Відділ рідкісної книги


Координати відділу
м. Львів, 79008, вул. Лисенка, 14
телефон (032) 276-77-53
завідувач  відділу — Зінько Оксана Ярославівна
e-mail: [email protected]

Функції відділу


Відділ рідкісної книги є науковим підрозділом Бібліотеки, який здійснює формування, збереження, наукове опрацювання, дослідження фонду стародрукованих книг і рідкісних видань XIX-XX ст. та обслуговування користувачів.

Структура відділу


 • група наукового розкриття фонду стародрукованих та рідкісних видань
 • сектор фонду стародрукованих та рідкісних видань

Опис фонду та колекцій


Фонд вiддiлу рідкісної книги нараховує понад 250 тис. од. зб., з яких майже 120 тисяч – стародрукованi видання кириличним та латинським шрифтами. Рiдкiснi видання XIX-XX ст. нараховують близько 130 тис. од. зб., в тому числi більше 20 тис. рiдкiсних перiодичних видань.

Фонд вiддiлу має непересiчну вартiсть та велику наукову цiннiсть. У відділі зберiгається 54 iнкунабули (друки другої половини XV ст.). Серед наявних зараз у вiддiлi – первiстки кириличного друку – Трiодь пiсна та Трiодь цвiтна, видрукованi у Краковi Ш. Фiолем у 1491 р. Найстарiшою друкованою книгою у вiддiлi є трактат М. Т. Цiцерона “Про старiсть”, видрукуваний у Кельнi 1467 р. в друкарнi Ульриха Целля. Окрасою колекцiї iнкунабул є найстарiший друкований лiкувальний посiбник “Гербарiй”, виданий 1484 р. у Майнцi відомим друкарем П. Шеффером та “Книга хронiк” Гартмана Шеделя, що побачила свiт у Нюрнберзi 1493 р. в друкарнi А. Кобергера. Вона проiлюстрована 1809 гравюрами на деревi i до сьогоднi зберегла свою велику наукову цiннiсть. У вiддiлi зберiгається багата колекцiя палеотипiв (1501-1550 рр.), яка нараховує 867 од. зб.. Характеризуючи загалом колекцiю стародрукiв латинським шрифтом, варто наголосити, що практично кожна захiдноєвропейська друкарня представлена у фонді не просто своїми виданнями, а у бiльшостi випадкiв найкращими, найпоказовiшими своїми друками. Велику наукову та мистецьку вартiсть мають зосередженi у фонді відділу видання вiдомих європейських друкарiв – Альдiв, Ельзевiрiв, Етьєнiв, Фробенiв, Плантенiв. Колекцiя кириличних стародрукiв вiддiлу – одна з найбагатших не лише в Українi. Її окрасою є друки Ш. Фiоля та Ф. Скорини, дуже рiдкiснi пiвденнослов’янськi видання першої половини XVI ст. з венецiйської друкарнi Б. Вуковича, тогочаснi глаголичнi друки. Досить повно представлений у фонді друкарський доробок I.Федорова рiзних перiодiв його дiяльностi. Повнотою та багатопримiрниковiстю вiдзначається видавнича продукцiя Львiвського Ставропiгiйського Успенського братства, вiдомого львiвського друкаря М. Сльозки, друкарень єпископiв Г. Балабана, Й. Шумлянського, А. Желиборського. Широко репрезентовано у фонді вiддiлу видання Києво-Печерської лаври, Почаївської та Унiвської друкарень, iнших українських та зарубiжних видавничих осередкiв. Окремий масив фонду вiддiлу становлять рiдкiснi видання XIX-XX ст. Серед них – першi та прижиттєвi видання класикiв української та зарубiжної лiтератур. Це перше видання “Енеїди” I. Котляревського, “Кобзаря” та “Гайдамакiв” Т. Шевченка, твори М. Гоголя та Г. Квiтки-Основ’яненка, I. Нечуя-Левицького, I. Франка та Лесі Українки. У вiддiлi укомплектовано цiнну добiрку рiдкiсних альманахiв та перших українських перiодичних видань. Багато книг були колись власністю вiдомих осiб, на їх сторiнках збереглися їх автографи. Цiкавою є добiрка мистецьки оформлених книг. За галузевою ознакою фонд вiддiлу є універсальним i має велике значення для вивчення i дослiдження iсторiї i культури України та зарубiжжя.

Читальний зал відділу нараховує 10 читацьких місць.

Довідково-бібліографічний апарат відділу


З метою якнайповнiшого розкриття фонду створено докладний довідково-бібліографічний апарат на стародруки та видання XIX-XX ст. Вiн містить систему каталогiв та картотек. Зокрема на стародрукованi фонди складено алфавiтний, систематичний, хронологiчний та географiчний каталоги, а також картотеки видань відомих захiдноєвропейських друкарiв, видань, що мiстять вiдомостi про Україну, стародрукiв грецькою та гебрейською мовами. Рiдкiснi видання XIX-XXст. та перiодику вiддiлу розкривають алфавiтний та систематичний каталоги і низка картотек: львiвських видань, видавничої продукцiї 1848 р., автографiв, листівок, портретiв, мистецьки оформлених та мініатюрних видань, iлюстрацiй до тексту, мистецьких книжкових палiтурок. Інформація про окремі масиви документів відображена в електронному та імідж каталогах.

 

Науково-дослідна діяльність


Робота з наукового опрацювання, розкриття та введення в науковий обiг книжкових багатств вiддiлу розпочалася у 70-х роках XX ст. Своє вiдображення у друкованих каталогах знайшли колекції інкунабул та палеотипів. Стародруковані видання з фонду відділу відображені також у зведених каталогах стародруків.

На початку 90-х рокiв XX ст. працівники відділу приступили до створення друкованого каталогу кириличних стародрукiв, що зберiгаються в Бiблiотецi. Як вже зазначалося, збiрка кирилицi – одна з найбiльших i найцiннiших не лише в Україні. Передумовою наукового використання цих стародрукiв є наявнiсть повноцiнних каталогiв, з докладними описами примiрникiв, вичерпною характеристикою iлюстративного матерiалу, наведеним складом видання, точнiстю вiдтворення маргiнальних записiв, характеристикою фiзичного стану примiрникiв. Дотримуючись вище викладених засад, у вiддiлi опрацьовується збiрка стародрукованих видань кириличним шрифтом. Оскiльки вона нараховує близько 3 000 примiрникiв, окремi випуски каталогу присвяченi певним друкарням. Перший випуск охопив збережений у нас друкарський доробок I. Федорова, у другому — зiбрано продукцiю українських малих друкарень початку XVII ст. – Острога, Дерманi, Стрятина, Крилоса, Рохманова, Угорець. Третiй присвячений продукцiї вiдомого львiвського друкаря М. Сльозки, а також єпископів А. Желиборського та Й. Шумлянського і друкарні Святоюрського монастиря. У четвертий випуск каталогу увійшли описи примiрникiв видань Львiвського Успенського Ставропiгiйського братства – одного з найпотужнiших українських видавничих осередків кінця XVI – XVIII ст. Продовжується роботи зi створення каталогу кириличних стародрукiв, а також львiвських видань XVI-XVIII ст. латинським шрифтом, у результатi проведених дослiджень введеться в науковий обiг досі невiдомi бібліографії видання. Вказання провенiенцiй та маргiналiй кожного примiрника вiдобразить процес розповсюдження i побутування львiвських стародрукiв та розширить вiдомостi про iсторичнi книгозбiрнi та їх власникiв. З початку 90-х рокiв здійснюється робота з виявлення, виокремлення, дослiдження iсторичних колекцiй та збiрок кириличних стародрукiв, що сформувалися та iснували на галицьких теренах з кiнця XVIII – у першiй половинi XX ст. Проводилася реконструкцiя монастирських зiбрань кирилицi, кириличних стародрукiв з бiблiотеки А. Петрушевича, Народного Дому, Наукового товариства iм. Т. Шевченка, Студiону, Богословського наукового товариства, бібліотеки Оссолiнських, приватних бiблiотек Баворовських, Дзєдушицьких, Павлiковських. Проводився джерелознавчий та книгознавчий аналiз складу та змiсту цих колекцiй, аналiзувався внесок iнституцiй чи окремих колекцiонерiв у творення книжкових зiбрань стародрукiв, їх усвiдомленого спрямування на прiоритетнiсть збирання української книги, збереження духовної пам’ятi народу.

З метою розкриття фонду вiддiлу за вище окресленими напрямками дослiджень опублiковано низку наукових розвідок, повiдомлень, статей. Спільно з Українською академією друкарства, яка забезпечила технічне виконання проекту, створено електронну версію каталогу видань М. Сльозки, у якому описано усі збережені у відділі примірники видань львівського друкаря, відтворено увесь ілюстративний матеріал друків, відзначено особливості кожного примірника. Працiвники вiддiлу є постiйними учасниками наукових конференцiй та семiнарів, які проходять у Львовi, в Українi та за кордоном, де апробують результати своїх наукових дослiджень стародрукованих видань, iсторичних колекцiй стародрукiв, окремих питань книгознавства та бiблiографiї.

 

Видавнича діяльність


 • Інкунабули Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Академії наук УРСР : до 400-річчя книгодрукування на Україні : каталог / уклад. Р. Я. Луцик ; АН УРСР, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів : Львівська наукова бібліотекам. В. Стефаника АН УРСР, 1974. – 32 с., 4 л. іл.
 • Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Національної академії наук України / Академія наук України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 1993. — Вип. 1 : Видання Івана Федорова. — 74 с.
 • Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Національної академії наук України / Національна академія наук України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 1996. — Вип. ІІ : Видання друкарень Острога, Дермані, Стрятина, Крилоса, Угорець, Рохманова. — 117[4] с.
 • Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Національної академії наук України / Національна академія наук України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2000. — Вип. ІІІ : Видання друкарень Львова : .Михайла Сльозки, Арсенія Желиборського, Йосифа Шумлянського, монастиря св. Юра — 164[3] с.
 • Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Національної академії наук України / Національна академія наук України, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2002. — Вип. ІV : Видання друкарені Львівськогог Успенського, Ставропігійського братства (1591-1644 р.) — 126[1] с.
 • Каталог палеотипов из фондов Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника АН УССР / [сост. Р.С. Харабадот, Р.М. Биганский] ; Академия наук Украинской ССР, Львовская научная библиотека им. В. Стефаника. – Киев : Наукова думка, 1986. – 195, [3] с., [16] л. ил.
  Науково-методична діяльність
  Працівники відділу розробляють і впроваджують у діяльність організаційно-методичні та інструктивно-технологічні документи, які регламентують основні процеси, пов’язані з організацією, збереженням фонду відділу та оперативним і якісним обслуговуванням користувачів.

 

Історію відділу висвітлено:


Колосовська О. Відділ рідкісної книги: формування та організація фондів / Ольга Колосовська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 400-421.