Українська English

Oksana Sereda
Candidate of Social Communications,
Senior Researcher at the Press Studies Research Institute
Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv
(Lviv, Ukraine)


DOI: https://doi.org/10.37222/2786-7552-2023-3-9

Sonia Kulykivna and Sofia Kulykivna: identification problem

The biographical facts and creative activity of translator Sofia Kulykivna and film manager and editor Sonia Kulykivna have been studied in detail on the basis of archival documents, biographical dictionaries, and articles in the press. The latest research and publications about Sofia (Sonia) Kulykivna have been elaborated. A comparative analysis of this information has been carried out and it’s been found that Sofia Kulykivna and Sonia Kulykivna have different dates and places of birth, parents’ names and marital status. The version that these are different personalities, who were mistakenly united by modern researchers into one figure, has been finally confirmed. Both general scientific methods (deduction, induction, analysis, synthesis) and special scientific methods (hypothetical-scientific, biographical, study of archival documents) have been used to carry out the research.
The found texts (translations and publications) signed by Kulykivna have been analyzed and a clear trend has been witnessed: he translator always signed herself as Sofia Kulykivna, and the editor and film manager – as Sonia Kulykivna.
The biography of Sofia Kulykivna (Kulyk-Mykytiyk) has been presented, her translation activity and cooperation with the Lviv press have been described. Biographical facts about Sonia Kulykivna have been highlighted, her photo was found, her journalistic and editorial-publishing activities have been disclosed, her pseudonyms have been given. It is noted that Sonia Kulykivna’s fate after 1935 is unknown and requires additional scientific research.
It is summarized that archival documents and materials from family archives played a key role in verifying the version about the existence of two Kulykivna’s namesakes in the interwar space of Galicia. Both were realized in the media space of interwar Galicia, which caused confusion and the intertwining of their life and creative facts into a joint biography. It is emphasized that the unique creative path of each of them encourages its more thorough study.

Keywords: Sonia Kulykivna, Sofia Kulykivna, biography, periodical, translation, cinema.

Full text


References

 1. (1999). Biohrafichnyi slovnyk Prykarpattia [Biographical dictionary of Prykarpattia] / zibrav i opratsiuvav Volodymyr Poliek, Ivano-Frankivsk, 314 (in Ukr.).
 2. Vasylyk, A. (2009). Ukrainskyi khudozhnii pereklad u mizhvoiennomu Lvovi [Ukrainian artistic translation in interwar Lviv], Inozemna filolohiya, Lviv, (121), 233–241 (in Ukr.).
 3. Vasylchuk, M. (1999). Vidslonyty zaponu zabuttia [Uncover the spell of oblivion], Vilnyi holos, Kolomyia, (22 veres.) (in Ukr.).
 4. Vasylchuk, M. (1993). Pysmenstvo na Kolomyishchyni. Druha polovyna 16 stolittia – 1939 rik [Literature in the Kolomyia region. The second half of the 16th century – 1939], Kolomyia, Narodnyi dim, 52–53 (in Ukr.).
 5. Vasylchuk, M. (2006). Syluety. Kolomyieznavchi teksty [Silhouettes. Kolomyet texts], Kolomyia, 66–67 (in Ukr.).
 6. Vasylchuk, M. M. (2000). Kolomyiskyi azbukovnyk. Drukarstvo, zhurnalistyka, literatura 1939–1999 rr. [Kolomyia alphabet book. Printing, journalism, literature 1939–1999]: biobibliohraf. slov., Kolomyia, 98 (in Ukr.).
 7. Hrynivskyi, T. S. (2021). Redaktorsko-vydavnycha ta publitsystychna diyalnist Vasylia Simovycha na Bukovyni pochatku ХХ st. [Editing, publishing and journalistic activities of Vasyl Simovych in Bukovina at the beginning of the 20th century], Polihrafiia i vydavnycha sprava, Lviv, (1(81), 158–167. DOI: 10.32403/0554-4866-2021-1-81-158-167 (in Ukr.).
 8. Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti [State archive of Lviv region], f. 110 (Lvivske horodske starostvo), op. 3, spr. 551 (Pro reyestratsiyu kino-radiosportyvnoho shchotyzhnevyka «Dni» u Lvovi, 3 sichnia 1935 r. – 5 bereznia 1935 r.), 14 (in Ukr.).
 9. Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti [State archive of Lviv region], f. 110 (Lvivske horodske starostvo), op. 3, spr. 663 (Sprava pro reiestratsiiu ukrainskoho reklamnoho zhurnalu «Kino», 2 veresnia 1930 r. – 16 sichnia 1931 r.), 10 (in Ukr.).
 10. Drozdovska, O. (2020). Artym Khomyk (1878–1921): etapy zhyttia i zhurnalistskoi diyalnosti [Artym Khomyk (1878–1921): stages of life and journalistic activity], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lviv, (10(28), 329–349. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-24 (in Ukr.).
 11. (2016). Istoriya ukrainskoho kino [History of Ukrainian cinema]: u 5 t., Kyiv, (2: 1930–1945), 448 (in Ukr.).
 12. Kolomiyets, L. (2015). Ukrainskyi khudozhniy pereklad ta perekladachi 1920–1930-kh rokiv: materialy do kursu «Istoriya perekladu» [Ukrainian artistic translation and translators of the 1920s–1930s: materials for the «History of Translation» course]: navch. posib., Vinnytsia, 360 (in Ukr.).
 13. Nakonechna, Z. (2019). Publitsystychnyi dorobok Yevhena Yavorivskoho (1893–1954) na storinkakh ukrainskykh periodychnykh vydan [Journalistic work of Yevhen Yavorivskyi (1893–1954) on the pages of Ukrainian periodicals], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lviv, (9(27), 402–410. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2019-9(27)-24 (in Ukr.).
 14. Patron, I. (2019). Z istorii rozvytku ta stanovlennia kinomystetstva v Halychyni u 20–30 roky ХХ stolittia [From the history of the development and formation of film art in Galicia in the 20s and 30s of the 20th century], Visnyk Lvivskoho universytetu, Ser. Mystetsvoznavstvo, Lviv, (20), 192–202. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vas.20.2019.10624 (in Ukr.).
 15. Poliek, V. T., Yatsiv R. M. (2016). Kulykivna Sofiya [Kulykivna Sofia], Entsyklopediya Suchasnoi Ukrainy, Kyiv, (16: Kuz–Lev), 60 (in Ukr.).
 16. Sakhno, O. V. (1921). Mistse kinorezhysury v protsesakh natsionalnokulturnoho rozvytku radianskoi Ukrainy 1920–30-kh rr. [The place of film directing in the processes of national and cultural development of Soviet Ukraine in the 1920s and 1930s]: dys… d-ra filosofii: spets, 032 «Istoriia ta arkheolohiia», Zaporizkyi natsionalnyi universytet, Zaporizhzhia, 312. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/PhD/disertats__ya_sakhno.pdf. (in Ukr.).
 17. Svarnyk, H. (2000). Lysty Leonida Mosendza do Dmytra Dontsova za 1931–1934 roky [Leonid Mosendz’s letters to Dmytro Dontsov for the years 1931–1934], Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, Lviv, (239: Pratsi Filolohichnoi sektsii), 479–541 (in Ukr.).
 18. Sereda, O. (2023). U poloni artu: ukrainska mystetska presa Halychyny mizhvoyennoho dvadtsiatylittia: monohrafiya, Lviv, 364 (in Ukr.).
 19. Snitsarchuk, L. (2020). Zhurnalistska diyalnist Oleksandra Kovalevskoho u 1910–1939 rr. [Journalistic activity of Oleksandr Kovalevskyi in 1910–1939], Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lviv, (10(28), 375–391. DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-27 (in Ukr.).
 20. (2013). Ukrainske perekladoznavstvo ХХ storichchia [Ukrainian translation studies of the 20th century]: bibliohrafiya / uklav Taras Shmiher, Lviv, 626 (in Ukr.).
 21. 21. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv [Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv], f. 327 (Redaktsiya zhurnalu «Nova Khata»), op. 1, spr. 17 (Lysty Kravchenko U., Krvavych U, Kulykivny S., Kulchytskoho S., Kuchabskoi M.), 13 (in Ukr.).
 22. Yablonskyi, M. R. (2020). Redaktsiyno-vydavnycha diyalnist Petra Volyniaka [Editorial and publishing activity of Petro Volynyak], Ukrainska biohrafistyka: zb. nauk. pr., Kyiv, (19), 243–258. DOI: https://doi.org/10.15407/ub.19.243 (in Ukr.).
 23. Yatsiv, R. (2010). Kulyk Sofiya (Kulykivna Sonia) [Kulyk Sofia (Kulykivna Sonia)], Entsyklopediya Lvova, Lviv, (3), 671 (in Ukr.).
 24. Gierszewska, B. (2006). Kino i film we Lwowie do 1939 roku, Kielce, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 430 (in Pol.).
 25. Kulesza, N. (2020). Artur Seelieb (1878–1958) jako publicysta i popularyzator ukraińskiej kultury [Artur Seelieb (1878–1958) as a publicist and popularizer of Ukrainian culture], Prace Historyczno-Archiwalne, Rzeszów, (32), 179–191. DOI: 10.30657/pha.32.2020.10 (in Pol.).