Випуск 4(22)'2014

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. — Вип. 4(22). — 2014

Титул

Зміст


Петрів М. «Часопись Правнича» (Львів, 1889—1891, 1894—1900 рр.) — перший український юридичний журнал: історія та здобутки (До 125-річчя виходу у світ першого числа видання)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 3-18

Анотація

Досліджено історію першого юридичного журналу, що видавався українською мовою, — «Часописи Правничои»; проаналізовано його змістово-тематичне наповнення.

Ключові слова: Наукове товариство ім. Шевченка, історія української правничої періодики, право, преса, «Часопись Правнича».

Abstract

The history of the  rst law journal «Chasopys’ Pravnycha» which was issued in Ukrainian has been analyzed; the analysis of objectives and topics of publications has been conducted.

Key words: Shevchenko Scienti c Society, history of the ukrainian law periodicals, law, periodicals, «Chasopys’ Pravnycha».

Повний текст


Філіпова О. Еволюція молодіжних рукописних сатирично-гумористичних видань Галичини другої половини XIX — початку XX ст.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 18-32

Анотація

Узагальнено матеріали існуючих досліджень рукописних сатиричногумористичних видань галицької молоді у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. Проаналізовано зміст часописів, визначено їх ідейно-політичну спрямованість, проблемно-тематичні та жанрові особливості.

Ключові слова: сатирично-гумористична преса, часописи критичного напряму, рукописна періодика, зміст газетного номера, редакційна стаття.

Abstract

The materials of manuskript humorous and satirical editions of the Galician youth of the late ХІХ — early ХХ century have been summarized. The contents, ideological and political orientation, problem-thematic and genre peculiarities of the periodicals have beem analyzed.

Key words: satirical and humorous press, publications of critical direction, manuskript periodicals, content of the newspaper issue, editorial.

Повний текст


Блавацький С. Українська англомовна періодика Європи (1919—1923 рр.): транснаціональний компаративний аналіз

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 33-50

Анотація

Зроблено спробу проаналізувати українську англомовну періодику Європи 1919—1923 рр. Ідентифіковано шість англомовних періодичних видань, які належать до національної бібліографії зарубіжної україніки у Великобританії, Данії, Франції та Швейцарії. Продемонстровано континуум євроінтеграції України у діахронії, кооперації українців і західних європейців у різних сферах діяльності.

Ключові слова: українська англомовна преса, Європа, бюлетень, контент, хроніка подій, Українське пресове бюро.

Abstract

It has been attempted to make an analysis of the Ukrainian Englishlanguage periodicals of Europe of 1919—1923 time period. Six Englishlanguage publications in Great Britain, Denmark, France and Switzerland pertaining to national bibliography of foreigh Ucrainica have been identified. The results of the study show a continuum of European integration processes of our state in diachrony, a cooperation of Ukrainians and West Europeans in various realms.

Key words: the Ukrainian English-language press, Europe, bulletin, content, chronicle of events, the Ukrainian Press Bureau.

Повний текст


Бліхарський Р. Медіастратегії Католицької церкви: завдання та виклики

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 51-61

Анотація

Розглянуто підходи Католицької церкви до різних аспектів соціальної комунікації, поняттєвого апарату католицьких медіа, завдань й обов’язків духовенства та мирян щодо використання засобів масової інформації. Окреслено актуальні позиції Ватикану стосовно проявів нової медіакультури, яка формується у межах сучасної інформаційної епохи, а також погляди церковних ієрархів на стратегії, методи та стиль комунікації католицької преси.

Ключові слова: католицька преса, соціальна комунікація, релігійні медіа, ватиканістика, секуляризація, інформація, медіакультура, євангелізація.

Abstract

The approaches of the Catholic Church to different aspects of the social communications, the conceptual apparatus of the Catholic media, objectives problems and obligations of clergy and laity regarding the use of mass media have been studied. Current positions of Vatican concerning manifestations of the new media culture which is formed within the limits of a modern information age have been determined and church hierarches opinions abaut strategies, methods and the style of communication of the Catholic press have been outlined.

Key words: the Catholic press, social communication, Vaticanology, secularization, information, media culture, evangelization.

Повний текст


Наконечна З. Концерн Івана Тиктора «Українська Преса» (1925—1939 рр.): історіографія проблеми

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 62-74

Анотація

Досліджено історіографію одного з визначальних сегментів історії української журналістики — концерну «Українська Преса» (1925— 1939 рр.). Проаналізовано монографії, покажчик та наукові статті, які певною мірою висвітлюють діяльність цієї видавничої структури, акцентовано праці, що відтворюють життєвий шлях і творчі здобутки її очільника — Івана Тиктора.

Ключові слова: історіографія, українська журналістика, концерн «Українська Преса», часопис.

Abstract

The historiography of one of determinative segments of the history of the Ukrainian journalism — the concern «Ukrainska Presa» (1925—1939 yrs) — has been studied. Monographs, the index and scholarly papers/ articles illuminating activities of this publishing house have been analyzed, the papers reconstructing lifetime and creative achievements of its leader, director and manager — Ivan Tyktor — have been accentuated.

Key words: historiography, the Ukrainian journalism, the concern «Ukrainska Presa», publication.

Повний текст


Брайлян Н. Періодичні видання української еміграції у Чехословаччині (1919—1929 рр.): динаміка розвитку, кількісні параметри

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 74-90

Анотація

Здійснено огляд періодичних видань української еміграції у Чехословаччині впродовж 1919—1929 рр., проаналізовано їхні кількісні пара- 75 метри: кількість видань, які виходили щороку, тривалість виходу, кількість виданих чисел; у додатку наведено порічний реєстр виходу часописів.

Ключові слова: періодичні видання, українська еміграція у Чехословаччині, порічний реєстр, кількісний аналіз.

Abstract

An overview of the Ukrainian emigration periodicals in Czechoslovakia during 1919—1929 yrs has been made, their quantitative parameters (number of publications published every year, duration of issuing, quantity of pablished issues) have been analyzed; am annual list of appearance of periodicals has been given in the appendix.

Key words: periodicals, Ukrainian emigration in Czechoslovakia, annual list, quantitative analysis.

Повний текст


Кулеша Н. «Український Прапор» (1919—1923 рр.): віденський період часопису уряду ЗУНР]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 91-108

Анотація

Розглянуто умови функціонування часопису «Український Прапор» у його віденський період, охарактеризовано специфіку змістового наповнення, висвітлено основні напрямні редакційної політики.

Ключові слова: преса, еміграція, екзильний уряд, Східна Галичина, державна незалежність, українська нація.

Abstract

The conditions for functioning of the newspaper «Ukrainskyi Prapor» during his Viennese period have been studied, the specifity of its content has been characterized and main directions of editorial policy have been illuminated.

Key words: press, emigration, exile government, Eastern Galicia, state independence, the Ukrainian nation.

Повний текст


Гальчак С. Слово — зброя: періодичні видання Вінниччини в роки нацистської окупаці

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 108-117

Анотація

Проаналізовано три види періодичних видань Вінниччини доби Великої Вітчизняної війни: радянських партизанів та підпільників, нацистських окупантів, українських націоналістів.

Ключові слова: листівки, газети, масово-політична робота.

Abstract

Three types of the Vinnychyna periodicals during the Great Patriotic war have been analysed: Soviet partisans and members of underground organizations, Nazi invaders, Ukrainian nationalists.

Key words: leafiets, newspapers, mass-political work.

Повний текст


Боруцький Ю. Журнал «Фенікс» (1951—1970 рр.): духовно-релігійна тематика

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 117-132

Анотація

Розглянуто духовні проблеми, передусім питання культури, релігії, Церкви, становище вірян в Україні та еміграції, т. зв. «третьої хвилі» емігрантів-українців, порушувані на сторінках журналу «Фенікс».

Ключові слова: «Фенікс», Товариство української студіюючої молоді ім. М. Міхновського, «третя хвиля», духовність, культура, релігія, Церква, віряни.

Abstract

Spiritual problems, above all, the issues of culture, religion, the Church, «status quo» of the believers in Ukraine and on the settlements in emigration of the so-called «third wave» of the emigre Ukrainians, raised on the pages of the magazine «Phoenix», have been studied.

Key words: «Phoenix», The M. Mikhnowskyi’ Society of the Ukrainian Students’ Youth, the third wave, spirituality, culture, religion, the Сhurсh, believers.

Повний текст


Тимошик М. «Вісті з Риму» як специфічний тип видання: організаційно-технічні характеристики часопису

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 133-152

Анотація

На основі опрацювання усіх чисел часопису «Вісті з Риму», виявлених автором під час наукового стажування у Римі та Стемфорді (США), зроблено першу спробу системного дослідження цього періодичного видання за однією із головних типологічних ознак — організаційно-технічними та структурними характеристиками.

Ключові слова: «Вісті з Риму», тип видання, обсяг, формат видання, періодичність випуску, засновники та редакція, редакційна програма, особливості художньо-технічного оформлення, додатки.

Abstract

On the basis of processing all issues of the magazine of «Visti z Rymu», discovered by the author during his scholarly internship in Rome and Stemford (the USA), the  rst attempt of systematic research of this periodical in accordance with some of key typological features — organizationaltechnical and structural characteristics — has been made.

Key words: «Visti z Rymu», type of publication, volume, format of publication, issue periodicity, founders and editorial staff, editorial programme, peculiarities of design, supplements.

Повний текст


Рудий Г. [Київські газети 1918—1919 рр. — джерело вивчення діяльності Директорії УНР в релігійній та культурній сферах]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 153-166

Анотація

Уперше на підставі матеріалів київських газетних видань 1918— 1919 рр. висвітлено проблеми церковно-православного та культурного життя в Україні за доби Директорії УНР.

Ключові слова: Директорія УНР, українська Церква, наука, освіта, культура, українізація, газетна періодика.

Abstract

On the basis of Kyiv newspapers of 1918—1919 yrs problems of clerical Orthodox and cultural life in Ukraine during the UNR Directory era have been illuminated for the first time.

Key words: UNR Directory, the Ukrainian church, science, education, culture, Ukrainization, newspaper’s periodicals.

Повний текст


Храмович Х. Уроки історії: суспільно-політична проблематика на сторінках журналу «Визволення» (Відень; Прага, 1923 р.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 167-181

Анотація

Проаналізовано публікації часопису «Визволення» через призму розвитку української політичної думки як основи будівництва Української держави.

Ключові слова: місячник «Визволення», українська політична думка, еміграція, національно-визвольний рух.

Abstract

The publications of magazine of «Vyzvolennia» through the prism of development of the Ukrainian political idea as bases of building of the Ukrainian state are analysed.

Key words: month «Vyzvolennia», Ukrainian political idea, emigration, national liberation movement.

Повний текст


Вей О. «Miesięcznik Galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt» (Львів, 1876—1915 рр.) як джерело до історії виникнення і розвитку природоохоронного руху в Галичині

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 181-190

Анотація

Досліджено публікації часопису «Miesięcznik Galicyjskiego Towarzystwa Оchrony Zwierząt» («Місячник Галицького товариства охорони тварин»), який висвітлював становлення і розвиток природоохоронного руху в Галичині.

Ключові слова: іншомовна періодика, Галичина, історія природоохоронного руху, гуманне ставлення, тварини.

Abstract

The publications of the periodical «Miesięcznik Galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt» («The Monthly of the Calician Society of Animal Protection»), which covered formation and development of the environment protection in Galicia, have been studied.

Key words: foreign language periodicals, Galicia, history of the environment protection movement, humane treatment, the animals.

Повний текст


Романюк Т. Участь Остапа Луцького у студентській сецесії 1902 р. (За матеріалами львівської преси)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 190-204

Анотація

На основі газетних публікацій та особистого листування відтворено короткий період перебування у Празі Остапа Луцького — згодом знаного літератора та відомого політичного діяча — під час студентських протестів 1902 р.

Ключові слова: Остап Луцький, Львівський університет, Прага, 1902 р.

Abstract

On the basis of newspaper’s publications and personal correspondence a short period of life of Ostap Lutskyi — later prominent writer and famous political  gure — during the student protests in 1902 in Prague has been reconstructed.

Key words: Ostap Lutskyi, Lviv University, Prague, 1902.

Повний текст


Палюх О. Правописні дебати у галицькій періодиці 20-х — початку 30-х рр. ХХ ст.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 205-239

Анотація

Проаналізовано дискусію у міжвоєнній галицькій пресі щодо впровадження у Галичині норм «харківського» правопису 1928 р., затвердженого Науковим товариством ім. Шевченка. На основі публікацій провідних мовознавців, літераторів, педагогів, редакторів і журналістів окреслено складну ситуацію, особливо в шкільництві та пресі Галичини, через перманентний правописний різнобій та з’ясовано головні аргументи для критики УП-28 — передусім у написанні іншомовних слів та вживанні апострофа. З’ясовано, що резонансність досліджуваного питання зумовила зростання зацікавленості серед галичан проблемами кодифікації правописних норм української літературної мови.

Ключові слова: український правопис, українська літературна мова, галицька преса, дебати, Наукове товариство ім. Шевченка, Товариство письменників і журналістів ім. І. Франка, шкільництво.

Abstract

The discussion in the interwar Galician press regarding introduction in Galicia norms of the «Kharkiv» orthography of 1928 endorsed by The Shevchenko Scientific Society has been analyzed. On the basis of publications of leading philologists, penmen, pedagogues, editors and journalists a complex situation, in particular in school education and the press of Galicia due to a permanent orthographical discrepancy has been outlined; the major arguments for criticism of the Ukrainian orthography of 1928, above all, in writing of foreign-language words and usage of apostrophe have been clari ed. It has been figured out thet a wide resonance of the orthographical 206 question in the Galician society determined a growth of interest among Galicians to problems of codification of orthographical norms of the Ukrainian literary language.

Key words: the Ukrainian orthography, Ukrainian literary language, the Galician press, debates, The Shevchenko Scientific Society, The Ivan Franko Society of writers and journalists, schools.

Повний текст


Ревера Б. Доброчинна діяльність української інтелігенції у Галичині (За матеріалами часопису «Руслан» (Львів, 1897—1914 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 239-252

Анотація

Розкрито деякі аспекти доброчинної діяльності української інтелігенції Галичини наприкінці ХІХ ― на початку ХХ ст. Показано масштаби та види допомоги, спрямовані на культурно-освітні цілі.

Ключові слова: доброчинність, інтелігенція, піклування, іменні фундації, стипендійні фонди, пожертвування.

Abstract

Some aspects of charitable activities of the Ukrainian intelligentsia in Galicia in the late nineteenth ― in the еarly twentieth century. A scale and ways of assistance aimed at cultural and educational purposes, have bee demonstrated.

Key words: charity, intelligentsia, care, personal foundations, scholarship funds, donations.

Повний текст


Теремко В. Людські виміри медіа реальності постмодерну

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 253-275

Анотація

Розкрито суть людиномірності і людиномірності медіареальності, а також медіавиклики людині і людському в постмодерному медіа середовищі.

Ключові слова: антропологія медій, людиномірність, віртуальність, медіаманіпулювання, патоконтент.

Abstract

An essence of human measures and measures of humanity in media reality, and also media challenges to man and mankind in the postmodern media environment have been cleared up.

Key words: anthropology of media, measures of humanity, virtuality, media manipulation, pathological content.

Повний текст


Потятиник Б. Нові медії України: ар’єргард чи авангард?

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 275-282

Анотація

Здійснено порівняння активності нових медій у період українського Майдану (листопад 2013 р. — лютий 2014 р.) та політичних протестів у Гонконзі (вересень — листопад 2014 р.). Висунуто та обґрунтовано тезу про інноваційний характер нових медій, який зумовлюється співвідношенням, з одного боку, соціально-політичних викликів, які постають перед суспільством, з іншого — мінімально достатнім (зовсім не обов’язково найвищим) рівнем розвитку комунікаційної інфраструктури.

Ключові слова: нові медії, комунікаційна інфраструктура, протестний рух, цензура.

Abstract

Аn attempt has been made to draw parallels between new media activity during the Ukrainian Maidan (November 2013 — February 2014) and the Hong Kong protests (September — November 2014). He then goes on to propose a hypothesis about the innovative character of new media. It is argued that ingeniousness inherent in the new media is caused by a correlation between, on the one hand, social and political challenges and, on the other, a certain level (not necessary advanced) of the communication infrastructure in the country.

Key words: new media, communication infrastructure, protest movement, censorship.

Повний текст


Бойко А. «Мова ворожнечі»та елементи комічного в українських медіа 2013—2014 рр.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 282-293

Анотація

Досліджено неологізми, які виникли в медіа та соціальних інтернет-мережах упродовж 2013—2014 рр., та прогнозовано їх можливий вплив на аудиторію ЗМІ.

Ключові слова: медіа, соціальні інтернет-мережі, «мова ворожнечі», аудиторія, гумор.

Abstract

The neologisms which emerged in media and social networks in 2013— 2014 yrs have been studied and their potential impact on media audience has been forecasted.

Key words: media, social networks, «hate language», audience, humour.

Повний текст


Рижко О. Плагіат у соціально комунікаційному вимірі: варіант дослідження

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 293-299

Анотація

Представлено спробу окреслення наукової проблеми дослідження явища плагіату як одного з порушень авторських прав у соціальнокомунікаційному вимірі.

Ключові слова: плагіат, соціальнокомунікаційний вимір, авторське право, наукова проблема.

Abstract

An attempt to outline the scientific problem of the plagiarism phenomenon research as one of copyright infringements in survey of social communication has been presented.

Key words: plagiarism, survey of social communication, copyright, scienti c problem.

Повний текст


Житарюк М. «Клонофакти» як механізм реалізації віртуальної реальності (На прикладі політичних месиджів України)]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 308-320

Анотація

Проаналізовано віртуальну медіареальність, первинні та похідні факти, клонофакти як політичні месиджі, що з допомогою засобів масової комунікації трансформують реальну дійсність у віртуальний перформанс.

Ключові слова: засоби масової комунікації, журналіст, мас-медіа, віртуальна реальність, модель віртуалізації дійсності, факт, клонофакт, політичний месидж, реальна дійсність, віртуальний перформанс.

Abstract

The virtual media reality, primary and derivative facts, cloned facts as political messages which by the agent of mass communication means transform stark reality into a virtual performance have been analyzed.

Key words: mass communication means, journalist, mass media, virtual reality, model of reality virtualization, fact, fact-clone, a political message, stark reality, virtual performance.

Повний текст


Тодорова О. Традиційний та інноваційний PR-інструментарій

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 308-320

Анотація

Проаналізовано основні види та особливості традиційних PR-інструментів. Досліджено способи використання інтернет-технологій у сфері PR; з’ясовано, які мережеві засоби і технології сприяли появі інноваційного PR-інструментарію, систематизовано ці засоби та виявлено їх головні характеристики.

Ключові слова: інновації, комунікації у сфері інновацій, інноваційний PR-інструментарій, інновації у комунікаціях.

Abstract

Main types and peculiarities of traditional PR-tools have been analyzed. Key ways of Internet usage in the field of PR have been examined. It has been figured out which networking means and technologies facilitated emergence of innovative PR-tools. There means have been systematized and their main characteristics have been figured out.

Key words: innovations, communication innovations, innovative PR-tools, innovations in communications.

Повний текст


Габор Н. Громадянська журналістика Євромайдану

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 320-326

Анотація

Проаналізовано особливості виявів та функціонування громадянської журналістики (журналістики громадян) в Україні загалом та періоду Євромайдану зокрема, її співпраці з традиційними ЗМК.

Ключові слова: громадянська журналістика (журналістика громадян), контент, генерований читачами, медіаактивізм.

Abstract

The peculiarities of manifestations and functioning of the сivic journalism (journalism of citizens / citizen journalism / participatory journalism / user-generated content / сrowd-sourced journalism) in Ukraine in general and the Euromaidan period in particular, its cooperation with traditional media have been analyzed

Key words: civic journalism (citizen journalism), public journalism, user-generated content, media activism.

Повний текст


Галаджун З. Проблема спільного володіння майновим правом на об’єкт інтелектуальної власності, створений у зв’язку з виконанням трудового договору]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 326-337

Анотація

Проаналізовано національне законодавство України з питань розподілу матеріальних прав на об’єкт інтелектуальної власності, ство- 327 рений під час виконання трудового договору; уточнено спосіб правомірного спільного володіння такими об’єктами.

Ключові слова: об’єкт інтелектуальної власності, трудовий договір, майнові права, спільне володіння, цивільно-правовий договір.

Abstract

In the article the national legislation of Ukraine regarding distribution of substantive rights upon the object of the intellectual property created during fulfillment of terms of the employment contract has been analyzed; specifics the method of lawful shared possession of such objects have been clarified.

Key words: intellectual property, employment contract, property rights, joint ownership, civil contract.

Повний текст


Бідзіля Ю. Журнал «Громада» (Будапешт) як популяризатор українства в Угорщині

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 338-349

Анотація

Проаналізовано роль україномовного журналу «Громада» (Будапешт) у створенні позитивного іміджу України в контексті міжнародних законодавчих актів у галузі етнополітики.

Ключевые слова: информационное пространство, пресса, журналы, медиа, информационная политика, национальное меньшинство, имидж, этнополитика, зарубежные украинцы.

Abstract

A role of the Ukrainian-language magazine «Hromada» (Budapest) in creating a positive image of Ukraine in the context of international legislative acts in the field of ethnopolicy has been analyzed.

Key words: information spaсe, press, magazines, media, information policy, national minority, image, ethnopolicy, foreign Ukrainians.

Повний текст


Гандзюк В. Тенденції розвитку районної преси Вінниччини в умовах сучасного мас-медійного середовища

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 3-17

Анотація

Розглянуто основні проблеми, стан і перспективи розвитку районної преси Вінницької області в умовах реформування сучасних ЗМІ.

Ключові слова: районна газета, сільське населення, редакція, тираж, читач, роздержавлення.

Abstract

Main problems, a state and prospects of development of the regional press of Vinnytsia region in the conditions of reforming the modern media have been studied.

Key words: regional newspaper, the rural population, editorial of ce, circulation, reader, denationalization.

Повний текст


Філоненко Д. Географічні видання у системі науково-популярної періодики України

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 357-370

Анотація

Досліджено географічні журнали України як складову науково-популярних медіа.

Ключові слова: географічні журнали, науково-популярна журналістика, інноваційні технології.

Abstract

The geographical journals of Ukraine as a component of the scienti cpopular media have been examined.

Key words: geographical journals, popular science journalism, innovative technologies.

Повний текст


Комариця М. 100-ліття «Русалки Дністрової» у світлі галицької преси

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 370-382

Анотація

Синтезовано політичне й мистецьке начала процесу національного відродження, започаткованого виходом альманаху «Русалка Дністровая», у шашкевичівському дискурсі в галицькій пресі 1937 р.; сформовано ювілейну панораму крізь призму наукових статей та інформаційних матеріалів.

Ключові слова: «Русалка Дністровая», Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький, 1937 р., галицька преса.

Abstract

We synthesize political and artistic elements of the process of the national revival, initiated by the release of the Almanac «Rusalka Dnistrovaia», within the Shashkevych's discourse in Galician press of 1937, the anniversary panorama is created using the scholarly papers and information materials.

Key words: «Rusalka Dnistrovaia», Markian Shashkevych, Ivan Vahylevych, Yakiv Holovatskyi, 1937, Galician press.

Повний текст


Іваницька Б. Роль друкованих видань товариства «Сільський Господар» у впровадженні нових методів господарювання в українських селах Галичини у міжвоєнний період]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 382-393

Анотація

Висвітлено значення періодичних видань, досліджено роль видавничої діяльності товариства «Сільський Господар» у пропаганді нових форм і методів роботи, спрямованих на поліпшення добробуту селянства, в західноукраїнському селі.

Ключові слова: товариство «Сільський Господар», періодичні видання, видавнича діяльність товариства, поширення нових форм господарювання у селі.

Abstract

A role of periodicals’ has been covered, an importance of the society «Sіlskyi Hospodar» in propaganda of new forms and methods of work to improve the welfare of the peasantry in the West Ukrainian villages has been studied.

Key words: society «Sіlskyi Hospodar», periodicals, publishing activities of the society, promotion of new forms of management in the rural area.

Повний текст


Козачок З. Впливи друкованого видання на он-лайн-версію журналу «The New Yorker»]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 393-405

Анотація

Проаналізовано онлайнову версію журналу «The New Yorker» з метою з’ясування подібностей та відмінностей порівняно із друкованим виданням, насамперед стосовно текстових і традиційних (довгої форми) текстових матеріалів, їх найбільш типових характеристик, редакційної політики, шляхів візуалізації інформації та використання 394 ілюстративної техніки, властивої саме цьому виданню, — карикатури. Виявлено впливи понад 100-річного паперового журналу на відносно новий веб-сайт і методи збереження ідентифікаційних ознак медіабренда «The New Yorker».

Ключові слова: «The New Yorker», ЗМК, он-лайн-версія, карикатура, блог, Інтернет, наративна журналістика, якісні медії.

Abstract

The online version of the magazine «The New Yorker» with the aim to  gure out similarities and differences in comparison with the print edition, above all regarding traditional (long form) textual materials, their most typical characteristics, editorial policy, ways of visualising information and using cartoons intrinsic for this medium has been analyzed. The impacts of more than 100-year-old print magazine on the relatively new web-site and methods for preserving identi cation attributes of the media brand «The New Yorker» have been found out.

Key words: The New Yorker, mass media, online version, cartoon, blog, Internet, narrative journalism, quality media.

Повний текст


Коник А. Роль мобілізаційного, політичного та духовно-релігійного ресурсу історичної пам’яті у сакралізації влади (На прикладі публіцистичного дискурсу журналу «Наш современник» (Москва)]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 405-415

Анотація

Досліджено ідеалізацію радянського минулого, що постійно актуалізується на шпальтах журналу «Наш современник», як один із засобів маніпуляції громадською свідомістю російського соціуму.

Ключові слова: ресурси історичної пам’яті, публіцистика, «Наш современник», дискурс.

Abstract

Idealization of the Soviet past, which permanently occurs in the magazine «Nash Sovremennyk», as one of the instruments used to manipulate the collective conscience of the Russian society has been studied.

Key words: resources of historical memory, publicizm the publication «Nash Sovremennyk», discourse.

Повний текст


Стецюк К. Підліток як реципієнт літературного твору: дослідження читацької поведінки та сприйняття тексту активними читачами

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 415-428

Анотація

Проаналізовано результати дослідження, проведеного на базі активних читачів-підлітків, предметом якого були читацька поведінка та особливості сприйняття ними тексту.

Ключові слова: підліток, читацька поведінка, сприйняття тексту, читацька соціалізація, читацьке спілкування, якісні та кількісні показники читання.

Abstract

The findings of the study on the basis of active teenage readers, reader’s behaviour and peculiarities of their perception of text have been analyzed.

Key words: teenager, reader’s behaviour, perception of text, reader’s socialization, reader’s communication, qualitative and quantitative indexes of reading.

Повний текст


Маркова Г. Особливості адаптації транснаціонального чоловічого журналу до потреб українського інформаційного ринку

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 428-435

Анотація

Проаналізовано ті зміни в тематиці, проблематиці та концепції видання, яких зазнають транснаціональні чоловічі часописи у процесі адаптації до умов українського інформаційного ринку.

Ключові слова: чоловічий журнал, гендер, гламур, транснаціональне видання, глобалізація, націєглобалізація.

Abstract

The transformations in topics, problems and concept of transnational men’s magazines in the process of their adaptation to the conditions of the Ukrainian information market have been analyzed.

Key words: men’s magazine, gender, glamour, transnational editions, globalization, natio-globalization.

Повний текст


Гурчіані Х. Інтеграція новинного контенту в соціальних медіа

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 435-440

Анотація

Досліджено проблему інтеграції традиційних засобів масової інформації у структуру нових медіа, зокрема в соціальні медіа.

Ключові слова: Інтернет, нові медіа, соціальні медіа, соціальні мережі, новини.

Abstract

The problem of integration of traditional media in the structure of new media, particular social media, has been analyzed.

Key words: Internet, new media, social media, social networks, news

Повний текст


Огар Е. Адресант у дитячій книзі як літературно-видавничій комунікації

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 441-449

Анотація

Проблему «адресанта» дитячої книги розглянуто з урахуванням її особливого статусу в межах загальнолітературної і видавничої комунікації, що визначається комунікативним дисбалансом між адресантом-дорослим і адресатом-дитиною. Охарактеризовано участь в створенні дитячих видань автора, перекладача, художника, укладача тощо. Обґрунтовано поняття «коопероване авторство».

Ключові слова: соціокомунікативний підхід, книжкова комунікація, дитяче книговидання, адресат-дитина, адресант-дорослий, коопероване авторство.

Abstract

The problem of «addressee» of children’s book is considered in the light of its special status within literary and publishing communication which is determined by communicative imbalance between the adult as an addresser and child as an addressee. The role of different participators (writer, artist, translator, compiler etc.) in the creation of children’s booksis described. The concept «cooperative authorship» is substantiated.

Key words: socail and communicative approach, book comminucation, children’s book publishing, child-addressee, adult-addresser; cooperative authorship.

Повний текст


Дроздовська О. До проблеми створення персоніфікованої історії української журналістики

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 450-460

Анотація

Проаналізовано проблеми створення біобібліографічного словника українських журналістів, публіцистів, редакторів, видавців, біографування основних віх їх життєвого і творчого шляху та бібліографування текстових доробків.

Ключові слова: біографія, бібліографія, біобібліографічний словник, база даних, журналіст, публіцист, редактор, видавець, історія журналістики.

Abstract

The problems of creating a bio-bibliographical dictionary of the Ukrainian journalists, publicists, editors, publishers, a search of the biographical information about the main stages of the their life and creative heritage have been analyzed.

Key words: biography, bibliography, bio-bibliographical dictionary, database, journalist, publicist, editor, publisher, history of journalism.

Повний текст


Процик-Кульчицька М. Українські митці у пресознавстві: проблеми біографування та джерельна база]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 460-470

Анотація

Розглянуто дві головні проблеми біографування митців, що брали участь у випуску національної преси. Перша проблема — визначення критеріїв добору відповідних персоналій, друга — використання для написання біографічних матеріалів про цих осіб належної джерельної бази.

Ключові слова: біографістика, довідкова література, біобібліографічний словник, художник, графік, фотограф.

Abstract

Two major problems of composing biographies of the artists who participated in the production of the national press have been studied. The  rst problem is de ning the criteria for the selection of appropriate personalities, and the second one — using the adequate source base for writing a biographical materials about these individuals.

Key words: biographical, reference literature, biobibliographical dictionary, painter, graphic artist, photographer.

Повний текст


Ґабор В. Національні стремління закарпатських українців: публікації Авґустина Волошина на сторінках щоденної газети «Русинъ» (Ужгород, 1923 р.)]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 470-496

Анотація

Досліджено 35 публікацій А. Волошина на сторінках щоденної газети «Русинъ» (1923), у яких відображено особливості боротьби закарпатських українців за свої національні та релігійні права і мову перед 471 Першою світовою війною, а також національного розвитку впродовж перших п’яти років перебування Закарпаття на правах автономії у складі Чехословацької республіки. Уперше доведено авторство А. Волошина і запроваджено у науковий обіг 13 із 14 досі не відомих його публікацій, уміщених під криптонімом Ив.

Ключові слова: Авґустин Волошин, щоденна газета «Русинъ», спогади, статті, руський (український) народ, національне відродження, консолідація, мовне питання («языковый вопрос»), мадяризація, москвофільство.

Abstract

Thirty-five publications of Augustine Voloshyn, which refiected peculiarities of a struggle of the Transcarpathian Ukrainians for their national, religious and language rights before the WWI, but also national development during the first five years of autonomous status of Transcarpathia in Czechoslovakia, have been studied. For the first time the authorship of A. Voloshyn has been proven and his thirteen unknown publications under the cryptonym «Yv.» out of total fourteen have been introduced into scientific circulation.

Key words: Avgustyn Voloshyn, daily «Rusyn», memoirs, articles, Ruthenian (Ukrainian) people, national revival, consolidation, language question, Magyarization, Moscowphilism.

Повний текст


Євдокименко І. Публіцистика Софії Русової на шпальтах «Літературно-Наукового Вістника» (1904—1918 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 496-506

Анотація

Висвітлено публіцистичну спадщину відомого українського педагога-новатора, професійного журналіста й популяризатора науки Софії Русової. Проаналізовано текстові матеріали, що відзначаються високим рівнем професіоналізму, художньою досконалістю, інформативною насиченістю.

Ключові слова: література, наука, педагогіка, покоління, стаття, виховання, дитина.

Abstract

A publicistic legacy legacy of the famous Ukrainian innovative teacher, professional journalist and a popularizer of science — Sofiia Rusova has been covered. The author’s texts of high level of professionalism, artistic perfection and informative intensity have been analyzed.

Key words: literature, science, pedagogics, generation, article, education, child.

Повний текст


Семенко С. Викриття облудності радянської пропаганди у політичній сатирі Юрія Косача 40—50-х рр. ХХ ст.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 506-517

Анотація

Висвітлено специфіку антирадянської сатири Юрія Косача — одного із чільних представників шляхетної династії Драгоманових-Косачів, яка була репрезентована на сторінках національної еміграційної періодики. Акцентовано увагу на таких посутніх проблемах означеного тематичного сегмента політичної публіцистики Ю. Косача, як: викриття антигуманної політики радянського керівництва в галузі 507 української культури, виявлення фальшивості радянської пропаганди, засудження політичних репресій. Стверджено послідовну державницьку позицію Ю. Косача в аналізований період.

Ключові слова: політична сатира, радянська пропаганда, антиукраїнська політика.

Abstract

A specificity of the anti-Soviet satire of Yurii Kosach, one of the leading representatives of the noble Drahomanov’s-Kosach’s dynasty, which was represented on the pages of national émigré periodicals, has been cleared up. An attention has been focused on such substantial issues of the thematic segment of the political publicism of Y. Kosach as: exposure of inhumane policy of the Soviet leadership in the sphere of the Ukrainian culture, falsity of the Soviet propaganda, condemnation of political repressions. A consistent statist position of Y. Kosach of that period has been stated.

Key words: political satire, the Soviet propaganda, the anti-Ukrainian policy.

Повний текст


Кічура Л. Концепція історичного бачення Миколи Голубця (За матеріалами галицької преси)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 517-525

Анотація

Схарактеризовано концепцію історичного бачення М. Голубця в його публіцистичній спадщині. Проаналізовано статті історичної 518 тематики, а також про відомих українців. Зазначено найважливіші проблеми, порушені М. Голубцем у різножанрових публікаціях.

Ключові слова: публіцистичні статті, національне виховання, історик-популяризатор, патріотизм, М. Голубець.

Abstract

The concept of historical vision of M. Нolubets’ in his publicistic legacy has been characterized. The articles on historical topics, publications about famous Ukrainians have been analyzed. The most important problems, raised by M. Нolubets’ in the articles of different genres, have been specified

Key words: publicistic articles, national education, historian and popularizer, patriotism, M. Holubets.

Повний текст


Середа О. Юліан Дорош як популяризатор українського фотомистецтва та зачинатель кінематографічного руху на теренах Галичини міжвоєнного періоду]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 525-535

Анотація

Проаналізовано публіцистичну спадщину та редакторську діяльність Юліана Дороша, відзначено його внесок у розвиток фото- та кіномистецтва галицького українства наприкінці 20-х — у 30-х рр. ХХ ст.

Ключові слова: Юліан Дорош, фотографія, кінематограф, публікація, популяризування, українська культура.

Abstract

А publicistic heritage and editorial activity of Yulian Dorosh has been analysed, his contribution to development of photography and cinematographic art of Galician Ukrainians at the end of the twenties — in the thirties of ХХ century has been marked.

Key words: Yulian Dorosh, photography, cinema, publication, propaganda, Ukrainian culture.

Повний текст


Михалюк М. Мисливська тематика у фейлетонах Романа Купчинського (За матеріалами преси 20—30-х рр. XX ст.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 3-17

Анотація

Розглянуто мисливську тематику у фейлетонах Романа Купчинського; висвітлено його співпрацю з Українським мисливським товариством «Тур»; зосереджено увагу на індивідуальному творчому стилі автора у написанні «мисливських фейлетонів».

Ключові слова: Роман Купчинський, тема мисливства, фейлетон, Українське мисливське товариство «Тур», преса 20—30-х рр. XX ст.

Abstract

The «Hunting» thematics in the satirical articles of Roman Kupchynskyi has been studied; his cooperation with the Ukrainian hunting society «Tur» has been illuminated and a focus has been put on an individual creative style of the author in writing «hunting, feulletons».

Roman Kypchunskij, theme of «hunting», newspaper satire, Ukrainian hunting society «Tur», the press of 20—30 yrs of the XX century.

Повний текст


Пелипець М. Епістолярна спадщина Степана Смаль-Стоцького у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 547-559

Анотація

Вивчено й охарактеризовано зміст листів С. Смаль-Стоцького, що зберігаються у відділі рукописів ЛННБУ ім. В. Стефаника. Визначено та проаналізовано основні теми, присвячені розвитку й функціонуванню українського пресо- та книговидання.

Ключові слова: Степан Смаль-Стоцький, епістолярій, адресат, журналістика, видавнича справа.

Abstract

The content of S. Smal-Stotskiy’s letters which are kept at the department of manuscripts of V. Stefanyk LNSL of Ukraine has been studied and characterized. The main topics on the development and functioning of the Ukrainian press- and book publishing have been defined and analyzed.

Key words: Stepan Smal-Stockiy, epistolary, addressee, journalism, publishing.

Повний текст


Сніцарчук Л. «Тарнів. Еміграція. 1921 рік»: Щоденникові записи журналіста Назара Гнатюка

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 559-573

Анотація

Охарактеризовано зміст щоденників журналіста Назара Гнатюка, проаналізовано специфіку подання інформації, визначено основні тематичні лінії авторського наративу, акцентовано його діяльність у Міністерстві преси й пропаганди уряду УНР, а також у газетах «Українська Трибуна» й «Рідний Край».

Ключові слова: Назар Гнатюк, щоденник, Міністерство преси й пропаганди, журналіст, газета.

Abstract

The content of journalist Nazar Hnatiuk’s diaries is characterized as well as the specific way of information representing, the main thematic trends of his narratives. His work at the Ministry of Press and Propaganda of Ukrainian People’s Republic and in the newspapers «Ukrainska Trybuna» and «Ridnyi krai» was observed.

Key words: Nazar Hnatiuk, diary, Ministry of Press and Propaganda, journalist, newspaper.

Повний текст


Катола О. Микола Хвильовий і літературні організації (20-ті рр. ХХ ст.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 573-578

Анотація

Проаналізовано активну діяльність визначного письменника і публіциста Миколи Хвильового, пов’язану з організацією роботи літературних об’єднань, що висвітлювалася на шпальтах видань періоду українського Відродження.

Ключові слова: Микола Хвильовий, літературна організація, публіцистика, «червоний Ренесанс».

Abstract

Intense activities of a prominent writer and publicist Mykola Khvyliovyi connected with organization of work of literary unions, which were illuminated on the pages of periodicals of the era of the Ukrainian

Key words: Mykola Khvyliovyi, literary organization, publicism, «red Rennaissance».

Повний текст


Казаков Г. Висвітлення лісабонського царевбивства 1908 р. на сторінках періодичних видань Російської імперії

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 579-587

Анотація

На основі матеріалів періодичних видань Російської імперії розглянуто одне з найбільш відомих та резонансних убивств монарших осіб початку ХХ ст. — лісабонське царевбивство. Акцентовано аналіз подій, які тією чи іншою мірою стосувалися вбивства. Зроблено узагальнення щодо можливих причин та винуватців злочину, на яких вказувала тогочасна преса.

Ключові слова: лісабонське царевбивство, періодична преса, Португалія, вбивство монаршої особи.

Abstract

On the basis of materials of periodicals of the Russian Empire one of the most famous and sensational murders of royals in the early XX century — Lisbon’s regicide — has been studied. Has been accentuated upon an analysis of developments which related to some extent to the homicide. General conclusions about probable causes and culprits of the crime on the basis of the press of that time have been drawn.

Key words: Lisbon’s regicide, periodical press, Portugal, royal murder.

Повний текст


Крупський І., Романишин Ю. [Цікаве наукове дослідження про галичан і для галичан]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2014 Вип. 4(22). С. 588-591

Анотація

Abstract

Повний текст

 

 

Архів номерів

2020 вип. 10(28)

2019 вип. 9(27)

2018 вип. 8(26)

2017  вип. 7(25)

2016  вип. 6(24)

2015 вип. 5(23)

2014  вип. 4(22)

2013 вип. 3(21)

2012 вип. 2(20)