Кузнецова Олена, д-р філол. наук, професор, завідувач кафедри журналістики та засобів масової комунікації Інституту права та психології
Національного університету «Львівська полі техніка».

Мова статті — українська.

Складові вдосконалення моральної відповідальності журналістів

Анотація:

Здійснено теоретичний аналіз моральної соціальної відповідаль ності журналістів; показано її суспільну роль, значення, дано визначення поняття моральної соціальної відповідальності журналіста, названо складові її формування: освіта, самоосвіта журналістів, індивідуальне, редакційне, корпоративне саморегулю-
вання, медіаосвіта аудиторії ЗМІ.
Ключові слова: моральна соціальна відповідальність журналістів, журналістська етика, саморегулювання, медіаосвіта.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

  1. Зайчук О. В. Теорія держави і права : підручник [Електронний ресурс] / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. — Київ: Юрінком Інтер, 2006. — 688 с. — Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part3/2401.htm.
  2. Іванов В. Журналістська етика : підручник / В. Іванов, В. Сердюк. — Київ: Вища школа, 2006. — 232 с.
  3. Литвин В. Є. Етичні засади діяльності журналістів у нормативно-правових документах України [Електронний ресурс] / В. Є. Литвин. — Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2322.
  4. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації [Електронний ресурс] / Д. Мак-Квейл ; пер. з англ.: О. Возьна, Г. Сташків. — Львів : Літопис, 2010. — 538 с.; Мак-Квейл Деніс [Електронний ресурс] // Вікіпедія. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Квейл.
  5. Обов’язок [Електронний ресурс] // Вікіпедія. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%2 7%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA.
  6. Приступенко Т. О. Взаємовідносини засобів масової інформації та судової гілки влади в контексті права на інформацію [Електронний ресурс] / Т. О. Приступенко. — Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1374.
  7. Сиберт Ф. Четыре теории прессы [Електронний ресурс] / Ф. Сиберт, У. Шрамм, Т. Питерсон. — Москва : Вагриус, 1998. — 223 с. — Режим доступу: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnack516.pdf.
  8. Трегуб К. С. Мас-медіа як суб’єкт соціальної відповідальності / К. С. Тре губ // Актуальні проблеми філософії та соціології : наук.-практ. журн. — 2015. — № 4. — С. 136—140.