English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-7

Брайлян Надія, науковий співробітник наукового відділу національної бібліографії української преси Науково-дослідного інституту пресознавства Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника.

Мова статті — українська.

Українські студентські часописи міжвоєнного періоду у Чехословацькій Республіці як джерело до мартирологу української еміграції

Анотація:

Досліджено періодику українських студентів у ЧСР 1920—1930-х рр., виявлено 19 назв часописів (їхній список із вказанням місця видання та років виходу подано у Додатку 1). Усі ці видання проаналізовано на предмет наявності біографічних матеріалів про українців, померлих і похованих у ЧСР. На основі виявлених даних укладено алфавітний покажчик цих осіб із біографічними довідками про них (25 осіб, Додаток 2).

Ключові слова: українські студенти, українська еміграція у ЧСР, періодичні видання, міжвоєнний період, українські поховання у Чехії.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Богуславський О. В. Преса міжвоєнної української еміграції і боротьба за незалежність України: історичний шлях, досвід, дискусії: монографія. Запоріжжя: Просвіта, 2008. 452 c.
2. Левицький М. Про стан здоровля студентів Укр. Госп. Акад. // Наша Громада. 1925. Ч. 12. С. 39—42.
3. Наріжний С. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації між двома світовими війнами. Прага, 1942. Част. 1. 372 +ССХХХІІ с.
4. Посол Євген Перебийніс представив роботу Посольства із впорядкуванням українських місць пам’яті в Чехії. URL: https://czechia.mfa.gov.ua/news/76805-posol-jevgen-perebijnis-predstaviv-robotu-posolystvaiz-vporyadkuvannyam-ukrajinsykih-miscy-pamjati-v-chehiji.
5. Савка М. Періодичні видання українських студентів у Празі (20—30-ті рр. ХХ ст.) // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. Львів,
1998. Вип. 5. С. 208—219.
6. Українські поховання у світі. URL: http://www.ukrmemorial.eu.
7. Шуварик М. Рідкісні еміграційні видання українських студентів у Центральній і Східній Європі (1920—1930-ті роки) // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника. Львів, 2013. Вип. 5(21). С. 102—115.