Відділ бібліотекознавства

Координати відділу


м. Львів, 79000, вул. Стефаника, 2
телефон (032) 236-80-25
завідувач відділу — кандидат наук із соціальних комунікацій, старший дослідник Мудроха Валентина Олександрівна
e-mail: [email protected]

Функції відділу


Відділ бібліотекознавства, створений у 1940 році, є самостійним структурним підрозділом Бібліотеки, головне завдання якого — організація і здійснення науково-дослідної, науково-методичної, науково-організаційної та науково-інформаційної діяльності в галузі бібліотекознавства, надання методичної допомоги структурним підрозділам ЛННБ України імені В. Стефаника, бібліотекам мережі Західного наукового центру НАН України та  МОН України. З 1989 року  підрозділу надано статус наукового.

Пріоритетними напрямами діяльності відділу бібліотекознавства є: науковий аналіз бібліометричних і статистичних показників діяльності; моніторинг розвитку ресурсного та творчого потенціалу бібліотек; формування професійних компетентностей; безперервна бібліотечна освіта; консультативно-освітні послуги; менеджмент інновацій; експертно-діагностичні заходи; проектно-програмна діяльність.

Структура відділу


  • сектор науково-методичного та інформаційного забезпечення
  • сектор довідково-бібліографічного обслуговування

Опис фонду


Спеціалізований фонд документів з бібліотекознавства, книгознавства та бібліографознавства (понад 64 тис. од.зб.) містить законодавчі та нормативні видання з бібліотечної справи, теорії, методики і організації бібліотечної роботи, практичні посібники й підручники з бібліотекознавства та суміжних наук – бібліографознавства, книгознавства, інформатики; довідники, термінологічні словники, стандарти з бібліотечної справи та бібліографії; бібліотечну періодику. Вагомою складовою фонду є довідково-бібліографічні документи: енциклопедії, довідники, словники, бібліографічні посібники, видання органів національної бібліографії та науково-технічної інформації України і зарубіжних держав, друковані каталоги тощо.

Довідково-бібліографічний апарат відділу


Документний фонд відділу повністю відображено в електронному каталозі Бібліотеки та топографічному каталозі відділу.

Науково-дослідна діяльність


Враховуючи, що на сучасному етапі розвитку суспільства значно зросли вимоги до науково-методичної діяльності бібліотек, відділ бібліотекознавства як методично-консультативний центр опиратиметься на результати наукових досліджень, використовуючи їх у розробці науково-методичних, науково-практичних рекомендацій, та при впровадженні у бібліотечну практику.

Упродовж 2018–2019 рр. триватиме науково-дослідна робота відділу бібліотекознавства в межах відомчої теми «Бібліофільські стратегії власників приватних зібрань (за фондами Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)». Дослідження окремих приватних зібрань – важливий напрям бібліотекознавчих студій, в рамках якого відбувається реконструкція історії бібліотеки та бібліотечних фондів, сформованих, зокрема, на західноукраїнських землях у IX – на початку XX ст. Вивчення приватних зібрань дозволить прослідкувати впродовж значного хронологічного періоду соціокультурну роль книги в певному суспільному стані, роль і розвиток колекціонування та бібліофільства, адже структура збірок, їх величина, мовний склад свідчать про особисті зацікавлення їх власників та слугують джерелом дослідження історії формування фондів книгозбірень.

Видавнича діяльність


Співробітники відділу є авторами низки публікацій у фахових наукових виданнях.

З метою покращення інформаційного забезпечення користувачів, розкриття спеціалізованого фонду відділу, підвищення кваліфікації фахівців формуються і розміщуються на сайті Бібліотеки випуски
«Бібліографічного покажчика публікацій з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства”.

Працівниками відділу розроблено та підготовлено до друку окремі випуски нормативних документів, які регламентують діяльність структурних підрозділів Бібліотеки:

  • Норми на основні процеси бібліотечно-бібліографічної діяльності ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України / уклад. В. М. Мартинович, В. О. Підгірна; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ бібліотекознавства. — 3-є вид., переробл. та доповн. — Львів, 2004. — 116 с.
  • Норми на основні процеси бібліотечно-бібліографічної діяльності ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України / уклад. Н. Е. Кунанець, В. М. Мартинович, В. О. Підгірна, О. В. Харгелія ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, відділ бібліотекознавства. — 3-є вид., переробл. та доповн. — Львів, 2005. — Ч. 2. — 72 с.
  • Норми на основні процеси бібліотечно-бібліографічної діяльності Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника / уклад. С. А. Арсірій, Н. Е. Кунанець ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — 3-є вид., переробл. та доповн. — Львів, 2008. — Ч. 3. — 83 с.

Науково-методична діяльність


Методичні розробки спрямовані на науково-методичне забезпечення всіх ділянок та технологічних процесів бібліотечно-бібліографічної діяльності Бібліотеки. Працівниками відділу підготовлено низку управлінських, організаційно-методичних та нормативних документів.

Історію відділу висвітлено:


Кунанець Н. Відділ бібліотекознавства / Наталія Кунанець, Валентина Мудроха // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 263-283.