Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28)-9

Vasyl Fershtej, Director General, Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv, PhD (Pedagogy)

The Studion’s Library collection in Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv: fragments of history, study experience and preservation issues

Abstract:

Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv (VSNSL of Ukraine in Lviv) is considered as an inheritor and successor for major Ukrainian libraries and institutions that constituted its base consequently to geopolitical upheavals of first half of 20th century. These are books, manuscripts, old prints, periodicals, notes and fine arts collections etc. from the libraries of Shevchenko Scientific Society, People’s Home in Lviv, monasteries, private collections, as well as Studion’s Library collection, whose substantial part now is being dispersed along the shelves of VSNSL of Ukraine in Lviv. The author defined the role of Metropolitan Andrey Sheptytskyi and Klymentii Sheptytskyi in establishing and maintaining this biggest specialized scientific library in Galicia at that time.

The paper describes the rise and evolution of the Studion’s Library collection drawing on archival documents and revealing main stages of its formation, outlines objectives that Metropolitan Andrey Sheptytskyi determined for it and highlighted Metropolitan’s activity in church and social fields resulted in formation of national and cultural institutions. The author also defined the outstanding role of Studion’s in the religious life of Ukrainians.

The Studion’s Library collection was officially integrated into Lviv Branch of the Library of the Academy of Sciences of USSR on February 12, 1940. So the dispersion of the once rich collection started. Now those books and periodicals are parts of Rare Book Department, Manuscript Department, Ucrainica Department, Exchange and Reserve Department, Department of European book of 19th–20th cc. and others. These collections were repeatedly examined within several bibliological studies conducted by the Library’s researchers. Thus, it is marked that unique collections of Studion’s like other historical libraries at VSNSL of Ukraine in Lviv need writing their history as well as their bibliographical reconstruction what is now composing one of main objectives of Library’s staff

Keywords:  Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv, Metropolitan Andrey Sheptytskyi, Klymentii Sheptytskyi, the Studion’s Library collection, Byzantine Library.

Full text


References:

 1. Dzioban, O. (2002). Biblioteka mytropolyta Andreia Sheptytskoho u Lvovi. Zapysky Lvivskoi naukovoi biblioteky imeni V. Stefanyka. Lviv, vyp. 9/10, pp. 141-151. [in Ukr.].
 2. Kolosovska, O. M. (2010). Knyzhkovi pamiatky u metsenatsko-bibliofilskykh priorytetakh Mytropolyta Andreia Sheptytskoho (1865–1944). Suchasni problemy diialnosti biblioteky v umovakh informatsiinoho suspilstva: materialy druhoi nauk.-prakt. konf., Lviv, 23 veresn. 2010. Lviv: Vyd-vo Lviv. politekhniky, pp. 160-168. [in Ukr.].
 3. Kryvenko, M. (2014). Biblioteka «Studionu» u Lvovi. Naukove tovarystvo imeni Shevchenka: entsyklopediia. Kyiv, Lviv, Ternopil, vol. 2, p. 58. [in Ukr.].
 4. Kryvenko, M. (2005). Biblioteka «Studionu» u Lvovi: peremishchennia knyzhkovykh ta rukopysnykh kolektsii (1940–1947). Zapysky Lvivskoi naukovoi biblioteky im. V. Stefanyka. Lviv, vyp. 13, pp. 247-267. [in Ukr.].
 5. Kryvenko, M. (2008). «Litopys monastyria sviashchennomuchenyka Yosafata Studiiskoho Ustavu u Lvovi» yak dzherelo do vyvchennia istorii knyhozbirni «Studionu» (1909–1940). Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V.Stefanyka. Lviv, vyp. 1 (16), pp. 459-478. [in Ukr.].
 6. Kryvenko, M. & Svarnyk, H. (2014). Istorychni kolektsii Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka: z dosvidu vyvchennia i naukovoi rekonstruktsii. Lviv, 111 p. [in Ukr.].
 7. Kryvenko, M. O. (2010). Knyhozbirnia «Studionu» u Lvovi (1909–1940): istoriia, suchasnyi stan fondu: avtoref. dys. … kand. ist. nauk: 27.00.03. Kyiv, 20 p. [in Ukr.].
 8. Kryvenko, M. O. (2005). Knyhozbirnia «Studionu» (1909–1940) u fondi Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy im. V. Stefanyka: vydannia XIX — pershoi polovyny XX st. Rukopysna ta knyzhkova spadshchyna Ukrainy. Arkheohrafichni doslidzhennia unikalnykh arkhivnykh ta bibliotechnykh fondiv. Kyiv, vyp. 13, pp. 156-172. [in Ukr.].
 9. Lysenko, M. (1885). Molytva: Bozhe velykyi, yedynyi: himn na zhinochi holosy v suprov. fp. [Slova O. Konyskoho]. Lviv: B-ka muzykalna, vyp. 3. (Lviv: lit. A. Pryshliak), 4 p. [in Ukr.].
 10. Lyst dyrektora biblioteky AN URSR Yu. Mezhenka do zastupnyka holovy RNK URSR M. P. Bazhana (11.10.1945). Arkhiv Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni Vernadskoho. Inventory 1, file 65, fol. 136. [in Ukr.].
 11. Lyst dyrektora biblioteky AN URSR Yu. Mezhenka do Prezydii AN URSR (8.10.1945). Arkhiv Prezydii NAN Ukrainy. F. R-251, inventory 1, file 199, fol. 17. [in Ukr.].
 12. Lyst Klymentiia Sheptytskoho do Kyryla Studynskoho (15.03.1940). Tsentralnyi Derzhavnyi Archiv Ukrainy u Lvovi. F. 362, inventory 1, file 432, fol. 15. [in Ukr.].
 13. Masliak, V. (1897). Uchy sia dytyno!… Masliak, V. Z Chornoho shliakhu. Poezii. Lviv: nakladom Redaktsii «Zori», vol. II, p. 52. [in Ukr.].
 14. Kovba, Zh. & Kravchuk, A. (eds.) (2003). Mytropolyt Andrei Sheptytskyi. Dokumenty i materialy 1941–1944. Kyiv: Dukh i Litera, 313 p. [in Ukr.].
 15. Postanova № 39 Rady Narodnykh Komisariv URSR pro orhanizatsiiu naukovykh ustanov v zakhidnykh oblastiakh URSR. Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrainy imeni V. Stefanyka: peremishchennia i vtraty fondiv: zb. dok. i materialiv, vol. 1: 1939–1945, pp. 22-23. Lviv. [in Ukr.].
 16. Protokol zasidannia komisii z peredachi biblioteky Studionu do fondiv Lvivskoi filii Biblioteky AN URSR. Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrainy imeni V. Stefanyka: peremishchennia i vtraty fondiv: zb. dok. i materialiv, vol. 1: 1939–1945, pp.45-49. Lviv [in Ukr.].
 17. Protokoly zahalnykh zboriv i zasidan relihiinoho tovarystva «Studion» u Lvovi za 1919–1941 rr. Derzhavnyi Archiv Lvivskoii oblasti. F. 282, inventory 1, file 5. [in Ukr.].
 18. Shevchenko, T. (1867). Do mertvykh i zhyvykh, i nenarozhdenykh zemliakiv moikh, v Ukraini i ne v Ukraini sushchykh, moie druzhnee poslanie. Kobzar Tarasa Shevchenka. Sankt Peterburh: Typohrafiia Imperatorskoi akademii nauk, p. 215. [in Ukr.].
 19. Sheptytskyi, K. (1926). Mytropolyt Andrei i obnovlennia skhidnoi chernechoi tradytsii. Bohosloviia, vol. 4, kn. 1/2, pp. 150-163. [in Ukr.].