Українська English

Ріпей Марія, асистент кафедри мови ЗМІ факультету журналістики ім. Івана Франка

Мова статті — українська

Лексеми “знаходитися” і “носити” в газетних матеріалах

Анотація:

На підставі довідкової літератури проаналізовано та відредаговано ненормативне вживання лексем «знаходитися» і «носити» у журналістських текстах. Зосереджено увагу на поясненні значень цих слів у тлумачних словниках сучасної української мови. Приклади наведено із щоденної всеукраїнської газети «День».

Ключові слова: лексема, газетні матеріали, ненормативне вживання, словники.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. Київ: Либідь, 1991. 256 с.
 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. допов. та CD) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. 1735 с.
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [кер. вид. проекту: П. М. Мовчан, В. В. Німчук, В. Й. Клічак]. Київ: Дніпро, 2009. 1332 с.
 4. Вихованець І. Етюди про мову. URL: www.ippo.org.ua.
 5. Волощак М. Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання (За матеріалами засобів масової інформації). [2-ге вид., доповн.]. Київ: Вид. центр «Просвіта», 2003. 160 с.
 6. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. Київ: ВЦ «Академія», 1998. 712 с.
 7. Ріпей М. В. Порушення лексичної норми на сторінках газет // Культура народов Причерноморья. 2007. № 101. С. 107—110.
 8. Ріпей М. Редакторська правка науково-технічного тексту // Українська мова. 2014. № 2. С. 61—67.
 9. Русско-украинский словарь: [в 3 т.]. [2-е изд., испр.]. Киев, 1981. Т. 2. С. 194.
 10. Словник синонімів української мови: [у 2 т.] / [А. А. Бурячок, Г. М. Гна тюк, С. І. Головащук та ін.]. Київ: Наукова думка, 1999. Т. 1. С. 895.
 11. Словник української мови: [в 11 т.]. Київ: Наукова думка, 1970—1980.
 12. Словник української мови: [у 20 т.]. Київ: Наукова думка, 2015. Т. 6. С. 261—262.
 13. Супрун Л. В. Нормативність мовлення як складник мовної комунікації журналіста // Наукові записки Інституту журналістики. Київ, 2008. Т. 33. С. 44—48.
 14. Українська ділова і фахова мова: практ. посіб. на щодень / [М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корніловська; за ред. М. Д. Гінзбурга]. [2-ге вид., випр. і доповн.]. Київ: ІНКОС, 2006. 654 с.