Збірник праць НДІ пресознавства  >> 2017 вип. 7(25)Белла Марина, старший викладач Маріупольського державного уні верситету, здобувач кафедри соціальних комунікацій факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітар ного університету ім. Степана Дем’янчука.

Мова статті — українська.

Реплікація у гіпертексті: до питання про комунікативну функцію мемів

Анотація: Розглянуто феномен мему — одне з яскравих явищ сучасної масової інтернет-комунікації. Критично проаналізовано існуючі підходи до опису природи мему; поставлена під сумнів продуктивність тенденції зведення мему до набору виразних засобів, властивих фольклору, сленгу тощо. Описано радикальні відмінності мему від зовні споріднених явищ — мовних і маркетингових кліше. Запропоновано розглядати мем одночасно і як маркер нових комунікативних потреб, і як засіб їх задоволення.
Ключові слова:
мем, построльова комунікація, реплікація, слоган, мовне кліше.

Повний текст статті


Бібліографічний опис для цитування:

Белла Марина. В. Реплікація у гіпертексті: до питання про комунікативну функцію мемів. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту пресознавства. Львів, 2017. Вип. 7(25).С. 316-326


Список пристатейної літератури:

  1. Докинз Р. Эгоистичный ген / Р. Докинз ; [пер. с англ. Фомина Н.]. — Москва : Мир, 1993. — 318 с.
  2. Ждун [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0% B4%D1%83%D0%BD.
  3. Квят А. Г. Медиамем как инструмент политического PR: когнитивный подход [Електронний ресурс] / Александра Георгиевна Квят // Электронный научный журнал «Медиаскоп». — 2013. — № 1. — Режим доступу: http://www.mediascope.ru/node/1254.
  4. Савицкая Т. Е. Интернет-мемы как феномен массовой культуры [Електронний ресурс] / Т. Е. Савицкая // Культура в современном мире. — 2013. — № 3. — Режим доступу: http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/news/KVM_archive/articles/2013/03/2013-03_r_kvm-s3.pdf.
  5. Сычев А. А. Юмор в интернет-коммуникации: социокультурный аспект [Електронний ресурс] / А. А. Сычев. — Режим доступу: http://www. ict.edu.ru/ft/004098/sychev.pdf.
  6. Щурина Ю. В. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации / Ю. В. Щурина // Н аучный диалог. — 2012. — № 3. — С. 161—173.