Відділ рукописів


м. Львів,79000, вул. Стефаника, 2
телефон (8-032) 236-80-28
завідувач відділу — кандидат історичних наук Дядюк Мирослава Степанівна
e-mail: [email protected]; зав. відділу – [email protected]

 

Функції відділу


Відділ рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника, як структурний підрозділ бібліотеки забезпечує облік і зберігання рукописних матеріалів, формування та наукове розкриття складу і змісту архівних зібрань, формування науково-довідкового апарату, впровадження новітніх технологій у діяльність відділу, публікація науково-довідкових видань та популяризація документальної спадщини; обслуговування читачів.

Опис фондів і колекцій


Обсяг фонду: Станом на 01.01.2018 р. на обліку відділу рукописів перебуває понад 300 архівних фондів (143 5265 ум.од. зб.).

 Короткий опис фонду


Документальний комплекс відділу рукописів містить унікальний, переважно, оригінальний склад фондів, які не повторюють і не дублюють інформації інших вітчизняних та зарубіжних архівних установ і належить до однієї з найбільших бібліотечних рукописних збірок західного регіону України.

Архівні фонди формувалися протягом десятиліть, внаслідок чого у відділі рукописів відклалися унікальні рукописні пам'ятки культури від ХІІІ ст., рукописні книги, автографи вітчизняних і зарубіжних письменників, діячів науки, культури та ін. історичні документи. Всі ці матеріали за своїм змістом тісно пов'язані з економічним, політичним і культурним життям України, Польщі, Білорусії, Литви і самого міста Львова. Загалом документальна спадщина відділу рукописів відображає суспільно-політичні, культурні, економічні процеси, що відбувалися на західноукраїнських землях від ХІІІ ст. до наших днів. Містить фонди старопольського періоду, австро-угорського панування в Галичині, міжвоєнної Польщі, періоду німецької окупації, значний документальний масив радянського та періоду української незалежності. Окрім україніки, у фондах відділу зберігається значна кількість документальної спадщини, яка представлена польськими, вірменськими, єврейськими та іншими комплексами документів. Переважно з питань суспільно-політичних, економічних і культурних відносин в Галичині та сусідніх з нею земель, починаючи з ХІІ-ХІІІ ст. і до найновіших часів. Важливу частину збірки становлять рукописні книги 14-18 ст. староруською, українською, латинською та ін. мовами. Упродовж існування відділу (від 1940 р.) спостерігається систематичне поповнення фондів новими джерельними надходженнями. Фонди відділу можна поділити за такими основними групами: І. Колекції рукописних книг, документів, автографів зібраних в минулому науковими установами, бібліотеками і приватними колекціонерами; ІІ. Архіви громадських і культурно-наукових установ, які діяли на території Західної України до 1939 р.; ІІІ. Шляхетські родові та маєткові архіви; ІV. Особисті архіви окремих діячів науки, літератури, мистецтва. Спеціальний інтерес становить депозитний фонд, переважно, вітчизняних діячів науки і культури західноукраїнського регіону та представників української діаспори. Його комплектування здійснюється документами на різних видах носіїв інформації: традиційних - паперовій основі, а також фото, фоно та відеодокументах. Матеріали відкладаються у трьох основних комплексах: історичні матеріали, особові архівні фонди та фонди культурно-просвітницьких установ. Більшість фондів надходять до відділу у вигляді цілісних архівів, що сформувалися як результат життя та діяльності осіб і здебільшого передаються представниками родини. Примітка: Історичний аспект формування рукописного фонду відділу рукописів частково висвітлено у виданні "Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України: документи, факти, коментарі / Упор. Л. І. Крушельницька.- Львів, 1996, публікаціях американської дослідниці Патріції Грімстед-Кеннеді: Lviv Manuscript Collections and Their Fate. // Harvard Ukrainian Studies.- Vol. 3/4. - 1979-1980; Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia. Book I. General Bibliography and Institutional Directory.- Princeton, New Jersey, 1988. Узагальнивши доробок польських істориків А. Фішера, М. Гембаровича, К. Тишковського та ін. із залученням джерельного матеріалу документальний рукописний комплекс збірки Оссолінських висвітлив у наукових публікаціях польський дослідник Мацєй Матвіюв: "Zbiory rekopismienne Zakladu Narodowego im. Ossolinskich we Lwowie w latach 1939-1946."// Czasopismo ZNIO.- Z. 10.- Wroclaw,1999; Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich w latach 1939-1946. (Wroclaw, 2003.) та ін. Частково зміст родинно-маєткових архівів відділу рукописів розкрив дослідник Станіслав Піяй у: "Archiwa rodzinno-majatkowe w zbiorach panstwowych we Lwowie: Informator (Warszawa, 1995)."

Читальний зал та каталоги


Опис читального залу: кількість читацьких місць - 26. Доступні каталоги: пофондовий, іменний, географічний, тематичний на архівні фонди, алфавітний на довідкові видання українською та іноземними мовами.

Послуги для читачів


Основні: обслуговування читачів архівними документами, інформаційно-довідкове та бібліографічне забезпечення (підготовка та виконання науково-тематичних запитів, надання поширених консультацій,підготовка тематичних виставок документів).

Додаткові: існує можливість роботи з оцифрованими документами фондів: № 5 "Збірка рукописів, автографів, грамот і дипломів бібліотеки Національного закладу ім. Оссолінських у м. Львові (XV-XX ст.); № 141 (Колекція документів Чоловського Олександра, історика, директора Львівського міського архіву (XVІ-XX ст., копії 1374 р.) для певних категорій (студенти, науковці, працівники НАН, інші): до роботи в читальному залі відділу рукописів допускаються студенти починаючи з ІІІ курсу.

Історія відділу


Відділ рукописів належить до наукових структурних підрозділів бібліотеки, який має свою історію і давні традиції. Рукописний підрозділ повстав 1940 р. на базі рукописних фондів бібліотек Наукового товариства ім. Шевченка, таких інституцій як "Оссолінеум", "Народний Дім". Окрім фондів трьох названих бібліотек, відділ рукописів успадкував фонди Баворовських, Центрального Василіанського архіву і його бібліотеки, Греко-католицької богословської академії, "Студіону" та ін. публічних бібліотек, родові архіви, архіви цілого ряду товариств та організацій, вчених, письменників, громадських діячів ХІХ-ХХ ст., конфіскованих радянською владою у зв'язку з ліквідацією низки наукових, культурно-освітніх, релігійних закладів.

Відділ формувався у складних умовах, що відповідним чином позначилось і на долі його фондів. У роки ІІ світової війни німцями вивезено 5113 рукописів. Роки німецької окупації завдали бібліотеці великої шкоди, зокрема, як свідчить акт складений 25 серпня 1944 р. німці вивезли 18860 одиниць у т. ч. 2376 одиниць збереження рукописів. Влітку 1945 р. частина цих фондів була віднайдена в Нижній Сілезії (м. Аделін), але її не було повернено до Львова, а передано в Бібліотеку Народову в Варшаві. Близько 5000 передано 1947 р. до Польщі. В 1946-1947 рр. за постановою Ради Міністрів УРСР Польській Народній Республіці було передано у липні 1946 р. - 217.489 книг 42606 стародруків та 7.041 рукопис. У 1946-1947 рр. радянська влада передала в дар повоєнній Польщі значну частину рукописів до Польщі. Тим самим цей "дар" зафіксував факт розділення колекцій. У 1950 р. до Інституту літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР у Києві було відправлено ще 24 архівні фонди. Зокрема, архів Лесі Українки (89 од. зб.) ; архів Ольги Кобилянської (22 од. зб.); Архів Олени Пчілки (9 од. зб.); Архів Маковея ( 16 од.зб.); Архів В. Стефаника (20); Ю. Федьковича (13; Архів Науково-літературного вістника -10; Архів Кониського- 25; Ом. Огоновського - 31; Вол. Левицького (псевд. Василь Лукич) - 4; Видавнича Спілка - 1; Архів І. Белея 25; І. Воробкевича -3; М. Гушалевича - 5; Вас. Доманицького - /Всього 62 великих конверти з кореспонденцією та 3 пакети з іншими матеріалами; Рукописи Антона Крушельницького - 6 пакетів; Архів Назаріїва - 3 пекети; Листи і рукописи і листи окремих авторів - 19 найменувань; Архів театру Руської Бесіди - 6 найменувань; Архів А. Ріпецького - 22 найменування; Архів Г. Хоткевича - 5 найменувань; Архів Левицького Івана - 6 найменувань; Рукописи Паньківського; Рукописи різних авторів - 65 найменувань. Того ж 1950 р., Згідно розпорядження Ради Міністрів УРСР від 20 березня 1950 р. відділ рукописів передав до Комітету в справах мистецтва 24 квітня 1950 р. - збірку афіш театру "Руська бесіда" та інших театрів Галичини 19 -20 ст. (419 шт.) Близько 40 архівних фондів було передано до Центрального державного історичного архіву України у м. Львові та Державного архіву львівської області у 1975 р. Близько 1200 справ вилучених упродовж 1975-1983 рр. до 1990 р. перебувало у спецфонді. Свого часу були вилучені матеріали М. Грушевського з фондів: М. Возняка, В. Гнатюка, Барвінського. Перебували на таємному зберіганні матеріали греко-католицької митрополичої капітули, НТШ, листування з фонду УЗЕ, документи Є. Пеленського, І. Калиновича, В. Винниченка, І. Вільде, Б. Заклинського, Партицького та ін. Рукописний фонд відділу рукописів надалі формується.

Детальніше про історію відділу можна дізнатись у таких публікаціях:

  • Дядюк Мирослава. Відділ рукописів. Науково-дослідна діяльність

Ведеться в рамках виконання державної наукової теми: науково-дослідної роботи "Рукописний фонд ЛНБ ім. В. Стефаника: історія, шляхи формування, розкриття фондів.": виявлення документів і підготовка анотованої хроніки до історії архівних фондів відділу рукописів; наукове опрацювання архівних колекцій, складення реєстрів особливо цінних, унікальних документів та депозитного фонду; підготовка науково-довідкового апарату: інвентарів, каталогів (іменний, географічний, тематичний); впровадження електронних інформаційних технологій: підготовку комп'ютерної версії Путівника відділу рукописів, удосконалення Веб-сторінки, формування бази даних архівних фондів, інформаційно-пошукової системи та підготовку електронного реєстру документів, які переведені на сучасні електронні носії: традиційних (на паперовій основі), фото, фоно та відеозаписів; введення до наукового обігу документальної спадщини у вигляді збірників, монографій.

 Науково-методична діяльність


Працівники відділу розробляють і впроваджують у діяльність науково-методичні, нормативні та технологічні документи.

Видавнича діяльність


Перевидано доповнений анотований покажчик "Особисті архівні фонди відділу рукописів" (Львів, 1995); анотовані покажчики рукописних матеріалів: "1848 рік в Галичині" (Львів, 1953 р.), "Автографи українських і російських письменників" (Львів, 1976 р.); "Інвентарний опис особистого архіву Івана Калиновича" / Упор.Сеник Я. П. (Львів, 1998); "Українська Галицька Армія: Збірка спогадів"/Упор. Баран М. В. (Львів, 2002); "Листи В'ячеслава Липинського до Осипа Назарука (1921-1930)"/Упор. Дядюк М. С. (Львів, 2004). Триває робота над підготовкою до друку каталогу кириличних книг, путівника по фондах відділу, ведеться пошукова та археографічна робота над епістолярними комплексами документів, мемуаристикою. У публікаціях працівників відділу рукописів популяризується джерельна база відділу рукописів для висвітлення історичного минулого культурно-громадського, політичного, церковного, економічного життя в Україні, порушуються питання, пов'язані з історією Галичини, рукописної книги, музики, фольклору, етнографії тощо. та ін.

Проведення конференцій та соціокультурних заходів


Відділ рукописів був організатором експозиції виставки "Збірка єврейських рукописів у фондах відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України" /26.05. 2005 р./; співорганізатором міжнародної наукової конференції "Українське історичне товариство: 40 років наукової та видавничої діяльності (1965-2005) у т.ч. експозиційної виставки /30 вересня 2005 р./; організатором виставки до 70-ліття з дня народження академіка Я.Д. Ісаєвича /10.03. 2006 р./; підготовка та проведення презентації "Програма оцифровування рукописних книг" (за участю віце-ректора університету Сент-Джон, США) /31.03. 2006 р./ та презентації видань Українського історичного товариства (США) (5.06. 2006 р.); у відділі проводився науково-інформаційний семінар для студентів Українського Католицького Університету (05. 2005) та щоквартальні семінари відділу.