English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-19

Огар Емілія, д-р наук із соц. комунікацій, професор, професор кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства.

Мова статті — українська.

Українська книжкова журналістика: інституційні передумови функціонування

Анотація:

Проаналізовано чинники, що є визначальними для формування в українському медійному просторі журналістського дискурсу про події й факти літературно-видавничого життя: кількісні та якісні характеристики сформованої інфраструктури з профільних й непрофільних ЗМІ (мережевих ресурсів, радіо й телевізійних ЗМІ, блогів) та задіяний в них кадровий потенціал. Для узагальненого означення цього різновиду культурної журналістики запропоновано терміноваріант «книжкова журналістика» й обґрунтовано валідність використання похідних від нього термінів «книжкові масмедіа», «книжковий журналіст».

Ключові слова: книжкова журналістика, книжкові масмедіа, книжкова проблематика, літературна критика, книжковий журналіст.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Бетанова К. Культурна політика останньої декади: як жити з постійно відкритим вікном можливостей // LB.ua. URL: https://ukr.lb.ua/culture/2019/12/23/445542_kulturna_politika_ostannoi.html.
2. Блог з вами. Дискусія про книжковий блогинг // Читомо. URL: http://www.chytomo.com/bloh-iz-vamy-dyskusiia-pro-knyzhkovyj-blohinh.
3. Вишнецька А. Шеф-редактор Cultprostir.ua Ігор Панасов: «Зі словом “культура” приблизно така ситуація, як зі словом “комунізм”» // Media Sapiens. URL: https://ms.detector.media/maister-klas/post/17271/2016-08-20-shef-redaktor-cultprostirua-igor-panasov-zi-slo vom-kulturapriblizno-taka-situatsiya-yak-zi-slovom-komunizm.
4. Дацюк С. Сучасні блоги та блогери // Українська правда. URL: https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/58d0f539e0fdb.
5. Джаггі М. Що таке культурна журналістика: лекція перша // Культура і креативність. URL: https://www.culturepartnership.eu/ua/publishing/cultural-journalism-course/lecture-13-1.
6. Добуш Ю. Цехова солідарність, або як умирає українська культурна журналістика // ЛітАкцент. URL: http://litakcent.com/2019/10/30/tsehova-solidarnist-abo-yak-umiraye-ukrayinska-kul tur na-zhurnalistika.
7. Дорош М. Культурна журналістика. Як вбудуватися у формат // Media Sapiens. URL: https://ms.detector.media/presa-v-ukraini/post/2115/2013-
12-16-kulturna-zhurnalistika-yak-vbuduvatisya-u-format.
8. Коркодим О. Юрій Рибачук: Світська хроніка і «зіркове життя» стали кармою культурної журналістики // Детектор медіа. URL: https://detector.media/community/article/69165/2012-05-04-yurii-riba chuksvitska-khronika-i-zirkove-zhittya-stali-karmoyu-kulturnoi-zhurna listiki.
9. Марковська М. Культурна журналістика: чи потрібні особливі риси та вміння? // Euro pean Journalism Observatory. URL: https://ua.ejo-online.
eu/4318/media doslidzhennia/kulturna-yhurnalistyka.
10. Мочарник І. Літературна критика, або Як тримати в тонусі українську книжку // Читомо. URL: http://archive.chytomo.com/news/literaturnakritika-
abo-yak-trimati-v-tonusi-ukraiinsku-knizhku.
11. Огар Е. Книжкові інтернет-медіа у контексті культурної журналістики // Держава і регіони. 2020. № 2(42). С. 56—61. URL: http://
www.zhu.edu.ua/journal_cpu/index.php/der_sc/issue/view/73.
12. Огар Е. Книжкові часописи часів незалежності в контексті формування критичного дискурсу // Збірник праць Науково-дослідного інс-
титуту пресознавства. Львів, 2018. Вип. 8(26). С. 210—219.
13. Хемій М. Євген Стасіневич: Ринок пожвавився, а критика — ні: блог //Yakaboo. 2020. 1 січ. URL: https://blog.yakaboo.ua/stasinevych-interview.
14. Keeble R. L. Literary Journalism. URL: Journalism Studies. 2018. Jul.