Українська English

Роман Дзюбан, науковий співробітник відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника, канд. іст. наук

Грамота князя Данила Романовича: проблема автентичності (на матеріалах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

Анотація: Здійснено спробу встановити дипломатичну достовірність грамоти князя Данила Романовича, яка збереглася в копії першої половини XIX ст. у фондах відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника.

Ключові слова: грамота князя Данила Романовича, Людвік Зелінський, Гусаревські, Велінський, Івашко з Гусова, Німчин Марколт, Роман князь Стародубський, дипломатична достовірність, фальсифікат, формуляр грамоти, клаузула.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Архів Любомирських з Рівного. Родинні папери Яблоновських за 1720–1845 рр. // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. — Ф. 5, спр. 6734. — 679 с.
 2. Виписки з урядових актів з різних міських архівів у Польщі, Львів, 1840 // ЛННБ України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів. — Ф. 5, спр. 3441. — 174 арк. (343 с.).
 3. Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль: іст.-генеалогічне дослідження. (розд. 1. 7. Пом’яники як джерела з генеалогії княжих родин. Любецький пом’яник. Спроба ідентифікації князівських імен) [Електронний ресурс]. — Львів, 2000. — Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/dynasty/dyn07.htm. — Назва з екрана. — Дата перегляду: 23 груд. 2017 р.
 4. Войтович Л. Князь Лев Данилович / Леонтій Войтович. — Львів, 2012. — 184 с.
 5. Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у XII–XVI ст. / Войтович Левко. — Львів, 1996. — 256 с.
 6. Волчко-Кульчицький І. Історія села Кульчиць і роду Драґо-Сасів / Іван Волчко-Кульчицький. — Дрогобич : Відродження, 1995. — 392 с.
 7. Галицько-Волинський літопис / переклав і пояснив Теофіль Коструба. — Львів, 1936. — Ч. II. — 128 с.
 8. Головна Руська Рада (1848–1851) : протоколи засідань і книга кореспонденції / за ред. О. Турія ; упоряд.: У. Кришталович та І. Сварник. — Львів, 2002. — XXXIV, 270 с.
 9. Горский А. А. Свидетели путешествия Плано Карпини: уникальная информация и ошибки прочтения [Електронний ресурс] / А. А. Горский //Древняя Русь : вопросы медиевистики. — 2014. — № 3 (57). — С. 115-121. — Режим доступу: https://www.academia.edu/26897280/Свидетели_путешествия_Плано_Карпини_уникальная_информация_и_ошибки_прочтения_Древняя_Русь_вопросы_медиевистики._2014._3_57_._С._115-121. — Назва з екрана. — Дата перегляду: 22 квіт. 2018 р.
 10. Грушевський М. Історія України-Руси / Михайло Грушевський. — Львів, 1905. — Т. 3 (до року 1340). — 587 с. — Передрук 1993 р.
 11. Дашкевич Я. Грамота Федора Дмитровича 1062 року (Нарис з української дипломатики) / Я. Дашкевич // Науково-інформаційний бюлетень архівного управління УРСР. — Київ, 1962. — № 4. — С. 5-20.
 12. Дашкевич Я. Данило Романович і єпископ Петро в освітленні караїмського джерела / Ярослав Дашкевич // Україна на перехресті світів: релігієзнавчі й соціокультурні студії / [упоряд.: Л. Моравська, І. Скочиляс]. — Львів, 2016. — С. 297-334.
 13. Дашкевич Я. Церква і Королівство. Галицько-Волинська держава («Керел» у східних джерелах) / Ярослав Дашкевич // Україна і Схід / [упоряд.: Г. Сварник, А. Фелонюк]. — Львів, 2016. — С. 715-726.
 14. Котляр М. Ф. Данило Галицький / М. Ф. Котляр. — Київ : Наук. думка, 1979. — 188 с.
 15. Купчинська Л. Феліціян Лобеський і вивчення мистецьких пам’яток / Лариса Купчинська // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : зб. наук. праць. — Львів, 2013. — Вип. 5 (21). — С. 456-472.
 16. Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII — першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти / Олег Купчинський. — Львів, 2004. — 1286 с.
 17. Купчинський О. Із спостережень над розвитком документа та діяльністю князівської канцелярії галицько-волинських земель ХІІІ — першої половини XIV століть / Олег Купчинський // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 1996. — Т. 231 : Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. — С. 44-108.
 18. Метрична книга с. Пеняки (пов. Золочів), 1816–1823 рр. // Центральний державний історичний архів України у Львові (ЦДІА України у Львові). — Ф. 618, оп. 2, спр. 402. — Арк. 11 зв., 20 зв., 34, 35, 42 зв.
 19. Паславський І. Коронація Данила Галицького в контексті політичних і церковних відносин ХІІІ століття / Іван Паславський. — Львів : Місіонер, 2003. — 112 с.
 20. Петрушевичъ А. О галицкихъ епископахъ со временъ учрежденія Галицкой епархіи даже до конца XIII. вка / Петрушевичъ Антоній // Галицкій историческій сборникъ издаваемый обществомъ Галицкорусской Матицы. — Львовъ, 1854. — Вып. ІІ. (чис. 19). — С. 3-187.
 21. Пилипчук Я. В. Деконструкция деконструкции Синеводской битвы / Я. В. Пилипчук. — Рец. на: Міфічна «битва на синій воді» / Жарких М. // Золотоордынская цивилизация. — Казань, 2017. — № 10. — С. 445-454.
 22. Полное собрание русских летописей. — Москва, 1962. — Т. 2 : Ипатьевская летопись. — Ст. 868.
 23. Свєнціцький І. Західноукраїнські грамоти XIV–XV ст. / Проф. І. Свєнціцкий // Питання українського мовознавства. — Львів : ЛДУ ім. І. Франка, 1957. — Кн. 2. — С. 3-27.
 24. Словарь русского языка XI–XVII вв. — Москва : Наука, 1977. — Вып. 4 (Г-Д). — 405 с.
 25. Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх / Феодосій Софонович. — Київ : Наук. думка, 1992. — 336 с.
 26. Срезневский И. И. Материалы для древне-русскаго языка по письменнымъ памятникамъ / трудъ И. И. Срезневского. — Санктпетербургъ, 1895. — 1803 с.
 27. Стрийковський М. Літопис польський, литовський, жмудський і всієї Руси / Мацей Стрийковський ; [пер. з пол. Роман Івасів]. — Львів, 2011. — XIV, 1074 c.
 28. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко. — Київ, 1981. — Т. 29. — 664 с.
 29. Франко І. Зібрання творів : у 50 т. / Іван Франко. — Київ, 1986. — Т. 46, кн. 2. — 440 с.
 30. Baran A. Recepcja prawa niemieckiego w Księstwie Halicko-Włodzimierskim w XIII i pierwszej połowie XIV w. [Електронний ресурс] / Aleksander Baran // Король Данило Романович: культурна і державотворча спадщина його доби. — Львів, 2016. — S. 82-97. — Режим доступу: https://www.academia.edu/34821978/A._Baran_Recepcja_prawa_niemieckiego_w_Księstwie_Halicko-Włodzimierskim_w_XIII_i_pierwszej_połowie_XIV_w._w_Король_Данило_Романович_культурна_і_державотворча_спадщина_його_доби_Львів_2016_s._82_97. — Назва з екрана. — Дата перегляду: 30 груд. 2017 р.
 31. Bibliografia literatury polskiej — Nowy Korbut. — Tom 1 (Piśmiennictwo staropolskie : hasła ogólne i anonimowe) ; red. naczelny Kazimierz Budzyk ; red. tomu Roman Pollak. — Warszawa, 1963. — 390 s.
 32. Bibliografia Polska Karola Estreichera. — Ogólnego zbioru tom 32 / wydał Stanisław Estreicher. — Kraków, 1938. — 500, IV s.
 33. Czepiele / Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Warszawa, 1880. — T. I. — 960 s.
 34. Dąbrowski D. Czy Jan Długosz pisząc siódmą księgę «Annalium» korzystał z Kroniki halicko-wołyńskiej lub Źródła jej pokrewnego? [Електронний ресурс] / Dariusz Dąbrowski. — Режим доступу: https://www.academia.edu/5257151/Czy_Jan_Długosz_pisząc_siódmą_księgę_Annalium_korzystał_z_Kroniki_halicko-wołyńskiej_lub_źródła_jej_pokrewnego_Ruthenica_Kyïv_t._3_2004_s._150_185_http_www.history.org.ua_ruthenica_index.htm_?auto=download. — Назва з екрана. — Дата перегляду: 30 жовт. 2017 р.
 35. Jabłonowski L. Pamiętniki / Ludwik Jabłonowski. — Kraków, [1962]. — 438 s.
 36. Kaplica Ogrojcowa przy archi-katedrze ob[rządku] łac[ińskiego] we Lwowie // Lwowianin przeznaczony krajowym i użytecznym wiadomościom wydany w połączeniu prac miłośników nauk / przez Ludwika Zielińskiego (Lwów). — 1840. — Zesz. 7. — S. 145-168.
 37. Ludwik Zieliński [nekrolog] // Dziennik Polski (Lwów). — 1873. — 16 kwiet. (N 90). — 4 s.
 38. Mironowicz A. Prawosławne żony i matki królów i książat polskich / Antoni Mironowicz // Latopisy Akademii Supraskiej. Vol. I : Prawosławni w dziejach Rzeczypospolitej ; pod red. Urszuli Pawluczuk. — Białystok, 2010. — S. 11-25.
 39. [Zacharzjasiewicz F.]. Historyi Kapityły Metropolitalney Lwowskiey ets. // Przyjaciel chrześciańskiey prawdy. — Przemyśl, 1839. — Roczn. 7, zesz. 3. — S. 83.
 40. [Zieliński L.]. Baranów / L. Z. // Lwowianin przeznaczony krajowym I użytecznym wiadomościom wydany w połączeniu prac miłośników nauk / przez Ludwika Zielińskiego (Lwów). — 1840. — Zesz. 3. — S. 49-72.
 41. [Zieliński L.]. Obrazy znajdujący się w zakrystyi i nad zakrystyją przy archikatedrze lwowskiej obr. łacińskiego // Lwowianin czyli zbiór potrzebnych i użytecznych wiadomości / wydany przez Ludwika Zielińskiego. — Lwów: Czciąki i Litografia Piotra Pillera, 1837. — T. II. — S. 68-69.