовано доробок наукового славістичного часопису «Слово» — видання філософського факультету Богословської академії; привернуто увагу до невідомих сторінок історії української славістичної науки та української наукової періодики.

Ключові слова: журнал, «Слово», слов’янська філологія, історія української славістики, історія преси, українська наукова періодика.

Abstract

Materials of the scientific Slavonic journal «Slovo» — the publication of the Faculty of Philosophy of the Theological Academy have been analyzed. An attention has been paid to little-known pages of history of the Ukrainian Slavic science and the Ukrainian scientific periodicals.

Key words: journal, «Slovo», Slavonic philology studies, history of the Ukrainian Slavonic studies, history of press, Ukrainian scientific periodicals.

Повний текст


Мельник Ю. Італійська соціалістична преса 1922—1924 рр.: стратегічні помилки та нереалізовані можливості на тлі піднесення фашизму

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 508-522

Анотація

На основі текстів із провідних італійських соціалістичних видань першої половини 1920-х рр. розглянуто роль соціалістичної преси в боротьбі за об’єднання лівих сил у період закріплення фашистського режиму в Італії. Показано, як попри наявність спільного ворога італійська соціалістична преса, орієнтуючись на ідеологічний партикуляризм, програла війну фашизму на інформаційному і, як наслідок, — на політичному рівнях.

Ключові слова: соціалістична преса, максималізм, реформізм, «Avanti!», «La Giustizia», «Critica Sociale», П’єтро Ненні, Анна Кулішева, Анжеліка Балабанова.

Abstract

On basis of the leading Italian socialist newspapers of the  rst part of 1920’s, the article analyses the role of the socialist press in the struggle for the consolidation of left-wing forces in time of the establishment of fascist regime in Italy. It is shown how, despite the presente of common enemy, the Italian socialist press, instead of working on the consolidation, made a stake on ideological particularism and lost the struggle against the fascism on informational level, and, as a consequence, on the political one.

Key words: socialist press, maximalism, reformism, «Avanti!», «La Giustizia», «Critica Sociale», Pietro Nenni, Anna Kuliscioff, Angelica Balabanoff.

Повний текст


Синєокий О. Жанрово-стильові та політико-психологічні особливості фестивального руху у системі соціальних комунікацій Центрально-Східної Європи (Угорщина, Болгарія, Румунія, Польща, Східна Німеччина)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 522-533

Анотація

Проаналізовано розвиток фестивального руху на території окремих посткомуністичних країн Центрально-Східної Європи. Подано соціально-комунікаційну характеристику і розкрито інформаційні засади організації рок- і поп-фестивалів в Угорщині, Болгарії, Румунії, Польщі та Східній Німеччині (у НДР, згодом — на території східних земель ФРН). Особливе місце відведено висвітленню соціокомунікативних особливостей подібних форумів за часів соціалізму. Доведено, що цій колективній формі музично-політичної взаємодії притаманна особлива інформаційно-комунікативна природа.

Ключові слова: Центрально-Східна Європа, фестиваль, рок, поп, музика, комунікації.

Abstract

An analysis of development of the festival movement in some postcommunist countries of the Central and Eastern Europe has been provided. Socio-communicative characteristics has been given and information actions of organising rock and pop festivals in Hungary, Bulgaria, Romania, 523 Poland and East Germany (in GDR and later in the eastern territories of Germany) special attention is paid to a coverage of socio-communicative peculiarities of such forums in the socialism period. It has been argued that especial information-communicative nature is inherent to this collective form of music-political interaction.

Key words: Central and Eastern Europe, festival, rock, pop, music, communications.

Повний текст


Стецюк К. Дослідження кола підліткового читання

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 533-546

Анотація

На базі активних підлітків-читачів було здійснено дослідження кола підліткового читання, що включає літературу для обов’язкового та довільного прочитання. Завдяки зворотному зв’язку від читачів з’ясовано їхні реальні читацькі запити (тематика, жанри, типи видань), незадоволені читацькі потреби та проблеми, пов’язані з формуванням їх кола читання.

Ключові слова: підліток, коло читання, художня, пізнавальна література.

Abstract

On the basis of active teenager readers a research was made of circle of teenager’s reading, which included literature for obligatory and arbitrary reading. Their reading needs (thematic, genres, types of books), unsatisfied reader’s preferences and problems in connection with forming their reading circle, have been figured out, due to the feedback from readers.

Key words: teenager, circle of reading,  ction, informative literature.

Повний текст


Яценко (Синичич) Г. Публіцистика Івана Франка як наукова проблема (деякі аспекти методології дослідження)]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 547-558

Анотація

Розглянуто особливості дослідження публіцистики І. Франка. Виокремлено бібліографічно-описовий, порівняльно-аналітичний, культурно-історичний, проблемно-тематичний методи, метод концептуального моделювання, метод якісного контент-аналізу, а також методи системного аналізу, синтезу й узагальнення, індукцію та дедукцію, які стали важливим механізмом для вивчення публіцистики І. Франка.

Ключові слова: Іван Франко, публіцистика, метод, методологія.

Abstract

Peculiarities of a study of the publicism of Ivan Franko have been examined. Bibliographically descriptive, comparative analysis, cultural and historical, problem-thematic, conceptual modelling, qualitative content analysis, system analysis, synthesis, generalization, induction and deduction methods have been singled out. They have become important mechanisms to study publicism of I. Franko.

Key words: Ivan Franko, publicism, method, methodology.

Повний текст


Кічура Л. Особливості публіцистики Миколи Голубця (За матеріалами галицької преси міжвоєнної доби)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 558-566

Анотація

Охарактеризовано специфіку публіцистичного стилю Миколи Голубця. Проаналізовано низку публіцистичних статей, надрукованих у галицькій періодиці міжвоєнної доби. Виокремлено засоби, якими послуговувався автор для написання різножанрових публіцистичних текстів.

Ключові слова: Микола Голубець, публіцистика, національне виховання, патріотизм, консолідація.

Abstract

The paper deals with the specifics of publicistic style of Mykola Holubets’. A chain of publicistic materials printed in the Galician periodicals of the interwar period have been analyzed. Methods for writing publicism texts in different genres by the author have been outlined.

Key words: Mykola Holubets’, publicism, national education, patriotism, consolidation.

Повний текст


Кривенко М. Приватна бібліотека Олександра Кривенка як джерело дослідження київського періоду його діяльності (1995—2003 рр.) (до 50-річчя від дня народження та 10-річчя смерті українського журналіста)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 566-587

Анотація

Розкрито склад і зміст приватної бібліотеки О. Кривенка, сформованої ним у київський період життя і творчості. Вперше розглянуто дарчі написи на книжках з цієї колекції, що висвітлюють особисті контакти та оточення журналіста і громадсько-політичного діяча у ті роки.

Ключові слова: Олександр Кривенко, історична колекція, приватна бібліотека, дарчі написи.

Abstract

The structure and content of Oleksandr Kryvenko’s private library which was collected during Kyiv’s period of his life and creative work are exposed. For the first time, the inscriptions on the books of the journalist, the public and political figure are examined, which characterize his contacts and environment in those years.

Key words: Oleksandr Kryvenko, historical collection, private library, inscriptions.

Повний текст


Сніцарчук Л. «Що і для кого писатиму?»: щоденник Осипа Назарука (1915, 1917 рр.)]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 587-597

Анотація

Охарактеризовано зміст щоденника О. Назарука, з’ясовано його громадсько-політичну значимість, окреслено жанрову специфіку, розкрито низку біографічних відомостей про знаного українського журналіста, редактора, видавця.

Ключові слова: Осип Назарук, щоденник, біографічні відомості, журналіст, редактор.

Abstract

The content of Osyp Nazaruk’s diary has been charachetized, its social and political significance has been cleared up, the genre specifity has been outlined and some biographical references about the prominent Ukrainian journalist, editor, publisher have been revealed.

Key words: Osyp Nazaruk, diary, biographical references, journalist, editor

Повний текст


Житарюк М. «Свобода» — вільне слово українців Америки

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2013 Вип. 3(21). С. 598-603

Анотація

Abstract

Повний текст

 

Архів номерів

2020 вип. 10(28)

2018 вип. 8(26)

2017  вип. 7(25)

2016  вип. 6(24)

2015 вип. 5(23)

2014  вип. 4(22)

2013 вип. 3(21)

2012 вип. 2(20)