Збірник праць НДІ пресознавства  >> 2017 вип. 7(25)Середа Оксана, канд. наук із соц. комунікацій, науковий співробітник наукового відділу національної бібліографії української преси Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Святослав Гординський як редактор, публіцист і мистецький критик

Анотація: Проаналізовано редакційно-видавничу, мистецтвознавчу та мистецько-критичну діяльність Святослава Гординського; введено у
науковий обіг низку його статей мистецької тематики.
Ключові слова: С. Гординський, редактор, публіцист, мистецький критик, мистецтво, часопис, стаття.

Повний текст статті


Бібліографічний опис для цитування:

Середа О. Святослав Гординський як редактор, публіцист і мистецький критик. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25).С. 401-412.


Список пристатейної літератури:

 1. Антонюк Н. Святослав Гординський і літературно-мистецький часопис «Наші Дні» (1941—1944 рр.) / Наталія Антонюк // Наукові читання пам’яті Святослава Гординського : доп. та повідомл., 17 трав. 1994 р. — Львів, 1994. — Вип. 1 : Святослав Гординський і актуальні проблеми історії українського мистецтва. — С. 29—34.
 2. Багацький В. З редакторської спадщини Святослава Гординського (За матеріалами часопису «Назустріч») / Володимир Багацький // Наукові читання пам’яті Святослава Гординського : доп. та повідомл., 17 трав. 1994 р. — Львів, 1994. — Вип. 1 : Святослав Гординський і актуальні проблеми історії українського мистецтва. — С. 26—28.
 3. Головата Л. Святослав Гординський — центральна постать львівського видавничого процесу в роки німецької окупації / Лариса Головата. — Львів, 2007. — 32 с.
 4. Гординський С. АНУМ (Спогади про Асоціяцію незалежних українських мистців у Львові) / Святослав Гординський // Сучасність. — 1985. — Ч. 3. — С. 36—50; Ч. 4. — С. 47—65.
 5. Гординський С. На переломі епох: літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади, листи / Святослав Гординський ; упоряд. Р. Луб ківський. — Львів, 2004. — 504 с.
 6. Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939—1944 рр.) : іст.-бібліогр. дослідж. : у 2 т. / К. Курилишин. — Львів, 2007. — Т. 1. — 640 с.
 7. Лехман Т. Дмитро Левицький (1877—1942), громадсько-політичний діяч, журналіст, редактор, видавець — родом з Добрячина [Електронний ресурс] / Т. Лехман. — Режим доступу: http://chervonograd.in.ua/ index.php/nash-krai/z-istorii-nadbuzhanshchyny/298-dmytro-levytskyi-1877-1942-hromadsko-politychnyi-diiach-zhurnalist-redaktor-vydavetsrodom-z-dobria chyna.
 8. Лист П. Ковжуна до С. Гординського (Долина, 3.12.1931) // Терем. — 1990. — № 10. — С. 43—45.
 9. Лист С. Гординського до А. Крушельницького (Львів, 1933 р.) // Центральний державний історичний архів України, м. Львів (далі — ЦДІАУ). — Ф. 361 (Крушельницький Антін — письменник), оп. 1, спр. 66. — Арк. 9—10.
 10. Лист членів Асоціації незалежних українських мистців Михайла Осінчука, Павла Ковжуна і Ярослави Музики до Олени Кульчицької (Львів, 4 лютого 1932 р.) // ЦДІАУ. — Ф. 309 (Наукове товариство ім. Шевченка), оп. 1, спр. 2359. — Арк. 25—25 зв.
 11. Рудницький М. Новий тип журналу (З приводу ілюстрованого двотижневика «Назустріч») / М. Рудницький // Діло. — 1934. — 31 берез. — С. 3.
 12. Святослав Гординський — письменник і митець (1906—1993) : бібліогр. покажч. / [склад.: Т. В. Гологорська, H. Л. Манова]. — Харків, 1998. — 78 с. — (Діячі української діаспори).
 13. Святослав Гординський про мистецтво : [зб. ст.] / упоряд. Христина Береговська. — Львів, 2015. — 1022 с.
 14. Середа О. З. Українська мистецька преса Галичини 20—30-х рр. XX ст.: історико-функціональний та тематико-типологічний аспекти : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Середа Оксана Зенонівна. — Київ, 2012. — 20 с.
 15. Тарнавський О. Літературний Львів 1939—1944 : спомини / Остап Тарнавський ; упоряд. Василь Ґабор. — Львів, 2013. — 134 с. — (Приватна колекція).
 16. Чмух О. Святослав Гординський — мистець і мистецтвознавець / Ольга Чмух // Сучасність. — 1977. — Ч. 4. — С. 20—28.