English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-11

Середа Оксана, канд. наук із соц. комунікацій, старший науковий співробіт ник наукового відділу національної бібліографії української преси Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Виставкова діяльність Гуртка діячів українського мистецтва у дзеркалі української преси 1920 -х рр.

Анотація:

Проаналізовано діяльність першого міжвоєнного мистецького об’єднання — Гуртка діячів українського мистецтва — у царині організації виставок. Введено в науковий обіг близько 30 публікацій, які віддзеркалюють рецепцію виставок ГДУМ критиками і громадськістю Львова. Розкрито роль об’єднання у консолідуванні українських митців обабіч Збруча.

Ключові слова: ГДУМ, виставка, преса, публікація, критика, мистецтво.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Вороний М. Пензлем і пером. Думки естета. Прага; Берлін, 1923. 48 с.
2. Гах І. До ювілею Лева Ґеца // Zbruč. 2016. 26 лют. URL: https://zbruc.eu/node/48188.
3. Голубець М. Мистецтво // Історія української культури / під заг. ред. д-ра І. Крипякевича. Львів, 1937. С. 455—660.
4. Голубець М. [Передмова] // Українська Мистецька Виставка: катальоґ. Львів, 1922. 16 с.
5. Матеріали (протоколи, афіші та ін.) про діяльність товариства «Гурток діячів українського мистецтва» у Львові (1922—1930 рр.) // Державний архів Львівської області. Ф. 291 (Асоціяція незалежних українських мистців у Львові). Оп. 1. Спр. 1. 33 арк.
6. Стефанишин Т. Гурток діячів українського мистецтва в контексті мистецького процесу Львова 1920-х років // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. 2014. Вип. 6. С. 546—558.
7. Українські мистецькі виставки у Львові. 1919—1939: довідник; антологія мистецько-критичної думки / авт.-упоряд. Р. М. Яців. Львів, 2011. 696 с.