Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2019-11(27)-1

Луїза Ільницька, завідувач відділу наукової бібліографії ЛННБ України ім. В. Стефаника

Мова статті — українська

Перше видання «Енеїди» (1798) Івана Котляревського у Бібліотеці Національного музею у Празі (з особистої бібліотеки Павла Йозефа Шафарика)

Анотація:

Досліджено примірник першого видання «Енеїди» (1798) Івана Котляревського, який подарував Павлу Йозефу Шафарику Осип Бодянський, в контексті міжкультурних зв’язків. Книга зберігається у відділі рукописів і стародруків Бібліотеки Національного музею у Празі і належить до колекції видатного славіста. Підтверджено внесок Осипа Бодянського і Павла Йозефа Шафарика в утвердженні статусу української мови як самостійної серед інших слов’янських мов на основі аналізу їх листування.

Ключові слова: «Енеїда» (1798), Іван Котляревський, Національний музей у Празі, Осип Бодянський, Павел Йозеф Шафарик, Тарас Шевченко, українська мова.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Білецький Л. З листування Йосипа Бодянського з П. Шафариком // Праці Українського Високого Педагогічного інституту ім. Михайла Драгоманова у Празі. Прага, 1932 [на обкл. 1934]. Т. 2. С. 10-24. Додаток: Листи Бодянського до Шафарика. С. 25-90.
 2. Василенко Н. О. М. Бодянскій и его заслуги для изученія Малороссіи. Кіевъ, 1904. 11, 231 с. Оттискъ изъ журнала «Кіевская Старина».
 3. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ. Відділ рукописних фондів і текстології. Ф. 1. № 42.
 4. Карпенко М. О. Славістика в Київському університеті: віднайдений А. Й. Багмут перший лист П. Й. Шафарика М. О Максимовичу (до 50-річчя публікації) // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2011. Вип. 14. С. 36-47.
 5. [Коментарі до поеми «Єретик»] // Шевченко Т. Зібрання творів: у 6 т. Київ, 2003. Т. 1. С. 718.
 6. ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. Фонд Народного Дому. (НД – 427, п. 103).
 7. Мыльников А. С. Книга в жизни и творчестве Павла Шафарика. URL: www.viks.sk/dkk/bs61_29_37.doc (дата звернення: 7.05.2019).
 8. Неврлий М. П. Й. Шафарик і Україна (До 200-ї річниці від його народження) // Неврлий М. Минуле й сучасне: зб. слов’янознавчих праць. Київ, 2009. С. 535-539.
 9. Переписка Осипа М. Бодянського. Листи О. Бодянського до П. Шафарика // Матеріали до історії українсько-чеських взаємин в першій половині XIX ст. / видав І. Брик. Львів, 1921. С. 96-125. (Українсько-руський архів; т. 15).
 10. Письма П. І. Шафарика къ О. М. Бодянскому (1838–1857) съ приложеніемъ писемъ П. І. Шафарика къ В. Н. Григоровичу (1852–1856) приготовленныхъ къ изданію П. А. Лавровым и М. Н. Сперанским. Москва, 1895. LVIII, 232 с.
 11. Русов О. Спомини про празьке видання «Кобзаря» // Україна. 1907, № 2. С. 131.
 12. Савченко Ф. Західна Україна в листуванні Головацького з Бодянським, 1843–1876. Київ, 1930. 51с.
 13. Студинський К. Зв’язки Василя Білозерського з Галичиною // ЦДІА України у Львові. Ф. 362. Оп. 1. Спр. 101. Арк. 24.
 14. Студинський К. Павло Йосип Шафарик і українці: До історії українсько-чеських зв’язків. Варшава, 1935. 14 с. (Бібліотека «Нашої Культури»). Відб. з «Нашої Культури». Кн. 7.
 15. Франко І. Національний колорит у казках Бодянського // Наські украінські казки запорожця Іська Матиринки / видав і пояснив Іван Франко. Львів, 1903. С. 74-88; Франко І. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1981. Т. 34. С. 449-456.
 16. Франко І. Осип Бодянський [Передмова] // Наські украінські казки запорожця Іська Матиринки / видав і пояснив Іван Франко. Львів, 1903. C. 3-18; Франко І. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1981. Т. 34. С. 438-448.
 17. Франко І. [Рецензія] // Записки НТШ. 1905. Т. 63, кн. 1. С. 29-30 (Бібліографія); Франко І. Зібрання творів: у 50 т. Київ, 1986. Т. 47. С. 353.
 18. Шевченко Т. Єретик. Шафарикові // Зібрання творів: у 6 т. Київ, 2003. Т. 1: Поезія: 1837–1847. С. 715-723.
 19. Шевченко Т. [Передмова до нездійсненого видання «Кобзаря» (1847 р.)] // Зібрання творів: у 6 т. Київ, 2003. Т. 5. С. 207-208.
 20. Spurná K. Šafaříkova knihovna ve sbírkách Knihovny Národního muzea // Slovo (Zagreb). 2016. Sv. 66 (2016). S. 185-207.
 21. Šafařík, Pavel Josef, 1795–1861. URL: http://provenio.net/authorities/30670 (дата звернення: 7.05.2019).
 22. Turková H. Šafaříkova Knihovna 150 let v Knihovně Národního Muzea // Sborník Národního Muzea v Praze. Řada C. Literární historie. 2013. Sv. 58, čís. 1-2. S. 67-72.