English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-17

Литвин Оксана, канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».

Голубінка Надія, старший викладач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка».

Мова статті — українська.

Риторичні фігури в публіцистичному стилі

Анотація:

Висвітлено актуальні практичні аспекти вживання риторичних фігур у публіцистичному стилі. Визначено, що в засобах масової інформації активно  використовуються фігури нагромадження, діалогізації, ритмізації, які допомагають підкреслити інформацію, звернути увагу на значущі елементи матеріалу, що подає автор.

Ключові слова: риторичні фігури, публіцистичний стиль, журналістський текст, синтаксична конструкція, засоби масової інформації.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Дацишин Х. П. Нова категорія поняття «вибори» засобами сучасної політичної метафорики (за матеріалами періодичних видань) // Studia i szkice slavistyczne. Opole, 2005. Т. 6. S. 210—215.
2. Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови: навч. посіб. 2-ге вид., переробл. Львів: ПАІС, 2007. 400 с.
3. Кочан І. Лінгвістичний аналіз тексту: [навч. посіб. 2-ге вид., переробл. і доповн.]. Київ: Знання, 2008. 423 с.
4. Куньч З., Городиловська Г., Шмілик І. Риторика: підручник. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016. 496 с.
5. Куньч З. Риторичний словник. Київ: Рідна мова, 1997. 341 с.
6. Мацько Л., Мацько О. Риторика: [навч. посіб. 2-ге вид., стереотип.]. Київ: Вища школа, 2006. 311 с.
7. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: підручник. Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2000. 248 с.
8. Сагач Г. Храм слова. Духовне красномовство. Київ: Концерн «Видавничий Дім “Ін Юре”», 2005. 296 с.
9. Фаріон І. Д. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (Науково-навчальне видання): [монографія]. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. 328 с.