Відділ україніки

Координати відділу


м. Львів, 79008, вул. Винниченка, 24
телефон (8-032) 276-51-58
завідувач відділу — кандидат історичних наук, старший дослідник Курилишин Костянтин Михайлович
e-mail: [email protected]

Функції відділу


Відділ україніки є науковим підрозділом Бібліотеки, який здійснює організацію, збереження, наукове дослідження та розкриття фонду україніки, оперативне і якісне обслуговування користувачів.

Опис фонду та колекцій


За науковою вартістю й обсягом фонд відділу україніки становить цінне, багате й унікальне зібрання друкованих джерел для вивчення української історії, літератури, мовознавства, журналістики, етнографії та інших галузей суспільного життя українського народу. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2001 р. № 1709, фонд відділу належить до наукових об’єктів Державного реєстру національно-культурного надбання України.

Станом на 01.01. 2024 р. кількість фонду нараховує понад 347 000 прим.Детальніше

Основу фонду підрозділу становить книгозбірня колишньої бібліотеки Наукового товариства імені Шевченка. У відділі зберігаються, починаючи від «Енеїди» І. Котляревського, перші і прижиттєві видання творів класиків української літератури: Михайла Коцюбинського, Лесі Українки, Маркіяна Шашкевича, Василя Стефаника та ін. Представлено прижиттєві твори М. Грушевського, І. Крип’якевича та низки інших визначних діячів української науки. У фонді зберігається одна з найкращих колекцій «Кобзарів» Т. Шевченка, а також повний комплект серійних видань Наукового товариства імені Шевченка та видань ВУАН. Максимально повно представлено видання Польської, Чеської, Болгарської, Сербської, Хорватської, Румунської, Віденської та інших академій наук, наукових товариств філологічного, історичного, етнографічного, слов’янознавчого спрямування. Репрезентовано цінну збірку україномовної періодики, починаючи від «Зорі Галицької» 1848 р. до сучасних українознавчих видань. Серед них комплекти щоденників «Діло», «Руслан», «Новий час» та часописів «Свобода», «Нова зоря», «Слово», «Правда», які є джерелом неоціненної інформації про українське політичне і культурне життя другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст. Представлено окупаційну пресу 1941–1944 рр. («Львівські вісті», «Наші дні», «Краківські вісті»); зберігаються українські довоєнні еміграційні пресові видання Канади, Бразилії, США та інших країн.У фонді відділу україніки є комплект видань Петербурзької академії наук, московського «Общества Истории Древностей», видання «Общества любителей древней письменности», археологічних з’їздів, київської «Комиссии для разбора древних актов», записок основних університетів Росії.Окремо зібрано Франкіану — прижиттєві твори Івана Франка, що мають особливу цінність як джерело для вивчення життя, політичної і літературної діяльності письменника. У колекції відомого етнографа Франтішека Ржегоржа (1857–1899), яка нараховує понад 1 500 книжок, брошур і періодичних видань, представлена переважно чеська художня, краєзнавча, етнографічна, історична література ХІХ ст. Виокремлено також колекції Марка Антоновича (близько 282 од. зб., подарованих у 2009 р. Канадським інститутом українських студій) та Лукії Гумецької (870 од. зб.).У відділі наявні українознавчі довідкові видання: словники української мови, українські та іншомовні енциклопедії.

Читальні зали


У відділі працюють два читальні зали на 28 робочих місць.


Правила користування фондами відділу україніки
І. Загальні засади
1.1. Документний фонд відділу україніки ЛННБ України ім. В. Стефаника містить унікальні видання українознавчої тематики з історії, археології, літературознавства, мовознавства й інших галузей знань і згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1709 від 19. 12. 2001 р. належить до наукових об’єктів Державного реєстру національно-культурного надбання України. Правила користування фондами відділу україніки розроблені згідно із Законом України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» вiд 27.01.1995 р., Законом України «Про інформацію» від 02. 10.1992 р. та Статутом ЛННБ України ім. В. Стефаника.1.2. Право користування фондами відділу україніки надається користувачам, які оформили читацький квиток згідно із встановленими в ЛННБ України ім. В. Стефаника правилами.1.3. Для студентів користування документами, виданими до 1945 року, здійснюється на підставі листа-клопотання з місця навчання на ім’я генерального директора ЛННБ України ім. В. Стефаника або завідувача відділу.1.3.1. Лист–клопотання подається на фірмовому бланку, завіряється підписом керівника наукової роботи або декана і печаткою деканату та містить такі дані: прізвище користувача, факультет, курс, тему і мету дослідження.1.4. Користування фондами відділу україніки дозволяється тільки у читальних залах цього структурного підрозділу.1.5. Документи з фондів відділу україніки поза його межі, на міський і міжміський абонементи не видаються.1.6. Експонування документів з фонду відділу україніки на тематичних виставках в інших структурних підрозділах ЛННБ України ім. В. Стефаника здійснюється тільки з дозволу керівництва Бібліотеки та при наявності складеного списку документів, переданих на експонування, завіреного підписами завідувача відділу україніки і керівника структурного підрозділу, у якому відбуватиметься виставка.1.7. Експонування документів з фонду відділу україніки на тематичних виставках, організованих поза межами Бібліотеки, здійснюється лише з дозволу генерального директора ЛННБ України ім. В. Стефаника при наявності контракту, гарантійного листа на збереження документів, списку документів, які будуть експонуватися, підписаних керівниками установ (з однієї сторони — генеральним директором ЛННБ України ім. В. Стефаника та завідувачем відділу; з іншої сторони — керівником установи, де експонуватимуться документи, та куратором виставки).1.8. Читальні зали відділу україніки обслуговують користувачів щодня з 1000 до 1800 год., окрім суботи, неділі, святкових і санітарних днів.II. Права та обов’язки користувачів
2.1. Користувач має право:
2.1.1. Отримувати інформацію про наявність документів у фондах відділу україніки через систему каталогів і картотек відділу та Бібліотеки.2.1.2. Замовляти документи з фондів відділу, заповнивши на кожну одиницю зберігання бланк вимоги встановленого зразка.2.1.3. Отримати інформацію про термін виконання замовлення:2.1.3.1. Замовлення виконуються упродовж однієї години до 17.00.2.1.3.2. Не виконуються замовлення на документи, які перебувають у незадовільному стані збереження, потребують оправи чи реставрації.
2.1.4. Отримувати одночасно для користування у читальному залі п’ять видань, або двадцять чотири номери журналів.
2.1.5. При потребі відкладати замовлені документи на бронеполиці (не більше 5-ти од. зб.). Відкладені користувачем видання зберігаються на бронеполицях упродовж 15 днів. При вчасному проханні користувача термін зберігання може бути продовжений.
2.1.6. Отримати пояснення причини відмови щодо невиконаного замовлення.
2.1.7. Отримувати бібліографічні довідки і консультації.
2.1.8. Замовляти копії документів з фондів відділу із врахуванням фізичного стану документа згідно з чинним Законом України «Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001 р. і «Переліком платних послуг» у ЛННБ України ім. В. Стефаника.
2.2. Користувач зобов’язаний:
2.2.1. Пред’явити читацький квиток при вході до відділу та взяти контрольний талон.
2.2.2. Залишити в шафі біля охоронця портфель, сумку й будь-які друковані матеріали. Вносити особисті речі до читальних залів у прозорій папці.
2.2.3. Залишити черговому бібліотекареві читацький квиток із заповненим контрольним талоном.
2.2.4. Дбайливо поводитися з виданими у користування документами.
2.2.5. Після завершення роботи здати черговому бібліотекареві документи, отримати читацький квиток і погашений контрольний талон.
2.2.6. При виході здати погашений контрольний талон охоронцеві.
2.2.7. Дотримуватися громадського порядку й чистоти в читальних залах відділу, коректно ставитися до користувачів, співробітників ЛННБ України ім. В. Стефаника.
2.2.8. Виконувати вимоги співробітників ЛННБ України ім. В. Стефаника при виникненні надзвичайних ситуацій (пожежа, аварія, загроза терористичного акту тощо).
2.2.9. Користувач, який вперше звернувся у відділ, повинен ознайомитися з «Правилами користування фондами відділу україніки».
2.2.10. Надавати пояснення завідувачеві відділу й адміністрації ЛННБ України ім. В. Стефаника при порушенні цих Правил.
III. Користувачеві заборонено
3.1. Передавати свій читацький квиток іншим особам і користуватися чужим читацьким квитком.
3.2. Вносити до читального залу власні книги, журнали, газети й іншу друковану продукцію без дозволу чергового бібліотекаря.
3.3. Виносити документи, отримані для користування, за межі відділу україніки.
3.4. Передавати іншим особам документи, одержані для користування у читальному залі.
3.5. Псувати отримані для користування документи: робити будь-які помітки на сторінках і загинати їх, спиратися на документи, притискати їх до канту столу, копіювати будь-які елементи через копірку, відривати сторінки, вирізати будь-які частини, закладати в них будь–які предмети, розшивати газетні чи журнальні зошити тощо.
3.6. Робити позначки на каталожних картках, переставляти або виймати їх з каталожних скриньок.
3.7. Фотографувати чи репродукувати іншим способом документи власними технічними засобами без відповідного дозволу завідувача відділу.
3.8. Користуватися мобільним телефоном у читальних залах відділу.
3.9. Вносити у читальні зали їжу та напої.
3.10. Палити у приміщенні.
3.11. Порушувати громадський порядок. Нетактовно поводитися з персоналом, посадовими особами та іншими користувачами.
IV. Відповідальність користувачів при порушенні правил користування фондами відділу україніки.
4.1. Користувачі, з вини яких завдано шкоду фондам відділу, несуть матеріальну і кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.2. Користувачі позбавляються права користуватися фондами відділу згідно з «Правилами користування ЛННБ України ім. В. Стефаника» за:
– спробу крадіжки документів з фондів відділу;
– нанесення непоправної шкоди документам з фондів відділу;
– пошкодження комп’ютерного обладнання та майна відділу;
– передачу читацького квитка іншій особі;
– за фотографування документів власними технічними засобами без відповідного дозволу завідувача відділу;
– порушення громадського порядку у відділі, нетактовну поведінку щодо персоналу, посадових осіб чи інших користувачів.

Довідково-бібліографічний апарат відділу


Довідково-бібліографічний апарат включає систему каталогів і картотек. Інформація про наявні документи, що вийшли друком з 1990 р., відображена в електронному каталозі. Відомості про видання, що вийшли друком до зазначеного року, містяться в імідж-каталозі, читацькому картковому каталозі та карткових каталогах відділу.

Науково-дослідна діяльність


Згідно зі статусом наукового структурного підрозділу Бібліотеки, науково-дослідна діяльність відділу спрямована на розкриття унікального фонду, яке полягає у створенні біобібліографічної бази даних на основі провідних галицьких часописів, матеріали яких найповніше відображали суспільно-політичне, економічне та культурне життя українського громадянства другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. Працівники відділу укладають монографії, бібліографічні каталоги і покажчики, готують до друку статті, беруть участь у наукових конференціях.

Науково-методична діяльність


У співпраці з відділом бібліотекознавства працівники відділу розробляють й впроваджують у діяльність науково-методичні, нормативні, інструктивні та технологічні документи, які регламентують основні процеси, пов’язані з організацією та збереженням фонду відділу й обслуговування користувачів.

Видавнича діяльність


 1. Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944) : історико-бібліографічне дослідження : у 2 т. / Костянтин Курилишин ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, Відділ україніки, Відділення «НДЦ періодики» ; наук. ред.-консульт. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. — Львів, 2007. — Т. 1 : А–М. — 640 с.; Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944) : історико-бібліографічне дослідження : у 2 т. / Костянтин Курилишин ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, Відділ україніки, Відділення «НДЦ періодики» ; наук. ред.-консульт. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук. — Львів, 2007. — Т. 2 : Н—Я. — 592 с.
 2. Курилишин К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939–1944 рр.): за матеріалами україномовної легальної преси : монографія / Костянтин Курилишин ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Львів, 2010. — 328 с.
 3. Курилишин К. Часопис «Галичанинъ» (Львів, 1893-1913 рр.): матеріали до біобібліографістики / Костянтин Курилишин ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, Інститут франкознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка . – Дрогобич : Коло, 2013. – 700с.
 4. Курилишин К. Часопис «Діло» (Львів, 1880 – 1939 рр.) : матеріали до біобібліографістики / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Дрогобич: Коло, 2015.  Т. 1: 1880 – 1889 рр. 640 с.
 5. Курилишин К. Часопис «Діло» (Львів, 1880 – 1939 рр.): матеріали до біобібліографістики / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Дрогобич : Коло, 2016.  Т. 2 : 1890 – 1894 рр. 608 с.
 6. Курилишин К. Часопис «Діло» (Львів, 1880 – 1939 рр.): матеріали до біобібліографістики / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Дрогобич : Коло, 2017. Т. 3 : 1895 – 1899 рр. 712 с.
 7. Курилишин К. Часопис «Діло» (Львів, 1880 – 1939 рр.): матеріали до біобібліографістики / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Дрогобич : Коло, 2018. Т. 4 : 1900 – 1904 рр. 824 с.
 8. Курилишин К. Часопис «Діло» (Львів, 1880 – 1939 рр.): матеріали до біобібліографістики / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Дрогобич : Коло, 2019. Т. 5 : 1905 – 1909 рр. 768 с.
 9. Курилишин К. Часопис «Діло» (Львів, 1880–1939 рр.): матеріали до біобібліографістики / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека  України ім. В. Стефаника. Дрогобич: Коло, 2020. Т. 6: 1910–1914 рр. 696 с.
 10. Курилишин К. Часопис «Діло» (Львів, 1880–1939 рр.): матеріали до біобібліографістики / НАН України, Львівська національна наукова бібліотекаУкраїниім. В. Стефаника. Дрогобич: Коло, 2022. Т. 7: 1914–1923 рр. 796 с.
 11. Курилишин К. Часопис «Діло» (Львів, 1880–1939 рр.): матеріали до біобібліографістики / НАН України, Львівська національна наукова бібліотекаУкраїниім. В. Стефаника. Дрогобич: Коло, 2023. Т. 8: 1923–1930 рр. 960 с.
 12. Наконечний Є. П. Украдене ім’я: чому русини стали українцями / Євген Наконечний // Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. — Львів, 1995. — 126 с.
 13. Наконечний Є. П. «Шоа» у Львові: спогади / Євген Наконечний. — Львів, 2004. — 304 с.
 14. Олександр Надрага. Серед львівських парків / упоряд. К. Курилишин. — Львів : ЛА «Піраміда», 2004. — 292 с. : з картами та ілюстраціями.
 15. Українські періодичні видання 1816–1916 рр. у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : список / укл.: Є. П. Наконечний, С. Ф. Семенова ; ЛНБ ім. В. Стефаника. — Львів, 1990. — Т. 1. — 92 с.; Українські періодичні видання 1817–1945 рр. у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : список / укл.: Є. П. Наконечний, С. Ф. Семенова ; ЛНБ ім. В. Стефаника. — Львів, 1992. — Т. 2. — 454 с.

Історію відділу висвітлено:
Ревера Б. Відділ україніки / Богдана Ревера // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 469-500.