Українська English

Yatsenko Andrij

The ukrainian question of spelling is on columns of American «Svoboda»

AbstractIn this article analyzed the spelling discussion in the American newspaper «Svoboda» («Freedom») about the new modern «Ukrainian spelling». Also explained the role of the general modern Ukrainian spelling code for Ukraine as well as a diaspora as a sign of national unity.
Keywords: Ukrainian spelling, newspaper «Svoboda», Ukrainian mass media, spelling commission, or the graphical questions, Ukrainian diaspora.

Full text


References:

  1. (2002), Zhurnal «Krytyka» pereishov na pravopys, vidkynenyi vladoiu, Svoboda, no. 21, 24 trav., p. 18. (in Ukr.).
  2. Ponomariv, O. (2001), Pravopys: khto proty?, Svoboda, no. 17, 27 kvit., p. 21. (in Ukr.).
  3. (2001), Probuiut spotvoryty roliu diaspory, Svoboda, no.9, 2 berez., p. 16. (in Ukr.).
  4. Proekt pravopysu 2018 roku. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/. (in Ukr.).
  5. (2007), Uchimosia, bo maiemo v koho, Svoboda, no.11, 16 berez., p. 20. (in Ukr.).
  6. Chasto, P. (2001), Dolia Pravopysu vyrishytsia v liutomu, Svoboda, no. 3, 19 sich., p. 14. (in Ukr.).
  7. Chasto, P. (2000), Mova i polityka, Svoboda, no.47, 24 lystop., p. 14. (in Ukr.).
  8. Chasto, P. (2003), Pravopys chy livopys?, Svoboda, no. 49, 5 hrud., p. 16. (in Ukr.).
  9. Chasto, P. (2008), Te nezabutnie obhovorennia v NTSh…, Svoboda, no. 44, 31 zhovt., p. 14. (in Ukr.).