Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28)-5

Ірина Качур, старший науковий співробітник відділу рідкісної книги ЛННБ України ім. В. Стефаника, канд. іст. наук

Мова статті — українська

Родинна бібліотека Шептицьких у Прилбичах

Анотація:

Розглянуто історію прилбицької бібліотеки у контексті колекціонерської діяльності графів Шептицьких — братів Митрополита Андрея та Блаженного Священномученика Климентія. Цінна книгозбірня, яку започаткував граф Іван Шептицький, налічувала близько 6 000 томів і була знищена з майже усіма іншими мистецькими колекціями під час Першої світової війни. Виявлені у ЛННБ України ім. В. Стефаника примірники дають уявлення про бібліофільські вподобання власників, підтвердженням цього є тиснений золотом гербовий суперекслібрис із назвою родового маєтку Шептицьких — «Przyłbice».

Ключові слова: книгозбірня, Шептицькі, Прилбичі, стародруковане видання, гербовий суперекслібрис, дарчий запис.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Вестник Станиславoвской Епархіи. Станиславoв. 1899. Чис. 10.
 2. Вестник Станиславoвской Епархіи. Станиславoв. 1901. Чис. 6.
 3. Державний архів Івано–Франківської області. Науково-довідкова бібліотека. URL: http://if.archives.gov.ua/index.php/about/founds-ndb/ (дата звернення: 6.05.2019).
 4. Івано-Франківська академія Івана Золотоустого. З історії бібліотеки Івано-Франківського Богословського Університету. URL: http://ifaiz.edu.ua/biblioteka.html (дата звернення: 8.05.2019).
 5. Катальог библіотеки Капитулы Станиславовской имени Высокопреосвященного Митрополита Галицкого Кир Андрея Графа Шептицкого.

Станиславов: Накладом Епископского Ординаріята, [1903]. 56 с. (Додаток до Вестника Епарх. Станиславoвской. 1903. Чис. 12).

 1. Качур І. Книгозбірня Андрея Шептицького: від Прилбич до митрополичих палат // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: зб. наук. праць. Львів, 2015. Вип. 7 (23). С. 21-70.
 2. Космолінська Н. Прилбичі — остання «родинна колиска» Шептицьких з Шептиць // «Ї»: незалежний культурологічний часопис. 2009. Чис. 57. URL: http://www.ji.lviv.ua/n57texts/kosmolinska.htm (дата звернення: 1.02.2020).
 3. Костюк С. «НАЙБІЛЬШОМУ ПРИЛБИЧАНИНОВИ ВСІ ПРИЛБИЧАНИ» (про фотоальбом, подарований Андрею Шептицькому) // Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 1996 р. Львів, 1999. С. 414-417.
 4. Листи Митрополита Андрея Шептицького до Іларіона Свєнціцькогоз архіву Національного музею у Львові / упоряд. Соломія Дяків. Львів: Українські технології, 2005. 108 с.: іл.
 5. ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Ф. 9. Од. зб. 5002.
 6. ЛННБ України ім. В. Стефаника. Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів. № 26430-26458.
 7. Луцик Т. Прилбичі: митрополиче село. Сторінки родинної історії // «Ї»: незалежний культурологічний часопис. 2009. Чис. 57. URL: http://www.ji.lviv.ua/n57texts/lucyk.htm (дата звернення: 12.12.2017).
 8. Національна Бібліотека Польщі. Відділ рукописів. BN IV 5541. № 11: 27 лют. 1915. С. 8-9 (копія, машиноп., рос. м., мф. 32909).
 9. о. І. Р. [Рудович І.]. Гр. Іван Шептицький: [некролог] // Діло. 1912.Чис. 275. С. 1-3.
 10. Овсяник Ю. Genius Loci «Дівчини з суницями». Софія з Фредрів Шептицька // Збруч. 2014. № 239: 05/15/2014. URL: http://zbruc.eu/node/22157 (дата звернення: 3.05.2019).
 11. Рудович І. Епископы Шептицки // Богословский вестник. Львов. 1901. № 1. С. 24-35; № 2. С. 102-134; № 3. С. 184-192; № 4. С. 238-248; № 5. С. 289-305; 1902. № 1. С. 26-59; № 2. С. 233-250; № 4. С. 338-347.
 12. Сеник Я. До історії заснування бібліотеки Станиславівської капітули (публікація архівного документа відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: зб. наук. праць. Львів, 2008. Вип. 1 (16). С. 354-368.
 13. Сліпий Й. Про молодечий вік нашого Митрополита // Богословія: наук. тримісячник. Львів, 1926. T. IV, кн. 1-2. С. 6-26.
 14. Хаварівський У. Герби Львівських владик в унії з Римом (1667–2007). Тернопіль: ТОВ «Новий колір», 2008. 111 с.: іл.
 15. Чернухін Є. Колекція рукописів та архів митрополита Андрея Шептицького: каталог фонду XVIII Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2011. 242 с.: іл.
 16. Шептицький А. Гр. З істориї і проблєм нашої штуки // Діло. 1913. Чис. 280. С. 1-2.
 17. Шпитковський І. Рід і герб Шептицьких // Богословія: наук. тримісячник. Львів, 1933–1937. Т. 11-15.
 18. Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wyd. 2 przejrz. i uzup. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1995. T. 7: Województwo ruskie: Ziemia Halicka i Lwowska. 695 s.
 19. Chwalewik E. Zbiory polskie. Warszawa; Kraków: Wyd–wo J. Mortkowicza, 1926–1927. T. 2: N-Ż [2] k., 559, [1] s.
 20. Kosiński A. Ofiarodawcy Ossolineum: 1817–1848. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968. 305 s.
 21. Narolski J. Sława niesmiertelność znaczącego imienia […] Oycu Athanazemu Szeptyckiemu […] Episkopowi Lwowskiemu, Halickiemu […] publicznym kazaniem […] w Roku Pańskim 1718 ogłoszona a teraz […] ponowiona Roku […] 1721. We Lwowie: w Drukarni Brackiey SSS. Troycy, 1721. 2º. НБУВ. Відділ стародруків та рідкісних видань. Р. 5607.
 22. Radziszewski F. Wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych […]. Kraków, 1875. 124, [2] s.
 23. Sokołowski S. […] Concionatoris Opera. Cracoviae: In Architypographia Regia et Ecclesiastica Lazari [Jan Januszowski], 1591–1598. 2 t. 2°. [Var. A]. ЛННБ України ім. В. Стефаника. CT-IV 26229.
 24. Speculum exemplorum. Strassburg: [Jordanus = Georg Husner], 4.III.1487. [320] f. 2°. GW M4295210; IBP 5067, †2100. ЛННБ України ім. В. Стефаника. CT-IV 14119.
 25. Szeptycka Z. Młodość i powołanie ojca Romana Andrzeja Szeptyckiego zakonu św. Bazylego Wielkiego : opowiedziane przez Matkę jego, 1865–1892. Wrocław: Tow-wo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1993. 190 s.: il., geneal. tabl.
 26. Szeptycka Z. Pisma Zofii z Fredrów hr. Szeptyckiej: w 2 t. W Krakowie: nakł. Administracyi «Przeglądu polskiego», 1906–1907.
 27. Szeptycka Z. Wspomnienia z lat ubiegłych. Wrocław, 1967. 391 s.
 28. Szeptycki A. Rodzina Szeptyckich – od metropolity Andrzeja do dzisiaj // Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Львів, 2016. № 11 (16). S. 20-24.
 29. Szocki J. Księgozbiory domowe w Galicji wschodniej (1772–1918). Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. 352 s. (Prace monograficzne; N 308).