Українська English

DOI: https://doi.org/10.37222/2524-0315-2020-12(28)-8

Галина Громова, начальник відділу довідкового апарату та обліку документів Центральний державний історичний архів України у Львові

Мова статті — українська

Архівна спадщина Шептицьких у фондах Центрального державного історичного архіву України у Львові: до питання формування архівних збірок

Анотація:

Порушено питання класифікації архівних фондів, пов’язаних з життям і діяльністю Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького та його найближчого оточення. Особливу увагу зосереджено на історії надходження документів до ЦДІА України у Львові та процесі формування архівних збірок церковного походження, які, внаслідок численних переміщень у повоєнний час, були розпорошені по різних архівосховищах і втратили
свою первісну структуру та цілісність.

Ключові слова: Митрополит Андрей Шептицький, Українська греко-католицька церква, архівні фонди, переміщені матеріали.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: путівник / авт.-уклад.: О. П. Бодак, О. С. Боляк, С. О. Булатова та ін.; HAH України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. Київ: Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. 328 с.
 2. Галузевий державний архів СБУ: путівник. Харків: Права людини, 2009. 136 с.
 3. Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1941–1964 / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. Київ: Наук. думка, 2003. 357 с.
 4. Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939–1944 рр.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українозн., Держархів Служби безпеки України; [упоряд.: Сергій Кокін, Наталія Сердюк, Станіслав Сердюк]. Київ: Укр. Вид. Спілка, 2005. 478, [1] с.
 5. Мітюков О. Радянське архівне будівництво на Україні: 1917–1973. Київ: Наук. думка, 1975. 270 с.
 6. Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів: Архівні фонди України, втрачені в період Другої світової війни. Київ, 2008. Кн. 2. 444 с.
 7. Скочиляс І. Архів історії унії владика Андрей задумав, як важливе місце пам’яті, своєрідний «банк даних писемних джерел». URL: https://humaniora.ucu.edu.ua/faculty/science/igor-skochylyas-arhiv-istoriyiuniyi-vladyka-andrej-zadumav-yak-vazhlyve-mistse-pam-yati-svoyeridnyjbank-danyh-pysemnyh-dzherel/
 8. Скочиляс І. Генеральні візитації Київської унійної митрополії XVII–XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька єпархія. Львів: вид-во УКУ, 2004. Т. 2: Протоколи генеральних візитацій. CCVIII + 511 с.
 9. Таємниці архіву Андрея Шептицького. URL: https://risu.org.ua/article_print.php?id=43934&name=kaleido_digest&_lang=ua&
 10. Чернухін Є. Колекція рукописів та архів митрополита Андрея Шептицького. Каталог фонду XVIII Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського; Інститут історії України. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2011. 242 с.
 11. ЦДІА України у Львові. Ф. Р-1. Оп. 1. Спр. 122. 80 арк.
 12. ЦДІА України у Львові. Ф. Р-1. Оп. 1. Спр. 124. 23 арк.
 13. ЦДІА України у Львові. Ф. Р-1. Оп. 1. Спр. 128. 23 арк.
 14. ЦДІА України у Львові. Ф. Р-1. Оп. 1. Спр. 748. 95 арк.