English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0331-2020-10(28)-12

Бідзіля Юрій, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики Ужгородського національного університету

Мова статті — українська.

Закарпатська періодика середини та другої половини ХХ ст. як процес поглиблення радянізації мас-медійного простору краю

Анотація:

У статті на тлі суспільно-політичних подій того часу розглядається процес поглиблення тоталітарних засобів управління пресою на Закарпатті, яке найпізніше ввійшло до складу Радянського Союзу. Ліквідувавши видання інших партій та культурно-громадських товариств у регіоні, комуністичні державні органи цілеспрямовано обертають новостворені друковані медіа й ті, що вціліли, на засіб нищівної боротьби з інакодумством. За допомогою замовних газетних публікацій комуністична адміністративно-командна система не лише розгортає репресії проти активних місцевих культурно-громадських діячів, науковців, письменників, представників духовенства, а й докладає титанічних зусиль, щоб за допомогою преси у максимально стислі терміни ідеологічно перевиховати населення Закарпаття. Основною функцією ЗМІ стає пропаганда комуністичного способу життя та класової боротьби.

Автор розглядає основні етапи перетворення закарпатських дру кованих ЗМІ в комуністичні друковані органи, звертає увагу на те, яким чином радянська влада на Закарпатті проводила боротьбу з інакодумством через друковані ЗМІ, жорстко втілювала антирелігійну пропаганду в медіа. Тих громадських і релігійних діячів, які не погоджувалися переходити на бік комуністичної влади, безжалісно фізично знищували. Такою була доля відомого й авторитетного серед населення закарпатського греко-католицького єпископа Теодора Ромжі. Преса Закарпаття другої половини ХХ ст. стає епохою посилення й поглиблення радянізації. Через часописи активно пропагувалася думка, що країна вступила в епоху розвинутого соціалізму, а всі народи на території Радянського Союзу утворили єдину історичну спільність — «радянський народ». У такий спосіб нав’язували ідею про те, що національне питання остаточно розв’язане. Воднораз, на українське суспільство значний вплив мали книги самвидаву, які доводили зовсім інше. У ці роки Закарпаття стало базою переправлення самвидаву і творів дисидентів до Західної Європи для друку. Великий вплив на інформаційний простір цього регіону мали антикомуністичні виступи в сусідній Чехословаччині, що увійшли в історію як «Празька весна».

Ключові слова: періодика, журналістика, ЗМІ, мас-медійний простір, пропаганда, агітація, партійна преса.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

1. Бажан О. Суспільні настрої в Україні у ході чехословацької кризи 1968 року за донесеннями радянських спецслужб // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ: наук. і документ. журн. 2008. № 1/2 (30/31). URL: http://www.reabit.org.ua/files/store/Jorn.2008.pdf.
2. Байдич В. Антирелігійна кампанія радянської влади у 1958—1964 рр. і римо-католицька церква в Україні // Католицький оглядач. 17.04.2013. URL: http://catholicnews.org.ua/antireligiyna-kampaniya-radyanskoyivladi-u-1958-1964-rr-i-rimo-katolicka-cerkva-v-ukrayini.
3. Бідзіля Ю. М. Преса Закарпаття ХІХ—ХХ ст.: посіб. для журналістів. Ужгород: Ліра, 2001. 80 с.
4. Бідзіля Ю. М. Преса Закарпаття: від демократії до радянізації (40—60 рр. ХХ ст.) // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. сьомої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17—18 трав. 2002 р. Львів, 2002. С. 590—594.
5. Бідзіля Ю. М. Творчі горизонти Петра Скунця-публіциста // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2012. № 27. С. 202—210.
6. Закарпаття 1919—2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українсько-угорського видання; під ред. М. Вегеша, Ч. Фединець. Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2010. 720 с.
7. Пагіря О. Ліквідація Греко-Католицької церкви на Закарпатті 1945—1949 рр. // Територія обману. URL: http://territoryterror.org.ua/uk/publications/
details/?newsid=338.
8. Судоплатов П. А. Спецоперации: Лубянка и Кремль. 1930—1950 годы. Мос ква: ОЛМА-Пресс, 1997. 686 с.
9. Шерегій Є. Увертюра до майбутнього сезону катастроф: 21 серпня 1968 року очима ужгородського студента // Дзеркало тижня. 22.08. 2008. URL: http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/uvertyura_do_maybutnogo_sezon u_katastrof_21_serpnya_1968_roku_ochima_uzhgorodskogo_studenta. ht.