Редакційно-видавничий відділ

Координати відділу


м. Львів, 79000, вул. Стефаника, 2
телефон (032) 261-17-09

Функції відділу


Редакційно-видавнича підготовка видань бібліотеки: монографій, збірників наукових праць, епістоляріїв наукових, культурних та громадських діячів, бібліографічних покажчиків, каталогів, науково-методичних матеріалів, організація їх випуску, впровадження у практику роботи новітніх редакційно-видавничих технологій.

Структура відділу


  • група редагування науково-бібліографічної літератури;
  • група комп’ютерно-видавничої підготовки.

 

Опис фонду


У відділі сформовано архівний фонд видань Бібліотеки від 1940 року .

 

Довідково-бібліографічний апарат відділу


Архівний фонд видань Бібліотеки від 1940 року відображено у картотеці.

 

Видавнича діяльність


Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність (2006–2009) / уклад. : Л. О. Ільницька та ін. ; авт. вступ. ст. М. М. Романюк ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника. — Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2010. — 278 с.

Співробітники відділу є авторами низки публікацій у фахових наукових виданнях.

 

Науково-методична діяльність


Співробітники відділу надають консультативну допомогу з питань редакційно-видавничої підготовки авторських рукописів та окремих друкованих праць. У співпраці з відділом бібліотекознавства розробляють й впроваджують у діяльність науково-методичні, нормативні, інструктивні та технологічні документи за профілем діяльності відділу.

 

Історія відділу


Відділ створений як окремий структурний підрозділ у складі Бібліотеки у 1974 р.

Історію відділу висвітлено:


  • Пономаренко М. Редакційно-видавничий відділ (1975–1991) / Марта Пономаренко // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України імені В. Стефаника ; редкол. : М. М. Романюк (гол. ред.) та ін. — Львів, 2010. — Вип. 2 (18). — С. 304-314.