Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28)-1

Чорнописька Вікторія, асистент кафедри цивільного права та процесу Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національний університет «Львівська політехніка», канд. іст. наук

Мова статті — українська

Блаженний Климентій Шептицький як авторитет Української греко-католицької церкви: аналіз релігійної діяльності 

Анотація:

Проаналізовано роль К. Шептицького у розв’язанні релігійних і церковних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944–1946). Доведено, що орієнтація архимандрита Климентія на консолідацію духовенства й реалізацію національних прагнень українства стала визначальною у збереженні церковно-релігійного комплексу УГКЦ в період його руйнування у другій половині 40-х років ХХ ст. Аналіз документів однозначно вказав на те, що К. Шептицький був великим противником злочинної акції «возз’єднання» і своєю діяльністю продемонстрував вірність національній ідеї та церкві, підпорядкованій
Апостольському первопрестолу, який давав українській нації гарантії демократичних свобод і європейських цінностей.

Ключові слова: Українська греко-католицька церква (УГКЦ), Климентій Шептицький, церковно-релігійний комплекс, духовенство, репресії, ліквідація УГКЦ, радянська влада.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939–1950). Львів: Вид-во УКУ, 2005. 268 с.
 2. Гайковський М. Похорон Митрополита Андрея Шептицького. URL: http://old.ugcc.org.ua/ukr/library/jubilee/publication/13. (дата звернення: 25.12.2019).
 3. Галузевий державний архів Служби безпеки України. Ф. 6. Кримінальні справи на реабілітованих осіб. 1919–1991 рр. Спр. 74978 ФП. Кримінальна справа Шептицького Казимира Івановича, 1947–1948 рр., т. І. 357 арк.
 4. Зуляк І. «Невідомі» сторінки підготовки Львівського собору 1946 р. (на основі архівних документів). Історія релігій в Україні: наук. щорічник / упоряд.: О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич; Ін-т релігієзн., філія Львів. музею історії релігії. Львів: Логос, 2011. Кн. І. С. 544-558.
 5. Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки: в 2 т. / за заг. ред. проф. В. Сергійчука. Київ: ПП Сергійчук М. І., 2006. Т. І. 920 с.
 6. Ліквідація УГКЦ (1939–1946). Документи радянських органів державної безпеки: в 2 т. / за заг. ред. проф. В. Сергійчука. Київ: ПП Сергійчук М. І., 2006. Т. ІІ. 804 с.
 7. Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки. 1939–1987 рр.: у 2 т. / за заг. ред. проф. В. Сергійчука. Київ: ПП Сергійчук М. І., 2012. Т. І. 656 с.
 8. Сергійчук В. Нескорена Церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу. Київ: Дніпро, 2001. 492 с.
 9. Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Ф. 684 Протоігуменат монастирів чину св. Василія Великого у Львові, 1575–1945 рр. Оп. 2. Спр. 85. Хроніка монастиря святого Йосафата Студійського уставу (т. ІІ), 1931–1945 рр. 152 арк.
 10. Шептицький Я. К. Отець Климентій (Шептицький). Життєпис на підставі архівних матеріалів родини Шептицьких / пер. з пол.: Надії Пікулик, Любомира Сеника; пер. з фр. Жінет Максимович. Львів: Свічадо, 1996. 93 с.
 11. Шкраб’юк П. Виноградник Господній. Історія життя о. доктора Йосифа Кладочного. Львів: Місіонер, 1995. 280 с.