Пропонуємо низку видань, що вийшли друком у 2018-2019 рр:


 

Сварник Г. Книгозбірня й архів Дмитра Донцова крізь призму долі власника / Галина Сварник ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ рукописів. — Львів, 2019. — 88 с., 32 с. іл.  — 85 грн.

У виданні простежено долю книжкових і архівних збірок Дмитра Донцова, які залишилися після його виїзду зі Львова під час Другої світової війни, а також тих, які власник вивіз в еміграцію. Детективна історія розгортається навколо пізніших мешканців кам’яниці Бачинських-Донцових на вулиці Курковій та їх пригод у вирі війни.
Здійснено спробу реконструкції історичної колекції видавця і редактора «Літературно-наукового вістника» та «Вістника», розпорошеної в радянський період у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : збірник наукових праць / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника ; редкол.: М. М. Романюк (голов. ред.) та ін. — Львів, 2018. — Вип. 10 (26). — 638 с.—269 грн. 60 коп.

У черговому випуску «Записок Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника» опубліковано статті з книгознавства, бібліографознавства, історії видавничої справи, мистецтвознавства, розкрито зміст унікальних фондів бібліотеки, описано історію та долю безцінних колекцій і збірок однієї з найбільших книгозбірень України.

Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліографічний покажчик. Т. 4 : 1928–1931. У 2-х книгах. Кн. 1 : 1928–1929 / НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, відділ наукової бібліографії ; уклад.: Л. І. Ільницька (керівник проекту), Т. М. Дубова, Л. Я. Кужель, І. В. Морозова, Н. А. Рибчинська ; відп. ред. М. М. Романюк. — Львів, 2018. — 498 с.—208 грн. 28 коп.

Видавничий проект ЛННБ України ім. В. Стефаника вперше передбачає створення повної бібліографії української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції за 1914–1939 рр. Цей том реєструє видання за 1928–1931 рр. Територіально бібліографія охоплює сучасні західні області України — Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську, Волинську, окремі етнічні українські території (Лемківщина, Підляшшя, Холмщина), які після 1945 р. залишились у складі Польщі, еміграційні центри українського видавничого руху — Відень, Берлін, Прагу, Подєбради, Торонто, Вінніпег, Нью-Йорк та ін.

Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліографічний покажчик. Т. 4 : 1928–1931. У 2-х книгах. Кн. 2 : 1930–1931 / НАН України, Львівська національна наукова біб­ліотека України імені В. Стефаника, відділ наукової бібліографії ; уклад.: Л. І. Ільницька (керівник проекту), Т. М. Дубова, Л. Я. Кужель, І. В. Морозова, Н. А. Рибчинська ; відп. ред. М. М. Романюк. — Львів, 2018. — С. 499-1044.—   225 грн.76 коп.

Видавничий проект ЛННБ України імені Василя Стефаника вперше передбачає створення повної бібліографії української книги в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції за 1914–1939 рр. Цей том реєструє видання за 1928–1931 рр. Територіально бібліографія охоплює сучасні західні області України — Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Закарпатську, Волинську, окремі етнічні українські території (Лемківщина, Підляшшя, Холмщина), які після 1945 р. залишились у складі Польщі, еміграційні центри українського видавничого руху — Відень, Берлін, Прагу, Подєбради, Торонто, Вінніпег, Нью-Йорк та ін.

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Сте­фаника: переміщення і втрати фондів. Т. 1 (1939–1945) : зб. доку­ментів і матеріалів / [упоряд.: Галина Сварник (керівник), Роман Дзюбан, Маргарита Кривенко, Леся Кусий, Володимир Муравський ; наук. ред.: Ярослав Дашкевич, Мирослав Романюк, Галина Сварник] ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника, Науково-дослідний відділ історичних колекцій. — Львів, 2010. — 620 с. — (Джерелознавча серія).— 158 грн.40 коп.

У збірнику публікується 245 документів, які висвітлюють історію Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника за 1939–1945 рр., а саме: втрати і переміщення книжкових, рукописних та мистецьких колекцій бібліотеки внаслідок подій Другої світової війни. Зокрема йдеться про переміщення фондів до Польщі, Росії, Німеччини, а також про передачу окремих збірок та колекцій іншим академічним установам, архівам та музеям України. Публіковані документи і матеріали, писані українською, німецькою, польською, російською мовами, зберігаються в бібліотеках і архівах Львова, Києва, Берліна, Вроцлава, Варшави, Кракова та Москви. Більша частина документальних матеріалів публікується вперше.

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів. Т. 2 (1946 – березень 1953) : зб. документів і матеріалів / [упоряд.: Галина Сварник (керівник), Роман Дзюбан, Маргарита Кривенко, Леся Кусий, Володимир Муравський ; відп. ред. Лідія Сніцарчук ; наук. ред.: Ярослав Дашкевич, Галина Сварник] ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. – Львів, 2019. – XXXII + 622 с. – (Джерелознавча серія).— 244 грн.30 коп.

У другому томі збірника подано 246 документів і матеріалів, які висвітлюють історію Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника у 1946 – березні 1953 р., а саме: процеси переміщення і втрат рукописних, книжкових і мистецьких колекцій академічної установи та зміну її особового складу в післявоєнний період — аж до смерті радянського диктатора Й. Сталіна. Йдеться про вивезення збірок до Польщі, а також про передачу фондів до різних архівів, бібліотек, музеїв та інших інституцій України і Росії, зокрема про переміщення до Києва літературних архівів і, як наслідок, руйнування цілісності фондів колишньої Бібліотеки НТШ у Львові. Документи і матеріали українською, російською та польською мовами зберігаються в бібліотеках, архівах і музеях Львова, Києва, Варшави, Вроцлава, Кракова та Москви. Більша частина документальних джерел публікується вперше.

Падюка Н., Огородник Т. Австрійські топографічні карти українських земель (1870-1918): з фонду кабінету картографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : бібліографічний покажчик / Неоніла Падюка, Тарас Огородник ; відп. ред. Лідія Сніцарчук ; наук. ред. Ростислав Сосса ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника.— Львів, 2018. — 282 с.—    136 грн.70 коп.

У фонді кабінету картографії ЛННБ України ім. В. Стефаника зберігає­ться значна кількість топографічних і оглядово-топографічних карт, які почали видавати з кінця XVIII ст. для військових потреб. В Австро-Угорській монархії такі мапи видавав Військово-географічний інститут. Вони покривали також значну частину українських земель. Їх використовували військові відомства, ними користувалися для господарських, наукових та адміністративних цілей, вони були основою для створення різноманітних тематичних карт. На сьогодні вони не мають грифу секретності.

Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. дванадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 30 листопада – 1 грудня 2018 р. / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства; гол. ред. М. М. Романюк. Львів, 2018. 436 с.—          102 грн. 90 коп.

Збірник укладено із доповідей та повідомлень, з якими на дванадцятій конференції виступили відомі українські пресознавці та молоді перспективні дослідники. У текстах осмислюється розвиток періодики ХІХ-ХХІ ст., аналізуються методологічні засади опрацювання пресодруків, розкриваються складні процеси функціонування сучасних ЗМК, проблеми існування українського інформаційного простору, досліджується творче надбання журналістів і публіцистів.

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / гол. ред. М. М. Романюк; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. Львів, 2018. Вип. 8(26). 388 с.— 163 грн.40 коп.

Українські видавничі осередки в Німеччині, Франції та Чехословаччині у міжвоєнний період (1914–1939) : матеріали до бібліографії / уклала Ольга Хміль ; підготувала до друку Маріанна Мовна ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. — Львів, 2018. — 108 с. —22 грн.

Вперше зібрано матеріали до бібліографії, які висвітлюють діяльність українських еміграційних видавничих осередків у Німеччині, Франції та Чехословаччині, а також наукове життя українських культурних діячів, пов’язаних з видавничим рухом, у міжвоєнний період.

 


З цими  та іншими виданнями бібліотеки можна ознайомитися тут

Видання можна придбати у головному корпусі бібліотеки (вул. Стефаника, 2)

 

Напередодні професійного свята — Всеукраїнського дня бібліотек — Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника презентує науковий доробок колективу.