Збірник праць НДІ пресознавства  >> 2017 вип. 7(25)Огар Емілія, д-р наук із соц. комунікацій, професор, професор кафедри видавничої справи і редагування Української академії друкарства.

Мова статті — українська.

Просвітницькі серії для селян концерну “Українська Преса” (Бібліотека тижневика “Народня Справа”)

Анотація: Проаналізовано особливості видавничої серії ужиткового характеру, що виходила друком упродовж 1929—1939 рр. як супутній проект популярної тижневої газети для українських селян «Народня Справа» у концерні Івана Тиктора. Видавничий феномен розглянуто в контексті просвітницької діяльності галицької інтелігенції на початку ХХ ст. Подано тематико-типологічну характеристику газетно-книжкового проекту, виявлено особливості читацької аудиторії,
соціально-функціонального призначення й тематики серії та окремих її випусків. Закцентовано на тих рисах видань, що забезпечили їм високу комунікативну ефективність й популярність серед читачів.
Ключові слова: науково-популярна серія, ужиткова бібліотека, малопідготовлений читач, прийоми популяризації знань, газета «Народня Справа».

Повний текст статті


Бібліографічний опис для цитування:

Огар Е. Просвітницькі серії для селян концерну “Українська Преса” (Бібліотека тижневика “Народня Справа”). Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25).С. 353-365.


Список пристатейної літератури:

 1. В щасливу дорогу // Народня Справа. — 1928. — № 1. — С. 1.
 2. Видання Івана Тиктора та концерну «Українська Преса» : бібліогр. покажч. (1923—1977) / уклала В. Г. Денисюк. — Львів, 2000. — 368 с.
 3. Гірний В. Про книжку й часопис / В. Гірний. — Львів : Вид. І. Тиктор, 1938. — 32 с.: іл. — (Б-ка «Народньої Справи» «Рідне Слово»; Ч. 9(21).
 4. Господарська читанка: (Частина). — Львів : Накл. Вид-ва «Народня Справа», 1933. — 64 с. — (Б-ка «Народньої Справи»; Ч. 14).
 5. Є ратунок! Вчіть свої діти в своїй школі! // Народня Справа. — 1928. — Ч. 3. — С. 1.
 6. Зелінська Н. «Календар “Золотий колос”» (1929—1939): «зерно знання, науки і потіхи» / Н. Зелінська // Іван Тиктор: талан і талант : монографія / Н. Зелінська, Л. Сніцарчук, Е. Огар та ін. ; кер. авт. кол. О. Думанська. — Львів : Українська академія друкарства, 2007. — С. 126—143.
 7. Іван Тиктор: талан і талант : монографія / Н. Зелінська, Л. Сніцарчук, Е. Огар та ін. — Львів : Українська академія друкарства, 2007. — 240 с.
 8. Коновець О. Ф. Українська наука в контексті національного відродження 20-х років ХХ ст. / О. Коновець // Україна у ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи. — Київ : МІЛП, 2001. — С. 743—756.
 9. Наконечна З. Часописи видавничого концерну «Українська Преса» в контексті західноукраїнської журналістики : дис. … канд. наук із соц. ком. : спеціальність 27.00.04 «Теорія та історія журналістики». — Львів, 2016. — 212 с.
 10. Огар Е. Науково-популярні історичні серії концерну Івана Тиктора: видавничий аспект (До 80-річчя виходу «Історії Українського Війська») / Е. Огар / Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. — Львів, 2016. — Вип. 6(24). — С. 364—374.
 11. Огар Е. Тижневик «Народня справа» (1928—1939): порадник для «селян українських, громадян свідомих» / Е. Огар // Іван Тиктор: талан і талант : монографія / Н. Зелінська, Л. Сніцарчук, Е. Огар та ін. — Львів : Українська академія друкарства, 2007. — С.111—125.
 12. Охримович О. Що таке гігієна? / О. Охримович. — Львів : Вид. І. Тиктор ; Друк. Ставропігійського Ін-ту, 1939. — 32 с. — (Б-ка «Народньої Справи» «Рідне Слово»; Ч. 2(26).
 13. Семчишин М. Українське письменство : (Популяр. нарис) / М. Семчишин. — Львів : Вид. І. Тиктор, 1938. — 64 с. : портр. — (Б-ка «Народньої Справи» «Рідне Слово»; Ч. 10/11(22/23).
 14. Сніцарчук Л. Газета «Новий Час» (1923—1939): «добро нації — найвищим законом» / Л. Сніцарчук // Іван Тиктор: талан і талант : монографія / Н. Зелінська, Л. Сніцарчук, Е. Огар та ін. — Львів : Українська академія друкарства, 2007. — С. 99—110.
 15. Соколовський О. Сьогоднішня Європа : Ґеографічно-політичний і госп. начерк / О. Соколовський. — Львів : Вид. І Тиктор, 1937. — 31 с. — (Б-ка «Народньої Справи» «Рідне Слово»; Ч. 4).
 16. Ставайте в безконечний ряд // Народня Справа. — 1928. — Ч. 1. — С. 1.
 17. Топольницький М. Політико-економічний словничок чужих слів. — Львів : Вид. І. Тиктор, 1938. — 64 с. — (Б-ка «Народньої Справи» «Рідне Слово»; Ч. 1/2).
 18. Топольницький М. Торгівля: Її суть, значіння й орг. / М. Топольницький. — Львів : Вид. І. Тиктор, 1937. — 32 с. — (Б-ка «Народньої Справи» «Рідне Слово»; Ч. 6).