Випуск 6(24)'2016

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. — Вип. 6(24). — 2016

Титул

Зміст


Вей О. Львівська польськомовна преса другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст.: становлення, особливості функціонування, тематико-типологічні аспекти

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 3-19

Анотація

Проаналізовано польськомовні газети, які видавалися у Львові впродовж другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст., — чисельну різнопланову і політематичну пресу, що є джерелом документальної інформації про епоху. Вивчено кореляцію розвитку суспільства Галичини в різні періоди і виникнення різноманітних типів і груп польськомовних видань у Львові.

Ключові слова: іншомовна періодика, польськомовні пресодруки, газети загальноінформаційного і спеціалізованого типу, Галичина, автономія, Перша світова війна, міжвоєнний період, суспільство, партійні угруповання.

Abstract

The Polish-language newspapers published in Lviv during the second half of the ХІХ — the first third of the ХХ cc. have been analyzed. This numerous heterogenous and multi-thematic press is a source for documentary references about that epoch. The correlation of the social development of 4 Galicia in different periods and an emergence of the various types and groups of the Polish-language publications in Lviv has been studied.

Keywords: foreign-language periodicals, Polish-language press publications, general-interest and specialized newspapers, Galicia, autonomy, the WWI, the interwar period, society, party groups.

Повний текст


Блавацький С. Франкомовна преса в Україні (1917—1919 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 19-38

Анотація

Зроблено спробу ідентифікувати, систематизувати, проаналізувати та класифікувати феномен франкомовної преси в Україні 1917— 1919 рр. Уперше в український та зарубіжний (зокрема французький) журналістикознавчий дискурс на основі їхнього історико-бібліографічного дослідження de visu введено 11 видань. Зроблено висновки, здійснено типологізацію цих видань відповідно до їхнього ідейно-політичного спрямування та сформульовано перспективи дослідження.

Ключові слова: франкомовна преса, Одеса, газета, Антанта, французи, контент, редакційна політика, Франція, Росія, Україна.

Abstract

In the paper is has been attempted to identify, systematize, analyze and classify the French-language press in Ukraine spanning 1917—1919 yrs. For the first time 11 French-language socio-political periodical publications have been introduced into the Ukrainian and foreign (in particular, the French) journalism studies discourse on the basis of their historical and bibliographical study de visu. The conclusions have been drawn, a typological classi cation of these periodicals according to their ideological and political direction/trend has been made and the perspectives of the study have been formulated.

Keywords: the French-language press, Odessa, newspaper, Entente, the Frenchmen, content, editorial policy, France, Russia, Ukraine.

Повний текст


Брайлян Н.Часописи громадських організацій українських емігрантів у Братиславі наприкінці 1920-х — на початку 1940-х рр.: особливості функціонування та проблематика змістового наповнення

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 38-53

Анотація

Проаналізовано видання громадських організацій українських емігрантів у Братиславі наприкінці 1920-х — на початку 1940-х рр.; висвітлено особливості функціонування та змістового наповнення часописів.

Ключові слова: часописи, українські емігранти, громадські організації, Братислава.

Abstract

In the article are analysed periodicals of public organizations of the Ukrainian emigrants in Bratislava in the late 1920s — in the early 1940s, the main features of functioning and semantic block of magazines are disclosed.

Keywords: periodicals, Ukrainian emigrants, public organizations, Bratislava.

Повний текст


Витвицька Ю. Тематична палітра журналу українського пласту «Молоде Життя» на еміграції (1931—1959 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 53-68

Анотація

Розглянуто тематичну палітру українського пластового журналу «Молоде Життя» під час його виходу в еміграції (1931—1959 рр.), окреслено принципи періодизації, визначено специфіку й особливості його виходу та досліджено основу тематичного спрямування видання. Проаналізовано структуру і тематичний вектор часопису у різні періоди його виходу в еміграції («европейський» («празький» і «мюнхенський») та «американський»).

Ключові слова: Пласт, преса, еміграція, журнал «Молоде Життя».

Abstract

The thematic palette of «Molode Zhyttia» («Young Life») Ukrainian Plast magazine during its issuing in emigration (1931—1959 yrs) has been considered, the principles of periodization have been outlined, specifics and peculiarities of its appearance have been determined and the basis of thematic direction of the publication has been studied. The structure and thematic vector of the magazine at different periods of its issuing in emigration («European» («Prague» and «Munich» ones) and «American» one) has been analyzed.

Keywords: Plast, press, emigration, magazine «Molode Zhyttia» («Young Life»).

Повний текст


Наконечна З. Часописи видавничого концерну «Українська Преса» в рецепції львівської міжвоєнної періодики

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24).С. 68-78

Анотація

Досліджено сприйняття часописів, видаваних у прогресивному видавничому концерні «Українська Преса», який започаткував нову сторінку в історії української журналістики, львівськими пресовидавцями міжвоєнного періоду. Визначено коло часописів, в яких найчастіше акцентовано діяльність концерну. Проаналізовано причини переважно критичної рецепції часописів «Української Преси» представниками тогочасної української журналістики.

Ключові слова: видавничий концерн «Українська Преса», І. Тиктор, газета, журнал, рецепція, українська журналістика.

Abstract

The reception of periodicals published in the progressive the publishing concern «Ukrayinska Presa» («The Ukrainian Press»), which started a new page in a history of the Ukrainian journalism, by the Lviv press publishers of the interwar period has been studied. A circle of periodicals, where the activity of the concern has been mast frequently accentuated, has been determined. The reasons of mainly critical reception of the newspapers and magazines of «Ukrayinska Presa» by the representatives of the then Ukrainian journalism have been analyzed.

Keywords: publishing concern «Ukrayinska Presa», I. Tyktor, periodical, reception, Ukrainian journalism.

Повний текст


Ніронович І. Історико-правові та господарсько-фінансові умови розвитку української фахової преси у міжвоєнній Польщі (1918—1939 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 78-87

Анотація

Висвітлено суспільно-політичні умови розвитку української кооперації у Другій Речі Посполитій та нормативно-правові засади діяльності національних економічних структур і їх пресових видань. Показано українську кооперацію в контексті перетворення господарсько-економічних організацій в осередки національного руху.

Ключові слова: українська кооперація, пресові видання, міжвоєнна Польща, нормативно-правові засади.

Abstract

Socio political conditions of the Ukrainian cooperation’s development in the II Rzeczpospolita and the legal framework of national economic structures and their press publications have been illuminated. The Ukrainian cooperation in the context of transformation of economic organizations into centres of national movement has been shown.

Keywords: Ukrainian cooperation, press periodicals, interwar Poland, legal foundations.

Повний текст


Кривенко М. Періодика книгозбірні «Студіону» у Львові (спроба реконструкції

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24. С. 87-144

Анотація

На основі значного джерельного матеріалу вперше здійснено спробу дослідити збірку часописів і продовжуваних видань книгозбірні «Студіону»: встановити шляхи надходження до бібліотеки, ознайомитися з кількісним і змістовим наповненням, приділити увагу історико-книгознавчому аналізу виявлених примірників. Статтю доповнено двома додатками: 1. Перелік періодичних видань, переданих з бібліотеки Митрополичого архіву до книгозбірні «Студіону» 5.VIII.1939 р.; 2. Перелік виявленої періодики книгозбірні «Студіону».

Ключові слова: періодичні видання, історичні колекції, книгозбірня «Студіону» у Львові, митрополит Андрей Шептицький, о. Ауреліо Пальмієрі.

Abstract

On the basis of different sources, an attempt is made to investigate the collection of periodicals of the «Studion» library in Lviv. For the  rst time, 88 the ways of its formation are traced, the reconstruction of its composition and content is carried out. A special attention is paid to historical-bibliological analysis of the registered samples. The article contains two supplements: 1. A List of periodicals, transfered to the «Studion» library in Lviv from the Metropolitan archive in 1939. 2. A list of periodicals of the «Studion» library which were revealed, mainly, in Lviv National V. Stefanyk Academic Library.

Keywords: periodicals, historical collections, the «Studion» library in Lviv, Metropolitan Andrey Sheptytskyi, Father Aurelio Palmieri.

Повний текст

 


Ревера Б. Біографічна інформація в корпусі текстів часопису «Руслан» (Львів, 1897—1914 рр.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 145-155

Анотація

Досліджено біографічні матеріали, надруковані у часописі «Руслан» (Львів, 1897—1914), як одне з цінних інформативних джерел до конструювання життєписів відомих українських громадсько-політичних, релігійних та культурних діячів

Ключові слова: біографічні матеріали, некрологи, спогади, листи, подорожні описи.

Abstract

Biographical information in the texts of the newspaper «Ruslan» (Lviv, 1897—1914), as one of the valuable informative sources for composing biographies of famous Ukrainian socio- and political, religious and cultural leader have been studied.

Keywords: biographical materials, obituaries, memoirs, letters, travel descriptions.

Повний текст


Михалюк М. Специфіка «особистісної» інформації на сторінках газети «Вперед!» (Львів, 1911—1913, 1918—1922, 1924, 1929, 1931, 1933—1934 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 155-162

Анотація

Досліджено біобібліографічні матеріали, надруковані у львівському часописі «Вперед!» (1911—1913, 1918—1922, 1924, 1929, 1931, 1933—1934), що висвітлюють «особистісну» інформацію про відомих та маловідомих осіб, зокрема громадських та військових діячів, письменників, журналістів.

Ключові слова: часопис «Вперед!», біобібліографічні матеріали, «особистісна» інформація про людину, громадські та військові діячі, письменники, журналісти.

Abstract

Biobibliographic materials published in the newspaper «Vpered!» («Forward!») (1911—1913, 1918—1922, 1924, 1929, 1931, 1933—1934), 156 illuminating the «personal» information about well-known and little-known persons, including public and military  gures, writers, journalists, have been studied.

Keywords: newspaper «Vpered!», Bio-bibliographic materials, «personal» information about the person, public and military  gures, writers, journalists.

Повний текст


Палюх О. Українське питання у галицькій польськомовній пресі 1923 р.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 162-179

Анотація

Висвітлено погляди у польськомовній галицькій пресі на перспективи нормалізації українсько-польських відносин та досягнення міжнаціонального порозуміння у контексті прийняття Радою послів великих держав рішення щодо приєднання Східної Галичини до Польської Республіки у 1923 р.

Ключові слова: українське питання, польськомовна галицька преса, публікації, українсько-польський діалог.

Abstract

The viewpoints of Polish-language Galician press upon perspectives of the Ukrainian-Polish relations’ normalization and attainment of international understanding in the context of adoption of the Entente Ambassadors’ Council’s decision regarding joining Eastern Galicia to the Polish Republic in 1923 have been illuminated.

Keywords: the Ukrainian question, the Polish-language Galician press, publications, the Ukrainian-Polish dialogue.

Повний текст


Ґабор В. «Ой там… за горами воскресла Україна!»: тематичні, жанрові та візуальні особливості висвітлення феномену Карпатської України в галицькій жіночій пресі 1938—1939 рр.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 179-206

Анотація

Проаналізовано тематичні, жанрові та візуальні особливості висвітлення феномену Карпатської України в періодиці для галицького жіноцтва 1938—1939 рр.

Ключові слова: галицька жіноча преса, Срібна земля, Підкарпаття, Карпатська Україна, історія, традиції, звичаї, автономія, самостійність, публікації, ілюстрації.

Abstract

The topical, genre and visual peculiarities of coverage of the phenomenon of the Carpathian Ukraine in the Galician women’s press of 1938— 1939 yrs, have been analyzed.

Keywords: Galician women’s press, Sribna zemlia (the Silver Land), Transcarpathia, Carpathian Ukraine, history, traditions, customs, autonomy, independence, publications, illustrations.

Повний текст


Присяжна-Гапченко Ю. Ізраїль Клейнер у журналі «Український Самостійник» (Мюнхен, 1957—1975 рр.): єврейська проблематика

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 207-217

Анотація

Розглянуто окремі аспекти ведення єврейської проблематики в суспільно-політичному журналі «Український Самостійник» (Мюнхен, 1957—1975). Проаналізовано перебіг полеміки між І. Клейнером і видатним істориком Н. Полонською-Василенко щодо дражливих епізодів українсько-єврейських взаємин. На основі детального розгляду окремих публікацій окреслено параметри майстерності публіциста. Уперше введено і обґрунтовано поняття «публіцистичний імператив».

Ключові слова: українська еміграційна преса, єврейська проблематика, діаспора, публіцистика, публіцистичний імператив, українсько-єврейські відносини, сіонізм, націоналізм, пропаганда, жанрове вирішення, публіцистичне прогнозування.

Abstract

Specific aspects of the jewish problems conducting in a socio-political magazine «Ukrainskyi Samostiinyk» («The Ukrainian Independent») (Munich, 1957—1975) have been studied. A course of polemic between І. Kleiner and a prominent historian N. Polonska-Vasylenko regarding touchy episodes of the Ukrainian-Jewish relationship have been analyzed. On the basis of a detailed scrutiny of several publications the parameters of a publicist mastery have been outlined. The notion of «publicistic imperative» has been introduced and underpinned for the first time.

Keywords: the Ukrainian emigration press, Jewish problems, diaspora, publicism, publicistic imperative, the Ukrainian-Jewish relations, zionism, nationalism, propaganda, genre solution, publicistic prediction.

Повний текст


Попович О. Медіаобраз ОУН та УПА в інформаційному просторі України (2005—2014 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 218-233

Анотація

Подано характеристики Організації українських націоналістів та Української повстанської армії у сучасних друкованих медіа України. Показано реакцію ЗМІ на проблему історичної оцінки ОУН та УПА, її роль в актуалізації суспільної дискусії навколо спірних питань Другої світової війни. Продемонстровано пропагандистський та маніпуляційний характер окремих публікацій. З’ясовано вплив представленого медійного наративу на формування національної/історичної пам’яті громадян України.

Ключові слова: Організація українських націоналістів, Українська повстанська армія, Друга світова війна, рух опору, інформаційний простір, пропаганда, національна пам’ять.

Abstract

The characteristics of the Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) and the Ukrainian Insurgent Army (UPA) in the contemporary print media of Ukraine have been presented. The media reaction to the problem of historical assessment of OUN and UPA, their role in updating public discussion regarding controversial issues of the World War II have been shown. The propagandistic and manipulative character of some publications has been demonstrated. The impact of the presented media narrative upon the formation of national/historical memory of the Ukrainian citizens has been ascertained.

Keywords: Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), the Ukrainian Insurgent Army (UPA), World War II, resistance movement, the information space, propaganda, national memory.

Повний текст


Галаджун З.Моделі (парадигми) розуміння права на свободу слова

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 234-241

Анотація

Проаналізовано моделі (парадигми) розуміння права на свободу слова в Конституції України.

Ключові слова: Конституція України, право на свободу слова, соціально відповідальна журналістика.

Abstract

The models (paradigms) of conception of the right to freedom of speech in the Constitution of Ukraine have been analyzed.

Keywords: the Constitution of Ukraine, the right to freedom of speech, socially responsible journalism.

Повний текст


Мітчук О. Ліберальний контекст функціонування соціальних комунікацій

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 241-249

Анотація

Проаналізовано проблеми функціонування ліберального контенту та ключових чинників функціонування ліберального контенту в соціальних комунікаціях, у контексті фіксації та створення ним інформації для публічного обговорення реальної в сучасному та історичному вимірах суспільно-політичної ситуації, що дасть можливість проаналізувати ступінь й можливості її вільної інтерпретації в суспільстві.

Ключові слова: ліберальний контент, лібералізм, мас-медіа, соціальні комунікації.

Abstract

The problems of functioning liberal content and key factors for functioning of liberal content in social communications in the context of  xa- 242 tion and creation of information to the public discussion of the real in contemporary and historical dimensions of socio-political situation, which will enable us to analyze the extent and the possibility of its free interpretation in society have been analyzed.

Keywords: liberal content, liberalism, mass media, social communications.

Повний текст


Бондаренко Т. Інформаційно-комунікаційна взаємодія медіа й аудиторії: сутність поняття, суміжні терміни, маркаційні характеристики

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 250-259

Анотація

З’ясовано сутність терміносполучення «інформаційно-комунікаційна взаємодія медіа й аудиторії»; схарактеризовано природу низки суміжних понять. Обґрунтовано доцільність оперування терміном «інформаційно-комунікаційна взаємодія» з огляду на його значеннєву адекватність і відповідність сучасним реаліям.

Ключові слова: діалог, зворотний зв’язок, боротьба за аудиторію, організаційно-масова робота, інтерактивність, медійна реакція, взаємовплив, партисипативність, френдингова комунікація, інформаційно-комунікаційна взаємодія.

Abstract

«The information and communication interaction between media and audience» concept providing definitions of related term has been ascertained. The research findings proved the term «information and communication interaction» commonly operated because of its semantic adequacy and compliance with modern realities.

Keywords: dialogue, feedback, competition for audience, organizational work, interactivity, media response, interference, participative process, friend communication, information and communication interaction.

Повний текст


Рижко О. Аксіологічний вияв проблеми плагіату

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 259-267

Анотація

Розглянуто аксіологічний аспект дослідження проблеми плагіату як одного з порушень у сфері авторського права, виходячи з соціальнокомунікаційної природи явища та розуміння, що люди стають учасниками масовокомунікаційних процесів передусім для того, аби легітимізувати власні ціннісні орієнтації й парадигми в культурній канві соціуму, до якого належать, зокрема в контексті осмислення, цінності унікального авторського твору на противагу тексту переписаному (наприклад після рерайту як одного з видів плагіату) чи вкраденому (неприхований плагіат).

Ключові слова: плагіат, соціальнокомунікаційний вимір, авторське право, цінності, унікальний авторський твір, боротьба з плагіатом.

Abstract

An axiological aspect of the study of the plagiarism problem as one of violations in the copyright sphere, reasoning from socio-communicative 260 nature of the phenomenon and comprehension, that people become participants of mass communication pro cesses, first of all, to legitimize their own value orientations and paradigms in a cultural canvas of society, belonging to it, in particular in the context of comprehension of value of unique author’s work contrary to the copied text (e.g., after rewrite as one of the types of plagiarism) or stolen (overt/undisguised plagiarism).

Keywords: plagiarism, the socially communicative dimension, copyright, values, unique author’s work, struggle with plagiarism.

Повний текст


Лозинський А. Бренд автора в епоху цифрових комунікаційних технологій

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 267-276

Анотація

Теоретично обґрунтовано проблему бренду автора в контексті епохи новітніх соціально-комунікаційних технологій. Охарактеризовано роль брендовості для просування творчості автора в сучасних умовах. Визначено головні атрибути автора як літературного й особистого бренду. Описано можливості, які відкриваються перед ним у цифрову епоху, зокрема використання мережевих спільнот, блогів, соціальних мереж. Показано способи реалізації брендів деяких авторів в Україні та за кордоном.

Ключові слова: атрибути бренду, блог, бренд автора, брендинг, літературний бренд, особистий бренд, соціальна мережа.

Abstract

The problem of author’s brand in the context of the epoch of new sociocommunicative technologies has been theoretically justi ed. The role of 268 branding for promotion of the author’s creative work in contemporary conditions has been characterized. The main attributes of the author as a literary and personal brand have been determined. The opportunities opening up for him in the digital era, in particular usage of network communities, blogs, social networks, have been described. The means of some authors’ brands’ realization in Ukraine and abroad have been demonstrated.

Keywords: attributes of brand, blog, brand of author, branding, literary brand, personal brand, social network.

Повний текст


Скленар І. Нішеві часописи Української греко-католицької церкви: місія, структура, жанрово-стильові особливості (За матеріалами журналів «Кана», «Скинія»

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 276-287

Анотація

Проаналізовано роль і місію нішевих часописів УГКЦ в системі релігійної періодики; розглянуто структуру журналів «Кана» і «Скинія», а також їх жанрово-стильові особливості.

Ключові слова: видання, журнал, число, публікація, періодика УГКЦ, Бог, щоденна духовність, віра, цінності, роздуми.

Abstract

The role and the mission of the niche magazines of the Ukrainian Greek Catholic Church (UGCC) in the system of religious periodicals have been analyzed; the structure of the magazines «Kana» and «Skunia», as well as their genre and stylistic peculiarities have been considered.

Keywords: publishing, magazine, issue, article, the UGCC periodicals, the God, daily spirituality, faith, values, reflections.

Повний текст


Бліхарський Р. Дилема зіткнень та шляхи єднання: антагонізм науки і релігії на сторінках часопису «Богословія» (Львів, 1923—1939 рр.)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 287-297

Анотація

Розглянуто матеріали наукового часопису «Богословія» (Львів, 1923—1939), присвячені низці тем гуманітарного та природничого спрямування. Проаналізовано погляди представників греко-католицького духовенства на проблему контроверсії науки та релігії у першій третині ХХ ст. Окреслено напрями інтеграції наукових здобутків християнською теологічною думкою.

Ключові слова: релігія, християнство, теологія, Українська грекокатолицька церква, наука, лаїцизм, секуляризм.

Abstract

The materials of the journal «Bohosloviia» («Theology») (Lviv, 1923— 1939) devoted to the themes of humanitarian and natural science areas have been studied. The analysis of views of the Greek Catholic clergy on the issue of science and religion controversy in the first third of XX century has been made. The directions of integration of the scienti c achievements into Christian theology have been determined.

Keywords: religion, Christianity, theology, Ukrainian Greek Catholic Church, science, laïcité, secularism.

Повний текст


Стєкольщикова В. Синтаксично-експресивна метамовна інтенсифікація сучасних аналітичних методів відтворення дійсності

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 298-307

Анотація

Розглянуто своєрідність сучасного аналітичного відображення дійсності крізь призму металогічного явища синтаксично-експресивної інтенсифікації, що моделює структуру вислову та підсилює ефективність сприйняття медіатексту.

Ключові слова: аналітичний жанр, синтаксично-експресивна метамовна інтенсифікація, ефективність, медіатекст.

Abstract

The peculiarity of modern analytical re ection of reality via prism of metalogical phenomenon of syntactical and expressive intensification, simulating the structure of the expression and enhancing the ef ciency of mediatext perception, has been studied.

Keywords: analytical genre, syntactically expressive metalanguage intensification, efficiency, media text.

Повний текст


Бурлаков О. Залежність рівня ефективності комунікаційної діяльності органів місцевого самоврядування від змінення комунікаційного простору

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 307-321

Анотація

Досліджено комунікаційні особливості процесів самоврядування та їх вплив на розвиток суспільства. Розглянуто основні елементи взаємодії громади і самоврядування в Україні та принципи формування комунікаційного простору як системи управління, існування такого прос тору в динаміці та його здатності до циклічної зміни свого стану.

Ключові слова: алгоритм, громадська думка, зв’язки з громадськістю, інформаційні потоки, комунікація, сайт, соціальна система.

Abstract

The communicative peculiarities of self-governance processes and their impact on society development have been studied. The main elements of interaction between the public and the self-government in Ukraine and the principles of communication space formation as a control system, a functioning of such a space in dynamics and its ability to change its own state cycle have been explored.

Keywords: algorithm, public opinion, public relations, information  ows, communication, site, social system.

Повний текст


Кузнецова М. Тематичне спрямування та місце в сучасному українському телепросторі науково-популярних програм

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 321-332

Анотація

Проаналізовано позицію програм, фільмів та серіалів із науково-популярним контентом у вітчизняному телепросторі. Досліджено, який відсоток всеукраїнських телеканалів надає науково-популярним програмам ефірний час, а також у який час найчастіше транслюються такі програми. Розглянуто співвідношення вітчизняних та зарубіж- 322 них науково-популярних програм у сучасному українському телеефірі. Виявлено, програмам якого тематичного спрямування надається більша частина ефіру, а також якій тематиці не приділено достатньо уваги вітчизняними телеканалами.

Ключові слова: ефірний час, наукова журналістика, науково-популярний контент, науково-популярна програма, науково-популярний серіал, прайм-тайм, популяризація науки, тематика, телепрограма, телепростір.

Abstract

The position of the programs, movies and serials containing popular science content in the domestic TV space, has been analyzed. A percentage of scientific and popular programs in the airtime of the all-Ukrainian TV channels as well as the time of a broadcast of these programs, have been studied. A ratio of domestic and foreign scientific and popular programs in the contemporary Ukrainian television has been examined. The programs containing specific thematic direction and which topics had’nt been covered sufficiently by the domestic channels have been identified.

Keywords: airtime, scientific journalism, scientific and popular content, popular science program, popular science television serial, primetime, popularization of science, topics, TV program, TV space.

Повний текст


Горчикова А.Освітні телепрограми в умовах глобальної інформаційної перебудови (На прикладі всеукраїнських телеканалів)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 333-339

Анотація

Досліджено освітні телепрограми як обов’язкову частину інформаційного простору, що залучає глядача не тільки до інформаційного, а й до культурного процесу, характерного для розвиненого суспільства. Подано загальну картину розвитку освітніх телепрограм в умовах ринкової системи та висвітлено проблему незначної уваги аудиторії до такого типу програм. Розглянуто основні функції освітніх телепрограм й проаналізовано реальну ситуацію українського інформаційного простору на конкретних прикладах.

Ключові слова: глобалізація, освітні телепрограми, всеукраїнські телеканали, інформаційний простір, моральні цінності.

Abstract

Educational telecasts as an obligatory part of informational space, which attract a spectator not only to the informational but also to cultural processes characteristic for the developed society, have been examined in the article. The general picture of realities of development of educational telecasts has been given in the conditions of a new market system and the problem of a low attention of audience has been illuminated to such sort of the programs. The basic functions of educational telecasts have been considered and a real situation of the Ukrainian information space has been analysed on concrete examples.

Keywords: globalization, educational telecasts, all-ukrainian TV channels, information space, moral values.

Повний текст


Кіца М. Методи підвищення ефективності реклами у пресі: теоретичні аспекти

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 339-348

Анотація

Проаналізовано теоретичні погляди на створення якісних рекламних текстів, які привертають увагу аудиторії; з’ясовано значення 340 менталітету споживачів реклами у її сприйнятті; здійснено порівняльний аналіз відповідності реклами в українській пресі порадам зарубіжних рекламістів.

Ключові слова: реклама, медіа, комерціалізація, вплив, контент.

Abstract

Theoretical views regarding creation of quality ad texts, which draw attention of the audience, have been analyzed; the importance of the mentality of advertising consumers in its perception has been ascertained; a comparative analysis of conformity of advertising in the Ukrainian press to advices of foreign advertising experts has been made.

Keywords: advertising, media, commercialization, impact, content.

Повний текст


Зубарець А. Розвиток рекламної періодики на теренах Рівненщини у 1990—2000 х рр.

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 348-354

Анотація

Вивчено особливості становлення сучасних рівненських рекламних та інформаційно-рекламних періодичних видань. Досліджено процес розвитку рекламної періодики, її кількісно-якісних трансформацій упродовж 1991—2016 рр. Проаналізовано типологічні особливості, структуру, найпоширеніші типи рекламних видань, а також основні тенденції їх розвитку.

Ключові слова: рекламні періодичні видання, інформаційно-рекламний тижневик, рівненська періодика, регіональні друковані ЗМІ.

Abstract

Peculiarities of contemporary Rivne advertising, information and advertising periodicals formation have been studied. The process of advertising periodicals’ development, its quantitative and qualitative transformations during 1991—2016 yrs have been studied. Typological features, a structure, the most common types of advertising media as well as the main trends of their development, have been analyzed.

Keywords: advertising periodicals, information and advertising weekly, periodicals of Rivne, regional print media.

Повний текст


Теодорська Л. Елементи пригоди в рекламі для дітей

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 354-363

Анотація

Розглянуто основні пригодницькі мотиви в сучасній «дитячій» рекламі. Проаналізовано й типологізовано рекламні ролики, де пригода є невід’ємною частиною побудови сюжету та чинником привер- 355 тання й утримання уваги дітей, а також стає головним фактором запам’ятовування дитячою аудиторією реклами та рекламованого об’єкта. На основі проаналізованих рекламних роликів виокремлено головні типи пригод, що найчастіше трапляються у комерційних повідомленнях.

Ключові слова: реклама, дитяча аудиторія, залучення уваги, пригода, пригодницький, типи.

Abstract

Main adventure motives in contemporary «child» advertising have been examined. The commercials, where an adventure is an integral part of plot construction and a factor in attracting and retaining the attention of children, as well as becoming a major factor in children’s memorization of advertising and advertised object, have been analyzed and classi ed according to typology. On the basis of the analyzed commercials main types of adventures occuring most frequently in the commercial advertising have been distinguished.

Keywords: advertising, children’s audience, adventure, adventurous, attention attraction, types.

Повний текст


Огар Е. Науково-популярні історичні серії концерну Івана Тиктора: видавничий аспект (До 80-річчя виходу «Історії Українського Війська»)

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 364-374

Анотація

Проаналізовано один з найуспішніших серіальних видавничих проектів Івана Тиктора, що ввійшов до «Історичної Бібліотеки», в соціокомунікативній перспективі — як видавничий артефакт і як суспільно значуще явище. Описано його видавничу історію, оцінено культуру видання, використані прийоми популяризації історичного знання, унікальну стратегію публікування. Особливу увагу приділено ролі людського чинника в підготовці видання, професіональному тандему «автор—видавець», ефективній співпраці І. Крип’якевича та І. Тиктора.

Ключові слова: науково-популярне видання, мілітарна історія українців, видавнича стратегія, прийоми популяризації знань, «Історична Бібліотека».

Abstract

One of the most successful serial publishing projects by Ivan Tyktor, part of the «Historical Library», has been analyzed from a socio-communicative perspective — as a publishing artifact and as a social significant phenomenon. Its publishing history, publication’s culture, used ways of popularization of historical knowledge, the unique publication strategy have been described. A particular attention has been paid to a role of the human’s factor in the preparing edition, a role of the professional tandem «author— publisher» and effective cooperation between Ivan Krypiakevych and Ivan Tyktor.

Keywords: popular science edition, military history of Ukrainians, publishing strategy, ways of knowledge popularization, «Istorychna Biblioteka» («Historical Library»).

Повний текст


Вишневський М. Роль видавничої діяльності товариства «Просвіта» у функціонуванні українських науково-популярних видань

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 374-381

Анотація

Розглянуто основні засади видавничої практики товариства «Просвіта» в царині випуску науково-популярних видань. Проаналізовано організаційні та творчі принципи підготовки і випуску книжок для широкої читацької аудиторії.

Ключові словатовариство «Просвіта», аудиторія, наука, популяризація, просвітництво.

Abstract

The main principles of publishing practices of the Society «Prosvita» in the  eld of issuing scienti c and popular publications have been considered. Organizational and creative principles of preparation and issuing books for large-scale readership have been analyzed.

Keywords: Society «Prosvita», audience, science, popularization, education.

Повний текст


Середа О. Ярослав Бохенський: публіцистична і редакторська діяльність

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 382-390

Анотація

Висвітлено невідомі факти біографії Я. Бохенського і його редакторської діяльності; розкрито псевдоніми та проаналізовано статті на сторінках кіномистецьких часописів «У Фільмовому Царстві…» і «Кіно».

Ключові слова: Я. Бохенський, часопис, кіномистецтво, кінокритика, публікація.

Abstract

Unknown facts of Yaroslav Bokhenskyi’s biography and editorial activity have been illuminated, pseudonyms have been exposed and the articles on the pages of cinematographic periodicals «U Filmovomy Tsarstvi» («In the Film Reign...»). and «Kino» («The Cinema») have been analysed in the paper.

Keywords: Ya. Bokhenskyi, periodical, cinematographic art,  lm criticism, publication.

Повний текст


Комариця М. Театрознавчі студії Миколи Гнатишака у західноукраїнській міжвоєнній пресі

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 390-409

Анотація

Висвітлено погляди Миколи Гнатишака на перспективи розвитку українського модерного театру на тлі еволюції європейського сценічного мистецтва. Запропонована вченим концепція «синтетичного театру» актуалізує ідеї німецького режисера Макса Райнгардта, зокрема синкретизму хору, танцю та світлових ефектів. Теоретичні принципи реалізовано крізь призму рецензій на вистави тогочасних львівських театральних колективів.

Ключові слова: театр, Микола Гнатишак, Макс Райнгардт, мистецький синкретизм, західноукраїнська преса.

Abstract

We highlight Mykola Hnatyshak’s views on the prospect of the Ukrainian modern theater development as compared to the evolution of the European 391 performing arts. This researcher proposed a concept of the «synthetic theater» thatunderlines the ideas of the German director Max Reinhardt, in particular the syncretism of the choir, dance and light effects. His theoretical principles were based on the reviews of performances of the contemporary Lviv theaters.

Keywords: theater, Mykola Hnatyshak, Max Reinhardt, art syncretism, West Ukrainian press.

Повний текст


Дроздовська О. Малознаний брат Ека: видавнича, редакторська та журналістська діяльність Альфреда Козака

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 409-428

Анотація

Висвітлено невідомі факти видавничої, редакторської та журналістської діяльності Альфреда Козака; введено до наукового обігу його публікації на сторінках преси та розкрито псевдоніми і криптоніми.

Ключові слова: Альфред Козак, Тухоля, преса, «Взад», «Лежух», «Стрийська Думка», «Думка», «Лис Микита», видавець, редактор, журналіст.

Abstract

Unknown facts of Alfred Kozak’s publishing, editorial and journalistic activity have been illuminated, his publications on the pages of the press have been for the first time entered in a scientific circulation and pseudonyms and cryptonyms have been exposed.

Keywords: Alfred Kozak, Tukholya, press, «Vzad», «Lezhukh», «Stryys’ka Dumka», «Dumka», «Lys Mykyta», publisher, editor, journalist.

Повний текст


Процик-Кульчицька М. Роман Пашківський: маловідомі факти про життя, редакторську і журналістську діяльність

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 428-438

Анотація

Викладено факти з життя і діяльності Романа Пашківського. Особливу увагу приділено його співпраці з пресою і радіо.

Ключові слова: Роман Пашківський, газета, сатирична преса, радіостанція.

Abstract

The facts from the life and work of Roman Pashkivsky have been presented. Particular attention has been given to his cooperation with the press and radio.

Keywords: Roman Pashkivsky, newspaper, satirical press, radio station.

Повний текст


Кулеша Н. Український редактор і журналіст Іван Світ: діяльність на Далекому Сході

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 438-447

Анотація

Окреслено основні віхи журналістської діяльності Івана Світа на Далекому Сході.

Ключові слова: Далекий Схід, Маньчжурія, журналістика, український часопис, українська діаспора.

Abstract

Major milestones of journalism of Ivan Sweet in the Far East have been characterized.

Keywords: Far East, Manchuria, journalism, Ukrainian edition, Ukrainian diaspora.

Повний текст


Катола О. Публіцистичний доробок Василя Витвицького

ISSN 2524-0331

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства, 2016, вип. 6(24). С. 447-453

Анотація

Проаналізовано публіцистичну спадщину Василя Витвицького.

Ключові слова: Західна Україна, українська діаспора, українська музична культура, музичні радіопередачі, музикологія, музично-громадська діяльність, публіцистичні тексти і виступи.

Abstract

The publicistic heritage of Vasyl Vytvytskyi has been analyzed.

Keywords: Western Ukraine, the Ukrainian diaspora, the Ukrainian musical culture, musical radio broadcasts, musicology, musical and public activities, publicistic texts and performances.

Повний текст

 

Архів номерів

2020 вип. 10(28)

2019 вип. 9(27)

2018 вип. 8(26)

2017  вип. 7(25)

2016  вип. 6(24)

2015 вип. 5(23)

2014  вип. 4(22)

2013 вип. 3(21)

2012 вип. 2(20)