Збірник праць НДІ пресознавства  >> 2017 вип. 7(25)Стєкольщикова Валентина, канд. наук із соц. комунікацій, доцент кафедри журналістики Чорноморського національного університету ім. Петра Могили.

Мова статті — українська.

Впливогенність успішних модифікаційних форм журналістського розслідування: лонгрід

Анотація: Проаналізовано специфіку журналістського розслідування як жанру крізь призму роботи над його формою — лонгрідом — журналіста-розслідувача. Представлено особливості впливогенної концепції журналістського розслідування, читацької аудиторії та громадських активістів.
Ключові слова:
жанр, журналістське розслідування, лонгрід, громадська думка, впливогенність.

Повний текст статті


Бібліографічний опис для цитування:

Стєкольщикова Валентина. Впливогенність успішних модифікаційних форм журналістського розслідування: лонгрід. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25).С. 305-316


Список пристатейної літератури:

 1. Біда О. Лонгрід — це рушниця, що вистрілює декілька разів — редактор Focus.ua [Електронний ресурс] / Олеся Біда. — Режим доступу: https://ua.ejo-online.eu/3276/etyka-ta-yakist.
 2. Булаева М. Н. Мультимедийный лонгрид как новый журналистский формат / М. Н. Булаева // Журналистский ежегодник. — 2015. — № 4. — С. 121—123.
 3. Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі : монографія / М. К. Василенко. — Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2006. — 236 с.
 4. Глушко О. К. Журналістське розслідування: історія, теорія, практика : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / О. К. Глушко. — [2-ге вид., переробл. та доповн.]. — Київ : Арістей, 2006. — 144 с.
 5. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : [підручник] / В. Й. Здоровега. — [2-ге вид., переробл. і доповн.]. — Львів : ПАІС, 2004. — 268 с.
 6. Карпенко В. Журналістика: основи професіональної комунікації / Віталій Карпенко. — Київ : Нора-прінт, 2002. — 348 с.
 7. Колесниченко А. В. Длинные тексты (лонгриды) в современной российской прессе / Александр Васильевич Колесниченко // Медиаскоп. — 2015. — № 1.
 8. Мурикан Ж. Журналистское расследование / Жан Мурикан. — Киев, 2001. — 74 с.
 9. Прилюк Д. М. Теорія і практика журналістської творчості: проблеми майстерності / Д. М. Прилюк. — Київ : Вища школа, 1983. — 280 с.
 10. Пуля В. Ю. Как создать мультимедийный лонгрид? / В. Ю. Пуля // Журналист. — 2015. — № 2. — С. 44—46.
 11. Різун В. В. Маси : [тексти лекцій] / В. В. Різун. — Київ : ВПЦ «Київський університет», 2003. — 118 с.
 12. Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : монографія / Катерина Серажим ; [за ред. В. В. Різуна]. — Київ, 2002. — 392 с.
 13. Тертычный А. А. Расследовательская журналистика : [учеб. пособ. для вузов] / А. А. Тертычный. — Москва : Аспект Пресс, 2002. — 384 с.
 14. Тертычный А. А. Трансформация жанровой структуры современной периодической печати / А. А. Тертычный // Вестник Московского Университета. Серия 10. Журналистика. — 2002. — № 2. — С. 54—63.
 15. Уиллмен Дж. Журналистское расследование / Дж. Уиллмен. — Москва, 1998. — С. 10—12.
 16. Универсальная журналистика : [учеб. для вузов] / [под ред. Л. П. Шестеркиной]. — Москва : Аспект Пресс, 2016. — 480 с.
 17. http://nikcenter.org/multimedia/video.