Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-4

Skiban Olena

«Knyzhkova Teka» in the focus of research of the specialized press of the period of independence of Ukraine

Abstract: 

The article describes the main typological characteristics of the specialized newspaper of the literary-publishing direction «Knyzhkova Teka». It was issued in Ukraine during 1994―1997s. The thematic and heading corpus of the newspaper, genre specifics, artistic and technical design, have been analyzed. In the context of research of the trade newspaper of book thematic the defining typological criteria were the audience orientation, as well as others: a nature of the impact (semantic characteristics ― the subject of presentation, or the scope of reflective reality, the nature of the presentation); authorship; the size of the readership (circulation), and so on. An attention is also focused upon a study of the problems of the literary and publishing process of that time, specifically its reflection on the pages of the analyzed media.

A particular attention is paid to the review, specifically processing the issues of the newspaper «Knyzhkova Teka». The main typological characteristics are described: authorship, artistic and technical design, as well as thematic-heading content. The content analysis of information-analytical publications of the various types and genres is carried out. The newspaper is considered as an attempt of emerging trade medium in book journalism. It can serve as one of the examples of discursive practice of that time ― cultural journalism, book journalism.

Such methods of research have been employed here: system, terminological analysis, contextual, communication, content analysis method, comparative, as well as a historical one.

Keywords: book journalism, professional press, newspaper, book media, information policy of mass media, channels and means of promotion, «Knyzhkova Teka».

Full text


References:

1. Bessarab, A. O. (2016). Sotsialʹno-komunikatsiyni tekhnolohiyi formuvannya interesu do chytannia ukrayinsʹkoyi knyhy [Social and communicative technologies of interest shaping to the Ukrainian book reading]: monohrafiya, Zaporizhzhya, KPU, 395 s. (in Ukr.).
2. Hret, H. P. Vydavnycha sprava na storinkakh chasopysu «Visnyk Knyzhkovoyi palaty» [The publishing subject on the pages of the journal «Visnyk Knyzhkovoyi Palaty»], Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/52476/20-Gret.pdf?sequence=1. (in Ukr.).
3. Dmytriv, L. Y. (2009). Fakhovyi chasopys dlya vydavtsiv: osnovni zasady funktsionuvannya v konteksti rozvytku suchasnoyi vydavnychoyi spravy (svitovyy ta ukrayinsʹkyy dosvid) [A trade journal for publishers: the main fundamentals of functioning in the context of development of contemporary publishing industry (the foreign and Ukrainian experience)]: dys. … kand. nauk iz sots. komunikatsiy: 27.00.05, Klasychnyy pryvatnyy universytet, Zaporizhzhya. (in Ukr.).
4. Zhevazhenko, I. Vydavnycha promotsiya na storinkakh knyhoznavchoyi periodyky Halychyny 20-30-kh rokiv ХХ stolittya [A publishing promotion on the pages of book periodicals of the Galicia in the 1920s―1930s], Retrieved from http: // http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/fahovi41vydannya/zapysky-lnnbu-im-v-stefanyka/zp2019/zp2019zhevazhenko_i//.(in Ukr.).
5. Klyuchkovsʹka, H. (2000). Knyzhkova promotsiya yak vzayemodiya knyzhkovoyi spravyta ZMI (zasady formuvannya ukrayinsʹkoyi modeli) [Book promotion as an interaction of book branch and media]: avtoref. dys. … kand. filol. nauk: 10.01.08, Kyiv. nats. un-t im. Tarasa Shevchenka, Kyiv, 20 s. (in Ukr.).
6. Makukha, M. V. (2012). Zhurnal «Drukarstvo» yak typ periodychnoho vydannya dlya fakhivtsiv vydavnychoyi spravy ta redahuvannya [«Drukarstvo » journal as a type of periodical for publishing industry professionals and editing]: avtoref. dys. … kand. nauk iz sots. komunikatsiy: 27.00.05, Kyiv. Nats. Un-t im. Tarasa Shevchenka, In-t zhurnalistyky, Kiev, 2012, 15 s. (in Ukr.).
7. Makukha, M. V. (2013). Systematyzatsiya kontentu naukovoho zhurnalu (na prykladi chasopysu «Drukarstvo» [Systematization of content of scholarly journal (on the example of the journal «Drukarstvo»], Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky, t. 51, s. 68—71. (in Ukr.).
8. Ohar, E. I. (2018). Knyzhkovi chasopysy chasiv nezalezhnosti u konteksti formuvannya krytychnoho dyskursu [Book trade publications of independence
period in the context of critical discourse shaping], Zbirnyk Pratsʹ Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lʹviv, vyp. 8(26), s. 207—216. (in Ukr.).
9. Ohar, E. I. (2019). Publitsystyka Kostyantyna Rodyka v konteksti suchasnoyi knyzhkovoyi zhurnalistyky [The K. Rodyk’s publicism in the context of contemporary book journalism], Zbirnyk Pratsʹ Naukovo-doslidnoho instytutu presoznavstva, Lʹviv, vyp. 9(27), s. 411―422. (in Ukr.).
10. (1997). Realiyi ta perspektyvy ukrayinsʹkoho knyzhkovoho rynku (Pro informatsiynyi marketynh. I ne lyshe pro nioho…) [The realities and perspectives of the Ukrainian book market. And not only about it…)]: zb. st. i materialy Kruhlohostolu «Rozvytok informatsiynoho marketynhu na knyzhkovomu rynku Ukrayiny», uporyad. E. I. Ohar, Lʹviv, «Az-Art», 144 s. (in Ukr.).
11. Rodyk, K. (2019). Sizif ХХ. Knyzhka vs. Polityka [Sisyphus XX. A book vs Politics], Kyiv, Baltiya-Druk, 351 s. (in Ukr.).
12. Sudyn, A. Y. (2008). Neoplachuvani pryyomy reklamy u knyzhkoviy spravi [Unpaid advertising ways in book industry], Polihrafiya i vydavnycha sprava, no. 1, s. 102―108. (in Ukr.).
13. Shpak, V. (2015). Vydavnychyy biznes v umovakh ukrayinsʹkoyi derzhavnosti [The publishing business in the conditions of the Ukrainian statehood]: monohrafiya, Kyiv, Ekspres-obyava, 391 s. (in Ukr.).