Випуск 5(23)'2015

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. — Вип. 5(23). — 2015

Титул

Зміст


Колосовська О. Бібліотечна діяльність М. В. Галушко

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 3-11

Анотація

Abstract

Повний текст


Сніцарчук Л. Пресознавча діяльність відомого бібліографа М. В. Галушко

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 11-14

Анотація

Abstract

Повний текст


Наконечна З. Бібліографія праць М. В. Галушко

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 14-32

Анотація

Abstract

Повний текст


Комариця М. Вона жила саме тут… (Жмуток спогадів про Марію Василівну Галушко)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 32-35

Анотація

Abstract

Повний текст


Процик-Кульчицька М. [Митрополит Андрей Шептицький і преса]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 36-44

Анотація

Розглянуто діяльність видатного галицького Митрополита у сфері журналістики, публіцистики, видавничої і бібліотечної справи. Викладено факти його співпраці з періодичними виданнями.

Ключові слова: Андрей Шептицький, заснування часописів, публікація в пресі.

Abstract

Activities of the famous Galician Metropolitan in journalism, publishing and librarianship spheres have been examined. The facts of his cooperation with the periodicals have been presented.

Key words: Andrey Sheptytskyi, establishing periodicals, publication in the press.

Повний текст


Блавацький С. Українська франкомовна, франко-україномовна, франко-російськомовна періодика країн Центральної Європи (1920–1930-ті рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 44-62

Анотація

Зроблено спробу ідентифікувати, систематизувати та проаналізувати українську іншомовну періодику країн Центральної Європи (франкомовну, франко-україномовну, франко-російськомовну) міжвоєнної доби. Уперше в український журналістикознавчий дискурс на основі історико-бібліографічного дослідження de visu введено шість видань. Здійснено класифікацію цих видань, окреслено їхні функції та сформульовано перспективи дослідження.

Ключові слова: українська іншомовна періодика, Центральна Європа, франкомовна, франко-україномовна, франко-російськомовна, газета, бюлетень, журнал.

Abstract

In the paper it has been attempted to identify, systematize and analyze the Ukrainian foreign language periodicals of the Central Europe published in different languages (French-language, French-Ukrainian, FrenchRussian languages) of 1920—1930 s. For the  rst time six publications have been introduced into the Ukrainian journalism studies discourse on 45 the basis of their historical and bibliographical study. A classi cation of these periodicals has been made, their functions have been outlined and perspectives for the study have been formulated.

Key words: the Ukrainian foreign language periodicals, Central Europe, French-language, French-Ukrainian, French-Russian, newspaper, bulletin, magazine.

Повний текст


Бліхарський Р. Українська релігійно-церковна преса в Галичині періоду Австрійської імперії (1804—1867 рр.): зародження та ідейно-тематичні домінанти

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 62-75

Анотація

Досліджено питання зародження та становлення української релігійної періодики в Галичині першої половини ХІХ ст. у суспільно-політичному контексті доби. Розглянуто ідею видавання «Бібліотеки бесід духовних» як спробу заснувати українську національну релігійну пресу. Окреслено особливості змістового наповнення часопису «Поученї# Церковны#».

Ключові слова: релігійно-церковна преса, Українська греко-католицька церква, Австрійська імперія, Галичина, Головна Руська Рада, «Зоря Галицка», релігія, християнство, богослов’я, гомілетика, катехізис, народна мова, нація, правопис.

Abstract

The question of origin and formation of the Ukrainian religious periodical press in Galicia of first half of the XIX century in a sociopolitical context of the era has been investigated. The idea of the edition «Byblyoteka besyd duhovnih», as an attempt of the initiation of the Ukrainian national religious press, has been considered. The features of content of the edition «Pouchenija Cerkovnyja» have been defined

Key words: religious and ecclesiastical press, Ukrainian Greek Catholic Church, the Austrian Empire, Galicia, Golovna Rus’ka Rada, «Zoria Halycka» religion, Christianity, theology, homiletics, catechism, the national language, nation, orthography.

Повний текст


Макарчук О. До діяльності газети Русько-української радикальної партії «Хлібороб» (1891—1895 рр.) (На матеріалах листування Михайла Павлика та Михайла Драгоманова)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 75-90

Анотація

Розглянуто процес зародження і становлення органу Русько-української радикальної партії — газети «Хлібороб», відображений у лис- 76 туванні видатного українського громадського діяча Михайла Драгоманова та редактора, видавця Михайла Павлика.

Ключові слова: преса Західної України, газета «Хлібороб», Руськоукраїнська радикальна партія.

Abstract

The process of initiation and formation of the body of the RuthenianUkrainian Radical Party newspaper «Khliborob» («Farmer»), displayed in the correspondence of the prominent Ukrainian public figure Mykhailo Drahomanov and editor, publisher Mykhailo Pavlyk, has been studied.

Key words: press of Western Ukraine, the newspaper «Khliborob» («Farmer»), Ruthenian-Ukrainian Radical Party.

Повний текст


Проців З. «Записки Наукового товариства імені Шевченка» — важлива трибуна наукової думки в Україні

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 91-105

Анотація

Проаналізовано видавничу діяльність відродженого Наукового товариства ім. Т. Шевченка, зокрема випуск провідного серійного видання Товариства — «Записок НТШ». Основну увагу зосереджено на особливостях цього видання. Відображено визначальну роль «Записок НТШ» у творенні новітньої наукової традиції в Україні.

Ключові слова: НТШ, видавнича діяльність, «Записки НТШ».

Abstract

The article analyzes publishing activities of the revived Shevchenko Scientific Society in particular for the production of leading serials Society — «Zapysky NTSh». The main focus is on the specifics of this publication. The article refiected decisive role of «Zapysky NTSh» in the creation of modern scientific tradition in Ukraine.

Shevchenko Scienti c Society, publishing activities, «Zapysky NTSh».

Повний текст


Уварова О. До історії грекомовної періодики в Одесі на початку ХХ ст.: справа видавців газети «Еллінікос Астир»]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 106-111

Анотація

На підставі архівних документів досліджено подробиці заснування в Одесі грекомовної газети «Еллінікос Астир» («Грецька зірка»), подано відомості щодо початкового періоду існування газети.

Ключові слова: грецька періодика, газета «Еллінікос Астир» («Грецька зірка»), Одеса.

Abstract

In the article based on archival documents examined details of agencies in Odessa Greek newspaper «Ellinikos Astyr» («The Greek Star»), the presented information highlights the initial period of the newspaper’s existence.

Key words: Greek periodicals, newspaper «Ellinikos Astyr» («The Greek Star»), Odessa.

Повний текст


Брайлян Н. Періодичні видання учнів Української гімназії у Чехословаччині (1924—1941 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 111-120

Анотація

Проаналізовано періодичні видання учнів Української гімназії у Чехословаччині, розглянуто історію функціонування та особливості змістового наповнення часописів.

Ключові слова: Українська гімназія у Чехословаччині, учнівські періодичні видання, українська еміграція.

Abstract

The periodical publications of Ukrainian pupils in Czechoslovakia have been analyzed, the history of the functioning and features of the content of the magazines have been studied.

Key words: Ukrainian gymnasium in Czechoslovakia, pupil periodi cals, Ukrainian emigration.

Повний текст


Ґабор В. Карпатська Україна у дзеркалі сатирично-гумористичного ілюстрованого журналу «Комар» (1938—1939 рр.): хроніка подій

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 121-150

Анотація

Уперше проаналізовано публікації та карикатури сатирично-гумористичного ілюстрованого журналу «Комар» (1938—1939 рр.), у яких відображено суспільно-політичні події в Карпатській Україні та Чехословаччині, складовою частиною якої було Закарпаття, вплив на них Мюнхенської угоди (1938 р.) та Віденського арбітражу (1938 р.), а також висвітлення становища Карпатської України польською пресою у віддзеркаленні «Комара».

Ключові слова: сатирично-гумористичний журнал «Комар», фейлетон, гумористичне повідомлення, карикатура, іронія, сатира, Карпатська Україна, Чехословаччина, Мюнхенська угода, Віденський арбітраж, польська преса.

Abstract

For the first time publications and cartoons of satirical and humoristic illustrated magazine «Komar» (1938—1939 yrs), reflecting social and political events in the Carpatho-Ukraine (Transcarpathia) and Czechoslo- 122 vakia, an impact on them of the Munich Agreement (1938) and the Vienna Arbitration (1938), and also coverage of Carpatho-Ukraine’s state of affairs by the Polish press in the reflection of «Komar» have been analyzed.

Key words: satirical and humoristic magazine «Komar», satirical article (feuilleton), humoristic report, cartoon, irony, satire, CarpathoUkraine, Czechoslovakia, the Munich Agreement, the Vienna Arbitration, the Polish press.

Повний текст


Палюх О. Галицька преса про 350-річчя української друкованої книги в контексті видавничих проблем міжвоєнної доби

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 151-168

Анотація

На основі публікацій галицької преси розглянуто святкування 350-ліття українського друкарства у складних суспільно-політичних та економічних обставинах міжвоєння. Особливу увагу приділено відзначенню ювілею у Галичині. Дано оцінку цієї події в контексті її впливу на активізацію національного видавничого руху в той період.

Ключові слова: галицька преса, першодрукар Іван Федорович, ювілей українського книговидання, видавничі проблеми, цензурні утиски.

Abstract

On the basis of publications of the Galician press the 350th anniversary of the Ukrainian printing in complex socio-political and economic circumstances of the interwar era has been examined. A special attention has been paid to marking the anniversary in Galicia. This event has been estimated in the context of its impact on activization of the national publishing movement of that period.

Key words: the Galician press, printing pioneer Ivan Fedorovych, the anniversary of the Ukrainian publishing, publishing problems, censorship restrictions.

Повний текст


Пастушина В. Образи Польщі та Юзефа Пілсудського на сторінках журналів «Сурма» і «Розбудова Нації»

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 168-175

Анотація

Досліджено образ Польщі у журналах «Сурма» та «Розбудова Нації». Схарактеризовано діяльність Юзефа Пілсудського — одного з 169 найбільших ворогів українського визвольного руху в міжвоєнний період на території Західної України, підконтрольній Польщі.

Ключові слова: Польща, Юзеф Пілсудський, український визвольний рух, міжвоєнна доба, журнали «Сурма» і «Розбудова Нації».

Abstract

In the article the image of Poland in the magazines «Surma» and «Rozbudova Natsii» has been researched. Actuality of the article is the characterization of one of the biggest enemies of the Ukrainian Liberation Movement of the interwar period in Western Ukraine , in particular on the territories controlled by Poland.

Key words: Poland, Józef Piłsudski, the Ukrainian liberation movement, the interwar period, magazines «Surma» and «Rozbudova Natsii».

Повний текст


Філіпова О. Критична рецепція преси на сторінках сатирично-гумористичного часопису «Страхопудъ» (Відень; Львів, 1863—1905 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 176-188

Анотація

Проаналізовано медіакритичний дискурс часопису «Страхопудъ». Простежено основні тенденції висвітлення особливостей функціонування інших періодичних видань, їх ідейно-політичне спрямування і тематичне наповнення. На цій основі здійснено аналіз особливостей інформаційного простору Галичини кінця ХІХ — початку ХХ ст., сповненого дискусійності та полемічності. Розглянуто критичні матеріали видання, присвячені дослідженню суспільної ролі журналіста, його завдань, професійних обов’язків і особистісних якостей, правових та етичних норм його діяльності.

Ключові слова: критична рецепція, сатирично-гумористичний часопис, москвофіли, народовці.

Abstract

Mediaсritic discourse of the magazine «Strakhopud» has been analyzed. The main trends of elucidation of functioning of other periodicals’ speci cs, their ideopolitical bent, thematic content have been traced. Analysis of charac teristics of the information space of Galicia in the late XIX — early XX cc., full of polemics and debates, has been conducted on this basis. Critical materials of the periodical devoted to the study of social role of the press men, its tasks, professional duties and personal qualities, legal and ethical norms of its activities have been considered.

Key words: сritical reception, satirical and humorous magazine, moscowphiles, «narodovtsi» [national populists].

Повний текст


Соловей В. [Особливості соціально-економічного та культурно-освітнього життя на Поділлі в 1941—1944 рр. (За матеріалами місцевої преси)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 189-202

Анотація

Простежено соціально-економічне та культурно-освітнє життя Поділля за публікаціями подільської легальної україномовної преси періоду німецької окупації. Особливу увагу звернено на діяльність вищої і середньої школи, культурний та економічний розвиток краю.

Ключові слова: легальна преса, «Подолянин», «Український голос», «Вінницькі вісті», «Дунаєвецькі вісті», пропагандистська політика, біржа праці, паспортне бюро.

Abstract

The peculiarities of socio-economic, cultural and educational life of Podillia on the basis of the publications of the legal Podillin Ukrainianlanguage press during the German occupation has been studied. Especial attention has been paid to the activities of the higher and secondary schools, cultural and economic development of the region.

Key words: legal press, «Podolianyn», «Ukrainskyi holos», «Vinnytski visti», «Dunaievetski visti», propagandist policy, labor exchange, passport bureau.

Повний текст


Олексів І. Книжкова спадщина сербів у інформаційному просторі Галичини XIX — початку XX ст.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 202-220

Анотація

На підставі книгознавчих публікацій сербської тематики у галицьких періодичних виданнях XIX — початку XX ст. розглянуто і проаналізовано культурно-історичний портрет сербського народу, доповнений оглядом книговидання і літератури.

Ключові слова: сербські видання, сербські альманахи та календарі, галицька преса, слов’янські народи, Австрійська монархія.

Abstract

Cultural and historical portrait of the Serbian people has been considered and analyzed by the overview of the literature on the Serbian subject in the Galician periodicals of XIX — early XX centuries.

Key words: Serbian editions, Serbian almanacs and calendars, Gali cian press, Slavic nations, Austrian monarchy.

Повний текст


Занфірова Т. Трохи про пропаганду в українській журналістиці

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 221-225

Анотація

Висвітлено вплив пропаганди як компонента державної влади на громадську думку; проаналізовано функції та повноваження журналістики для збереження української ідентичності та формування громадянського суспільства.

Ключові слова: засоби масової інформації, функції журналістики, державна пропаганда, ідеологія, влада, свобода слова, цензура, масова свідомість.

Abstract

Influence of propaganda as a comparent of state power upon public opinion has been illuminated, functions and authority of journalism for preserving the Ukrainian identity and formation of civil society have been analyzed.

Key words: mass media, functions of journalism, state propaganda, ideology, power, freedom of speech, censorship, mass consciousness.

Повний текст


Бідзіля Ю. Словацька преса на Закарпатті як модус відродження національної ідентичності

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 225-241

Анотація

Вивчено вплив сучасних рідномовних періодичних видань Закарпаття на відродження етнічної ідентичності словацької меншини в регіоні, охарактеризовано причини занепаду інформаційно-комунікаційного поля закарпатських словаків у середині ХХ ст., що, своєю чергою, призвело до їх значної асиміляції. Проаналізовано інформаційну стратегію й тематично-змістове наповнення газет «Podkarpatský slovák», «Slovenske Slovo» та журналу «Dôvera», через які здійснюється про- 226 цес розвитку словацького інформаційно-комунікаційного сегмента на Закарпатті, що сформувався лише після проголошення Україною незалежності.

Ключові слова: інформаційний простір, друковані медіа, національна ідентичність, етнічне інформаційно-комунікаційне поле, міжкультурна комунікація.

Abstract

An inpact of contemporary vernacular periodicals of the Transcarpathia on the revival of the ethnic identity of the Slovak minority in the region has been studied, reasons of the decline of the information and communicative  eld of the Transcarpathian Slovaks in the mid-20th century, which, subsequently, led to their signi cant assimilation, have been examined. The information strategy and the content of the newspapers «Podkarpatský slovák», «Slovenske slovo» and the magazine «Dôvera», which are used in a process of the regeneration of the Slovak information and communication segment in the Transcarpathia, which formed only after the declaration of independence of Ukraine, have been analyzed.

Key words: information space, printed media, national identity, ethnic information and communication field, intercultural communication

Повний текст


Огар Е. Типологічні особливості українських цифрових медіа для дітей та підлітків

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 241-251

Анотація

Виходячи з наявних у теорії інтерпретацій поняття «електронне видання» та опираючись на результати аналізу представлених на українському медійному ринку цифрових продуктів, запропоновано можливу типологію електронної дитячої книги, адресованої дитячій та підлітковій аудиторії. Особливу увагу приділено впливу дитячої друкованої книги на концепцію створення та естетику електронної книги.

Ключові слова: електронне видання для дітей, електронне книговидання, електронна гра-книжка, електронна мономедійна книжка, електронна мультимедійна книжка, інтерактивне видання.

Abstract

The presented typology of modern e-book for children and adolescents is described based on the theoretic interpretation of the notion «e-edition» and on the analysis of actual medaimarket in Ukraine . The particular attention is paid to the in uence of printed children’s book on the concept of creation and aesthetics of the e-book.

Key words: e-edition for children, e-publishig, e-game-book, monomedia e-book, multi-media e-book, interactive edition.

Повний текст


Семотюк О. Українсько-російська війна у політичних карикатурах США, ФРН та України: досвід кількісного і якісного аналізу

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 251-261

Анотація

Досліджено висвітлення українсько-російської війни 2014—2015 рр. у політичній карикатурі США, ФРН та України. Застосовано методи 252 контент-аналізу та фреймового аналізу. Показано, що карикатура є багатоаспектним феноменом і об’єктом вивчення різних наук. Проаналізовано основні ознаки, вербальні та невербальні засоби карикатури.

Ключові слова: політична карикатура, фрейм, контент-аналіз, креолізований текст, категорія, іронія.

Abstract

The article is devoted to the coverage of the Ukrainian-Russian War of 2014—2015 yrs in the American, German and Ukrainian political cartoons. By using of content analysis and frame analysis it was demonstrated that political cartoon is an multidimensional phenomenon and object of interest of various sciences. The basic features, verbal and nonverbal means of cartoons have been analyzed.

Key words: political cartoon, frame, content analysis, creolized text, category, irony.

Повний текст


Вакульчук О. Формування системи науково-інформаційних ресурсів на газетні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 261-267

Анотація

Представлено й охарактеризовано інформаційні ресурси традиційного та електронного типу, що розкривають склад і зміст частини газетних фондів НБУВ.

Ключові слова: НБУВ, газетний фонд, каталог, бази даних, електронна колекція газет.

Abstract

The article presents and characterizes traditional and electronic information resources that reveal contents of the part of the newspaper holding of the Vernadsky National Library of Ukraine (VNLU).

Key words: VNLU, newspaper holding, catalogue, databases, newspaper electronic collection.

Повний текст


Дутчак А. Можливості хмарних технологій та сервісів для роботи журналістів і редакторів

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 267-277

Анотація

Проаналізовано можливості хмарних технологій для роботи журналістів та редакторів. Запропоновано поділ сервісів, що належать до хмарних технологій, з погляду їх використання для редакцій та видавництв; наведено приклади та пояснення стосовно кожної із категорій поділу. Окремо обґрунтовано необхідність вивчення можливостей хмарних технологій на етапі професійної підготовки журналістів та редакторів.

Ключові слова: хмарні технології, Інтернет, журналістика, редагування, спільна праця, Google Drive, Dropbox, EtherPad, мережі, рендер-ферми, програми контролю версій, цифрова безпека, спільне планування роботи.

Abstract

The article provides an analysis of cloud technologies opportunities which may be used by journalists and editors. The author proposed a classi cation of services belonging to cloud technologies aiming at their better implemen tation at news agencies and publishing houses and illustrated each of the categories of the classi cation. The article also provides arguments for the idea to deeply explore capabilities of cloud technologies during professional trainings held for journalists and editors.

Key words: cloud technology, Internet, journalism, editing, collaboration, Google Drive, Dropbox, EtherPad, networks, render farms, version control software, digital security, collaborative work planning.

Повний текст


Колісник Ю. Маніпулятивний вплив журнальної періодики УРСР на свідомість громадян

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 278-295

Анотація

Досліджено специфіку радянської інформаційної політики, з’ясовано приховані технології виховання «нової людини». На основі публікацій журнальної періодики УРСР показано широкий арсенал маніпулятивних засобів радянських ЗМІ, спрямованих на виконання ідеологічних замовлень влади в царині формування суспільної свідомості.

Ключові слова: комуністичне суспільство, марксистсько-ленінська ідеологія, тоталітарна журналістика, інформаційний простір, маніпулятивний вплив, морально-етичні цінності, формування суспільної свідомості.

Abstract

Specifics of the Soviet information policy, latent technologies of «new human’s» Raising have been studied. On the basis of publications of the magazines’ periodicals of the URSR a wide, arsenal of manipulative means of the Soviet media of communication aimed at fulfillment of ideological requests of authorities in the real of public consciousness formation has been demonstrated.

Key words: Communist society, Marxist-Leninist ideology, totalitarian journalism, information society, manipulative influence, moral and ethical values, formation of public consciousness.

Повний текст


Балаклицький М. Толерантизація релігійної тематики українських ЗМІ після Євромайдану

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 295-304

Анотація

Зафіксовано ознаки безпрецедентної толерантності українських ЗМІ щодо релігійної теми після Євромайдану, порівнянної хіба що із «медовим місяцем» (пост)перебудовної журналістики з темою релігії / Церкви.

Ключові слова: релігія, Євромайдан, ЗМІ, журналісти, толерантність.

Abstract

The evidence of unprecedented tolerance of Ukrainian media towards religious theme after Euromaidan, which can be compared except that with «honeymoon» of post-Perestroika journalism and topic of religion / Church, has been recorded.

Key words: religion, Euromaidan, media, journalists, tolerance.

Повний текст


Керц О. Церковно-історична тематика в римо-католицьких мас-медіа України: напрями, функції, концептуальні особливості

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 305-315

Анотація

Виділено основні напрями розгортання церковно-історичної тематики в мас-медіа Римо-католицької церкви в Україні. Окреслено функції, які найчастіше реалізуються в цьому тематичному діапазоні. Виявлено особливості висвітлення означених тем католицькими часописами, проаналізовано ідейно-концептуальні засади публікацій.

Ключові слова: історія, тематика, мас-медіа, Римо-католицька церква, Україна.

Abstract

The main directions of church-historical themes elaboration in the media of the Roman Catholic Church in Ukraine have been highlighted. The most typical functions in this thematic range have been outlined. The peculiarities of these topics coverage in Catholic media have been revealed, ideological and conceptual bases of publications have been analyzed.

Key words: history, themes, media, the Roman Catholic Church, Ukraine.

Повний текст


Кузнецова О. Диференціація заміток у пресі на види

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 315-334

Анотація

Для визначення формату жанру замітки в пресі систематизовано та диференційовано замітки на види за певними ознаками; аргументовано відмінність поняття «замітка» від понять: «повідомлення», «інформація», «новина», «сенсація», «факт»; доведено помилкове зарахування до видів замітки малих форм інших жанрів: текстівки, анонсу, анотації, міні-рецензії, бліц-портрета, міні-огляду, міні-історії.

Ключові слова: формат жанру, формат замітки, види заміток, диференціація заміток, повідомлення, сенсація, новина, факт, ефективність жанру.

Abstract

For defining format of the news item genre in the press different news items have been systematized and differentiatad in types according to specific criteria; the difference of the notion «news item» from such tarmsas «notification», «information», «news», «sensation», «fact», «report» has been argued; the wrong inclusion into news item types of small forms of other genres, such as a caption, an announcement, annotation, minicritigue, mini-review, mini-story, express-portrait, has been riddled.

Key words: genre format, news item format, types of news items, differentiation of news items, report, sensation, news, fact, genre efficiency.

Повний текст


Гарматій О. Інформаційні агентства як об’єкт сучасних праць українських та зарубіжних дослідників

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 334-347

Анотація

Розглянуто сучасні дослідження розвитку та діяльності інформаційних агентств, здійснені українськими і зарубіжними науковцями. Проаналізовано різні підходи до статусу та ролі інформаційних агентств у системі засобів масової інформації.

Ключові слова: інформаційне агентство, агенційна журналістика, система засобів масової інформації.

Abstract

Contemporary researches of development and activities of news agencies, conducted by the Ukrainian and foreign scholars, have been studied. Different approaches to status and role of news agencies in mass media system have been analyzed.

Key words: news agency, news agencies journalism, mass media system.

Повний текст


Копилова Л. Тропи як засіб комунікативної оптимізації матеріалів космічної тематики у спеціалізованих друкованих ЗМІ

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 347-354

Анотація

Проаналізовано мовностилістичні засоби, зокрема тропи, у матеріалах космічної тематики в спеціалізованих виданнях, на прикладі «Интересной газеты» блоку D «Невероятное». Виявлено частотність використання основних різновидів тропів, серед яких: епітет та його підвиди, порівняння, метафора, метонімія, персоніфікація та синекдоха, літота та гіпербола. З’ясовано, що тропи в аналізованих матеріалах є не лише засобами увиразнення, а й доступною і тому ефективною формою комунікації між автором та читачем, оскільки вони подекуди виконують функцію аналогів складних термінологічних одиниць.

Ключові слова: тропи, мовностилістичні засоби, спеціалізовані видання, друковані ЗМІ, реципієнт, епітет, метафора.

Abstract

Linguo-stylistic means, in particular tropes, in cosmic themes materials in specialized print media on the example «Interesnaia gazeta» («The Interesting newspaper») of the D section «Neve royatnoye» («Incredible») have been analyzed. Frequency of main trope kinds usage, among which are epithet and its subtypes, similes, metaphor, metonymy, personification and 348 synecdoche, lithote and hyperbola has been revealed. It has been figured out that tropes in analyzed materials are not only means for expressiveness, but also accessible and thus effective form of communication between author and reader, since they sometimes perform function of analogs for complex terminological units

Key words: tropes, linguo-stylistic means, specialized publications, print media, recipient, epithet, metaphor.

Повний текст


Мудра І. Огляд законодавчого підґрунтя для успішного маркетингу преси

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 354-367

Анотація

Проаналізовано статті законів, які необхідні для успішного просування газет. Наведено помилки, які допускають редактори газет через незнання законів, що призводить до матеріальних втрат редакції.

Ключові слова: закон, маркетинг, преса, просування, газета.

Abstract

The articles, clauses of legislation, which are indispensable for the successful promotion of newspapers, have been analyzed. The errors, made by the editors of newspapers due to legislation ignorance, resulting in  nancial losses of the editorship (newspaper company), have been presented.

Key words: law, marketing, media, promotion, newspaper.

Повний текст


Галаджун З., Войцехівська С. Мовленнєві аспекти роботи телеведучого (На прикладі роботи ведучих програм телеканалу «1+1»)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 367-376

Анотація

Проаналізовано значення правильного мовлення у роботі телеведучого на прикладі ведучих програм телеканалу «1+1», виокремлено основні порушення мовних норм та запропоновано шляхи їх усунення.

Ключові слова: ведучий, телебачення, інформаційно-розважальний тип мовлення, телепередача.

Abstract

The article analyzes the importance of correct speech in the TV presenter/anchor job on the example of the TV shows on the «1+1» channel, emphasizes the violations of the main language norms and offers the ways of their elimination.

Key words: TV anchor, television, informational and entertainment type of broadcasting, TV show.

Повний текст


Ріпей М. Лексеми «серйозний» та «останній» в газетних матеріалах

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 377-383

Анотація

На підставі довідкової літератури проаналізовано та відредаговано ненормативне вживання лексем «серйозний» та «останній» на сторінках періодичних видань. Зосереджено увагу на поясненні значень цих слів у тлумачних словниках сучасної української мови.

Ключові слова: лексема, газетні матеріали, ненормативне вживання, словники.

Abstract

On the basis of reference literature non-normative usage of lexemes «serioznyi» [«serious»] and «ostannii» [«last»] on the pages of periodicals has been analyzed and edited. An attention has been focused on explanation of meaning of these words in reference dictionaries of the contemporary Ukrainian language.

Key words: lexeme, newspaper materials, nonnormative using, dictionaries.

Повний текст


Горошкевич Н. Стереотипи висвітлення проблеми державотворення у пресі Івано-Франківщини (2007—2009 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 383-394

Анотація

Розглянуто особливості відображення процесів державотворення у регіональних ЗМІ. На прикладі преси Івано-Франківщини 2007— 2009 рр. виділено і проаналізовано стереотипи, що перешкоджають становленню успішної України.

Ключові слова: стереотип, регіональні ЗМІ, історія, патріотизм, публікація, держава, ментальність.

Abstract

The article considers features of reflection of processes of creation of the state in regional mass-media. On the example of press of IvanoFrankivsk region of 2007—2009 yrs the stereotypes, which inhibit formation of successful Ukraine, have been selected and analyzed.

Key words: stereotype, regional mass-media, history, patriotism, publication, state, mentality.

Повний текст


Стецюк К. Жанр подорожнього нарису на сторінках галицької щоденної преси (кінець ХІХ — початок ХХ ст.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 394-415

Анотація

Досліджено зразки жанру подорожнього нарису на шпальтах галицьких щоденних газет різного політичного спрямування: народницьких «Діло», «Руслан», москвофільських «Червоная Русь», «Галицкая Русь», «Галичанинъ», полонофільської «Народної Часописі» за 1888— 1914 рр. Розглянуто основні тематичні, ідейні характеристики, жанроформувальні елементи публікацій.

Ключові слова: подорож, подорожній нарис, парадигма «своє/ чуже», батьківщина, раса, етнос, народ, нація, світогляд.

Abstract

The examples of travel feature genre on the pages of the Galician daily newspapers of different political orientation: populist «Dilo», «Ruslan», russophile «Chervonaya Rus», «Halytskaya Rus», «Halychanyn», polonophile «Narodnа Chasopys» for 1888—1914 years have been presented. The main thematic, ideological characteristics, as well as elements that form a genre of the publications have been reviewed.

Key words: travel, travel feature, paradigm «yours/someone else’s», homeland, race, ethnos, people, nation, outlook.

Повний текст


Супрун Л. Контент-аналітична репрезентація концептуальних детермінантів «Літературно-Наукового Вістника» (1898—1939 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 415-421

Анотація

Досліджено специфіку мовної ментальності провідних публіцистів «Літературно-Наукового Вістника» («Вістника») (1898—1939) з використанням методу контент-аналізу. Мовну ментальність І. Франка визнано націєцентричною, М. Грушевського — україноцентричною, Д. Донцова — державо центричною.

Ключові слова: контент-аналіз, «Літературно-Науковий Вістник» («Вістник»), мовна ментальність, концепт.

Abstract

In the article the specific of language mentality of leading publicists of «Literaturno-Naukovyi Vistnyk» («Literary-Scientific Herald» («Herald») (1998—1939) by the agency of the method of content-analysis has been studied. The language mentality of I. Franko as nation centric, M. Hrushevskyi — as Ukrainian centric, D. Dontsov — as state centric, have been recognized.

Key words: content analysis, «Literaturno-Naukovyi Vistnyk» («Herald»), language mentality, the concept.

Повний текст


Кобрин Н. Забуті сторінки української галицької музичної критики: Нестор Нижанківський

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 421-440

Анотація

Досліджено музично-критичну спадщину українського композитора Н. Нижанківського на сторінках українських періодичних видань 422 Галичини 30-х рр. ХХ ст. Особливу увагу приділено рецензіям, дописам, відгукам автора в часописі «Українські Вісти» та музично-публіцистичним статтям у газеті «Діло».

Ключові слова: Нестор Нижанківський, музична критика, «Українські Вісти», «Діло».

Abstract

The heritage of musical critiques of the Ukrainian composer N. Nyzhankivskyi on the pages of the Ukrainian periodicals of Galicia of the 1930s has been examined. A special attention has been paid to critiques, correspondence, reviews of the author in the publication «Ukrainski Visty» and publicistic articles in the newspaper «Dilo» concerning musical themes.

Key words: Nestor Nyzhankivskyi, musical critiques, «Ukrainski Visty», «Dilo».

Повний текст


Войтович Н. Політична реклама в соціальних мережах: нові форми передвиборних кампаній

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 441-447

Анотація

Досліджено нові форми сучасних передвиборних кампаній. Розглянуто особливості застосування політичної реклами під час передвиборних кампаній у соціальних мережах та порушення основних правових норм.

Ключові слова: політична реклама, передвиборна кампанія, соціальні мережі, Інтернет, правове регулювання.

Abstract

New forms of contemporary pre-election campaigns have been studied. The peculiarities of use of applied political advertising during pre-election campaigns in social networks and violation of main legal rules (principles of law) have been examined.

Key words: political advertising, pre-election campaign, social networks , Internet, legal regulation.

Повний текст


Гнидюк О. [Науково-художня книга у контексті дитячого читання]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 447-453

Анотація

Зроблено огляд проблематики дитячого читання у контексті українського книговидання. Окреслено основні причини небажання українських дітей і підлітків читати. Запропоновано шляхи вирішення проблеми «покоління, що не читає» за допомогою науково-художньої літератури та спільної роботи науковців і книговидавців.

Ключові слова: дитяче читання, науково-художня книга, українське книговидання.

Abstract

An overview of problems of the children’s reading in the context of the Ukrainian publishing, has been made. The main reasons of reluctance of the Ukrainian children and adolescents for reading have been outlined. The ways of solving the problem of «the non-reading generation» by the agency of joint work of scientists, publishers, science  ction and belles-lettres have been offered.

Key words: children reading, science fiction book, Ukrainian publishing.

Повний текст


Теодорська Л. Використання казкових образів і мотивів у «дитячій» рекламі

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 453-460

Анотація

Розглянуто основні методи залучення уваги дітей до рекламних повідомлень. Досліджено використання таких казкових елементів, як форма побудови, характерні сюжети, мотиви, що наближує рекламу до казки.

Ключові слова: діти, казка, казкові образи, сюжети і мотиви, казкові герої, реклама.

Abstract

The basic methods of drawing attention of the children to advertisements have been studied. Use of such fabulous elements, as a form of construction, typical plots, motifs that bring advertising closed to the tale has been examined.

Key words: children, fairytale, fabulous images, plots and motifs, fairytale heros, advertising.

Повний текст


Шапоренко В. [Звукові засоби створення радіорекламного образу: жанровий аспект]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 460-470

Анотація

Досліджено звукові засоби створення радіорекламного образу. Розглянуто засоби продукування образу в радіорекламному повідомленні: голосові характеристики дикторського мовлення, музика та шуми. Образи, створені за допомогою цих інструментів, проаналізовано на прикладі різних жанрів радіорекламних повідомлень.

Ключові слова: радіореклама, жанр, рекламний образ, музика, шуми, тембр, артикуляція, темп, регістр, акценти, радіосценка, рекламне звернення, рекламна пісня, рекламний вірш.

Abstract

The article is devoted to the sound means of the creation of the radioadvertising image. Means of the creation the radio-advertising image: vocal characteristics of the announcer’s speech, the music and the noises — have been studied. The images created by these tools have been analyzed in the different radio-advertising genres.

Key words: radio-advertising, genre, advertising image, music, noises, timbre, temp, articulation, register, accents, radioscene, advertising announcement, advertising song, advertising verse

Повний текст


Шапоренко В. Звукові засоби створення радіорекламного образу: жанровий аспект

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 460-470

Анотація

Досліджено звукові засоби створення радіорекламного образу. Розглянуто засоби продукування образу в радіорекламному повідомленні: голосові характеристики дикторського мовлення, музика та шуми. Образи, створені за допомогою цих інструментів, проаналізовано на прикладі різних жанрів радіорекламних повідомлень.

Ключові слова: радіореклама, жанр, рекламний образ, музика, шуми, тембр, артикуляція, темп, регістр, акценти, радіосценка, рекламне звернення, рекламна пісня, рекламний вірш.

Abstract

The article is devoted to the sound means of the creation of the radioadvertising image. Means of the creation the radio-advertising image: vocal characteristics of the announcer’s speech, the music and the noises — have been studied. The images created by these tools have been analyzed in the different radio-advertising genres.

Key words: radio-advertising, genre, advertising image, music, noises, timbre, temp, articulation, register, accents, radioscene, advertising announcement, advertising song, advertising verse.

Повний текст


Дроздовська О. Матеріали до біобібліографічного словника українських журналістів, публіцистів, видавців, редакторів (За публікаціями щоденника «Галичанинъ» (Львів, 1893—1913)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 471-492

Анотація

Порушено проблеми пошуку біографічних та бібліографічних відомостей про українських журналістів, публіцистів, видавців, редакторів, які співпрацювали з українською пресою ХІХ — першого десятиліття ХХ ст., та реставрації їх життєвого шляху і творчої діяльності. Подано біобібліографічні нариси про І. Гавришкевича, І. Гургулу, М. Огоновського, І. Савчака, Л. Трещаківського та В. Щавинського, журналістська, публіцистична і редакторська діяльність яких донині є малодослідженою.

Ключові слова: біографія, бібліографічні матеріали, газета «Галичанинъ», журналіст, публіцист, редактор, видавець, Іван Гавришкевич, Іван Гургула, Микола Огоновський, Іван Савчак, Лев Трещаківський, Володимир Щавинський.

Abstract

The problems of search of biographical and bibliographical information about Ukrainian journalists, publicists, publishers, editors which worked with the Ukrainian press XIX — first decades of the XX century and restoration of their life and creative activities have been raised. Bibliographic essays about I. Havryshkevych, I. Gurgula, M. Ohonovskyy, I. Savchak, L. Treschakivskyy and V. Schavynskyy, journalistic, publicistic and editorial activities of which are hitherto unexplored have been written.

Key words: biography, bibliographic materials, newspaper «Halychanyn», journalist, writer, editor, publisher, І. Havryshkevych, I. Gurgula, M. Ohonovskyy, I. Savchak, L. Treschakivskyy, V. Schavynskyy.

Повний текст


Дисак Ф. «Він (Маркіян Шашкевич) перший вивів нас, галичан… на широкий шлях українства»

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 492-508

Анотація

Досліджено внесок М. Шашкевича у становлення літератури народною мовою та національне відродження у Галичині, а також його діяльність як автора літературних і публіцистичних творів та видавця перших літературних збірок. Проаналізовано його активну участь в «азбучній війні».

Ключові слова: Маркіян Шашкевич, Галичина, література народною мовою, національне відродження, публіцистична і видавнича діяльність, «азбучна війна».

Abstract

The contribution of M. Shashkevych into formation of the literature in folk language and national revival in Galicia, as well as his activities as the author of literary and publicistic works and publisher of the first anthologies have been studied. His active participation in the «alphabetic war» has been analyzed.

Key words: Markiian Shashkevych, Galicia, literature in a folk language, national revival, publicistic and publishing activities, «alphabetic war».

Повний текст


Кулеша Н. Артур Зеліб: «Я мрію не від нині про се, щоби як небудь прислужити ся Русинам»

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 509-525

Анотація

Подано спробу реконструкції життєпису та творчого портрета Артура Зеліба — українського, польського, німецького редактора, публіциста, науковця, літератора, громадського діяча.

Ключові слова: українське питання, українська молодіжна преса, українська іншомовна преса, популяризація.

Abstract

The article is an attempt to reconstruction of the biography and creative portrait of Arthur Zelib — Ukrainian, Polish, German editor, journalist, scientist, writer, public figure.

Key words: Ukrainian question, Ukrainian youth press, the Ukrainian foreign language press, the popularization.

Повний текст


Пелипець М. «Я ціле моє життє був оптимістом…»: журналістська діяльність Степана Смаль-Стоцького

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 526-537

Анотація

Охарактеризовано журналістську діяльність Степана СмальСтоцького, яка розкриває формування його поглядів на вирішення національного питання. Його доробок як редактора, видавця, публіциста проаналізовано на матеріалі українських та зарубіжних періодичних видань кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Ключові слова: Степан Смаль-Стоцький, журналістика, редакторська діяльність, видавничий доробок, преса.

Abstract

Stepan Smal-Stotskyj’s journalistic activities revealing formation of his views on resolving the national issue has been characterized. His work as an editor, publisher, publicist has been analyzed on the material of both Ukrainian and foreign periodicals of the late XIX — early XX century.

Key words: Stepan Smal-Stockiy, journalism, editors’ activity, publishing work, press.

Повний текст


Храмович Х. «Живемо на досвітку нової доби»: Артим Хомик та його публікації у журналі «На переломі» (Відень, 1920)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 537-550

Анотація

Простежено життєвий шлях Артима Хомика та проаналізовано творчий доробок українського публіциста, збережений на сторінках часопису «На переломі» (Відень, 1920).

Ключові слова: Артим Хомик, Відень, «На переломі», філософська публіцистика.

Abstract

The vital way of Artym Khomyk has been traced and creative legacy of the Ukrainian publicist, preserved on the pages of the magazine «Na perelomi» [«On a break»] (Vienna, 1920) has been analysed.

Key words: Artym Khomyk, Vienna, «Na perelomi», philosophical publicism.

Повний текст


Михалюк М. [Пам’ять про загиблих товаришів УСС у публіцистиці Романа Купчинського]

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 551-568

Анотація

Розглянуто тему Січового стрілецтва у літературних фейлетонах Романа Купчинського, опублікованих у газеті «Діло» впродовж 1920—1930-х рр.; зроблено порівняльний аналіз фейлетонів цієї тематики та спогадів автора про Українських січових стрільців, вміщених у газетах «Свобода», «Шляхи», «Вісті Комбатанта»; акцентовано увагу на збереженні пам’яті про героїчне минуле українців періоду Визвольних змагань 1917—1921 рр.

Ключові слова: Роман Купчинський, Українські січові стрільці, Національно-визвольні змагання 1917—1921 рр., публіцистика, вшанування загиблих воїнів.

Abstract

The subject of the Sitch Riflemen in the satirical articles of Roman Kupchynskyi published in the newspaper «Dilo» in 1920—1930s has been studied; a comparative analysis of satirical articles regarding the subject of this thematic and the author’s memories about the Ukrainian Sich Ri emen printed in newspapers «Svoboda», «Shliakh» and «Visty Kombattanta» has been made and it has been accentuated upon preserving the memory about the heroic past of Ukrainians during the national liberation movement period (1917—1921s).

Key words: Roman Kupchynskyi, Ukrainian Sich Ri emen, National liberation movement (1917—1921), publicism, commemoration of deceased warriors (soldiers).

Повний текст


Наконечна З. Концерн Івана Тиктора «Українська Преса» (1925—1939 рр.): джерельна база дослідження

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 569-579

Анотація

Виокремлено архівні матеріали, опубліковані документи, спогади, публіцистику 1925—1939 рр., які стали джерельною базою для дослідження історії створення, основних етапів функціонування концерну «Українська Преса». На основі цих джерел висвітлено проблеми, які постійно поставали перед редакціями часописів концерну в умовах іноземного панування.

Ключові слова: концерн «Українська Преса», Іван Тиктор, видавець, джерельна база, публікація, часопис.

Abstract

The archival materials, published documents, memoirs, publicism of the 1925—1939 yrs, which became a source for the study of the history, major phases of functioning of the «Ukrayinska Presa» [«The Ukrainian Press»] concern, have been considered. On the basis of these sources the problems, which permanently faced editorial staffs of the concern under the circumstances of the foreign domination, have been illuminated.

Key words: «Ukrayinska Presa», Ivan Tyktor, publisher, sources, publication, magazine.

Повний текст


Комариця М. Концепція націоцентризму Костянтина Чеховича як явище культурного пограниччя

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 579-611

Анотація

Проаналізовано концепцію християнського націоналізму Костянтина Чеховича в контексті його літературознавчого, мовознавчого й філософського доробку, роль психолінгвістичної теорії Олександра Потебні у формуванні цієї концепції, діяльність К. Чеховича як редактора славістичного квартальника «Слово».

Ключові слова: Костянтин Чехович, християнський націоналізм, Олександр Потебня, квартальник «Слово».

Abstract

The concept of the Christian nationalism of Konstantyn Chekhovych in the context of his literary, linguistic and philosophical work, the role of Oleksander Potebnia’s psycho-linguistic theory in formation of this concept, activity of K. Chekhovych as an editor of the Slavic quarterly «Slovo» have been analyzed.

Key words: Konstantyn Chekhovych, Christian nationalism, Oleksander Potebnia, quarterly «Slovo».

Повний текст


Середа О. Володимир Гумецький: маловідомі сторінки життєпису та публіцистичної діяльності

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 611-618

Анотація

Подано невідомі факти біографії В. Гумецького та досліджено його творчий доробок на сторінках українських і польських часописів Львова 30-х рр. ХХ ст.

Ключові слова: Володимир Гумецький, біографія, кіномистецтво, львівські часописи, публікація.

Abstract

Unknown facts of Volodymyr Humetskyi’s biography have been given and his publicistic heritage on the pages of the Lviv Ukrainian and Polish periodicals of the 30-s of the ХХ century has been investigated in the paper.

Key words: Volodymyr Humetskyi, biography, cinematographic art, Lviv periodicals, publication.

Повний текст


Ревера Б. Публікації Володимира Дорошенка на шпальтах газети «Діло» (Львів, 1908—1939 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 619-633

Анотація

Проаналізовано публікації відомого історика, літературознавця, публіциста, бібліографа, громадського діяча Володимира Дорошенка на сторінках газети «Діло», що відзначаються високим рівнем професіоналізму та інформативною насиченістю; визначено їх тематичне спрямування.

Ключові слова: Володимир Дорошенко, газета «Діло», українська література, мовне питання, періодичні й книжкові видання, політична нація, національна свідомість.

Abstract

The publications of the famous historian, literary critic, publicist, bibliographer, public figure Volodymyr Doroshenko, are analysed on the pages of newspaper «Dilo», which are marked by the high level of professionalism and informative saturation, their thematic direction has been defined.

Key words: Volodymyr Doroshenko, newspaper «Dilo», Ukrainian literature, linguistic question, press and book editions, political nation, national consciousness.

Повний текст


Школьна О. Наукові читання Інституту журналістики. Такі творять ауру нації: присвячено 60-літтю від дня народження І. М. Забіяки

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2015 Вип. 5(23). С. 634-638

Рецензія

Наукові читання Інституту журналістики. — К. : Альфа Реклама, 2014. — Вип. 19 : Такі творять ауру нації: присвячено 60-літтю від дня народження І. М. Забіяки. 7 жовтня 2013 р. / [упоряд. І. М. Забіяка]. — 448 с.

Abstract

Повний текст


 

 

Архів номерів

2020 вип. 10(28)

2019 вип. 9(27)

2018 вип. 8(26)

2017  вип. 7(25)

2016  вип. 6(24)

2015 вип. 5(23)

2014  вип. 4(22)

2013 вип. 3(21)

2012 вип. 2(20)