Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2021-13(29)-1

Сергій Блавацький, канд. наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник відділу наукових досліджень української періодики Науково-дослідного інституту пресознавства ЛННБ України ім. В. Стефаника

Мова статті — українська

Специфіка репрезентації громадсько-політичної діяльності Василя Стефаника в австрійській пресі (1895–1918)

Анотація:
Здійснено комплексне дослідження суспільно-політичної кампанії Василя Стефаника, висвітленої в австрійській періодиці. Наукова новизна нашої розвідки полягає в тому, що вперше в український (і зарубіжний) соціогуманітарний дискурс археографії, бібліографії та пресознавства введено нові, раніше не встановлені, іншомовні пресові публікації про життя, творчість та головно — громадсько-політичну діяльність Василя Стефаника. Вперше виявлено 72 пресові публікації зазначеного періоду, в яких згадано письменника. У статті використано якісні методи дослідження соціогуманітаристики, зокрема метод архівної та бібліографічної евристики; історичні методи, зокрема метод діахронного компаративного аналізу. Діахронний компаративний аналіз публікацій в австрійській пресі дав змогу з’ясувати, що найбільше уваги висвітленню суспільно-політичної діяльності Стефаника приділяла австрійська соціал-демократична газета Arbeiter=Zeitung. З’ясовано спільні та відмінні підходи до інтерпретації громадсько-політичного шляху В. Стефаника в рецепції як австрійських центральних, так і регіональних видань. Встановлено, що у віденській пресі аналізовано та акцентовано суспільно-політичну репрезентацію В. Стефаника в контексті контрапунктів його життя — першого арешту (1895 р.) та переважно — передвиборчої кампанії до нижньої палати рейхсрату 1908 та 1911 років, його політичної діяльності, репрезентації в австрійському парламенті. Натомість австрійська регіональна (як-от буковинська) преса акцентувала передвиборчу боротьбу між різними українськими політичними партіями та громадсько-політичну активність В. Стефаника в контексті організаційних процесів 1910-х років у Наддністрянській Україні (зокрема створення місцевих осередків УСС).

Ключові слова: Василь Стефаник, преса, репрезентація, громадсько-політична діяльність, Австро-Угорщина, австрійська, специфіка.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:
1. Василь Стефаник в європейській пресі 1899–1936 рр. : антологія / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. Львів, 2021. 524 с.
2. Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно-історичних процесів кінця ХІХ – ХХ століть : колективна монографія / упорядкув. та наук. ред.: Наталія Мочернюк, Олександр Солецький. Івано-Франківськ : ВГЦ «Просвіта», 2020. 320 с.
3. Кравець Ярема. Василь Стефаник у французькомовному прочитанні. Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. (На пошану пам’яті доктора філологічних наук, професора М. В. Теплінського та доктора філологічних наук, професора В. Г. Матвіїшина) : зб. статей / редкол.: І. В. Козлик (голова) й ін. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. Вип. ІІІ. С. 128–140.
4. Матвіїшин В. Василь Стефаник і французьке письменство. Всесвіт. (Київ). 1971. № 5. С. 58–59.
5. Матвіїшин В. Василь Стефаник французькою мовою (Vassil Stefanyk. “La Croix de pierre et autres nouvelles”. Traduit de l’ukrainien par Ginette Maxymovytch. Kiev, Editions “Dnipro”, 1975). Всесвіт. (Київ). 1976. № 5. С. 173.
6. Abgeordnetenhaus [Палата представників]. Arbeiter-Zeitung. Wien, 1908. 7 Apr. (N 97). S. 3.
7. Aus Galizien… [З Галичини]. Reichspost. Wien, 1895.1 Sept. (N 200). P. 2.
8. Die Dringlichkeit angenommen [Терміновість схвалена]. Die Zeit. Wien, 1908, 10 Apr. (N 1993). S. 3.
9. “Die Männerdesneuen Abgeordnetenhaus” [Чоловіки нової палати представників]. Österreichische Illustrierte Zeitung. Wien, 1911. Aug. 11 (Heft 45). S. 1104.
10. Die Ukrainer [Українці]. Czernowitzer Allgemeine Zeitung. Wien, 1917. 29 Sept. (N 33). S. 3.
11. “Ergebnisse der Reichsratwahlen. Die Galizien” [Результати виборів до рейхсрату. Галичина]. Politische Chronik. 1911. Juni (Heft 6). S. 76.
12. “Krakau” [Краків]. Arbeiter-Zeitung. Wien, 1895. 11 Aug. (N 18). P. 3.
13. “Lemberg” [Львів]. Czernowitzer Allgemeine Zeitung. 1911. 4 Apr. (N 2165). S. 3.
14. “Mandatsresignation” [Складання мандата]. Die Zeit. 1908. 7 Apr. (N 1990). S. 5.
15. “Sniatyn, 16. Juli. (Die Siezfeier)” [Снятин, 16 липня. (Святкування Січі)]. Czernowitzer Tagblatt. Czernowitz, 1912. 18 Jul. S. 3.
16. Struk D. H. A Study of Vasyl’ Stefanyk: The Pain at the Heart of Existence. Toronto : Ukrainian Academic Press, 1973. 200 p.
17. “Zwei Verbrüderungstesste in Krakau” [Два іспити братерства в Кракові]. Arbeiter-Zeitung. Wien, 1897. 14 Dez. (N 343). P. 2.