Українська English

Ірина Жеваженко, молодший науковий співробітник відділу наукової бібліографії ЛННБ України ім. В. Стефаника

Мова статті — українська

Від Мазепи до Скоропадського: дискурс гетьманства в історичних студіях і художній літературі 1930-х рр

Анотація: Проаналізовано дискурс гетьманства в західноукраїнських та українських еміграційних виданнях 1930-х років, присвячених добі гетьмана
Івана Мазепи та часу правління гетьмана Павла Скоропадського. Висвітлено історіографічні дослідження про місце і роль цих гетьманів в історії української державності.

Ключові слова: Іван Мазепа, Павло Скоропадський, історіографія, дискурс.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Андрусяк М. Гетьманський уряд і панахида по Мазепі в Києві 1918 р. / подав: М. Андрусяк // Літопис «Червоної Калини». — 1939. — Чис. 7. — С. 10.
 2. Андрусяк М. Зв’язки Мазепи з Станиславом Лєщинським і Карлом XII / М. Андрусяк. — [Львів, 1933]. — 26 с.
 3. Андрусяк М. Мазепа і Правобережжа / Микола Андрусяк. — Львів : Друк. Ставр. ін-ту в аренді І. Тиктора, 1938. — 106 с. : портр. — (Квартальник Вістника ; чис. 2 (18).
 4. Байрон Д. Мазепа / Джордж Байрон ; пер. з англ. мови Дмитра Загула ; вступ. ст. і ред. Є. Ю. Пеленського, с. 5-12. — [Львів] : Ізмарагд, [1938]. — 47 с. — (Літературна бібліотека ; чис. 1).
 5. [Бжеський Р.]. Гетьман Мазепа: в світлі фактів і в дзеркалі «історій» : у 2 кн. / Р. Млиновецький. — Вид. 3-тє., допов. — Торонто, 1976. — Кн. 2. — 376 с.
 6. Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик, ґенерал-поручник Людовика XV-го (1742–1759): з невідомих документів з 7 тогочасними ілюстраціями / Ілько Борщак. — Львів : Вид. кооп. «Червона Калина», 1932. — 206, 1 с. : іл. — (Франція й Україна: студії про франко-українські взаємини в минулому ; кн. 4).
 7. Борщак І. Войнаровський: сестринок гетьмана Івана Мазепи, друг Аврори Кеніґсмарк і сибірський вязень / Ілько Борщак. — Львів : Вид. кооп. «Хортиця», 1939. — 157, 3 с.: іл.
 8. Борщак І. Коли народився Мазепа? / Ілько Борщак // Діло. — 1932. — Чис. 92 (27 квіт.). — C. 2.
 9. Борщак І. Іван Мазепа: Життя й пориви великого гетьмана / Борщак І., М. Рене ; авторизований пер. і передмова М. Р. [Михайла Рудницького], с. III–IX. — Львів : накладом «Червоної Калини». З друк. Наук. Тов. ім. Шевченка у Львові, 1933. — IX,179, 1с.
 10. Борщак І. Мазепа — людина й історичний діяч / Ілько Борщак // Записки Наукового Товариства імени Шевченка. — Львів : накладом Товариства. З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка, 1933. — Т. 152 : Праці Історично-філософічної секції під ред. Івана Крипякевича. — С. 1-33.
 11. Борщак І. Мазепа. Орлик. Войнаровський : іст. есе / Ілько Борщак. — Київ, 1991. — 256 с.
 12. Верстюк В. Вузлові проблеми вивчення історії Української Держави 1918 р. / Владислав Верстюк // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. — Київ, 1999. — С. 142-147. — (Студії з архівної справи та документознавства ; т. 5).
 13. Возняк М. Коли народився Мазепа? / М. Возняк // Діло. — 1932. — 12 жовт. (чис. 226). — C. 4.
 14. Гетьман Павло Скоропадський, (1873–1945) : матеріали для біобібліогр. / НАН України, Центр. Наук. Б-ка ім. В. І. Вернадського, Музей гетьманства Голов. Упр. Культури м. Києва ; уклад.: Г. Шовкопляс, І. Шовкопляс ; бібліогр. ред. О. Онищенко. — Київ, 1996. — 54 с.
 15. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. / Я. Грицак. — Київ : Генеза, 1996. — 356 с.
 16. Дорошенко Д. Історія України, 1917–1923 рр. Т. II : Українська Гетьманська Держава 1918 року / Дмитро Дорошенко. — Ужгород : накладом Д-ра Осипа Цюпки, 1930. — 424, LXXXVI с. : іл.
 17. «Же през шаблю маєм права…» // Молоде життя. — 1959. — Січ.– лют. (чис. 1). — С. 1.
 18. За державність: матеріяли до історії війська Українського. — Каліш : Видає Укр. Воєн.-Іст. Т-во, 1930. — Зб. 2. — 216, [3] с. : іл.
 19. За державність: матеріяли до історії війська Українського. — Каліш : Видає Укр. Воєн.-Іст. Т-во, 1932. — Зб. 3. — 273 с. : іл.
 20. Збірник на пошану проф. дра Олександра Оглоблина / відп. ред. Василь Омельченко. — Нью Йорк : вид. Укр. вільної академії наук у США, 1977. — 482 с. — (Українська вільна академія наук у США ; зб. ІІІ).
 21. Ільїн О. Андрій Крижанівський — український письменник-неоромантик із берестейського Полісся [Електронний ресурс] / Олександр Ільїн // Справа : білорусько-укр. альманах Т-ва укр. л-ри при Спілці білоруських письменників. — 2016. — Режим доступу до ресурсу: http://druzi.by/wp-content/uploads/2014/08/Трэці-альманах.pdf. — Назва з екрана.
 22. Історик І. Богдан Лепкий. Мазепа. Ч. 1. Мотря : (Вступ, характеристика осіб, історична основа, зміст) / зладив І. Історик. — Львів : накладом Укр. Книгарні й Антикварні у Львові. Друк. ОО. Василіян в Жовкві, [1932]. — 36 с. — (Літературно-Критична Бібліотека ; чис. 52).
 23. Історик І. Богдан Лепкий. Мазепа. Ч. II. Не вбивай. Ч. III. Батурин : (Вступ, характеристика осіб, історичний підклад, зміст) / зладив І. Історик. — Львів : накладом Укр. Книгарні й Антикварні. Друк. ОО. Василіян у Жовкві, [1932]. — 36 с. — (Літературно-критична бібліотека ; чис. 53).
 24. Капелюшний В. Незламна і нескорена: національна еліта в Українській революції 1917–1921 років. Історіографічний нарис : монографія / Валерій Капелюшний, Олена Коваль. — Київ : Інтерсервіс, 2018. — 480 с.
 25. Катальоґ видань Українського Наукового Інституту в Варшаві: 1930–1939. — Варшава : з друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1939. — 42 c.
 26. Кентій А. ОУН та гетьманський рух у 1930-х — на початку 1940-х років / Анатолій Кентій // Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. — Київ, 1999. — С. 222-224. — (Студії з архівної справи та документознавства ; т. 5).
 27. Ковалевська О. Збірник «Мазепа»: спроба реконструкції видавничого проекту 1939−1949 рр. / Ольга Ковалевська ; НАН України, Ін-т історії України ; Музей-архів ім. Д. Антоновича УВАН у США. — Київ : Темпора, 2011. — 176 с. : іл.
 28. Ковалевська О. Образ гетьмана Івана Мазепи в українській історіографії / Ольга Ковалевська // Академічні й до академічні образи української історіографії : кол. монографія / відп. ред. О. А. Удод. — Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2012. — С. 517-572.
 29. [Коваленко Г.]. Зрада : іст. драма на три дії з часів гетьмана Мазепи. 1. На передодні Полтавської баталії. 2. Чорні хмари. 3. Зрада / Г. К. — Коломия : накладом вид-ва «Чорногора». Печатано в друкарні СО-ВА, в Коломиї, 1931. — 58 c. — (Театральна Бібліотека ; чис. 1).
 30. Корольов Г. Академічний дискурс дослідження історії Української революції 1917–1921 років (90-ті р. ХХ ст. — початок ХХІ ст.) / Г. Корольов // Історіографічні дослідження в Україні. — 2012. — Вип. 22. — С. 371-384.
 31. [Крижанівський А.]. В річницю ганьби й сорому / Святослав Доленґа. — Варшава : вид. Модеста Куницького. Друк. «АБЦ» у Варшаві, 1938.— 16 с.
 32. [Крижанівський А.]. Скоропадщина / Святослав Доленґа ; «Передмова» Святослав Доленґа [Андрій Крижанівський], с. 3-8. — Варшава : накладом Модеста Куницького. Друк. «А.В.С.» Варшава, 1934. — 174, [2] с.
 33. Крупницький Б. Гетьман Мазепа в освітленню німецької літератури його часу / д-р Борис Крупницький. — Жовква : накладом ред. «Записок ЧСВВ». Друк. ОО. Василіян у Жовкві, 1932. — 27, [1] с. — (Бібліотека «Записок Чину Св. Василія Вел.» ; чис. 8).
 34. Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик (1672–1742) : огляд його політичної діяльности / Борис Крупницький. — Варшава : друк. НТШ, 1937. — 251, [6] с. — (Праці Українського Наукового Інституту ; т. 42. Серія історична ; кн. 4 / редаґує: секретар, проф. Роман Смаль-Стоцький).
 35. Кульчицький С. Гетьманат та його роль в історії: Українська держава Павла Скоропадського у вітчизняному державотворчому процесі [Електронний ресурс] / Станіслав Кульчицький // День. — 2008. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/istoriya-i-ya/getmanat-ta-yogo-rol-vistoriyi. — Назва з екрана.
 36. Кульчицький С. В. Нотатки про українську революцію / С. В. Кульчицький ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2001. — 87 с.
 37. Липинський В. Комунікат / В’ячеслав Липинський // Збірник Хліборобської України. — 1931. — Т. 1. — С. 19.
 38. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського монархізму. Писані 1919–1926 р. / В. Липинський. — Відень : [б. в.], 1926. — ХLVIII, 580 с.
 39. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : в 2 т. / Іван Лисяк-Рудницький ; пер. з англ.: У. Гавришків, Я. Грицака, А. Дещиці, Г. Киван, Е. Панкеєвої. — Київ : Основи, 1994. — Т. 1. — 554 c.
 40. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе : в 2 т. / Іван Лисяк-Рудницький ; пер. з англ.: М. Бадік, Я. Грицака. — Київ : Основи, 1994. — Т. 2. — 573 c.
 41. Лотоцький О. Справа правосильности анатемування гетьмана Ів. Мазепи / Олександер Лотоцький. — Варшава : друк. НТШ, 1938. — 14 с.
 42. Лужницький Г. Мотря: інсценізація історичної повісти Б. Лепкого на 5 картин / Г. Меріям-Лужницький і Луць Лісевич [Лісовий Л.]. — Львів : накладом Миколи Матвійчука. З друк. Наук. т-ва ім. Шевченка, [1932]. — 46 с.
 43. Мазепа : збірник. — Варшава : з друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові, 1938. — Т. 1. — 161, [3] с. : іл. — (Праці Українського Наукового Інституту ; т. 46. Серія філософічна ; кн. 5 / редаґує: секретар, проф. Роман Смаль-Стоцький).
 44. Мазепа : збірник. — Варшава : з друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові, 1938. — Т. 2. — 117, [3] с. : іл. — (Праці Українського Наукового Інституту ; т. 47. Серія філософічна ; кн. 6 / редаґує: секретар, проф. Роман Смаль-Стоцький).
 45. Мазепа І. Твори / Гетьман Іван Мазепа ; вступ. ст. й ред. м-ра Є. Ю. Пеленського. — Львів : з друк. вид. с-ки «Діло», 1932. — 29, [3] с. : іл. — (Дажбог ; чис. 3).
 46. Мазепинська виставка // Вогні. — 1932. — Чис. 9 (18). — С. 125.
 47. Мазепіана : матеріали до бібліографії (1688−2009) / упоряд. та авт. передм. О. О. Ковалевська ; відп. ред. О. А. Удод. — Київ : Темпора, 2009. — 248 с.
 48. Николин Б. Їх милість ясновельможний пан гетьман Іван Мазепа / Б. Николин. — Львів : Всесвіт, 1936. — 36 с.
 49. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександр Оглоблин. — Нью-Йорк ; Париж ; Торонто : вид. Орг. Оборони Чотирьох Свобід України, Ліґи Визволення України. — 1960. — 406, [3] c. — (Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка ; т. 170).
 50. [Ольхівський Б.]. Московська масонерія й дорадники греко-католицької гієрархії / Модест Куницький. — [Варшава] : накл. влас. Друк. «А.В.С.», Варшава, 1934. — 19 с.
 51. Омелян Йосипович Пріцак, (07.04.1919–29.05.2006). Видатний вчений, філолог, сходознавець, історик: Опис № 1 документів постійного зберігання за VI–VIII ст. — 2010 р. — Національний університет «КиєвоМогилянська академія». Науковий архів наукової бібліотеки. — 284 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/ bitstream/handle/123456789/1724/Опис%20ОП%201.pdf?sequence=17 &isAllowed=y. — Назва з екрана.
 52. Осташко Т. Павло Скоропадський — лідер українського гетьманського руху / Тетяна Осташко // Український історичний журнал. — Київ : Дієз продукт, 2008. — Вип. 4 (№ 481). — С. 96-110.
 53. [Павлів-Білозерський О.]. Боротьба світів на Україні : нарис історії української революції 1917–1920 р. Ч. II : Боротьба московських большевиків проти Української Народньої Республики. Прихід німецькоавстрійської армії на Україну. Державний замах Німців і гетьмана Скоропадського проти У.Н.Р. Гетьманська влада. Побіда української революції : (з ілюстраціями) / нап. О. Слободич. — Яворів : накладом укр. вид. спіл. «Громада». З друк. Е. Шпильки в Яворові, 1930. — 40 с. : іл. — (Видавництво «Самоосвіта» ; відділ суспільно-історичних наук ; чис. 6).
 54. [Павлів-Білозерський О.]. Боротьба світів на Україні : нарис історії української революції 1917–1920 р. Ч. ІІ: Мир у Бересті. Прихід австрійсько-німецької армії на Україну. Державний замах німців і ґенерала П. Скоропадського проти української влади. Побіда української революції: (З образками) / написав О. Слободич. — 2-ге вид. — Яворів : накладом «Самоосвіти». З друк. Едварда Шпильки в Яворові, 1933. — 39, [1] с. : іл. — (Видавництво «Самоосвіта» основане при співучасти Українського Робітничого Союзу ; відділ суспільно-історичних наук ; чис. 6).
 55. Пачовський В. Гетьман Мазепа : містерія воскресення в 5 діях / Василь Пачовський. — Перемишль : накладом О. Гамерського. З друк. А. Блюя, 1933. — 94, [2] с. — (Видавництво : Краса і сила ; чис. 3).
 56. Пачовський В. Іван Мазепа: Життя й діяльність. Із приводу 250-літтявибору гетьманом. З додатком Мазепиної вірші «Всі покою щире прагнуть». З 12 образками й 1 картою / Василь Пачовський. — Львів : накладом т-ва «Просвіта». З друк. вид. с-ки «Діло», 1937. — 48 с. :іл., портр. — (Видання товариства «Просвіта» ; чис. 841 (7).
 57. Песоцький М. Соціал-демократичний рух в історії України : історіографічні аспекти дослідження / М. Песоцький // Людина і політика. — 2003. — № 6. — С. 80-89.
 58. Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року : іст. нариси / Руслан Пиріг. — Київ : Ін-т історії України НАН України, 2011. — 336 с.
 59. Потульницький В. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: історія взаємостосунків 1943–1945 рр. / Володимир Потульницький // Українська орієнталістика. — 2013–2014. — Вип. 7-8. — C. 141-148.
 60. Потульницький Г. Матеріали Ілька Борщака в особовому архіві Омеляна Пріцака / Георгій Потульницький // Краєзнавство. — 2013. — № 4. — С. 205-209.
 61. Пріцак О. Мій шлях історика // Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського / Омелян Пріцак ; Академія наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії, Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту. — Київ ; Кембрідж, 1991. — С. 63-78.
 62. Пріцак О. [Рец. на кн.]: Д-р Микола Андрусяк. Мазепа і Правобережжа / Омелян Пріцак // Літопис «Червоної Калини». — 1938. — Чис. 7/8. — С. 35-36.
 63. Пріцак О. Рід Скоропадських : (історично-ґенеальогічна студія) / Омелян Пріцак. — Львів : Ґрафічні заклади «Victoria», 1938. — 21 с. : портр., табл.
 64. Ростовець М. Скоропадський і скоропадчуки / М. Ростовець. — Саскатун, Саск. : Друком «Нового Шляху», 1938. — 40 с.
 65. Самовидець. Гетьман Павло Скоропадський а земельне питання / написав Самовидець. — Шикаґо [Чикаґо] : Вид. Союзу Гетьманців Державників [СГД] Америки. З друк. СГД, 1935. — 7, [1] с. : фото.
 66. Самовидець. Недавня Гетьманщина: у 15-ті роковини Гетьманщини з 1918-го року / написав Самовидець.— Шикаґо [Чикаґо], 1933.— 64 с. : іл.
 67. Самовидець. Самостійник чи федераліст?: Правда про Гетьмана Павла Скоропадського / написав Самовидець. — Шикаґо [Чикаґо] : Вид. Союзу Гетьманців Державників [СГД] Америки. З друк. СГД, 1935. — 12 с. : фото.
 68. Самовидець. Хто є гетьман Павло Скоропадський? / написав Самовидець. — Шикаґо [Чикаґо] : Вид. Союзу Гетьманців Державників [СГД] Америки. З друкарні СГД, 1935. — 8 с. : фото.
 69. Свєнціцький І. Доба гетьмана Мазепи: (промова на відкритті Мазепиної виставки [в Національному музеї у Львові]) / І. Свєнціцкий. — [Львів] : Друкарня «Діла», [1932]. — 8 с.
 70. Серед нових книжок // Вогні. — 1932. — Чис. 9 (18). — С. 128.
 71. Скоропадський П. Спогади: кінець 1917 — грудень 1918 / Павло Скоропадський ; пер. з рос. Е. Соловей ; упоряд. Ігор Гирич. — Київ : Наш формат, 2017. — 456 с.
 72. Смаль-Стоцький Р. Мазепинські традиції старої У.Н.Р. / Проф. д-р Роман Смаль-Стоцький, Маркет університет. — New York, 1961. — 28 с. — (Наукове Товариство ім. Шевченка ЗДА: Доповіді ; чис. 18).
 73. Терещенко Ю. Генеза українського консерватизму [Електронний ресурс] / Юрій Терещенко // Тиждень. — 2018. — Режим доступу: http://tyzhden.ua/History/207443. — Назва з екрана.
 74. Терещенко Ю. Скарби історичних традицій / Юрій Терещенко. — Київ : Темпора, 2011. — 560 с.
 75. Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції 1914–1939 рр. : бібліогр. покажчик. Т. 4 : 1928–1931, у 2 кн. Кн. 1 : 1928–1929 / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, відділ наукової бібліографії ; уклад.: Л. Ільницька (кер. проекту), Т. М. Дубова, Л. Я. Кужель, І. В. Морозова, Н. А. Рибчинська ; відп. ред. М. М. Романюк. — Львів, 2018. — 498 с.
 76. Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції 1914–1939 рр. : бібліогр. покажчик. Т. 4 : 1928–1931, у 2 кн. Кн. 2 : 1930–1931 / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, відділ наукової бібліографії ; уклад.: Л. Ільницька (кер. проекту), Т. М. Дубова, Л. Я. Кужель, І. В. Морозова, Н. А. Рибчинська ; відп. ред. М. М. Романюк. — Львів, 2018. — С. 499–1044.
 77. Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII–XVIII віках / Андрій Яковлів. — Варшава : з друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові, 1934. — 175, [5] с. — (Праці Українського Наукового Інституту ; т. 19. Серія правнича ; кн. 3 / редаґує: секретар, проф. Роман Смаль-Стоцький).