Українська English

Ірина Качур, науковий співробітник відділу рідкісної книги ЛННБ України ім. В. Стефаника, канд. іст. наук

Мова статті — українська

Колекція інкунабул Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: провенієнційний огляд

Анотація:

Встановлено історію походження 53 інкунабул, збережених у фондах ЛННБ України ім. В. Стефаника, які в більшості надійшли з передвоєнних фондів: бібліотеки Народного Дому у Львові разом з колекцією А. С. Петрушевича, книгозбірні Наукового товариства імені Шевченка, бібліотеки «Студiону», Національного закладу ім. Оссолiнських разом з наданими в депозит родовими збірками Павліковських і Хжановських, родової книгозбірні Дідушицьких, монастирських василіянських бібліотек. Здійснено огляд вмісту колекції інкунабул, її кількісного складу, провенієнційний аналіз примірників, встановлено історію їх побутування.

Ключові слова: стародрук, інкунабула, історична колекція, примірник, провенієнція, власницький знак.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Дзьобан О. Бібліотека митрополита Андрея Шептицького у Львові /Дзьобан Олександр // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць. — Львів, 2002. — Вип. 9/10. — С. 141-151.
 2. Дзюбан Р. Зміни у фонді Львівської філії Бібліотеки АН УРСР у 1945–1953 рр. / Роман Бзюбан // ЛННБ України ім. В. Стефаника : історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р. / відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. — Львів, 2010. — С. 176-180.
 3. Документи Дирекції Національного закладу ім. Оссолінських у Львові за 1917 р. // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. — Ф. 54 : Архів Національного закладу ім. Оссолінських у Львові, оп. 5 : Документи Дирекції, спр. 36. — 1167 арк.
 4. Зінько О. Дослідження книжкових пам’яток — пріоритетний напрям професійної діяльності Р. Я. Луцика / Оксана Зінько // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. — Київ, 2011. — Вип. 28. — С. 431-441.
 5. Інкунабули Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Академії наук УРСР : до 400-річчя книгодрукування на Україні : каталог /уклад. Р. Я. Луцик ; АН УРСР, Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. — Львів, 1974. — 32 с., 4 арк. іл.
 6. Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка : каталог = Incunabula Bibliothecae Universitatis Leopoliensis : catalogus / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. бібліотека ; [уклав Ф. П. Максименко ; передм. Ф. П. Максименка ; упоряд.: М. Ільків-Свидницький, В. Кметь ; вступ. ст.: М. Ільків-Свидницький, В. Кметь]. — [Вид. 2-ге, розшир. та допов.]. — Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. — 122 с. : іл.
 7. Качур. І. Книгозбірня Андрея Шептицького: від Прилбич до митрополичих палат / Ірина Качур // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць. — Львів, 2015. — Вип. 7 (23). — С. 21-70.
 8. Коваль-Гнатів Д. Ю. Венеціанські інкунабули у збірці Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України / Д. Ю. КовальГнатів // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : [зб. наук. праць]. — Київ : Наук. думка, 1995. — Вип. 3. — С. 12-28.
 9. Коваль-Гнатів Д. Ю. «Книга хронік» Гартмана Шеделя (1493 р.) : з колекції інкунабул Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН України / Д. Ю. Коваль-Гнатів // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : [зб. наук. праць]. — Київ : Наук. думка, 1993. — Вип. 1. — С. 56-62.
 10. Коваль-Гнатів Д. Ю. Маргіналії та провеніенції збірки інкунабул Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України / Д. Ю. КовальГнатів // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : [зб. наук. праць]. — Львів, 1994. — Вип. 4. — С. 54-64.
 11. Колосовська О. Формування славістичної бібліотеки Антона Петрушевича / Ольга Колосовська // Проблеми слов’янознавства. — Львів, 2004. — Вип. 54. — С. 190-201.
 12. Крип’якевич І. П. Народні гравюри XVII ст. / І. П. Крип’якевич, Р. Я. Луцик, Ф. П. Максименко // Українське мистецтвознавство. — Київ, 1971. — Вип. 5. — С. 150-162.
 13. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів. Т. 1 (1939–1945) : зб. док. і матеріалів / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Н.-д. від. іст. колекцій ; [упоряд.: Галина Сварник, Роман Дзюбан, Маргарита Кривенко, Леся Кусий, Володимир Муравський]. — Львів, 2010. — L, 565, [1] с. — (Джерелознавча серія).
 14. Максименко Ф. П. Першодруки (інкунабули) Наукової бібліотеки Львівського університету : каталог / уклад. Ф. П. Максименко. — Львів : ЛДУ, 1958. — 32 с. : фот. — Ротапринт.
 15. Матеріали наукової конференції, присвяч. 500-річному ювілею книгодрукування, Львів, 25-26 жовт. 1940 р. // НБ ЛНУ. — Рук. 1525 ІІІ. — Машинопис.
 16. Немировский Е. Л. Начало славянского книгопечатания / Е. Л. Немировский. — Москва : Книга, 1971. — 268, [1] с. : ил., факс.
 17. Однороженко О. Українська земельна геральдика XVI–XVIII ст. за сфрагістичними джерелами [Електронний ресурс] // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2004. — Вип. 11. — С. 147-164. — Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/sid_2004_11_1_147. — Назва з екрана. — Дата перегляду: 30 трав. 2018 р.
 18. Реймське Евангеліє Анни Ярославівни = L’Évangéliaire slavon de Reims = Reim’s Gospel of Anna Yaroslavivna / [авт. тексту Володимир Александрович]. — Львів : МС, 2010. — 67 с., [66] арк. : кол. іл., факс.
 19. Романюк М. Гаврилюк Володимир / М. Романюк // Українська журналістика в іменах : матеріали до енцикл. слов. / відп. ред. Романюк М. М. ; НАН України ; ЛННБ України ім. В. Стефаника ; НДЦ періодики. — Львів, 2002. — Вип. 9. — С. 56-58.
 20. Собрание древних грамот и актов городов: Вильны, Ковна, Трок, православных монастырей, церквей, и по разным предметам : [в 2 ч.]. — Вильно : тип. А. Марциновского, 1843. — Ч. 1. — [2], XCIV, 194 с., 4 л. ил.
 21. Толочко О. П. Реймське Євангеліє / Толочко О. П. // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Ін-т історії України НАН України. — Київ : Наук. думка, 2012. — Т. 9 : Прил-С. — С. 171.
 22. Швець Н. До історії зібрання інкунабул Львівського національного університету імені Івана Франка / Наталія Швець // Вісник Львівського університету. Сер.: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — 2006. — Вип. 1. — С. 141-167.
 23. Chwalewik E. Zbiory polskie : [w 2 t.] / Edward Chwalewik. — Warszawa ; Kraków : Wyd-wo J. Mortkowicza, 1926–1927. — T. 1 : A-M. — IX, 490 s. ; T. 2 : N-Ż. — [2] k., 559, [1] s.
 24. Gesamtkatalog der Wiegendrucke [Електронний ресурс]. — Bd. 1-11. — Leipzig ; Stuttgart, 1925–2008. — Режим доступу: http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de. — Назва з екрана. — Дата перегляду: 30 трав. 2017 р.
 25. Hawryluk V. Constitution ukrainienne, 1710 : Première constitution en Europe / Vladimir Hawryluk. — [Paris] : Éditions Beaurepaire, 2009. — 191 p.
 26. Hawryluk V. Évangéliaire slave de Reims dit «Texte du Sacre» / Vladimir Hawryluk. — [Paris] : Éditions Beaurepaire, 2009. — 44, [112] p. de pl. : fac-sim. en coul., couv. ill. en coul.
 27. Hawryluk V. Gazette de Leopol, année 1776 : le premier journal en Ukraine / Vladimir Hawryluk. — [Paris] : Éditions Beaurepaire, 2012. — 151, [264] p. : fac-sim.
 28. Kachur I. Inkunabuły z historycznej kolekcji Ossolineum w zbiorach Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka / Iryna Kachur // Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. — Wrocław, 2017. — Z. 28. — S. 41-52.
 29. Leeuwen Jan Storm van. The Golden Age of Bookbindings in Cracow 1400–1600 ; exhibition Biblioteka Jagiellońska, 18-25 September 2011 ; on the occasion of the 27th Congress of the Association Internationale de Bibliophilie — International Association of Bibliophiles. — Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 2011. — 166 s.
 30. Lewicka-Kamińska A. O trzech introligatorach krakowskich z przełomu XV i XVI wieku / Anna Lewicka-Kamińska. — Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 1980. — 13 s.
 31. Maurer R. Urzędnicy kancelaryjni królów polskich z lat 1434–1506 : studyum dyplomatyczne / Roman Maurer. — Brody : J. Rosenheim, 1881. — 51 s.
 32. Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508 : Biblioteka Jagiellońska, rkp. 258 [w 2 t.] / wyd.: Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska ; przy współpr. Ryszarda Grzesika. — Kraków : T-wo Nauk. «Societas Vistulana», 2004.
 33. Morawski K. Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Średnie wieki I odrodzenie. Z wstepem o Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego [w 2 t.] / Kazimierz Morawski. — Kraków : Druk. Un-tu Jagiellońskiego, 1900.
 34. Papée F. Adam z Wilna / Fryderyk Papée // Polski słownik biograficzny : [t. 1-52]. — Kraków : nakładem Polskiej Akademji Umiejętności, 1935. — T. 1. — S. 21.
 35. Piekarski K. Inkunabuły i polonica XVI wieku w bibliotece katedralnej we Lwowie / Kazimierz Piekarski // Silva rerum. — 1927. — T. 3. — S. 69-72.
 36. Triller E. O inkunabułach w zbiorach lwowskich / Eugenia Triller // Roczniki Biblioteczne. — Wrocław ; Warszawa, 1967. — R. XI, z. 1-2. — S. 183-192.