Вимоги до статей


До «Збірника праць Науково-дослідного інституту пресознавства» приймаються статті, які вирізняються високим науковим рівнем, науковою новизною, а також важливим теоретичним і практичним значенням. Зміст до цього не опублікованих статей повинен відповідати профілю та спрямованості видання, сучасному науково-теоретичному рівню. Текст статей повинен бути відредагований. Мова статей: українська, англійська, німецька, польська, російська, французька. Обсяг статті: 0,5–1 авт. аркуш (20–40 тис. знаків з пробілами), без урахування списку літератури.

Вимоги до оформлення статті:
1. Індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК).
2. Назва статті (до десяти слів, відповідає змісту статті).
3. Ім’я та прізвище автора/авторів, науковий ступінь, вчене звання.
4. Назва та адреса наукової установи, де виконано дослідження.
5. Анотація мовою оригіналу — лаконічний і конкретний виклад змісту статті, містить характеристика основної теми, проблематика наукової статті, мету дослідження та його результати (500–900 друкованих знаків з пробілами). Ключові слова мовою оригіналу (5–7 слів).
6. Назва, анотація та ключові слова англійською мовою (для іншомовних статей — українською мовою).
Згідно з Порядком формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженим Наказом № 32 Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018, якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.
7. Текст статті. Авторський текст структурується згідно з вимогами Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/01:

Список використаних джерел містить не менше шести найменувань, подається за абеткою у двох варіантах: 1) мовою оригіналу (вказуються повні реквізити джерела відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»); 2) список літератури латиницею – список References — оформлюється відповідно до міжнародного стандарту APA (American Psychological Association (APA) Style), наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, наведеному в латиниці.

Після References англійською мовою подається:
Назва статті; ініціали, прізвище автора/авторів; назва навчального закладу чи наукової установи, де виконано дослідження, їхня поштова адреса; електронна пошта (e-mail) автора/авторів.

Обов’язковим є зазначення дати надходження статті.

Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, до розгляду не приймаються.

 

Архів номерів

2019 вип. 9(27)

2018 вип. 8(26)

2017 вип. 7(25)

2016 вип. 6(24)

2015 вип. 5(23)

2014 вип. 4(22)

2013 вип. 3(21)

2012 вип. 2(20)