Українська English

Оксана Середа
ORCID ID: https 0000-0001-8078-173X
кандидатка наук із соціальних комунікацій,
старша наукова співробітниця Науково-дослідного інституту пресознавства
Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
(Львів, Україна)
[email protected]


DOI: https://doi.org/10.37222/2786-7552-2023-3-9

Соня Куликівна і Софія Куликівна: проблема ідентифікації

Анотація:

Детально вивчено біографічні факти та творчу діяльність перекладачки Софії Куликівни і кіноменеджерки та редакторки Соні Куликівни на основі архівних документів, біографічних словників, статей у пресі. Опрацьовано останні дослідження та публікації про Софію (Соню) Куликівну. Здійснено порівняльний аналіз цих відомостей і з’ясовано, що у Софії Куликівни та Соні Куликівни різні дати і місця народження, імена батьків та сімейний стан. Остаточно підтверджено версію, що це – різні особистості, які помилково об’єднані сучасними дослідниками в одну постать. Для проведення дослідження використано як загальнонаукові методи (дедукція, індукція, аналіз, синтез), так і спеціальні наукові методи (гіпотетично-дедуктивний, біографічний, вивчення архівних документів).
Проаналізовано віднайдені тексти (переклади і публікації) за підписом Куликівни і засвідчено чітку тенденцію: перекладачка підписувалася завжди як Софія Куликівна, а редакторка і іноменеджерка – як Соня Куликівна.
Подано життєпис Софії Куликівни (Кулик-Микитюк), охарактеризовано її перекладацьку діяльність та співпрацю із львівською пресою. Висвітлено біографічні факти про Соню Куликівну, віднайдено її світлину, розкрито публіцистичну і редакційно-видавничу діяльність, наведено її псевдоніми. Зазначено, що доля Соні Куликівни після 1935 р. невідома і потребує додаткових наукових пошуків.
Підсумовано, що ключову роль у верифікуванні версії про існування двох тезок-Куликівн у міжвоєнному просторі Галичини Середа О. Соня Куликівна і Софія Куликівна: проблема ідентифікації відіграли архівні документи та матеріали з родинних архівів. Обидві реалізовувалися в медіапросторі міжвоєнної Галичини, що й спричинило плутанину і переплетення їхніх життєвих і творчих фактів у спільну біографію. Підкреслено, що непересічний творчий шлях кожної із них спонукає до його більш ґрунтовного вивчення.

Ключові слова: Соня Куликівна, Софія Куликівна, біографія, часопис, переклад, кіно.

Повний текст


Література

1. Біографічний словник Прикарпаття / зібрав і опрацював Володимир Полєк. Івано-Франківськ, 1999. С. 314.
2. Василик А. Український художній переклад у міжвоєнному Львові. Іноземна філологія. Львів, 2009. Вип. 121. С. 233–241.
3. Васильчук М. Відслонити запону забуття. Вільний голос. Коломия, 1999. 22 верес.
4. Васильчук М. Письменство на Коломийщині. Друга половина 16 століття – 1939 рік. Коломия: Народний дім, 1993. С. 52–53.
5. Васильчук М. Силуети: Коломиєзнавчі тексти. Коломия, 2006. С. 66–67.
6. Васильчук М. М. Коломийський азбуковник. Друкарство, журналістика, література 1939–1999 рр.: біобібліогр. слов. Коломия, 2000. С. 98.
7. Гринівський Т. С. Редакторсько-видавнича та публіцистична діяльність Василя Сімовича на Буковині початку ХХ ст. Поліграфія і видавнича справа. Львів, 2021. № 1(81). С. 158–167. DOI: 10.32403/0554-4866-2021-1-81-158-167.
8. Державний архів Львівської області. Ф. 110 (Львівське городське староство). Оп. 3. Спр. 551 (Справа про реєстрацію кіно-радіо-спортивного щотижневика «Дні» у Львові, 3.01.1935 р. – 5.03.1935 р.). 14 арк.
9. Державний архів Львівської області. Ф. 110 (Львівське городське староство). Оп. 3. Спр. 663 (Справа про реєстрацію українського рекламного журналу «Кіно», 2 вересня 1930 р. – 16 січня 1931 р.). 10 арк.
10. Дроздовська О. Артим Хомик (1878–1921): етапи життя і журналістської діяльності. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2020. Вип. 10(28). С. 329–349. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-24.
11. Історія українського кіно: у 5 т. Київ, 2016. Т. 2: 1930–1945. 448 с.
12. Коломієць Л. Український художній переклад та перекладачі 1920–1930-х років: матеріали до курсу «Історія перекладу»: навч. посіб. Вінниця, 2015. 360 с.
13. Наконечна З. Публіцистичний доробок Євгена Яворівського (1893–1954) на сторінках українських періодичних видань. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2019. Вип. 9(27). С. 402–410. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2019-9(27)-24.
14. Патрон І. З історії розвитку та становлення кіномистецтва в Галичині у 20–30 роки ХХ століття. Вісник Львівського університету. Сер. Мистецтвознавство. Львів, 2019. Вип. 20. С. 192–202. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vas.20.2019.10624.
15. Полєк В. Т., Яців Р. М. Куликівна Софія. Енциклопедія Сучасної України. Київ, 2016. Т. 16: Куз–Лев. С. 60.
16. Сахно О. В. Місце кінорежисури в процесах національно-культурного розвитку радянської України 1920–30-х рр.: дис. … д-ра філософії: спец. 032 «Історія та археологія» / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2021. 312 с. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/PhD/disertats__ya_sakhno.pdf
17. Сварник Г. Листи Леоніда Мосендза до Дмитра Донцова за 1931–1934 роки. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Львів, 2000. Т. 239: Праці Філологічної секції. С. 479–541.
18. Середа О. У полоні арту: українська мистецька преса Галичини міжвоєнного двадцятиліття: монографія. Львів, 2023. 364 с.
19. Сніцарчук Л. Журналістська діяльність Олександра Ковалевського у 1910–1939 рр. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Пресознавство / Львів, 2020. Вип. 10(28). С. 375–391. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-27.
20. Українське перекладознавство ХХ сторіччя: бібліографія / уклав Тарас Шмігер. Львів, 2013. 626 с.
21. Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Ф. 327 (Редакція журналу «Нова Хата»). Оп. 1. Спр. 17 (Листи Кравченко У., Крвавич У., Куликівни С., Кульчицького С., Кучабської М.). Арк. 13.
22. Яблонський М. Р. Редакційно-видавнича діяльність Петра Волиняка. Українська біографістика: зб. наук. пр. Київ, 2020. Вип. 19. C. 243–258. DOI:https://doi.org/10.15407/ub.19.243
23. Яців Р. Кулик Софія (Куликівна Соня). Енциклопедія Львова. Львів, 2010. Т. 3. С. 671.
24. Gierszewska B. Kino i film we Lwowie do 1939 roku. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006. 430 s.
25. Kulesza N. Artur Seelieb (1878–1958) jako publicysta i popularyzator ukraińskiej kultury. Prace Historyczno-Archiwalne. Rzeszów, 2020. T. 32. S. 179–191. DOI: 10.30657/pha.32.2020.10.