Збірник праць НДІ пресознавства  >> 2017 вип. 7(25)Пелипець Мар’яна, молодший науковий співробітник відділу наукових досліджень української періодики Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Пресо- та книговидавнича діяльність Степана Смаль-Стоцького кінця ХІХ — 30-х рр. ХХ ст.: історіографічний аспект

Анотація: Досліджено історіографію журналістської, редакційно-видавничої діяльності Степана Смаль-Стоцького (кінець ХІХ — 30-ті рр. ХХ ст.). Проаналізовано низку монографій, наукових розвідок, довідкових видань, публікацій в українських та зарубіжних пресодруках, які висвітлюють означену проблематику.
Ключові слова: історіографія, пресо- та книговидавнича діяльність, часопис, Степан Смаль-Стоцький.

Повний текст статті


Бібліографічний опис для цитування:

Пелипець М. Пресо- та книговидавнича діяльність Степана Смаль-Стоцького кінця ХІХ — 30-х рр. ХХ ст.: історіографічний аспект. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25).С. 448-464.


Список пристатейної літератури:

 1. Андрусів С. Людина з дороги часу / Андрусів Стефанія // Слово і Час. — 1993. — № 3. — С. 24—30.
 2. Ботушанський В. Степан Смаль-Стоцький — видатний діяч Буковини: штри хи до портрета / Василь Ботушанський. — Чернівці : Яворський Н. С., 2010. — 68 с.
 3. Ботушанський В. Степан Смаль-Стоцький і українське шкільництво (До 150-річчя від дня народження С. Смаль-Стоцького) / Василь Ботушанський // Науковий вісник Чернівецького університету (Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини). — 2009. — Ч. 486/487. — С. 10—14.
 4. Буковина в роки Першої світової війни 1914—1918 рр. Документи / [упоряд. В. Ботушанський]. — Чернівці : Технодрук, 2014. — С. 61.
 5. Горбатюк О. Степан Смаль-Стоцький у взаєминах з Іваном Франком / Олег Горбатюк // Науковий вісник Чернівецького університету (Слов’янська філологія). — 2008. — Ч. 394/398. — С. 171—177.
 6. Горбатюк О. Степан Смаль-Стоцький як літературознавець: постаті та явища нової української літератури : автореф. дис. … канд. філол. наук / Горбатюк Олег Васильович. — Львів, 2009. — 20 с.
 7. Господин А. Академік Степан Смаль-Стоцький / Андрій Господин. — Вінніпеґ, 1989. — 36 с.
 8. Гуцуляк Т. Прогностичні погляди С. Смаль-Стоцького на україністику в контексті організації та завдань славістичної науки / Тетяна Гуцуляк // Науковий вісник Чернівецького університету (Слов’янська філологія). — 2010. — Ч. 496/497. — С. 3—9.
 9. Даниленко В. Академік Степан Смаль-Стоцький / Віктор Даниленко, Олександр Добржанський // Київська старовина. — 1998. — Ч. 6. — С. 116—129.
 10. Даниленко В. Академік Степан Смаль-Стоцький: життя і діяльність / Віктор Даниленко, Олександр Добржанський — Київ ; Чернівці, 1996. — 207 с.
 11. Дмитрук В. Нарис з історії української журналістики ХІХ ст. / Володимир Дмитрук. — Львів, 1969. — С. 118—119.
 12. Добржанський О. Віра у краще майбутнє України ніколи не покидала його / Олександр Добржанський // Молодий буковинець. — 1994. — № 2. — С. 6.
 13. Добржанський О. Іван Франко та Степан Смаль-Стоцький: наукова співпраця й особисті взаємини / Олександр Добржанський // Іван Франко і Буковина (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Івана Франка). — Чернівці, 2006. — С. 9—18.
 14. Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини XIX — початку XX ст. / Олександр Добржанський. — Чернівці : Золоті литаври, 1999. — С. 75—76.
 15. Добржанський О. Степан Смаль-Стоцький. Протистояння / Олександр Добржанський, Віктор Даниленко // Буковинський журнал. — 1994. — Ч. 3/4. — С. 108—123.
 16. Добржанський О. Степан Смаль-Стоцький. Роки війни / Олександр Добржанський, Віктор Даниленко // Буковинський журнал. — 1995. — Ч. 1/2. — С. 133—143.
 17. Добржанський О. Степан Смаль-Стоцький. Становлення / Олександр Добржанський, Віктор Даниленко // Буковинський журнал. — 1992. — Ч. 4/5. — С. 176—193.
 18. Доманчук А. Немолів—Немилів / Доманчук Антін // Надбужанщина: Сокальщина, Белзчина, Радехівщина, Камінеччина, Холмщина і Підляшшя : іст.-мемуар. зб. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1986 — Т. 1. — С. 534—538.
 19. Дорошенко І. Українська журналістика і критика другої половини ХІХ століття / Іван Дорошенко. — Львів, 1965. — С. 48.
 20. Жовтобрюх М. Мова української періодичної преси / М. А. Жовтобрюх. — Київ, 1970. — С. 3.
 21. Жовтобрюх М. Мова української преси (до середини дев’яностих років ХІХ ст.) / М. А. Жовтобрюх. — Київ, 1963. — С. 334.
 22. Завгородня Т. Степан Смаль-Стоцький і українська педагогіка / Тетяна Завгородня // Науковий вісник Чернівецького університету (Педагогіка та психологія). — 2009. — Ч. 433. — С. 38—44.
 23. Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. — Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто, 1960. — Т. 172 : Збірник філологічної секції на пошану сторіччя народин Степана Смаль-Стоцького / за ред. К. Кисілевського. — 103 с.
 24. Ковалів П. Академік Степан Смаль-Стоцький і його заслуги для української науки / Павло Ковалів // Визвольний Шлях. — 1972. — № 9. — С. 1070—1072.
 25. Ковалів П. Нове видання збірки праць Степана Смаль-Стоцького / Павло Ковалів // Сучасність. — 1966. — № 3. — С. 117—119.
 26. Коломієць Л. Україна як цілість: синтез національно-державних та етико-релігійних ідей творчості Шевченка (В інтерпретації С. Смаль-Стоцького) / Лідія Коломієць // Вісник Академії наук України. — 1993. — № 3. — С. 48—58.
 27. [Кордуба М.]. Д-р Степан Смаль-Стоцький / Буковинець // Зоря. — 1894. — Ч. 7. — С. 166—167.
 28. Листи Смаль-Стоцького С. до редакції «Української загальної енциклопедії» // ЛННБУ ім. В. Стефаника. Від. рукописів — Ф. 252 (УЗЕ), спр. 329. — Арк. 1.
 29. Луців Л. Академик проф. д-р Степан Смаль Стоцький (1859—1959) / Д-р Лука Луців // Доповіді Наукового Товариства Шевченка в ЗДА. — 1959. — Ч. 11. — С. 3—9.
 30. Мельничук Б. Від Котляревського до Кобилянської. Літературознавчі студії Степана Смаль-Стоцького / Богдан Мельничук // Буковинський журнал. — 1999. — Ч. 3/4. — С. 137—146.
 31. Мельничук Б. Життя задля України (150 років тому народився академік Степан Смаль-Стоцький) / Богдан Мельничук // Дзвін. — 2009. — № 1. — С. 115—124.
 32. Мельничук Б. І. На поклін до академіка / Б. І. Мельничук // Університетський вісник. — Чернівці, 2009. — № 6/7. — С. 10—11.
 33. Педагогічні ідеї С. Смаль-Стоцького в контексті розвитку національної освіти й виховання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24—26 лютого 1999 р. / [відпов. за вип. і упоряд.: Д. Пенішкевич, В. Филипчук]. — Чернівці, 1999. — 256 с.
 34. Під колоніальним гнітом: Північна Буковина у другій половині XIX — на початку XX ст.: док. і матеріали / [упоряд. В. М. Ботушанський]. — Ужгород : Карпати, 1986. — 206 с.
 35. Погребенник Ф. Степан Смаль-Стоцький у колі політичних діячів / Федір Погребенник // Слово і Час. — 1993. — № 12. — С. 35—36.
 36. Попович О. Др. Степан Смаль-Стоцкий / О. Попович // Илюстрованый буковиньский православний калєндарь на рокь звычайний 1894. — С. 47—56.
 37. Постать Степана Смаль-Стоцького в національно-культурному житті Буковини кінця XIX — початку XX ст. і сучасна рецепція його доби : тези доп. Міжнар. наук. конф., присвяч. 150-річчю від дня народження видатного українського філолога, культурного і громадського діяча, 19—21 лютого 2009 р. — Чернівці: Місто, 2009. — 131 с.
 38. Сімович В. Степан Смаль-Стоцький як шкільний діяч і педагог / Василь Сімович. — Львів, 1939. — 20 с.
 39. Ткач Л. Академік Степан Смаль-Стоцький: до 150-річчя від дня народження / Людмила Ткач // Дивослово. — 2009. — № 1. — С. 33—39.
 40. Федунь М. Постать Степана Смаль-Стоцького на тлі українського життя першої половини ХХ ст. / Марія Федунь // Дивослово. — 2013. — № 7/8. — С. 66—70.
 41. Чопик Д. Академік Степан Смаль-Стоцький // Надбужанщина: Сокальщина, Белзчина, Радехівщина, Камінеччина, Холмщина і Підляшшя : іст.-мемуар. зб. — Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1986. — Т. 1. — С. 804—809.
 42. Шоліна Т. Педагогічні ідеї та освітньо-громадська діяльність Степана Смаль-Стоцького (1859—1938 рр.) : автореф. дис. … канд. педагог. наук / Шоліна Тетяна Валентинівна. — Тернопіль, 2011. — 22 с.
 43. Norst A. Alma mater Francisco-Josephina / Dr. Anton Norst. — Czernowitz, 1900. — S. 6.