English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-4

Скібан Олена, старший викладач кафедри ПР та журналістики Української академії друкарства

Мова статті — українська.

«Книжкова Тека» у фокусі дослідження галузевої преси періоду незалежності України

Анотація:

Описано основні типологічні характеристики галузевої газети літературно-видавничого спрямування «Книжкова Тека», що виходила в Україні впродовж 1994—1997 рр. Проаналізовано тематико-рубрикаційний комплекс газети, жанрову специфіку, художньо-технічне оформлення. У контексті дослідження фахового видання книжкової тематики визначальними типологічними критеріями поділу стали аудиторне спрямування; характер впливу (змістові характеристики — предмет викладу чи сфера відображуваної дійсності, характер викладу); авторський склад; розмір читацької аудиторії (наклад) тощо. Зосереджено увагу на вивченні проблематики тогочасного літературно-видавничого процесу, зокрема на віддзеркаленні його на сторінках аналізованого ЗМІ.

Особливу увагу приділено огляду та опрацюванню усіх номерів газети «Книжкова Тека». Здійснено контент-аналіз інформаційно-аналітичних матеріалів різних видів та жанрів. Газету розглянуто як спробу становлення фахового медіа книжкової журналістики, що може слугувати одним із прикладів тогочасної дискурсивної практики — культурної журналістики, книжкової журналістики.

У ході дослідження використано такі наукові методи: системний, термінологічний аналіз, контекстуальний, комунікаційний, метод контент-аналізу,  порівняльний, історичний.

Ключові слова: книжкова журналістика, фахова преса, газета, книжкове медіа, інформаційна політика ЗМІ, канали та засоби просування, «Книжкова Тека».

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Бессараб А. О. Соціально-комунікаційні технології формування інтересу до читання української книги: монографія. Запоріжжя, 2016. 395 с.
2. Грет Г. П. Видавнича справа на сторінках часопису «Вісник Книжкової палати». URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/52476/20-Gret.pdf?sequence=1.
3. Дмитрів Л. Й. Фаховий часопис для видавців: основні засади функціонування в контексті розвитку сучасної видавничої справи (світовий та український досвід): дис. … канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.05 / Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2009.
4. Жеваженко І. Видавнича промоція на сторінках книгознавчої періодики Галичини 20—30-х років ХХ століття. URL: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/fahovi-vydannya/zapysky-lnnbu-im-v-stefanyka/zp2019/
zp2019zhevazhenko_i/.
5. Ключковська Г. Книжкова промоція як взаємодія книжкової справи та ЗМІ (засади формування української моделі): автореф. дис. … канд.
філол. наук: 10.01.08 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2000. 20 c.
6. Макуха М. В. Журнал «Друкарство» як тип періодичного видання для фахівців видавничої справи та редагування: автореф. дис. … канд. наук
із соц. комунікацій: 27.00.05 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. Київ, 2012. 15 с.
7. Макуха М. В. Систематизація контенту наукового журналу (на прикладі часопису «Друкарство») // Наукові записки Інституту журналістики. 2013. Т. 51. С. 68—71.
8. Огар Е. І. Книжкові часописи часів незалежності у контексті формування критичного дискурсу // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2018. Вип. 8(26). С. 207—216.
9. Огар Е. І. Публіцистика Костянтина Родика в контексті сучасної книжкової журналістики // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2019. Вип. 9(27). С. 411—422.
10. Реалії та перспективи українського книжкового ринку (Про інформаційний маркетинг. І не лише про нього…): зб. ст. і матеріали Круглого столу «Розвиток інформаційного маркетингу на книжковому ринку України» / упоряд. Е. І. Огар. Львів: Аз-Арт, 1997. 144 с.
11. Родик К. Сізіф ХХ. Книжка vs. політика. Київ: Балтія-Друк, 2019. 351 c.
12. Судин А. Ю. Неоплачувані прийоми реклами у книжковій справі // Поліграфія і видавнича справа. Львів, 2008. № 1. С. 102—108.
13. Шпак В. Видавничий бізнес в умовах української державності: монографія. Київ: Експрес-об’ява, 2015. 391 с.