Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28)-9

Василь Ферштей, генеральний директор ЛННБ України ім. В. Стефаника, канд. пед. наук

Мова статті — українська

Книгозбірня «Студіону» у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: фрагменти історії, проблеми вивчення і збереження 

Анотація:

У статті наголошено, що ЛННБ України ім. В. Стефаника є спадкоємицею найбільших українських книгозбірень та інституцій, зокрема книгозбірні «Студіону», збірки яких внаслідок геополітичних потрясінь у першій половині XX ст. склали основу фондів Бібліотеки. Відзначено внесок Андрея та Климентія Шептицьких у заснування і підтримку однієї з найбільших на той час спеціалізованих наукових бібліотек Галичини — «Студіону». Визначено важливість цієї інституції у розвитку духовно-релігійного життя народу, охарактеризовано низку документів, що розкривають специфіку збірок візантійської бібліотеки й ар-
хіву «Студіону».

Ключові слова: ЛННБ України ім. В. Стефаника, Андрей Шептицький, Климентій Шептицький, книгозбірня «Студіон», візантійська бібліотека.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Дзьобан О. Бібліотека митрополита Андрея Шептицького у Львові //Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: [зб. наук. праць]. Львів, 2002. Вип. 9/10. С. 141-151.
 2. Колосовська О. М. Книжкові пам’ятки у меценатсько-бібліофільських пріоритетах Митрополита Андрея Шептицького (1865–1944) // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: матеріали другої наук.-практ. конф., 23 верес. 2010 р., Львів /М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2010. С. 160-168.
 3. Кривенко М. Бібліотека «Студіону» у Львові // Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія. Київ; Львів; Тернопіль, 2014. Т. 2:Бібл-Вес. С. 58.
 4. Кривенко М. Бібліотека «Студіону» у Львові: переміщення книжкових та рукописних колекцій (1940–1947) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: [зб. наук. праць]. Львів, 2005. Вип. 13. С. 247-267.
 5. Кривенко М. «Літопис монастиря священномученика Йосафата Студійського Уставу у Львові» як джерело до вивчення історії книгозбірні «Студіону» (1909–1940) // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: зб. наук. праць. Львів, 2008. Вип. 1 (16). С. 459-478.
 6. Кривенко М., Сварник Г. Історичні колекції Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: з досвіду вивчення і наукової реконструкції. Львів, 2014. 111 с.
 7. Кривенко М. О. Книгозбірня «Студіону» у Львові (1909–1940): історія, сучасний стан фонду: автореф. дис. … канд. іст. наук: 27.00.03. Київ,2010. 20 с.
 8. Кривенко М. О. Книгозбірня «Студіону» (1909–1940) у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: видання ХІХ — першої половини ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2009. Вип. 13. С. 156-172.
 9. Лисенко М. Молитва: Боже великий, єдиний: гімн на жіночі голоси в супров. фп / сл. О. Кониського. Львів: Б-ка музикальна, 1885. Вип. 3 (Львів: літ. А. Пришляк). 4 с.
 10. Лист директора бібліотеки АН УРСР Ю. Меженка до заступника голови РНК УРСР М. П. Бажана // Архів НБУВ. Оп. 1, ст. 65. Арк. 136. [Опубл.: Кривенко М. Бібліотека «Студіону» у Львові: переміщення книжкових та рукописних колекцій (1940–1947) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: [зб. наук. праць]. Львів, 2005. Вип. 13. С. 263].
 11. Лист директора бібліотеки АН УРСР Ю. Меженка до Президії АН УРСР, 8.10.1945 // Архів Президії НАН України. Ф. Р-251, Оп. 1. Спр. 199. Арк. 17. [Опубл.: Кривенко М. Бібліотека «Студіону» у Львові: переміщення книжкових та рукописних колекцій (1940–1947) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: [зб. наук.праць]. Львів, 2005. Вип. 13. С. 262].
 12. Лист Климентія Шептицького до Кирила Студинського, 15.03.1940 //ЦДІА України у Львові. Ф. 362. Оп. 1. Спр. 432. Арк. 15. [Опубл.: Кривенко М. Бібліотека «Студіону» у Львові: переміщення книжкових та рукописних колекцій (1940–1947) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: [зб. наук. праць]. Львів, 2005. Вип. 13. С. 259].
 13. Масляк В. Учи ся дитино!… // Масляк В. І. З Чорного шляху. Поезії. Т. ІІ. Львів: накладом Редакції «Зорі», 1897. С. 52.
 14. Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали 1941–1944 / упоряд. Ж. Ковба; наук. ред. А. Кравчук. Київ: Дух і Літера, 2003. 313 с.
 15. Постанова № 39 Ради Народних Комісарів УРСР про організацію наукових установ в західних областях УРСР // Львівська національна наукова бібліотека України імені В, Стефаника: переміщення і втрати фондів: зб. док. і матеріалів. Т. 1: 1939–1945. Львів, 2010. С. 22-23.
 16. Протокол засідання комісії з передачі бібліотеки Студіону до фондів Львівської філії Бібліотеки АН УРСР // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів: зб. док. і матеріалів. Т. 1: 1939–1945. Львів, 2010. С. 45-49.
 17. Протоколи загальних зборів і засідань релігійного товариства «Студіон» у Львові за 1919–1941 рр. // ДАЛО. Ф. 282 (Т-во «Студіон»). Оп. 1. Спр. 5.
 18. Шевченко Т. До мертвихъ и живихъ, и ненарожденихъ земляківъ моіхь, въ Украіні и не въ Украіні сущихъ, моє дружнее посланіе // Кобзарь Тараса Шевченка. Санкт Петербург: Типографія Император-ской академіи наукъ, 1867. С. 215.
 19. Шептицький К. Митрополит Андрей і обновлення східньої чернечої традиції // Богословія. 1926. Т. 4, кн. 1/2. С. 150-163.