Українська English

Ripey Mariia

The Ukrainian lexemes “znakhodytysia” and “nosyty” in newspaper materials

Abstract: On the basis of reference literature non-normative usage of the Ukrainian lexemes «znakhodytysia» and «nosyty» in journalistic texts has been analyzed and edited. An attention has been paid on explanation of meaning of these words in reference edictionaries of the  contemporary Ukrainian language. Materials for analysis has been selected from the daily «The Day» newspaper.
Keywords: lexeme, newspaper materials, non-normative usage, dictionaries.

Full text


References:

 1. Antonenko-Davydovych, B. (1991), Yak my hovorymo, Lybid, Kyiv, 256 pp. (in Ukr.).
 2. Busel, V. T. (compiler and editor) (2007), Velyky tlumachny slovnyk suchasnoyi ukrainskoyi movy (z dod. dopov. ta CD), Perun, Kyiv, Irpin, 1735 pp. (in Ukr.).
 3. Movchan, P. M., Nimchuk, V. V. and Klichak, V. Y. (publishing project managers) (2009), Velyky tlumachny slovnyk suchasnoyi ukrainskoyi movy, Dnipro, Kyiv, 1332 pp. (in Ukr.).
 4. Vykhovanets, I. (2009), Etiudy pro movu. Retrieved from www.ippo.org.ua. (in Ukr.).
 5. Voloshchak, M. (2003), Nepravylno-pravylno. Dovidnyk z ukrainskoho slovovzhyvannia (Za materialamy zasobiv masovoyi informatsiyi), 2-he vyd., dopovn., Prosvita, Kyiv, 160 pp. (in Ukr.).
 6. Karavansky, S. (1998), Rosiysko-ukrayinsky slovnyk skladnoyi leksyky, Akademiia, Kyiv, 712 pp. (in Ukr.).
 7. Ripey, M. V. (2007), Porushennia leksychnoyi normy na storinkakh hazet, Kultura narodov Prichernomorya, No 101, pp. 107—110. (in Ukr.).
 8. Ripey, M. (2014), Redaktorska pravka naukovo-tekhnichnoho tekstu, Ukrainska mova, No 2, pp. 61—67. (in Ukr.).
 9. Russko-ukrainskiy slovar: [v 3 t.] (1981), 2-ye izd., ispr., Kiev, vol. 2, p. 194. (in Rus.).
 10. Buriachok, A. A., Hnatiuk, H. M., Holovashchuk, S. I. and other (1999), Slovnyk synonimiv ukrainskoyi movy: [u 2 t.], Naukova dumka, Kyiv, vol. 1, p. 895. (in Ukr.).
 11. Slovnyk ukrainskoyi movy: [v 11 t.] (1970—1980), Naukova dumka, Kyiv. (in Ukr.).
 12. Slovnyk ukrainskoyi movy: [u 20 t.] (2015), Naukova dumka, Kyiv, vol. 6, pp. 261—262. (in Ukr.).
 13. Suprun, L. V. (2008), Normatyvnist movlennia yak skladnyk movnoyi komunikatsiyi zhurnalista, Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistyky, Kyiv, vol. 33, pp. 44—48. (in Ukr.).
 14. Hinzburh, M. D., Trebulova, I. O., Levina, S. D. and Kornilovska, I. M. (2006), Ukrainska dilova i fakhova mova: prakt. posib. na shchoden, 2-he vyd., vypr. i dopovn., INKOS, Kyiv, 654 pp. (in Ukr.).