Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28)-10

Маргарита Кривенко, завідувач відділу європейської книги ХІХ–ХХ ст. ЛННБ України ім. В. Стефаника, канд. іст. наук

Мова статті — українська

Науковий каталог книгозбірні «Студіону» як «візантійської» бібліотеки: засади та особливості створення

Анотація:

Розглянуто принципи та джерела відбору матеріалів до Каталогу; розкрито його структурне та змістове наповнення; увагу звернено на специфіку опрацювання та бібліографування грецьких друків; подано зра-
зок багаторівневого наукового та бібліографічного опису одного з них.

Ключові слова: Митрополит Андрей Шептицький, книгозбірня «Студіону» у Львові, візантійські матеріали, грецькомовні видання, друкований каталог.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Акт і список літератури, переданої по обміну Музею історії релігії та атеїзму за 1982 рік // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Архів. Оп. 1. Спр. 2416. 193 арк.
 2. Акти і списки літератури, переданої по обміну бібліотекам та іншим установам, 3.12.1973 – 30.10.1974 // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Архів. Оп. 1. Спр. 2007. 153 арк.
 3. Акти та списки літератури, переданої по обміну бібліотекам та іншим установам, 30.ХІІ.1974 р. – 28.ХІ.1975 р. // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Архів. Оп. 1. Спр. 2141. 154 арк.
 4. Акти та списки літератури, переданої по обміну бібліотекам та установам, 2 грудня 1971 – 16 листопада 1972 // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Архів. Оп. 1. Спр. 1754. 200 арк.
 5. Бібліотека Унівської Свято-Успенської Лаври: стародруки, рідкісні видання і рукописи : каталог / уклав Юрій Ясіновський. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2017. 294 с.: іл.
 6. Вітчизняні стародруки у зібранні Державного музею книги і друкарства УРСР: каталог / уклад. В. М. Гончарук. Київ: Час, 1991. 55, [1] с.: іл.
 7. Годовые финансовые отчеты украинского религийного товарищества «Студион» за 1936–1938 гг. // ДАЛО. Ф. 282: Украинское товарищество «Студион» во Львове, 1904–1943 рр. Оп. 1. Спр. 17. 12 арк.
 8. Загорулько М. Краса «внутрішньої людини» в духовній культурі українського бароко // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Івано-Франківськ, 2013. Вип. 17. С. 172-179. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2013_17_32 (дата звернення: 24.10.2019).
 9. Звіт з праці около впорядкування й зінвентаризування книжок, приміщених в палаті Їх Ексцеленції Митрополита, призначених для Бібліотеки Львівського Студіону. Статистика за час від листопада 1937 до жовтня 1938 // ЛННБ України ім. В. Стефаника. ВР. Ф. 11: Барвінські. Спр. 5848. 2 арк.
 10. Звіти ЛНБ АН УРСР за 1940, 1947 та 1948 роки // ЛННБ України ім. В. Стефаника. ВР. Ф. 9: Окремі надходження. Спр. 3896/8. 37 арк.
 11. Інкунабули Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Академії наук УРСР: каталог / АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника; уклав Р. Я. Луцик. Львів, 1974. 28, [2] с., іл. (До 400-річчя книгодрукування на Україні).
 12. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Національної Академії наук України. Вип. ІІ: Видання друкарень Острога, Дермані, Стрятина, Крилоса, Угорець, Рохманова / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника; авт.-уклад. В. Фрис. Львів, 1996. 117, [4] с.
 13. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Академії наук України. Вип. І: Видання Івана Федорова / АН України, ЛНБ ім. В. Стефаника; уклад.: Я. Д. Ісаєвич, В. Я. Фрис. Львів, 1993. 72, [1] с.
 14. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Національної Академії наук України. Вип. ІІІ: Видання друкарень Львова: Михайла Сльозки, Арсенія Желиборського, Йосифа Шумлянського, монастиря св. Юра / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника; авт.-уклад.: О. Колосовська, С. Гацкова. Львів, 2000. 164, [3] с.
 15. Каталог кириличних стародруків Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника Національної Академії наук України. Вип. ІV: Видання друкарні Львівського Успенського Ставропігійського братства (1591–1644 рр.) / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника; авт.-уклад.: О. М. Колосовська, С. В. Гацкова. Львів, 2002. 126, [1] с.
 16. Каталог палеотипов из фондов Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника АН УССР / сост.: Р. С. Харабадот, Р. М. Биганский. Киев: Наук. думка, 1986. 195, [4] с., ил.
 17. Каталоги книг, протоколи комісії, опис інвентаря та інші документи про передачу бібліотеки «Студіон» у Львові Бібліотеці Львівського філіалу Академії наук, 1940–1941 рр. // ЦДІА України у Львові. Ф. 577: Товариство «Студіон», м. Львів, 1928–1944 рр. Оп. 1. Спр. 10. 1167 арк.
 18. Качур І. Книгозбірня Андрея Шептицького: від Прилбич до Митрополичих палат // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: зб. наук. праць. Львів, 2015. Вип. 7 (23). С. 21-70.
 19. Качур І. Стародруки з бібліотек сяноцького духовенства у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: зб. наук. праць. Львів, 2007. Вип. 15. С. 3-20.
 20. Книга сумарного обліку, 1995–1996. №№ запису 41, 91, 95, 109, 145 // УКУ. Бібліотека.
 21. Колосовська О. «Нагорода за кривду» чи «сповнення обов’язку»: бібліотечна діяльність Богдана Барвінського (1908–1947) // Вісник Львівського університету. Сер.: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Львів, 2008. Вип. 3. С. 191-199.
 22. Колосовська О. М. Книжкові пам’ятки у меценатсько-бібліофільських приорітетах Митрополита Андрея Шептицького (1865–1944) // Друга науково-практична конференція «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», 23 верес. 2010 р, Львів, Україна. URL: http://ena.lp.edu.ua (дата звернення: 24.10.2019).
 23. Кривенко М. Бібліотека «Студіону» у Львові // Енциклопедія НТШ. Київ; Львів; Тернопіль, 2014. Т. 2: Бібл – Вес. С. 58-66: іл.
 24. Кривенко М. Бібліотека «Студіону» у Львові: переміщення книжкових та рукописних колекцій (1940–1947) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць. Львів, 2005. Вип. 13. С. 247-267.
 25. Кривенко М. Великий дар великого Митрополита: про книжково-рукописні колекції книгозбірні «Студіону» у Львові // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: зб. наук. праць. Львів, 2015. Вип. 7 (23). С. 71-89.
 26. Кривенко М. «Літопис монастиря священномученика Йосафата Студійського уставу у Львові» як джерело до вивчення історії книгозбірні «Студіону» (1909–1940) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : зб. наук. праць. Львів, 2008. Вип. 1 (16). С. 459-478.
 27. Кривенко М. Мистецькі цінності книгозбірні «Студіону» у Львові // Пам’ятки України: історія та культура (Київ). 2008. № 2. С. 51-63: іл.
 28. Кривенко М. Періодика книгозбірні «Студіону» у Львові (спроба реконструкції) // Збірник праць науково-дослідного інституту пресознавства / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Н.-д. ін-т пресознавства; відп. ред. М. М. Романюк. Львів, 2016. Вип. 6 (24). С. 87-144.
 29. Кривенко М. Роль Ауреліо Пальмієрі у формуванні бібліотеки Андрея Шептицького (на основі листування 1907–1914 рр.) // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: зб. наук. праць. Львів, 2017. Вип. 9 (25). С. 377-398.
 30. Кривенко М. Рукописна збірка бібліотеки «Студіону» у Львові (1909–1940) (за фрагментом каталогу) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника: зб. наук. праць. Львів, 2007. Вип. 15. С. 221-241.
 31. Кривенко М., Файда О. Слідами бібліотеки Карла Крумбахера у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: зб. наук. пр. Львів, 2012. Вип. 4 (20). С. 470-503.
 32. Кривенко М. О. Книгозбірня «Студіону» у Львові (1909–1940): історія, сучасний стан фонду : автореф. дис. … канд. іст. наук: 27.00.03 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2010. 20 с.
 33. Кривенко М. О. Книгозбірня «Студіону» у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: видання ХІХ — першої половини ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів : [зб. наук. праць]. Київ, 2009. Вип. 13. С. 156-172.
 34. Лист-прохання від 7 лютого 1974 р. директора Львівської картинної галереї Б. Возницького передати з дублетного фонду Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР літературу у зв’язку зі створенням Музею книги та друкарства у Львові // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Архів. Оп. 1. Спр. 2007: Акти і списки літератури, переданої по обміну бібліотекам та іншим установам, 3.12.1973 – 30.10.1974. 153 арк.
 35. Листи римо-католицького священика (августиніянця) Авреліо Пальм’єрі до митрополита Андрея Шептицького, 1907–[1914] // ЦДІА України у Львові. Ф. 201: Греко-католицька митрополича консисторія, м. Львів. Оп. 4б. Спр. 1580. 87 арк.
 36. Літопис монастиря св. Йосафата Студійського ордену у Львові, 1931 // ЦДІА України у Львові. Ф. 684: Протоігуменат монастирів чину св. Василія Великого, м. Львів, 1772–1946. Оп. 1. Спр. 3298. 18 арк.
 37. Методичний посібник з бібліографічного опису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / ЛННБ України ім. В. Стефаника, Від. наук. бібліографії; авт.-уклад. Н. А. Рибчинська. Львів, 2010. 66, [3] c.
 38. Протокол засідання комісії з передачі бібліотеки Студіону до фондів Львівської філії Бібліотеки АН УРСР від 10, 12 лютого 1940 р. // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів: зб. док. і матеріалів / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Н.-д. відділ іст. колекцій; упоряд.: Галина Сварник (керівник), Роман Дзюбан, Маргарита Кривенко, Леся Кусий, Володимир Муравський. Львів, 2010. Т. 1 (1939–1945). С. 45-49.
 39. Романюк М. М., Галушко М. В. Схема повного бібліографічного опису періодичного видання // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. Львів, 1994. Вип. 1. С. 271-290.
 40. Содомора А. Книга: [есей] // Содомора А. Наодинці зі Словом. Львів, 1999. С. 261-271.
 41. Харабадот Р. С. Видання грецькою мовою у відділі рідкісної книги // Книга і знання: тематич. зб. наук. праць / АН УРСР, ЛНБ ім. В. Стефаника. Львів, 1974. С. 162-174.
 42. Щоденник Львівського гетто : спогади Давида Кахане / Центр європейських гуманітарних досліджень Нац. ун-ту «Києво-Могилянська академія», Центр єврейської освіти України, Ін-т юдаїки України; упоряд. Ж. Ковба. Київ: Дух і Літера, 2003. 272 с. (Серія «Бібліотека Інституту юдаїки»).
 43. Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-huitieme siècle : / Oeuvre posthume completee et publiee par Mgr. Louis Petit et Hubert Pernot. Т. 1-2. Paris: Librairie Garnier frères, 1918–1928.
 44. Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés des Grecs au XV-e et XVI-e siècles. T. 1-4. Paris, 1885–1906.
 45. Legrand É. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par des Grecs au XVII-e siècle. T. 1-5. Paris, 1894–1903.