Українська English

Наталія Косаняк, науковий співробітник відділу наукових досліджень творів образотворчого та музичного мистецтва Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів ЛННБ України ім. В. Стефаника, канд. мистецтвознавства

Колекція нот Інституту церковної музики у Львові (із фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

Анотація: Здійснено реконструкцію й опрацювання нотної колекції бібліотеки Інституту церковної музики, подано нотографічний перелік рукописів з метою введення їх до наукового обігу.

Ключові слова: Інститут церковної музики, архівні колекції, музичне джерелознавство, нотна бібліотека.

Повний текст статті


Список пристатейної літератури:

 1. Барвінський В. Пісні з Богогласника / В. Барвінський. — Краків ; Львів : Укр. вид-во, 1944. — 8 с.
 2. Історія Національної академії наук України. 1946–1950. — Ч. 1 : Документи і матеріали / упоряд.: Л. М. Яременко, С. В. Старовойт, О. М. Березовський, В. А. Кучмаренко ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.), Г. В. Боряк, В. А. Вергунов, Л. А. Дубровіна, В. С. Лозицький, Н. В. Маковська, Л. В. Муха, М. М. Романюк, П. С. Сохань, Л. М. Яременко ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т археографії та джерелозн. ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2008. — С. 88. — (Джерела з історії науки в Україні).
 3. Кривенко М. Мистецькі цінності книгозбірні «Студіону» у Львові / Маргарита Кривенко // Пам’ятки України: історія та культура (Київ). — 2008. — № 2. — С. 51-63 : іл.
 4. Кудрик Б. Думки українського музика під вражінням 150-літнього ювилею львівської Духовної Семінарії / Б. Кудрик // Мета. — 1933. — 26 листоп. (№ 47). — С. 5.
 5. Кудрик Б. Огляд історії української церковної музики [Праці ГрекоКатолицької Богословської Академії у Львові, т. 19] / Б. Кудрик. — Львів, 1937 ; передрук: Львів, 1995 ; передм.: Ю. Ясіновський. Борис Кудрик — дослідник і композитор церковної музики // Калофонія =Καλοφωνία 2 : наук. збірник з історії церковної монодії та гимнографії, 1 / ред.: Кр. Ганнік, Н. Сиротинська, А. Ясіновський, Ю. Ясіновський. — Львів : ЛБА, 2004. — С. 285.
 6. Лист митрополита Андрея Шептицького директору ІЦМ Іванові Охримовичу (додаток до рукоп.) // ЛННБУ ім. В. Стефаника. ІДБМР. — 1521 рук. — Ч. 3.
 7. Лисько З. Піонери музичного мистецтва в Галичині / Зиновій Лисько ; Львів. спілка композиторів ; опрацюв. рукопису, упоряд., вступ. ст. В. Сивохіпа. — Львів ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1994. — С. 86.
 8. [Літургійні твори]. Хорова партит., опрацюв. і перепис С. Людкевича // ЛННБУ ім. В. Стефаника. ІДБМР. — 638 рук. — Штамп Бібліотека Інституту Церковної Музики у Львові, сиґн. 136; 32-62/ Хч-Б 66.
 9. Людкевич С. З приводу 100-х роковин смерті Д. Бортнянського / С. Людкевич // С. Людкевич. Дослідження, статті, рецензії, виступи : у 2 т. / упоряд., ред., вст. стаття і прим. З. Штундер. — Львів : Дивосвіт, 1999. — Т. 1. — 496 с.
 10. Людкевич. С. Літургія : збірник літургічних і церковних пісень на основі народних напівів на мішаний хор / С. Людкевич. — Львів : накладом Ставропіг. ін-ту, 1922. — 74 c.
 11. Людкевич С. Справа нашого церковного співу / С. Людкевич // Калофонія = Καλοφωνία 1 : наук. збірник з історії церковної монодії та гимнографії, 1 / ред.: Кр. Ганнік, Ю. Ясіновський, А. Ясіновський. — Львів : ЛБА, 2002. — С. 205.
 12. Слово Патріарха : документи, матеріали, світлини, 1917–1984 / упоряд.: Оксана Гаєва, Ярослав Крок, Роман Хрін. — Львів : Ґердан, 2003. — С. 75.
 13. Штундер З. Станіслав Людкевич. Життя і творчість : у 2 т. / З. Штундер. — Львів : ПП Бінар-2000, 2005. — Т. І (1879–1939). — 636 с.
 14. Ясіновський Ю. Митрополит Андрей Шептицький і церковна музика Галичини (у 150-ту річницю від дня народження) / Ю. Ясіновський // Українська музика. — 2015. — № 3. — С. 8.